0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

117 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HÀ VĂN DÂN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Trà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hà Văn Dân i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý Đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt giúp đỡ hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thanh Trà, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài, Phịng Tài ngun Mơi trường , Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế huyện, Phịng Thống kê huyện, phịng Tài - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu trình nghiên cứu luận văn Cuối xin trân trọng cảm ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hà Văn Dân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Phần Tổng quan tài liệu .3 2.1 Cơ sở lý luận quyền sử dụng đất 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng đất 2.1.2 Cơ sở lý luận quyền sử dụng đất Việt Nam 10 2.1.3 Các văn pháp lý liên quan đến việc thực quyền sử dụng đất 14 2.2 Thực tiễn thực quyền sử dụng đất 15 2.2.1 Các nước phát triển 15 2.2.2 Các nước khu vực 19 2.3 Tình tình thực quyền sử dụng đất Việt Nam .24 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụng đất Việt Nam .24 2.3.2 Tình hình thực quyền sử dụng đất phạm vi nước 27 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 31 3.1 Đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm nghiên cứu 31 3.3 Thời gian nghiên cứu .31 3.4 Nội dung nghiên cứu 31 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài 31 iii 3.4.2 Tình hình việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2013-2017 3.4.3 Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 3.4.4 31 31 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài 31 3.5 Phương pháp nghiên cứu 31 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 31 3.5.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 32 3.5.3 Phương pháp so sánh - tổng hợp 32 3.5.4 Phương pháp xử lý số liệu .32 3.5.5 Phương pháp thống kê, phân tích số liệu 32 Phần Kết nghiên cứu 34 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 37 4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.2 42 Tình hình việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2013 -2017 47 4.2.1 Thủ tục thực quyền người sử dụng đất huyện Lương Tài 47 4.2.2 Tình hình thực quyền người sử dụng đất huyện Lương Tài 56 4.2.3 Tình hình thực quyền chuyển nhượng .58 4.2.4 Tình hình thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất 59 4.2.5 Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất 61 4.2.6 Tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất 63 4.3 Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.3.1 64 Khả tiếp cận thủ tục hành lo ngại sách thay đổi thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh iv 64 4.3.2 Về thủ tục thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.3.3 66 Về thái độ cán thực quyền địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 68 4.3.4 Về nghĩa vụ tài phải nộp thực quyền địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.3.5 Đánh giá chung ý kiến người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.4 71 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài 4.4.1 69 73 Giải pháp tăng cường khả tiếp cận thủ tục hành người sử dụng đất 73 4.4.2 Giải pháp tổ chức quản lý hoạt động thực QSDĐ 74 4.4.3 Giải pháp sách 74 4.4.4 Giải pháp đầu tư sở vật chất người .75 Phần Kết luận kiến nghị 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 Tài liệu tham khảo 78 Phụ lục 81 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTC Bộ tài CNH Cơng nghiệp hóa CP Chính phủ GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX Giá trị sản xuất HĐH Hiện đại hóa HL Huyện lộ NĐ Nghị định QĐ Quyết định QSDĐ Quyền sử dụng đất TL Tỉnh lộ TN&MT Tài nguyên Môi trường TT Thông tư UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Các nhóm đất huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 36 Bảng 4.2 Tình hình dân số huyện Lương Tài giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 4.3 Hiện trạng phân bố dân cư huyện Lương Tài năm 2017 40 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lương Tài năm 2017 46 Bảng 4.5 Kết thực quyền người sử dụng đất xã, thị trấn giai đoạn 2013-2017 56 Bảng 4.6 Kết thực quyền qua năm 57 Bảng 4.7 Tình hình thực quyền chuyển nhượng giai đoạn 2013 đến năm 2017 58 Bảng 4.8 Tình hình thực quyền thừa kế QSDĐ huyện Lương Tài 60 Bảng 4.9 Tình hình thực quyền tặng cho QSDĐ huyện Lương Tài 62 Bảng 4.10 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2013-2017 63 Bảng 4.11 Đánh giá khả tiếp cận thủ tục hành 64 Bảng 4.12 Đánh giá mức độ nhận thức nội dung văn hướng dẫn 65 Bảng 4.13 Đánh giá khả thực quy định thực quyền 66 Bảng 4.14 Đánh giá thủ tục thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.67 Bảng 4.15 Đánh giá thái độ cán lo ngại người sử dụng đất người sử dụng đất thực quyền địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 69 Bảng 4.16 Đánh giá nghĩa vụ tài phải nộp thực quyền địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 70 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 34 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Lương Tài năm 2017 47 Hình 4.3 Cơ cấu thực quyền chuyển nhượng QSDĐ giai đoạn 2013-2017 59 Hình 4.4 Kết thực quyền thừa kế QSDĐ giai đoạn 2013-2017 .61 Hình 4.5 Kết thực quyền tặng cho QSDĐ 62 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hà Văn Dân Tên luận văn: Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Điều tra, đánh giá tình hình thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất số giải pháp cho việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình quản lý đất đai, số liệu kinh tế, dân số, đất đai, số liệu việc thực quyền UBND, Phịng Tài ngun Mơi trường Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài - Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp Thực điều tra 200 phiếu theo mẫu phiếu có sẵn nhằm thu thập tình hình thực QSDĐ hộ gia đình, cá nhân gồm quyền sử dụng đất: Quyền chuyển nhượng, quyền thừa kế, quyền tặng cho, quyền chấp, tương ứng 50 phiếu điều tra quyền, thực ngẫu nhiên có điều chỉnh quyền - Phương pháp so sánh- tổng hợp nguồn tài liệu, số liệu có liên quan đến báo cáo - Phương pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu phần mềm Excel - Phương pháp thống kê, phân tích số liệu: sở toàn số liệu từ đối tượng điều tra theo tiêu, phân tích đánh giá đặc trưng tiêu biểu dự án vị trí, địa bàn khu vực Số liệu tổng hợp theo đối tượng địa bàn thị trấn, xã, nội dung QSDĐ năm để đánh giá tình hình thực quyền sử dụng đất khu vực nghiên cứu ix Phụ lục 01 Tổng hợp ý kiến chủ sử dụng đất thực quyền chuyển nhƣợng STT Chỉ tiêu Đánh đánh giá giá Rất Thủ tục Thực đơn Hiện giản Thời Rất gian thực nhanh chóng Văn Rất hướng dễ dẫn hiểu Khả Rất thực dễ quy thực định Phí, lệ phí CN Rất Thuế thu cao nhập cá nhân thực CN Thái độ cán thực khả tìm kiếm thơng tin giao dịch Rất cao Rất nhiệt tình Rất dễ dàng Số Tỷ Ngƣời Lệ(%) 2 Đánh giá Đơn giản Nhan h chóng Dễ hiểu Dễ thực Cao 14 0 Cao Số Tỷ Ngƣời Lệ(%) 0 10 12 20 16 Đánh giá Bình thường Bình thường Hiểu Số Tỷ Đánh ngƣời Lệ(%) giá 19 13 Thực 28 Vừa phải 29 Vừa phải Đúng mực 12 Tạm Dễ dàng Phức Tạp 26 Lâu 56 Khó hiểu 58 Khó thực 30 Thấp 40 Thấp Đánh giá Số Tỷ Ngƣời Lệ(%) 12 17 15 15 11 20 46 23 Nhiệt tình 38 Số Tỷ Ngƣời Lệ(%) 30 Ít nhiệt tình Khó tìm 11 22 15 17 82 Phụ lục 02 Tổng hợp ý kiến chủ sử dụng đất thực quyền thừa kế Đánh giá Stt Thủ tục Thực Hiện Rất đơn giản Thời gian Rất thực Văn nhanh hướng dẫn chóng Rất Khả dễ thực quy hiểu định Rất Phí, lệ phí dễ thừa kế thực Thái độ cán thực Rất cao khả Rất tìm kiếm thơng tin nhiệt giao dịch tình Rất dễ dàng Số Ngƣời Tỷ Lệ (% ) 0 Đơn giản 0 Nhanh chóng Dễ hiểu Dễ thực Cao 0 Nhiệt tình 0 Dễ dàng 10 12 Đánh Số giá Ngƣời Bình thường Bình thường Hiểu Thực 10 Vừa phải 14 Đúng mực Tạm 83 13 14 23 21 26 PhTạp ức 28 Lâu 11 22 18 hiểu 14 Khó thực 12 4 18 Khó 46 42 25 50 Thấp 23 Ít 46nhiệt tình 17 18 34Rất thấp Gây 36phiền hà Phụ lục 03 Tổng hợp ý kiến chủ sử dụng đất thực quyền tặng cho Stt Thủ tục Thực Hiện Thời gian thực Văn Đánh giá Rất đơn giản Rất nhanh chóng Số Tỷ Ngƣời Lệ(%) 0 0 hướng dẫn Khả thực quy định Phí, lệ phí tặng cho Thuế thu nhập cá nhân thực tặng cho Thái độ cán thực khả tìm kiếm thông tin giao dịch Đánh giá Đơn giản Nhanh Khác Rất dễ thực Rất cao chóng Dễ hiểu Số Ngƣời 10 Dễ Rất cao thực Rất nhiệt tình Rất dễ dàng 2 Cao Cao Nhiệt tình 10 84 Phụ lục 04 Tổng hợp ý kiến chủ sử dụng đất thực quyền chấp Stt Thủ tục Thực Hiện Thời gian thực Văn hướng dẫn Khả thực quy định Phí, lệ phí chấp Thái độ cán thực khả tìm kiếm thơng tin giao dịch Rất đơn giản Rất nhanh chóng Rất dễ hiểu Rất dễ thực Rất cao Rất nhiệt tình Rất dễ dàng Chỉ tiêu Đánh Số đánh giá giá Ngƣời Đơn giản Nhanh chóng 10 Dễ hiểu 2 Dễ thực 12 20 16 Bình thường Bình thường Hiểu 14 11 22 14 Thực 24 Vừa phải 20 Vừa phải 10 Tạm Cao 12 Nhiệt tình 10 4 Dễ dàng 14 85 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN NHƢỢNG QSDĐ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐIỀU TRA: Họ tên chủ hộ: …………………… ……… ; Giới tính: Nam ; Nữ Địa chỉ: …………………, xã/thị trấn:…………………, huyện Lương Tài Trình độ văn hóa: Ngành, nghề chính: + Cơng chức nhà nước + Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ + Thuần nông + Ngành nghề khác + Tiểu thủ công nghiệp AI THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA HỘ ĐIỀU TRA 1.Tổng diện tích hộ sử dụng: Trong đó: + Đất ở: 2.Gia đình cấp giấy CNQSD đất chưa? 3.Tổng diện tích cấp GCN: Trong đó: + Đất ở:…… … m Gia đình thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất lần? - Một lần: Lý thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: - Chuyển đến nơi - Lấy tiền đầu tư, sản xuất, KD - Lấy tiền trả nợ Giá đất thị trường so với giá quy định nhà nước: Cao BI Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN NHƢỢNG QSD ĐẤT: Thủ tục thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Rất đơn giản Bình thường Thời gian để hồn thành thủ tục: Rất nhanh chóng Bình thường 86 Các văn hướng dẫn: Rất dễ hiểu Hiểu Khả thực quy định: Phí, lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Rất cao Vừa phải Thuế thu nhập cá nhân thực chuyển nhượng QSDĐ Rất cao Vừa phải Thái độ cán thực hiện, tiếp nhận hồ sơ: Rất nhiệt tình Tìm kiếm thơng tin giao dịch: Rất dễ dàng Dễ dàng Tạm Khó tìm Xác nhận Chủ hộ (Ký tên) Rất khó Người vấn (Ký tên) Hà Văn Dân 87 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN THỪA KẾ QSDĐ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐIỀU TRA: Họ tên chủ hộ: …………………… ……… ; Giới tính: Nam ; Nữ Địa chỉ: …………………, xã/thị trấn:…………………, huyện Lương Tài Trình độ văn hóa: Ngành, nghề chính: + Cơng chức nhà nước + Thuần nông + Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ + Tiểu thủ công nghiệp + Ngành nghề khác AI THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA HỘ ĐIỀU TRA Tổng diện tích hộ sử dụng: Trong đó: + Đất ở: Gia đình cấp giấy CNQSD đất chưa? Gia đình thực thừa kế quyền sử dụng đất lần? - Một lần: Lý thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất: - Bố, mẹ thừa kế cho - Ông bà thừa kế cho cháu 88 BI Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN THỪA KẾ QSD ĐẤT: Thủ tục thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất: Thời gian để hoàn thành thủ tục: Bình thường Các văn hướng dẫn: Rất dễ hiểu Hiểu Khả thực quy định: Rất dễ thực Dễ thực Thực Khó thực Phí, lệ phí thừa kế quyền sử dụng đất: Rất cao Rất thấp Vừa phải Thái độ cán thực hiện, tiếp nhận hồ sơ: Rất nhiệt tình Đúng mực Nhiệt tình Ít nhiệt tình Gây phiền hà Tìm kiếm thông tin giao dịch: Rất dễ dàng Tạm Dễ dàng Rất khó Khó tìm Người vấn Xác nhận Chủ hộ (Ký tên) (Ký tên) Hà Văn Dân 89 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN TẶNG CHO QSDĐ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐIỀU TRA: Họ tên chủ hộ: …………………… ……… ; Giới tính: Nam ; Nữ Địa chỉ: …………………, xã/thị trấn:…………………, huyện Lương Tài Trình độ văn hóa: Ngành, nghề chính: + Cơng chức nhà nước + Bn bán, kinh doanh, dịch vụ + Thuần nông + Ngành nghề khác + Tiểu thủ cơng nghiệp AI THƠNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA HỘ ĐIỀU TRA Tổng diện tích hộ sử dụng: Trong đó: + Đất ở: Gia đình cấp giấy CNQSD đất chưa? Tổng diện tích cấp GCN: Trong đó: Gia đình thực tặng cho quyền sử dụng đất lần? - Một lần: Lý thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất: - Chuyển đến nơi -Không đủ khả sử dụng Giá đất thị trường so với giá quy định nhà nước: Cao BI Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TẶNG CHO QSD ĐẤT: Thủ tục thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất: Rất đơn giản Bình thường Thời gian để hồn thành thủ tục: Rất nhanh chóng Bình thường 90 Các văn hướng dẫn: Rất dễ hiểu Hiểu Khả thực quy định: Phí, lệ phí tặng cho quyền sử dụng đất: Rất cao Vừa phải Thuế thu nhập cá nhân thực tặng cho QSDĐ Rất cao Vừa phải Thái độ cán thực hiện, tiếp nhận hồ sơ: Rất nhiệt tình Tìm kiếm thông tin giao dịch: Rất dễ dàng Tạm Xác nhận Chủ hộ (Ký tên) Hà Văn Dân 91 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN THẾ CHẤP QSDĐ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐIỀU TRA: Họ tên chủ hộ: …………………… ……… ; Giới tính: Nam ; Nữ Địa chỉ: …………………, xã/thị trấn:…………………, huyện Lương Tài Trình độ văn hóa: Ngành, nghề chính: + Công chức nhà nước + Thuần nông + Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ + Tiểu thủ công nghiệp + Ngành nghề khác AI THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA HỘ ĐIỀU TRA Tổng diện tích hộ sử dụng: Trong đó: + Đất ở: Gia đình cấp giấy CNQSD đất chưa? Gia đình thực chấp quyền sử dụng đất lần? - Một lần: Lý thực quyền chấp quyền sử dụng đất: - Cho cái, học hành -Lấy tiền đầu tư, sản xuất, KD 92 Đối tượng nhận chấp: - Ngân hàng - Quỹ tín dụng - Tổ chức, cá nhân BI Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN THẾ CHẤP QSD ĐẤT: Thủ tục thực quyền chấp quyền sử dụng đất: Thời gian để hoàn thành thủ tục: Bình thường Các văn hướng dẫn: Rất dễ hiểu Hiểu Khả thực quy định: Rất dễ thực Thực Phí, lệ phí chấp quyền sử dụng đất: Rất cao Vừa phải Thái độ cán thực hiện, tiếp nhận hồ sơ: Rất nhiệt tình Đúng mực Nhiệt tình Ít nhiệt tình Gây phiền hà Tìm kiếm thơng tin giao dịch: Rất dễ dàng Tạm Dễ dàng Khó tìm Rất khó Xác nhận Chủ hộ Người vấn (Ký tên) (Ký tên) Hà Văn Dân 93 ... thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 67 Bảng 4.15 Đánh giá thái độ cán lo ngại người sử dụng đất người sử dụng đất thực quyền địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. .. người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh iv 64 4.3.2 Về thủ tục thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.3.3 66 Về thái độ cán thực quyền địa bàn huyện. .. huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 68 4.3.4 Về nghĩa vụ tài phải nộp thực quyền địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 4.3.5 Đánh giá chung ý kiến người sử dụng đất địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh