BM.01-QT.HT.02 - Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:03

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị: Người đề nghị:6. Ký xác nhận:.[r] (1)PHIẾU YÊU CẦU VIẾT/SỬA ĐỔI TÀI LIỆU BM.01-QT.HT.02 30/5/18-REV:0 1 Tài liệu yêu cầu: 2 Đơn vị yêu cầu sửa đổi: Tên tài liệu Ký hiệu Lý đề nghị viết/ sửađổi Ngày đề nghị: 3 Xác nhận Thủ trưởng đơn vị: Người đề nghị: Ký xác nhận: 4 Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (Ban thường trực ISO) Ngày tiếp nhận hồ sơ: Người nhận: 6 Phê duyệt nội dung viết mới/sửa đổi Ý kiến thẩm xét: Ngày phê duyệt: Người phê duyệt:
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.01-QT.HT.02 - Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu, BM.01-QT.HT.02 - Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu