BAI GIANG AM NHAC 6 TIET 12

23 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:49

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ CÁT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT TƯỜNG TIẾT HỌC HÔM NAY ĐẾN DÂY LÀ KẾT THÚC XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT QUÝ THẦY, CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH GIÁO VIÊN : H[r] (1)TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ CÁT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT TƯỜNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN ÂM NHẠC GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH VĂN THỜI NĂM HỌC 2012 - 2013 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 11 (2) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Tiết 12:  Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số  Âm nhạc thường thức: Sơ lược dân ca Việt Nam 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 22 (3) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG I-ÔN TẬP BÀI HÁT: NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Hành khúc tới trường Nhạc: Pháp Lời Việt : Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 33 (4) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 *Luyện đọc gam Pha trưởng (F-dur) 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 44 (5) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Hành khúc tới trường Nhạc: Pháp Lời Việt : Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 55 (6) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Nhận xét việc thể bài hát      Sau hát và nghe hát xong bài hát, em có nhận xét gì cách thể bài hát vừa rồi? Về giai điệu? Về lời ca? Về vận động theo nhịp ? Cá nhân học sinh thi trả lời 10/06/21 10/06/21  GV tổng kết ý kiến HS và đưa nhận xét kết luận BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 66 (7) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG Tổ chức cho học sinh hát đuổi ( Ca-nông) Hµnh khóc tíi trêng NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Nh¹c : Ph¸p Lêi ViÖt: Phan TrÇn B¶ng Lª Minh Ch©u Nhóm hát trước Nhóm hát sau 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 77 (8) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Kiểm tra số học sinh, nhận xét, xếp loại          Gọi tên từ 4-6 HS hát lại bài hát Yêu cầu: -Hát đuổi -Hòa giọng -Đúng giai điệu -Đúng lời ca -Vận động nhẹ nhàng theo nhịp -Mời các học sinh khác cùng nhận xét -GV nhận xét, xếp loại 10/06/21 10/06/21 Hành khúc tới trường Nhạc: Pháp Lời Việt : Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 88 (9) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 II-ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ GỢI Ý TRẢ LỜI MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÃ HỌC VỀ BÀI TĐN SỐ GỢI Ý:    Bài TĐN số nhạc ai? Bài viết loại nhịp mấy? Về trường độ có hình nốt gì? TRẢ LỜI TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ NHẠC: MÔ-DA  Nhạc Mô-da  Nhịp  Nốt đen móc đơn lặng đơn lặng đen Gồm các nốt: Đô-RêMi-Pha-SonLa-Si-(Đô) Vừa phải     Về cao độ có tên nốt gì? 10/06/21 10/06/21  BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 99 (10) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 *Luyện đọc gam đô trưởng: 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 10 10 (11) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ Vừa phải 10/06/21 10/06/21 NHẠC: MÔ-DA BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 11 11 (12) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 *Cho học sinh tự ghép lời ca sau đây vào giai điệu bài TĐN số để hát kết hợp đánh nhịp  Nào cùng cầm tay ta vui múa và ta hát muôn câu ca Chan chứa tình mến thương chúng mình sát vai với lòng thiết tha 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 12 12 (13) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Kiểm tra số học sinh, nhận xét, xếp loại         Gọi tên từ 4-6 HS đọc lại bài TĐN số Yêu cầu: -Đọc đúng tên nốt nhạc -Đúng giai điệu -Hát đúng lời ca -Kết hợp đánh nhịp -Mời các học sinh khác cùng nhận xét -GV nhận xét, xếp loại 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 13 13 (14) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 III- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ DÂN CA VIỆT NAM Chia nhóm học sinh tìm hiểu sơ lược dân ca Việt Nam theo các gợi ý sau BĐTD: 1-Khái niệm -Do sáng tác? -Có rõ tác giả không? -Do nghĩ ra? -Được lưu truyền nào? -Dân ca làm gì qua năm tháng? -Đối với thời gian nó có sức sống nào? 3-Đặc điểm dân ca -………………………….? -………………………….? -………………………….? -………………………….? 2-Sự khác dân ca dân tộc, vùng, miền -Sự khác dân ca các dân tộc,các vùng miền tùy thuộc vào đâu? -……… ? -……… ? -……… ? -……… ? v.v… 4-Các vùng miền dân ca Việt Nam -………………………….? -………………………….? -………………………….? -………………………….? -………………………….? -………………………….? -………………………….? 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 14 14 (15) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG 10/06/21 10/06/21 NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 15 15 (16) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Gợi cho HS sát tìmbản hiểuđồthêm sức sống thêm dân ca đối vùng với đất nước ChoýHS quan địa lívề Việt Nam để biết các miền dâncon ca người Việt Nam (Học tập theo phương pháp hợp tác) GỢI Ý -Dân ca có ý nghĩa nào cộng đồng các dân tộc trên khắp dải đất Việt nam? -Học hát và nghe các làn điệu dân ca giúp chúng ta có đức tính và tình cảm gì? -Đối với hệ trẻ các em làm gì để gìn giữ các làn điệu dân ca địa phương và đất nước?     10/06/21 10/06/21 TRẢ LỜI -Dân ca gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần từ bao đời     -Chúng ta càng thêm yêu mến và tự hào nhân dân ta, đất nước ta -Chúng ta cần trân trọng, gìn giữ, học tập và phát triển vốn quý BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 16 16 (17) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 *Học sinh nghe vài trích đoạn dân ca các dân tộc, các vùng miền để cảm nhận thêm dân ca Việt Nam Xe luồn kim (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Chiều (Dân ca Ba-na Tây Nguyên) Hò sông Mã (Dân ca Thanh Hóa) Ngày mùa vui (Dân ca Thái) Lí mười thương (Dân ca Bình Trị Thiên) Ru (Dân ca ca Nam Bộ ) Ví ghẹo (Dân ca nghệ Tĩnh) 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 17 17 (18) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Hát trống quân (Dân ca đồng Bắc Bộ) 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 18 18 (19) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 Hát ca trù (Dân ca đồng Bắc Bộ) 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 19 19 (20) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 IV-CỦNG CỐ: CÂU HỎI Bằng BĐTD em hãy nêu lại tiết học hôm gồm nội dung Đó là nội dung gì?           10/06/21 10/06/21 TRẢ LỜI 1-Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường Nhạc: Pháp Lời Việt: Phan Trần Bảng Lê minh Châu 2-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số – Nhạc : Mô- Da 3-Âm nhạc thường thức: Sơ lược dân ca Việt Nam  BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 20 20 (21) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG 10/06/21 10/06/21 NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 21 21 (22) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 *Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau:  a-Bài tập nhà:  Về nhà các em làm câu hỏi và bài tập sô1, (SGK âm nhạc trang 30)  b-Chuẩn bị bài:  Học thuộc bài TĐN số 4, thuộc lời bài hát Hành khúc tới trường  Xem trước bài hát Đi cấy để chuẩn bị cho tiết học sau 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 22 22 (23) TRƯỜNG TRƯỜNG THCS THCS CÁT CÁT TƯỜNG TƯỜNG NĂM NĂM HỌC HỌC 2012-2013 2012-2013 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ CÁT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT TƯỜNG TIẾT HỌC HÔM NAY ĐẾN DÂY LÀ KẾT THÚC XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT QUÝ THẦY, CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH GIÁO VIÊN : HUỲNH VĂN THỜI NĂM HỌC 2012 - 2013 10/06/21 10/06/21 BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG ÂM ÂM NHẠC NHẠC 66 TIẾT TIẾT 12 12 GIÁO GIÁO VIÊN VIÊN SOẠN: SOẠN: HUỲNH HUỲNH VĂN VĂN THỜI THỜI 23 23 (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG AM NHAC 6 TIET 12, BAI GIANG AM NHAC 6 TIET 12