Bai 5 tiet 1GDCD12

33 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:01

I.Bình đẳng giữa các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình giữa các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế: Trong chính phát triển[r] (1)Sở giáo dục và đào tạo tt-huế Trêng thpt ®¨ng trÇn c«n Gi¸o ¸n ®iÖn tö Bµi gi¶ng: GDCD Gi¸o viªn: Hoµng §øc Tr×nh N¨m 2011 (2) ãi biển Từ Thiện Chào mừng quý Thầy Cô giáo đến dự thăm lớp (3) Kiểm tra bài cũ Hãy tìm câu hỏi đúng câu hỏi sau: Câu Bình đẳng lao động nam và nữ lao động thể hiện: a.Mọi công dân không phân biệt giới tính , độ tuổi Nhà nước bố trí việc làm b.Nam và nữ bình đẳng tuyển dụng,sử dụng,nâng bậc lương và trả công lao động c.Chỉ bố trí lao động nam làm việc nặng nhọc,nguy hiểm,tiếp xúc với chất độc hại d.Lao động nữ hưởng chế độ thai sản,hết thời gian nghỉ thai sản, trở lại làm việc ,lao động nữ đảm bảo chỗ làm việc (4) Kiểm tra bài cũ Câu 2.Biểu bình đẳng hôn nhân là: a.Công việc người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc cái,quyết định các khoản chi tiêu gia đình b.Vợ chồng cùng bàn bạc,tôn trọng ý kiến việc định các công việc gia đình c.Chỉ người chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú,số và thời gian sinh d.Chỉ người vợ có nghĩa vụ thực kế hoạch hoá gia đình,chăm sóc và giáo dục cái e.Vợ, chồng bình đẳng với ,có quyền và nghĩa vụ nagng mặt gia đình (5) Kiểm tra bài cũ Câu Bình đẳng lao động hiểu là: a.Bình đẳng công dân thực quyền lao động b.Bình đẳng người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động c.Bình đẳng lao động nữ và lao động nam d.Cả a, b và c Câu Theo Hiến pháp năm 1992, tự kinh doanh quy định là: a.Nghĩa vụ công dân b.Trách nhiệm công dân c.Quyền và nghĩa vụ công dân d.Quyền công dân (6) Bµi 5-tiÕt 12 Quyền bình đẳng c¸c d©n téc, t«n gi¸o (TiÕt 1) (7) (8) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc: @.Khái niệm dân tộc: Dân tộc hiểu là phận dân cư quốc gia *Giống nhau: Các dân tộc sống cùng lãnh thổ, là phận dân cư của quốc gia * Khác nhau: Ngôn ngữ, chữ viết trang phục, phong tục, tập quán (9) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc Hiến pháp 1992 điều khẳng định: “Nhà nước CHXHCNVM là nhà nước thống các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước việt nam Nhà nước thực chính sách bình đẳng, đoàn kết,tương trợ các dân tộc, nghiêm cấm hành vi, kỳ thị, chia rẽ dân tộc” Điều Hiến pháp 1992 khẳng định: Ngoài bình đẳng quyền lợi, dân tộc thiểu số, giúp đỡ phương diện để nhanh chóng tiến kịp tiến độ chung (10) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc Các dân tộc quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số ,trình độ văn hóa,không phân biệt chủng tộc ,màu da…đều Nhà nước và pháp luật tôn trọng ,bảo vệ và tạo điều kiện phát triển (11) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) Thảo luận nhóm( phút) Nhóm 1: Quyền bình đẳng các dân tộc thể nào trên lĩnh vực chính trị? cho ví dụ Nhóm 2: Quyền bình đẳng các dân tộc thể nào trên lĩnh vực kinh tế? cho ví dụ Nhóm 3: Quyền bình đẳng các dân tộc thể nào trên lĩnh vựcVăn hoá – giáo dục? cho ví dụ Nhóm 4: Ý nghĩa quyền bình đẳng các dân tộc (12) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : Dân tộc Mông bầu cử Dân tộc Mèo bầu cử (13) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : -QH khoá II(1960-1964) ĐBQH là người dân tộc thiểu số là 60/362 đại biểu-chiếm 16,5% -QH khoá V(1975-1976) ĐBQH là người dân tộc thiểu số là 71/424 đại biểu-chiếm 16,7% -QH khoá X(1997-2002) ĐBQH là người dân tộc thiểu số là 78/450 đại biểu-chiếm 17,3% (14) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : Quốc Hội khoá XII có 493 Đại biểu đó có 87 đại biểu là dân tộc thiểu số (15) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : Quốc Hội khoá XIII có 500 Đại biểu đó có 92 đại biểu là dân tộc thiểu số (16) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : Nông Đ Mạnh Tòng Thị Phóng K’Sos Phước Giàng Seo Phử (17) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : Các dân tộc thiểu số tham gia vào Quốc Hội (18) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng chính trị : - Các dân tộc có quyền tham gia quản lý nhà nước ,quản lý xã hội -Các dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số có đại biểu mình các quan nhà nước - Các dân tộc có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý, các vấn đề quan trọng đất nước và thực dân chủ trực tiếp,gián tiếp (19) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng kinh tế: Đầu tư Y tế A Lưới Kéo Điện A Lưới (20) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng kinh tế: Đầu tư hạ tầng cho vùng Đường Hồ Chí Minh qua Thị Trấn A Luới (21) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng kinh tế: Cầu treo O5, cho vùng dân tộc Ba Na (22) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng kinh tế: Một góc nhỏ phố núi ALưới vào buổi trưa (23) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng kinh tế: Có đầu tư Chương trình 135 vùng cao Yên Bái ngày càng thêm khởi sắc (24) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng kinh tế: Trong chính phát triển kinh tế,không có phân biệt các dân tộc đa số hay thiểu số.Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế tất các vùng , đặc biệt vùng sâu,vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (25) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng văn hoá ,giáo dục Trường THPT A Lưới Trường THPT Nam Đông (26) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng văn hoá,giáo dục: Lễ hội Cồng chiên Tây Nguyên-Di sản văn hoá (27) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) Top 10 thí sinh trình diễn trang phục hội đẹp Đêm đăng quang Hoa hậu Các dân tộc (28) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc @.Các dân tộc Việt Nam bình đẳng văn hoá ,giáo dục: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói,chữ viết mình.Những phong tục, tập quán,truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc giữ gìn, khôi phục và phát huy Các dân tộc Việt Nam có quyền hưởng thụ giáo dục nước nhà (29) Bài 5-tiết 12: quyền bình đẳng các D©n téc,t«n gi¸o(t1) I.Bình đẳng các dân tộc: 1/Thế nào là bình đẳng các dân tộc 2/ Nội dung quyền bình các dân tộc 3/ Ý nghĩa bình đẳng các dân tộc Thực tốt chính sách các dân tộc bình đẳng đoàn kết,tương trợ,giúp cùng phát triển là sức mạnh đảm bảo phát triển bền vững đất nước (30) BAØI TAÄP cñng cè Câu Quyền bình đẳng các dân tộc đợc hiểu là: A Các dân tộc đơc Nhà nớc pháp luật tôn trọng B Các dân tộc đơc Nhà nớc pháp luật bảo vệ C Các dân tộc đơc Nhà nớc tôn trọng bảo vệ và ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn D C¶ A,B vµ C (31) BAØI TAÄP cñng cè Câu 2.Nội dung quyền bình đẳng các dân tộc đợc thÓ hiªn ë c¸c ph¬ng diÖn: A.ChÝnh trÞ B.Kinh tÕ C.V¨n ho¸,x· héi D.C¶ A,B vµ C (32) BAØI TAÄP cñng cè Câu 3:Quyền bình đẳng các dân tộc chính trị đ îc hiÓu lµ: Ph¬ng ¸n lùa chän A Các dân tộc có quyền tham gia quản lý nhà níc vµ x· héi B.Các dân tộc có quyền tham gia thảo luận các vân đề chung đất nớc và địa phơng C.Các dân tộc có quyền bầu cử và ứng cử vào c¸c c¬ quan quyÒn lùc cña nhµ níc § S X X X D.ChØ cã d©n téc ®a sè míi cã quyÒn biÓu quyÕt các vấn đề trọng đại đất nớc X E.C¸c d©n téc thiÓu sè chØ cã quyÒn bÇu cö ,kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt X (33) 33 (34)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 tiet 1GDCD12, Bai 5 tiet 1GDCD12