0

Bang phan cong nhiem vu trong ban giam hieu 20132014

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:31

12 Kiểm định chất lượng Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Quỳnh 13 Hoạt động tập thể/ Phong trào Nguyễn Thị Bình 14 Y tế/ Chăm sóc - Nuôi dưỡng Nguyễn Thị Bình.. PHÒNG GD&ĐT THANH OAI T[r] (1)PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đỗ Động, ngày tháng năm 2008 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2008 - 2009 Lưu ý: Một người phụ trách nhiều lĩnh vực (*: phần Ghi chú: mô tả ngắn gọn công việc điều cần thiết khác.) HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Loan TT Lĩnh vực công việc Họ tên lãnh đạo trực tiếp phụ trách Ghi chú* 1 Chuyên môn Nguyễn Thị Quỳnh 2 Cơ sở vật chất Nguyễn Thị Bình 3 Tài Nguyễn Thị Kim Loan 4 Nhân Nguyễn Thị Kim Loan 5 Thanh tra Nguyễn Thị Kim Loan 6 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Quỳnh 7 Thư viện Nguyễn Thị Quỳnh 8 Thi đua Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 9 Hành Nguyễn Thị Kim Loan 10 Quy chế dân chủ/ 3 công khai nhà trường Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 11 Phổ cập Nguyễn Thị Bình (2)PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đỗ Động, ngày tháng năm 2009 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2009 - 2010 Lưu ý: Một người phụ trách nhiều lĩnh vực (*: phần Ghi chú: mô tả ngắn gọn công việc điều cần thiết khác.) HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Loan TT Lĩnh vực công việc Họ tên lãnh đạo trực tiếp phụ trách Ghi chú* 1 Chuyên môn Nguyễn Thị Quỳnh 2 Cơ sở vật chất Nguyễn Thị Bình 3 Tài Nguyễn Thị Kim Loan 4 Nhân Nguyễn Thị Kim Loan 5 Thanh tra Nguyễn Thị Kim Loan 6 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Quỳnh 7 Thư viện Nguyễn Thị Quỳnh 8 Thi đua Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 9 Hành Nguyễn Thị Kim Loan 10 Quy chế dân chủ/ 3 công khai nhà trường Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 11 Phổ cập Nguyễn Thị Bình (3)PHỊNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đỗ Động, ngày tháng năm 2010 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2010 - 2011 Lưu ý: Một người phụ trách nhiều lĩnh vực (*: phần Ghi chú: mô tả ngắn gọn công việc điều cần thiết khác.) HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Loan TT Lĩnh vực công việc Họ tên lãnh đạo trực tiếp phụ trách Ghi chú* 1 Chuyên môn Nguyễn Thị Quỳnh 2 Cơ sở vật chất Nguyễn Thị Bình 3 Tài Nguyễn Thị Kim Loan 4 Nhân Nguyễn Thị Kim Loan 5 Thanh tra Nguyễn Thị Kim Loan 6 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Quỳnh 7 Thư viện Nguyễn Thị Quỳnh 8 Thi đua Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 9 Hành Nguyễn Thị Kim Loan 10 Quy chế dân chủ/ 3 công khai nhà trường Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 11 Phổ cập Nguyễn Thị Bình (4)PHỊNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đỗ Động, ngày tháng năm 2011 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2011 - 2012 Lưu ý: Một người phụ trách nhiều lĩnh vực (*: phần Ghi chú: mô tả ngắn gọn công việc điều cần thiết khác.) HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Loan TT Lĩnh vực công việc Họ tên lãnh đạo trực tiếp phụ trách Ghi chú* 1 Chuyên môn Nguyễn Thị Quỳnh 2 Cơ sở vật chất Nguyễn Thị Bình 3 Tài Nguyễn Thị Kim Loan 4 Nhân Nguyễn Thị Kim Loan 5 Thanh tra Nguyễn Thị Kim Loan 6 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Quỳnh 7 Thư viện Nguyễn Thị Quỳnh 8 Thi đua Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 9 Hành Nguyễn Thị Kim Loan 10 Quy chế dân chủ/ 3 công khai nhà trường Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 11 Phổ cập Nguyễn Thị Bình (5)PHỊNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đỗ Động, ngày tháng năm 2012 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2012 - 2013 Lưu ý: Một người phụ trách nhiều lĩnh vực (*: phần Ghi chú: mô tả ngắn gọn công việc điều cần thiết khác.) HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Loan TT Lĩnh vực công việc Họ tên lãnh đạo trực tiếp phụ trách Ghi chú* 1 Chuyên môn Nguyễn Thị Quỳnh 2 Cơ sở vật chất Nguyễn Thị Bình 3 Tài Nguyễn Thị Kim Loan 4 Nhân Nguyễn Thị Kim Loan 5 Thanh tra Nguyễn Thị Kim Loan 6 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Quỳnh 7 Thư viện Nguyễn Thị Quỳnh 8 Thi đua Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 9 Hành Nguyễn Thị Kim Loan 10 Quy chế dân chủ/ 3 công khai nhà trường Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Bình 11 Phổ cập Nguyễn Thị Bình (6)PHỊNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đỗ Động, ngày 20 tháng năm 2013 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2013 - 2014 Lưu ý: Một người phụ trách nhiều lĩnh vực (*: phần Ghi chú: mô tả ngắn gọn công việc điều cần thiết khác.) HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Loan TT Lĩnh vực công việc Họ tên lãnh đạo trực tiếp phụ trách Ghi chú* 1 Chuyên môn Nguyễn Thị Quỳnh 2 Cơ sở vật chất Tô Thị Đông 3 Tài Nguyễn Thị Kim Loan 4 Nhân Nguyễn Thị Kim Loan 5 Thanh tra Nguyễn Thị Kim Loan 6 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Quỳnh 7 Thư viện Nguyễn Thị Quỳnh 8 Thi đua Nguyễn Thị Kim Loan Tô Thị Đông 9 Hành Nguyễn Thị Kim Loan 10 Quy chế dân chủ/ 3 công khai nhà trường Nguyễn Thị Kim Loan Tô Thị Đông 11 Phổ cập Tô Thị Đông 12 Kiểm định chất lượng Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Quỳnh Tô Thị Đông (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang phan cong nhiem vu trong ban giam hieu 20132014, Bang phan cong nhiem vu trong ban giam hieu 20132014