0

Bai tap cuoi tuan Toan 3

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2021, 14:03

Bµi kiÓm tra m«n To¸n Líp 3A Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trớc kết quả đúng: 1.. a.Tính độ dài đờng gấp khúc ABCD có kích thớc ghi trên hình vẽ:.[r] (1)Hä vµ tªn: Bµi kiÓm tra m«n To¸n Líp 3A Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trớc kết đúng: 1m = mm? A 10mm B 100mm C 1000mm 964 - x = 103, x = ? A 861 B 1067 C 681 Xe nhỏ chở đợc 275kg hàng Xe to chở đợc 346kg hàng Hỏi xe to chở đợc nhiều xe nhá bao nhiªu kil«gam hµng? A.71kg B.621kg C 71m D.171kg PhÇn II Tù luËn Bµi §Æt tÝnh råi tÝnh: 327 + 416; 561 - 244; 462 + 354; 728- 456 Bµi Khoanh vµo sè b«ng hoa ***** ***** ***** Bµi Cã hép cèc, mçi hép cã c¸i cèc Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i cèc? Bµi a.Tính độ dài đờng gấp khúc ABCD (có kích thớc ghi trên hình vẽ): B b.§êng 12cm gÊp khóc ABCD có độ dài là mét? D 14cm 13cm A C (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap cuoi tuan Toan 3, Bai tap cuoi tuan Toan 3