0

De thi danh cho hoc sinh lop 3

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:26

IV/ Đọc đoạn văn sau, chọn Y cho câu đúng N cho câu sai: This is my school bag.. It is small.[r] (1)Name: Kiểm tra Tiếng Anh Class: Thời gian: 45p I/ Khoanh tròn từ khác loại: a Classroom a One a Family a Boy a Chess b Computer room b Class b Father b Girl b Library c School c Three c Mother c School c Badminton II/ Điền từ thích hợp vào ô trống: ĐOẠN 1: An: ……………., I’m An Ba: Hi, An I’m Ba………… are you? An: I’m fine,…………… you And …………? Ba: fine, ……………… Good bye An: …………… ĐOẠN 2: what pencil case Lan: what is this? Nga: ……… a ruler ……………… is that? Lan: It’s a ……………… Nga: oh, it is ………… III/ Sắp xếp theo trật tự : is/This/computer/my new It’s (2) …………………………………………………… is/name/My/Lan …………………………………………………… What/ you/do/break/do/at/time/? …………………………………………………… do/ you/name/How/spell/your/? …………………………………………………… like/you/Do/chess/playing/? …………………………………………………… IV/ Đọc đoạn văn sau, chọn Y cho câu đúng N cho câu sai: This is my school bag It is small This is a ruler, it’s old and long That is my pencil case, it is new These are books and pens, they are new too I love all my school things in my room The school bag is small The pencil case is old The books are new The pens are old The ruler is new and short Y N V/ Viết nghĩa tiếng việt các từ sau: Computer room :………………………………… Class room: ………………………………… Break time :……………………………………… Badminton :………………………………… Football: …………………………………… Library:…………………………………… (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi danh cho hoc sinh lop 3, De thi danh cho hoc sinh lop 3