0

De thi Vat ly 6 Co dap an

6 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:13

càng tăng/ càng giảm/ không đổi c/ Mặt phẳng nghiêng ………………………………… thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng tăng càng dốc thoai thoải/ càng dốc đứng Câu28: Hãy tìm những từ thí[r] (1)Câu 0: Khoanh tròn câu đúng các câu đây: Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1cm, để đo chiều rộng lớp học Trong các cách ghi kết đây, cách ghi nào là đúng? A 5m B 50dm C 500cm D 500,0cm Câu1: Chiều dài bàn học sinh chỗ ngồi là bao nhiêu? A 50m B 10cm C 5km D 1,2m Câu2: Chiều rộng sách vật lý Lớp là? A 1m B 2cm C 17,0cm D 0,5cm Câu3: Chọn đáp án có từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi đo độ dài cần đặt cho đầu vật……………………… vạch số thước A Ngang với B Vuông góc với C Thụt vào so với D Lệch với Câu4: Chọn đáp án đúng nhất: Khi đo độ dài cần đặt thước……………………… độ dài cần đo A Góc tù B Xiên góc C Dọc theo D Vuông góc Câu5: ĐCNN thước là? A Độ dài hai vạch chia liên tiếp trên thước B Giá trị nhỏ ghi trên thước C Giá trị ghi cuối cùng trên thước D Cả ba đáp án trên Câu6: Khi đo độ dài người ta cần dụng cụ gì? A Bình chia đô B Thước đo độ dài C Nhiệt kế D Cân Câu7: 1cm bao nhiêu mm? A 1000mm B 10mm C 100mm D 1/10mm Câu8: 5m bao nhiêu cm? A 50cm B 1/5cm C 1/50cm D 500cm Câu9: Khi đo độ dài người ta cần chọn thước có ……………… thích hợp A Độ chia nhỏ B Độ chia C Vạch chia D Độ dài Câu10: Trong các số liệu sau đây, số liệu nào cho biết khối lượng hàng hóa? A Trên thành ca có ghi 2lít B Trên vỏ hộp thuốc tây có ghi 500 mg C Trên vỏ lon nước có ghi 250ml D Trên vỏ cái thước cuộn có ghi 30m Câu11: Hai lực nào gọi là cân bằng? A Hai lực đó cùng phương, ngược chiều B Hai lực đó mạnh nhau, cùng phương, ngược chiều C Chỉ có hai lực đó tác dụng vào cùng vật mà vật đứng yên D Hai lực đó mạnh Câu12: Muốn đo khối lượng riêng hòn bi kim loại ta cần dùng dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng A Chỉ cần dùng cái cân B Chỉ cần dùng cái lực kế C Chỉ cần dùng bình chia độ D Cần dùng cái cân và bình chia độ (2) Câu13: Để kéo trực tiếp thùng nước có khối lượng 20kg từ giếng lên, người ta phải dùng lực nào số các lực sau đây? A F<20N B F=20N C 20N < F < 200N D F=200N Câu14: Trong các câu sau đây, câu nào không đúng? A Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng lực B Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn lực C Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn lực D Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi hướng lực Câu15: Máy đơn giản nào sau đây không thể làm thay thay đổi đồng thời độ lớn và hướng lực? A Ròng rọc cố định B Ròng rọc động C Mặt phẳng nghiêng D Đòn bẩy Câu16: Trong số các thước sau đây, thước nào thích hợp để đo chiều rộng bàn học em? A Thước thẳng có GHĐ m và ĐCNN mm B Thước cuộn có GHĐ m và ĐCNN cm C Thước dây có GHĐ 150 cm và ĐCNN mm D Thước thẳng có GHĐ m và ĐCNN mm Câu17: Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 65cm3 nước để đo thể tích hòn đá Khi thả hòn đá vào bình, mực nước bình dâng lên đến vạch 92cm3 Thể tích hòn đá là: A 92 cm3 B 27 cm3 C 65 cm3 D 187 cm3 Câu18:Dùng bình chia độ có chứa lượng nước 95cm3 , thả viên bi sắt vào bình thì mực nước bình dâng lên đến vạch 250 cm3 Vậy thể tích viên bi là: A 250 cm3 B 346 cm3 C 95 cm3 D 155 cm3 Câu19:Dùng bình chia độ có chứa lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước bình dâng lên đến vạch 250cm3 Vậy thể tích viên bi là: A 250 cm3 B 346 cm3 C 95 cm3 D 155 cm3 Câu20:Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lên Khi đó lực kéo người thợ có phương, chiều nào? A Lực kéo cùng phương, cùng chiều với trọng lực B Lực kéo khác phương, khác chiều với trọng lực C Lực kéo cùng chiều khác phương với trọng lực D Lực kéo cùng phương ngược chiều với trọng lực Câu21:Một cân có khối lượng 500g thì trọng lượng nó bao nhiêu? A 500N B 50N C 5N D 5000N Câu22:Một vật có khối lượng 450g thì trọng lượng nó là A 0,45N B 4,5N C 45N D 4500N Câu23:Tại nói sắt nặng nhôm? A Vì khối lượng riêng sắt lớn khối lượng riêng nhôm B Vì khối lượng (trọng lượng) sắt lớn khối lượng (trọng lượng) nhôm C Vì khối lượng sắt lớn khối lượng nhôm D Vì trọng lượng sắt lớn trọng lượng nhôm Câu24: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: a/ Một ô tô tải có khối lượng 2,8 nặng……………………… niutơn b/ 15 giống có trọng lượng là 45 niutơn Mỗi có khối lượng là……………………… gam c/ Một hòn gạch có khối lượng là 160g Một đống gạch có 1000 viên có trọng lượng là……………………… niutơn a/ 28000; b/ 0,3; c/ 160 (3) Câu25: Một hòn gạch “2 lỗ” có khối lượng 1,6kg Hòn gạch có thể tích 1200cm3 Mỗi lỗ có thể tích là 180cm3 Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng gạch Câu26: Biết 10 lít cát nặng 15kg a/ Tính thể tích cát b/ Tính trọng lượng mốt đống cát 3m3 Câu27: Chọn từ thích hợp dấu ngoặc để điến vào chỗ trống các câu sau: a/ Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực ………………… trọng lượng vật (lớn hơn/ nhỏ hơn/ bằng) b/ Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng ……… ………………… (càng tăng/ càng giảm/ không đổi) c/ Mặt phẳng nghiêng ………………………………… thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng tăng (càng dốc thoai thoải/ càng dốc đứng) Câu28: Hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho các câu sau: a Dụng cụ đo độ dài là ………………… Đơn vị đo độ dài là ………… viết tắt là…………… b Dụng cụ đo khối lượng là ………………… Đơn vị đo khối lượng là ………… viết tắt là…………… b Dụng cụ đo lực là ………………… Đơn vị đo lực là ………… viết tắt là…………… d Dụng cụ chính để đo khối lượng riêng chất là ………………… Đơn vị đo khối lượng riêng là ………… Viết tắt là…………… e Dụng cụ chính để đo trọng lượng riêng chất là ………………… Đơn vị đo trọng lượng riêng là ………… Viết tắt là…………… a/ thước-mét-m b/ cân-kilogam-kg c/ lực kế-niu tơn-N d/ cân, bình chia độ-kilogam trên mét khối e/ lực kế, bình chia độ-Niu tơn trên mét khối-N/m3 Câu29: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: O0c là nhiệt độ nước đá …………………… Nhiệt độ này ứng với ………………… nhiệt giai Farenhai Đang tan-320F Câu: Chọn đáp án có từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Đòn bẩy luôn có……………………… và có…………… tác dụng nào đó b Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng người lớn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này lợi ………………… (4) a/ điểm tựa-các lực b/ lực Câu30: Em hãy kể tên dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng mà em biết Những dụng cụ đó thường dùng đâu? (5) PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (3ñ) Câu 1: Câu nào đây nói tác dụng ròng rọc là đúng? A Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng lực kéo B Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn lực kéo C Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng và độ lớn lực kéo D Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi độ lớn lực kéo Câu 2: Cách xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào đây là đúng? A Rắn, khí, lỏng B Khí, rắn, lỏng C Rắn, lỏng, khí D Lỏng, khí, rắn Câu 3: Nhiệt kế nào đây có thể dùng để đo nhiệt độ băng phiến nóng chảy? Biết nhiệt độ nóng chảy băng phiến là 800C A Nhiệt kế rượu B Nhiệt kế thuỷ ngân C Nhiệt kế y tế D Cả nhiệt kế trên Câu 4: Khi đun nóng hòn bi sắt thì xảy tượng nào đây? A Khối lượng hòn bi tăng B Khối lượng hòn bi giảm C Khối lượng riêng hòn bi tăng D Khối lượng riêng hòn bi giảm Câu 5: Băng kép cấu tạo dựa trên tượng nào đây? A Các chất rắn nở nóng lên B Các chất rắn co lại lạnh C Các chất rắn khác co giãn vì nhiệt khác D Các chất rắn nở vì nhiệt ít Câu 6: Khi nút thuỷ tinh lọ thuỷ tinh bị kẹt Phải mở nút cách nào đây? A Làm nóng nút B Làm nóng cổ lọ C Làm lạnh cổ lọ D Làm lạnh đáy lọ PHẦN B: TỰ LUẬN (7ñ) Câu 1(3đ): a) Vào mùa hè , đường dây điện thoại thường bị võng xuống , vào mùa đông tượng này không xãy Hãy giải thích ? (1.5đ) b) Haõy giaûi thích bóng bàn bị bẹp chút nhúng vào nước nóng thì phồng lên cũ? (1.5ñ) Câu 2(1.5đ): Nêu kết luận nở vì nhiệt chất lỏng? Câu 3(2.5ñ): Hãy tính: a) Hãy tính 30oC ứng với bao nhiêu oF? o o o o b) Hãy tính 70 C ứng với bao nhiêu F? (1ñ) (1ñ) c) Hãy tính 86 F ứng với bao nhiêu C? (0.5ñ) BÀI GIẢI: (6) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi Vat ly 6 Co dap an, De thi Vat ly 6 Co dap an