0

De thi HSGDia ly 9Long Bien20122013

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 10:09

[r] (1)8 ,- .- i w ~ * ~ A-OW-.~ l UBND QUqN LONG B E N - ' D THI HQC SINH GI& CAP QU@ P H ~ N GGIAO DVC VA DAO T ~ O V~NG N& HQC 2012 - 2013 M ~ DW N LY Nghy thi 31/01/2013 Th5 gian lhn bG: 150 pht?t & I CPo (4 ~ i i r n ) HSy trinh b8y hien tuqng nghy d&mdBi nghn t h o miia trkn Trhi ~h va gi% thich & n6i: ' W m th&g n&n chva d m Bd shg, ng&y t h g mu& chva cu&i da" tdi " CPu ( diem) Dga vv8 ~ t l a Dja t 19 Viet N m vk kikn thirc hpc, hsy chimg minh tinh ch% nhi@dbi gi6 mua hn duqc th8 hi& treng mpi y6u t6 thM p h h cSa canh quan n h i h nu& ta Cjlu (5 d i h ) F r Cho bhng s6 lieu sau My: T~NG SAN PHAM TRONG w d c IGDP) THEO GIA THIJC T& PHAN THEO KHU MJC KINH TI? C ~ W A ~TA C@anvi tinh: ti &ng) +L - Neu chc dgng bi&udB 06 th&ve duq~( hi h18u cdc dgng v i c h h vE, kh8ng $a vE oy th&)& dd hien SFchWh djch co c h GDP the0 d li$u dZ cho ' * .n.Hef .* I (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSGDia ly 9Long Bien20122013, De thi HSGDia ly 9Long Bien20122013