KIEM TRA 1 TIET CHUONG 2 HOA 10

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:13

Tính phi kim và tính kim loại đều giảm dần Câu 11: Sắp xếp các bazơ: AlOH3, MgOH2, BaOH2 theo độ mạnh tăng dần A.. Thứ tự tính kim loại tăng dần là: A..[r] (1)TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU TỈNH ĐĂK NÔNG Mã đề thi 12372 BÀI KIỂM TRA SỐ Họ, tên học sinh: Lớp: CÂ U A B C D CÂ U A B C D 10 11 12 13 14 15 { | } ~ 16 { | } ~ 17 { | } ~ 18 { | } ~ 19 { | } ~ 20 { | } ~ 21 { | } ~ 22 { | } ~ 23 { | } ~ 24 { | } ~ 25 { | } ~ 26 { | } ~ 27 { | } ~ 28 { | } ~ 29 { | } ~ 30 { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ { | } ~ Cho H=1; C=12; O=16; Na=23; Si=28; S=32; Cl=35,5; K=39 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nguyên tố R có công thức oxit cao là RO Hợp chất với hidro R chứa 75% khối lượng R Vậy R là: A C B S C Cl D Si Câu 2: Các nguyên tố nhóm IA có điểm chung là: A Dễ dàng nhường e B Số nơtron C Số electron hóa trị D Cả b và c đúng Câu 3: Cho 7.8g kali tác dụng vừa đủ với O2 thu m gam oxit Giá trị m là A 18,8g B 7,1g C 9,4g D 14,2g Câu 4: Số nguyên tố chu kỳ và là: A và 18 B và C 18 và D 18 và 18 Câu 5: Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố là 13, hóa trị cao nguyên tố với oxi là A B C D Câu 6: Cho 4,6gam kim loại kiềm R tác dụng hoàn toàn với nước thu 2,24 lit khí H (đktc) Xác định R A Li B Na C K D Rb Câu 7: Các nguyên tô nhóm B bảng tuần hoàn là A các nguyên tố d và f B các nguyên tố s C các nguyên tố s và p D các nguyên tố p Câu 8: Nguyên tố M thuộc nhóm VIA Trong oxit cao M chiếm 40% khối lượng Công thức oxit đó là: A CO2 B CO C SO2 D SO3 Câu 9: M là nguyên tố nhóm IA, oxit nó có công thức là: A MO2 B MO C M2O3 D M2O Câu 10: Trong chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân A Tính kim loại và tính phi kim tăng dần B Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần C Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần D Tính phi kim và tính kim loại giảm dần Câu 11: Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần A Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3 B Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3 C Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2 D Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2 Câu 12: Cho : 20 Ca, 12 Mg , 13 Al , 14 Si, 15 P Thứ tự tính kim loại tăng dần là: A P, Al, Mg, Si, Ca B P, Si, Al, Ca, Mg C P, Si, Mg, Al, Ca Câu 13: Cấu hình e A thuộc chu kỳ 4, có electron hóa trị là: D P, Si, Al, Mg, Ca (2) A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 C Cả a và b D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 Câu 14: Cho dãy nguyên tố nhóm VA: N – P – As – Sb – Bi Nguyên tử nguyên tố có bán kính nhỏ là: A Nitơ B Asen C Bitmut D Phốt Câu 15 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có số chu kì nhỏ là A B C D Câu 16: Mệnh đề nào sau đây sai ? Trong chu kỳ theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử Z A Hóa trị cao các nguyên tố hợp chất với oxi tăng từ đến B Bán kính nguyên tử và tính kim loại giảm dần C Giá trị độ âm điện và tính phi kim tăng dần D Hóa trị các phi kim hợp chất với H tăng từ đến Câu 17: X và Y là nguyên tố liên tiếp chu kì Biết tổng số proton X và Y là 31 Xác định cấu hình electron Y A 1s22s22p5 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p4 Câu 18: Độ âm điện dãy nguyên tố chu kì : 11 Na , 13 Al , 15 P, 17 Cl biến đổi sau: A Tăng B Vừa giảm vừa tăng C Không thay đổi D Giảm 39 19 Câu 19: Cấu hình e K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Vậy kết luận nào sau đây sai? A Có 20 notron hạt nhân B Là nguyên tố mở đầu chu kỳ C Nguyên tử có 7e lớp ngoài cùng D Thuộc chu kỳ 4,, nhóm IA Câu 20: Cho dãy nguyên tố nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs Theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính kim loại: A Giảm tăng B Tăng C Giảm D Tăng giảm Câu 21: Nguyên tố R có công thức oxit cao là R2O5 Vậy công thức hợp chất khí với hiđro là: A RH5 B RH2 C RH3 D RH4 II.PHẦN TỰ LUẬN Câu : Cho X có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p4 a Xác định vị trí X bảng tuần hoàn b X là kim loại, phi kim, hay khí hiếm? c Hóa trị cao X với oxi? d Hóa trị X với hidro? Câu : Cho Y thuộc nhóm VIIA, hợp chất với oxi có 61,20% oxi khối lượng Xác định Y Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… (3) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA 1 TIET CHUONG 2 HOA 10, KIEM TRA 1 TIET CHUONG 2 HOA 10