0

De thi mon Tin Hoc Lop 3

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:07

Câu 10: Trong phần Paint, để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ A... Tất cả đều sai.?[r] (1)Họ và tên : ĐỀ THI HỌC KÌ I ……………………………… Môn: TIN HỌC KHỐI LỚP Lớp: ……… Năm học: 2012 - 2013 Trường TH Xuân Hải Thời gian: 40 phút Đề: Phần I: Trắc nghiệm (5đ) Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng Câu 1: Máy tính để bàn có phận chính? A C B D Câu 2: Trên hàng phím sở, phím có gai là: A F và H C F và J B G và H D G và J Câu 3: Muốn thoát khỏi máy tính em thực nào? A Start/ Turn off computer/ Turn off B Start/ Turn off C Start/ Stand by/Turn off D Start/ Turn off computer/ Restart Câu 4: Phím dài bàn phím là: A Phím cách C Phím Enter B Phím Shift D Phím Ctrl Câu 5: Em có thể làm việc gì trên máy tính? A Học làm toán, học vẽ C Liên lạc với bàn bè B Chơi trò chơi D Cả A, B, C đúng Câu 6: Hàng phím sở gồm các phím: A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C Z, X, C, V, B, N, M, ,< , >, /? B Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P D A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;, , Điểm: (2) Câu 7: Biểu tượng để mở chương trình “Em tập vẽ”: A C B D Câu 8: Để thoát khỏi phần mềm luyện gõ Mario ta chọn: A File Search C Student B File Quit D Nhấn phím New Câu 9: Bộ phận nào giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện? A Bàn phím C Màn hình B Chuột D Thân máy Câu 10: Trong phần Paint, để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ A C B D Tất sai Phần II: Tự luận (5đ) Câu 1: Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa: (2đ) a/ nguồn điện, nối với, máy tính làm việc ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b/ màn hình nền, trên, có nhiều biểu tượng ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 2: Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống (…) (2đ) a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận thông tin dạng………………… và dạng…………………… b) Truyện tranh cho em thông tin dạng……………………………và dạng…………………… Câu 3: Em hãy chọn và gạch từ cụm từ thích hợp (trong ngoặc) để câu đúng (1đ) a) Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị (ho, cận thị, sổ mũi) b) Ngồi thẳng với tư thoải mái, em không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi mon Tin Hoc Lop 3, De thi mon Tin Hoc Lop 3