0

Lich bao giang Khoi 3

8 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:56

GV chuyªn tr¸ch LuyÖn tËp ®iÒn vµo giÊy tê in s½n T×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cña mét sè Sinh ho¹t líp – Kỹ năng sống.. Ngêi lªn kÕ ho¹ch NguyÔn ViÕt Hµ.[r] (1)kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tuÇn : Trêng Phßng gd - ®t léc hµ t h thÞnh léc Líp 3C Thø/ ngµy 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 TiÕt khèi - Vïng N¨m häc: 2013 – 2014 S¸ng M«n ChiÒu Bµi d¹y M«n Bµi d¹y Chµo cê 5 Tập đọc T§ - KC To¸n CËu bÐ th«ng minh CËu bÐ th«ng minh §äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè LuyÖn To¸n TiÕng Anh Hoạt động thở và quan h« hÊp Ôn tập – Kiểm tra GV chuyªn tr¸ch ThÓ dôc Tập đọc To¸n ChÝnh t¶ GV chuyªn tr¸ch Hai bµn tay mÑ Céng, trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè Nghe-viÕt: CËu bÐ th«ng minh Thñ c«ng MÜ thuËt ¢m nh¹c GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch To¸n LT&C TËp viÕt TN - XH LuyÖn tËp ¤n tËp vÒ tõ chØ sù vËt – So s¸nh ¤n ch÷ hoa : A Nªn thë nh thÕ nµo ? LuyÖn viÕt Tin häc GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch Đạo đức ChÝnh t¶ TiÕng Anh GV chuyªn tr¸ch To¸n KÝnh yªu B¸c Hå(T1) Nghe-viÕt: Ch¬i chuyÒn Céng, trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè 5 TiÕng Anh GV chuyªn tr¸ch ThÓ dôc TL v¨n To¸n H§TT GV chuyªn tr¸ch Nãi vÒ §éi TNTP - §iÒn vµo giÊy tê LuyÖn tËp Sinh ho¹t líp – Kỹ sống Chµo cê ®Çu tuÇn TN - XH TiÕng Anh LuyÖn T.V LuyÖn To¸n GV chuyªn tr¸ch Ôn tập – Kiểm tra Ôn tập – Kiểm tra Ngêi lªn kÕ ho¹ch NguyÔn ViÕt Hµ néi dung gi¶m t¶i tuÇn – líp M«n LT&C To¸n §¹o Tªn bµi häc ¤n tËp vÒ tõ chØ sù vËt – So s¸nh Céng, trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè KÝnh yªu B¸c Hå Néi dung ®iÒu chØnh Kh«ng yªu cÇu nªu lý v× thÝch h×nh ¶nh so s¸nh (BT 3) Bá BT Gv gîi ý, t¹o ®iÒu kiÖn cho Hs tËp hîp vµ giíi thiÖu (2) đức t liệu su tầm đợc Bác Hồ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tuÇn : Trêng Phßng gd - ®t léc hµ t h thÞnh léc Líp 3C Thø/ ngµy 16/9 17/9 18/9 TiÕt 5 khèi - Vïng N¨m häc: 2013 – 2014 S¸ng ChiÒu M«n Bµi d¹y Chµo cê Tập đọc T§ - KC To¸n Chµo cê ®Çu tuÇn Ai cã lçi ? Ai cã lçi ? Trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè (Cã nhí lÇn) TN - XH LuyÖn To¸n TiÕng Anh M«n VÖ sinh h« hÊp Ôn tập – Kiểm tra GV chuyªn tr¸ch Bµi d¹y ThÓ dôc Tập đọc To¸n ChÝnh t¶ GV chuyªn tr¸ch C« gi¸o tÝ hon LuyÖn tËp Nghe-viÕt: Ai cã lçi ? Thñ c«ng MÜ thuËt ¢m nh¹c GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch To¸n LT&C TËp viÕt TN - XH ¤n tËp c¸c b¶ng nh©n Tõ ng÷ vÒ ThiÕu nhi ¤n tËp c©u: Ai Ch÷ : ¡, ¢, ¢u L¹c Phòng bệnh đờng hô hấp LuyÖn viÕt GV chuyªn tr¸ch Đạo đức KÝnh yªu B¸c Hå(T2) (3) 19/9 20/9 5 Tin häc TiÕng Anh TiÕng Anh GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch ChÝnh t¶ To¸n C« gi¸o tÝ hon ¤n tËp c¸c b¶ng chia ThÓ dôc TL v¨n To¸n H§TT GV chuyªn tr¸ch Viết đơn LuyÖn tËp Sinh ho¹t líp – Kỹ sống TiÕng Anh LuyÖn T.V LuyÖn To¸n GV chuyªn tr¸ch Ôn tập – Kiểm tra Ôn tập – Kiểm tra Ngêi lªn kÕ ho¹ch NguyÔn ViÕt Hµ néi dung gi¶m t¶i tuÇn – líp M«n To¸n §¹o đức Tªn bµi häc ¤n tËp c¸c b¶ng nh©n KÝnh yªu B¸c Hå Néi dung ®iÒu chØnh Bá BT Gv gîi ý, t¹o ®iÒu kiÖn cho Hs tËp hîp vµ giíi thiÖu t liệu su tầm đợc Bác Hồ (4) kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tuÇn : Trêng Phßng gd - ®t léc hµ t h thÞnh léc Líp 3C Thø/ ngµy 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 TiÕt khèi - Vïng N¨m häc: 2013 – 2014 S¸ng M«n ChiÒu Bµi d¹y M«n Bµi d¹y 5 5 Chµo cê Tập đọc T§ - KC To¸n Chµo cê ®Çu tuÇn ChiÕc ¸o len ChiÕc ¸o len ¤n tËp vÒ h×nh häc TN - XH LuyÖn To¸n TiÕng Anh BÖnh lao phæi Ôn tập – Kiểm tra GV chuyªn tr¸ch ThÓ dôc Tập đọc To¸n ChÝnh t¶ GV chuyªn tr¸ch Qu¹t cho bµ ngñ ¤n tËp vÒ gi¶i to¸n Nghe-viÕt: ChiÕc ¸o len Thñ c«ng MÜ thuËt ¢m nh¹c GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch To¸n LT&C TËp viÕt TN - XH Xem đồng hồ So s¸nh DÊu chÊm ¤n ch÷ hoa : B M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn LuyÖn viÕt Tin häc TiÕng Anh TiÕng Anh GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch Đạo đức ChÝnh t¶ To¸n Gi÷ lêi høa (t 1) ChÞ em Xem đồng hồ (Tiếp) ThÓ dôc TL v¨n TiÕng Anh LuyÖn T.V GV chuyªn tr¸ch Ôn tập – Kiểm tra To¸n H§TT GV chuyªn tr¸ch Kể gia đình Điền vào giấy tờ in s½n LuyÖn tËp Sinh ho¹t líp – Kỹ sống LuyÖn To¸n Ôn tập – Kiểm tra Ngêi lªn kÕ ho¹ch NguyÔn ViÕt Hµ néi dung gi¶m t¶i tuÇn – líp M«n To¸n Tªn bµi häc ¤n tËp vÒ h×nh häc §¹o Gi÷ lêi høa Néi dung ®iÒu chØnh Y/c cần đạt “Tính đợc độ dài đờng gấp khúc, chu vi hình tam giác, tứ giác” bài học sửa là: “Tính đợc độ dài đờng gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình chữ nhËt” Gv điều chỉnh các tình đóng vai cho phù hợp (5) đức víi Hs kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tuÇn : Trêng Phßng gd - ®t léc hµ t h thÞnh léc Líp 3C Thø/ ngµy 23/9 30/9 1/10 TiÕt khèi - Vïng N¨m häc: 2013 – 2014 S¸ng M«n ChiÒu Bµi d¹y M«n Bµi d¹y 5 Chµo cê Tập đọc T§ - KC To¸n Chµo cê ®Çu tuÇn Ngêi mÑ Ngêi mÑ LuyÖn tËp chung TN - XH LuyÖn To¸n TiÕng Anh Hoạt động tuần hoàn Ôn tập – Kiểm tra GV chuyªn tr¸ch ThÓ dôc Tập đọc To¸n ChÝnh t¶ GV chuyªn tr¸ch ¤ng ngo¹i KiÓm tra bµi sè Ngêi mÑ Thñ c«ng MÜ thuËt ¢m nh¹c GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch To¸n LT&C TËp viÕt TN - XH B¶ng nh©n Từ ngữ gia đình Ôn câu: Ai, là cái g×? ¤n ch÷ hoa : C VÖ sinh c¬ quan tuÇn hoµn LuyÖn viÕt GV chuyªn tr¸ch Đạo đức Gi÷ lêi høa (t 2) (6) 2/10 3/10 Tin häc TiÕng Anh TiÕng Anh GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch ChÝnh t¶ To¸n ¤ng ngo¹i LuyÖn tËp ThÓ dôc TL v¨n To¸n TiÕng Anh LuyÖn T.V LuyÖn To¸n GV chuyªn tr¸ch Ôn tập – Kiểm tra Ôn tập – Kiểm tra H§TT GV chuyªn tr¸ch Dại gì mà đổi Điền vào giấy tờ in sẵn Nh©n sè cã ch÷ sè víi sã cã ch÷ sè Sinh ho¹t líp – Kỹ sống Ngêi lªn kÕ ho¹ch NguyÔn ViÕt Hµ néi dung gi¶m t¶i tuÇn – líp M«n TL v¨n §¹o đức Tªn bµi häc Dại gì mà đổi Điền vµo giÊy tê in s½n Gi÷ lêi høa Néi dung ®iÒu chØnh Gv cã thÓ nãi mét sè th«ng tin vÒ §éi TNTP Hå ChÝ Minh cho Hs biÕt Gv điều chỉnh các tình đóng vai cho phù hợp víi Hs (7) kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tuÇn : Trêng Phßng gd - ®t léc hµ t h thÞnh léc Líp 3C Thø/ ngµy 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 TiÕt khèi - Vïng N¨m häc: 2013 – 2014 S¸ng M«n ChiÒu Bµi d¹y M«n Bµi d¹y Chµo cê Tập đọc T§ - KC To¸n Chµo cê ®Çu tuÇn Ngêi lÝnh dòng c¶m Ngêi lÝnh dòng c¶m Nh©n sè cã ch÷ sè víi sã cã ch÷ sè (cã nhí) TN - XH LuyÖn To¸n TiÕng Anh Phßng bÖnh tim m¹ch Ôn tập – Kiểm tra GV chuyªn tr¸ch ThÓ dôc Tập đọc To¸n ChÝnh t¶ GV chuyªn tr¸ch Cuéc häp cña ch÷ viÕt LuyÖn tËp Ngêi lÝnh dòng c¶m Thñ c«ng MÜ thuËt ¢m nh¹c GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch To¸n LT&C TËp viÕt TN - XH B¶ng chia So s¸nh ¤n ch÷ hoa : C (TiÕp) Hoạt động bài tiết nớc tiểu LuyÖn viÕt GV chuyªn tr¸ch Đạo đức Tin häc TiÕng Anh TiÕng Anh GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch GV chuyªn tr¸ch ChÝnh t¶ To¸n Tù lµm lÊy viÖc cña m×nh (t 1) Mïa thu cña em LuyÖn tËp ThÓ dôc TL v¨n To¸n TiÕng Anh LuyÖn T.V LuyÖn To¸n GV chuyªn tr¸ch Ôn tập – Kiểm tra Ôn tập – Kiểm tra H§TT GV chuyªn tr¸ch LuyÖn tËp ®iÒn vµo giÊy tê in s½n T×m mét c¸c phÇn b»ng cña mét sè Sinh ho¹t líp – Kỹ sống 5 Ngêi lªn kÕ ho¹ch NguyÔn ViÕt Hµ néi dung gi¶m t¶i tuÇn – líp M«n TL v¨n §¹o đức Tªn bµi häc Tæ chøc cuéc häp Tù lµm lÊy viÖc cña m×nh Néi dung ®iÒu chØnh Kh«ng d¹y Gv điều chỉnh các tình đóng vai cho phù hợp víi Hs (8) (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich bao giang Khoi 3, Lich bao giang Khoi 3