0

De KT TV Cuoi ki 2

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:43

Mét lÇn t«i gÆp mét chó voi non bÞ thôt bïn díi ®Çm lÇy t«i nhê n¨m quản tợng đến giúp sức kÐo nã lªn bê nã run run qu¬ m·i vßi lªn ngêi t«i hÝt h¬i..[r] (1)Hä vµ tªn: Líp 2…… Trêng TiÓu häc Hoµng Lª Điểm Bµi kiÓm tra §Þnh k× cuèi häc k× II M«n: To¸n - Líp (Thêi gian: 40 phót) N¨m häc 2012 - 2013 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm Hãy khoanh vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng viết tiÕp vµo chç chÊm theo yªu cÇu: A 593 B 594 C 596 D 597 C©u 2: Sè ? x7 :3 :4 x8 Câu 3: Các số 372; 380; 394; 369; đợc xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 372; 380; 394; 369 C 394; 380; 372; 369 B 372; 380; 369; 394 D 369; 372; 380; 394 C©u 4: Tø gi¸c ABCD cã c¸c c¹nh b»ng nhau, mçi c¹nh dµi 8dm Chu vi tø gi¸c ABCD lµ: A 16 dm C 32 dm B 24 dm D 23 dm C©u 5: Ng«i nhµ x©y hai tÇng cao kho¶ng: A C cm 9m B D dm km II/ PhÇn tù luËn C©u1: TÝnh: 32 : + 423 = ………… = ……… C©u 2: T×m y : y:3=0 x – 12 = ………… = …… 371 - y = 130 Câu : Lớp có 35 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có bao nhiêu häc sinh ? Bài giải (2) C©u 4: N¨m Thu tuæi, mÑ h¬n Thu 27 tuæi Hái sau n¨m n÷a mÑ Thu bao nhiªu tuæi ? Bài giải C©u 5: Trong h×nh bªn cã : - ……… h×nh tam gi¸c - ……… h×nh ch÷ nhËt - ……… bé ®iÓm th¼ng hµng Hä vµ tªn: …………………………… Líp … Trêng TiÓu häc Hoµng Lª §iÓm §äc: …… ViÕt: …… TB: ……… Bµi kiÓm tra §Þnh k× cuèi häc k× II M«n: TiÕng ViÖt - Líp N¨m häc 2012 - 2013 A - kiểm tra đọc I - §äc thµnh tiÕng (6 ®iÓm) Mỗi HS đọc đoạn văn (khoảng 80 chữ) bài sau: - “C©y ®a quª h¬ng ” - TiÕng ViÖt tËp (trang 93) - “Ch¸u nhí B¸c Hå” - TiÕng ViÖt tËp (trang 105) - “§µn bª cña anh Hå Gi¸o” - TiÕng ViÖt tËp (trang 136) (Tốc độ đọc 50 chữ/phút, sau đó trả lời câu hỏi nội dung đoạn vừa đọc GV nêu) II - §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (4 ®iÓm) - 20 phót Đọc thầm bài “Bóp nát cam” - trang 124 - TV tập 2, sau đó khoanh tròn vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng làm theo yêu cầu cho câu hỏi díi ®©y: C©u GiÆc Nguyªn cã ©m mu g× víi níc ta? A Giả vờ mợn đờng để sang thăm dò B Giả vờ mợn đờng để sang ngoại giao C Giả vờ mợn đờng để sang xâm chiếm Câu Thấy sứ giặc ngang ngợc thái độ Trần Quốc Toản nh nào? A V« cïng giËn B HÕt søc b×nh thêng C V« cïng tøc giËn Câu Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? A Để đợc nhìn thấy vua B Để đợc nói hai tiếng: "Xin đánh" C Để đợc xin trị tội (3) C©u Tõ nµo tr¸i ngîc víi tõ " lêi biÕng" A lêi nh¸c B nhanh nhÑn C©u §iÒn dÊu chÊm hay dÊu phÈy vµo C ch¨m chØ ®o¹n v¨n sau cho thÝch hîp: Mét lÇn t«i gÆp mét chó voi non bÞ thôt bïn díi ®Çm lÇy t«i nhê n¨m quản tợng đến giúp sức kÐo nã lªn bê nã run run qu¬ m·i vßi lªn ngêi t«i hÝt h¬i B - kiÓm tra viÕt I - ChÝnh t¶ ( Nghe - viÕt ) - 20 phót (5 ®iÓm) Bµi viÕt: “C©y vµ hoa bªn l¨ng B¸c” (ViÕt ®Çu bµi vµ ®o¹n "Sau l¨ng ngµo ng¹t") Bµi tËp: §iÒn vµo chç chÊm: sinh hay xinh ? …… đẹp ; …… động II - TËp lµm v¨n - 20 phót (5 ®iÓm) Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) kể việc tốt mà em đã làm nhµ (hoÆc ë trêng) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT TV Cuoi ki 2, De KT TV Cuoi ki 2