DE THI HKII VAT LY 11 BAN CO BAN

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:44

D/ Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn, Câu 5/ Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng A/ cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường [r] (1)KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ LỚP 11_NĂM HỌC 2010-2011 THỜI GIAN 45 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (15 phút) _ MÃ ĐỀ A ( học sinh ghi mã đề vào giấy làm bài) ( Đề trắc nghiệm có 16 câu) Câu 1/ Bộ phận mắt giống thấu kính là A/ thủy dịch B/ dịch thủy tinh C/ giác mạc D/ thủy tinh thể Câu 2/ Hiện tượng khúc xạ là tượng A/ ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B/ ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt C/ ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D/ ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 3/ Phương lực Lo-ren-xơ không có đặc điểm nào sau đây? A/ Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ vận tốc và vectơ cảm ứng từ B/ Vuông góc với vectơ cảm ứng từ C/ Vuông góc với vectơ vận tốc điện tích D/ Vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng Câu 4/ Cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây? A/ Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện B/ Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn C/ Vuông góc với dây dẫn D/ Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm xét đến dây dẫn, Câu 5/ Hiện tượng phản xạ toàn phần là tượng A/ cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt B/ ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C/ ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt D/ ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách môi trường suốt Câu 6/ Nếu có thấu kính đồng trục ghép sát thì hai thấu kính trên có thể coi thấu kính tương đương có độ tụ thỏa mãn công thức : A/ D = Dl + D2 B/ D = Dl + D2 C/ D = Dl + D2 D/ D = D1 - D2 Câu 7/ Nhận định nào sau đây không đúng nói tượng cảm ứng điện từ? A/ Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thông biến thiên qua mạch B/ Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm yên từ trường C/ Trong tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh dòng điện D/ Dòng điện cảm ứng có thể tạo từ trường từ trường dòng điện từ trường nam châm vĩnh cửu Câu 8/ Qua thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh ảo thì ảnh này A/ nằm trước thấu kính và lớn vật B/ nằm trước thấu kính và nhỏ vật C/ nằm sau thấu kính và lớn vật D/ nằm sau thấu kính và nhỏ vật Câu 9/ Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì không có đặc điểm nào sau đây? A/ Ảnh ảo B/ Nhỏ vật C/ Cùng chiều với vật D/ Nằm sau thấu kính Câu 10/ Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính là góc tạo A/ tia tới lăng kính và tia ló khỏi lăng kính B/ tia ló và pháp tuyến C/ tia tới và pháp tuyến D/ hai mặt bên lăng kính Câu 11/ Năng lượng ống dây tự cảm tỉ lệ với A/ bình phương cường độ dòng điện ống dây B/ bậc hai cường độ dòng điện ống dây C/ cường độ dòng điện qua ống dây D/ nghịch đảo bình phương cường độ dòng điện ống dây Câu 12/ Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất trên dòng điện cảm ứng Điện dòng điện chuyển hóa từ A/ hóa B/ quang C/ D/ nhiệt Câu 13/ Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có chiều từ lên thì lực từ có chiều A/ từ trên xuống B/ từ ngoài C/ từ trái sang phải D/ từ ngoài vào Câu 14/ Con mắt có tác dụng A/ tạo ảnh vật cần quan sát B/ điều chỉnh cường độ sáng vào màng lưới C/ để bảo vệ các phận phía mắt D/ để thu nhận tín hiệu ánh sáng và truyền tới não (2) Câu 15/ Các đường sức từ là các đường cong vẽ không gian có từ trường cho A/ tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc không đổi B/ pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc không đổi C/ pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm đó D/ tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm đó Câu 16/ Trong không khí, số các thấu kính sau, thấu kính có thể hội tụ chùm sáng tới song song là A/ thấu kính hai mặt lõm B/ thấu kính có bán kính mặt lồi lớn bán kính mặt lõm C/ thấu kính phẳng lồi D/ thấu kính phẳng lõm Hết phần trắc nghiệm -KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ LỚP 11_NĂM HỌC 2010-2011 THỜI GIAN 45 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (15 phút) _ MÃ ĐỀ B2 ( học sinh ghi mã đề vào giấy làm bài) ( Đề trắc nghiệm có 16 câu) Câu 1/ Hiện tượng phản xạ toàn phần là tượng A/ ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn B/ cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C/ ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách môi trường suốt D/ ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 2/ Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính là góc tạo A/ tia tới lăng kính và tia ló khỏi lăng kính B/ hai mặt bên lăng kính C/ tia ló và pháp tuyến D/ tia tới và pháp tuyến Câu 3/ Hiện tượng khúc xạ là tượng A/ ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B/ ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt C/ ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D/ ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 4/ Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có chiều từ lên thì lực từ có chiều A/ từ ngoài B/ từ trên xuống C/ từ ngoài vào D/ từ trái sang phải Câu 5/ Năng lượng ống dây tự cảm tỉ lệ với A/ bậc hai cường độ dòng điện ống dây B/ bình phương cường độ dòng điện ống dây C/ nghịch đảo bình phương cường độ dòng điện ống dây D/ cường độ dòng điện qua ống dây Câu 6/ Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất trên dòng điện cảm ứng Điện dòng điện chuyển hóa từ A/ nhiệt B/ hóa C/ D/ quang Câu 7/ Trong không khí, số các thấu kính sau, thấu kính có thể hội tụ chùm sáng tới song song là A/ thấu kính hai mặt lõm B/ thấu kính phẳng lõm C/ thấu kính có bán kính mặt lồi lớn bán kính mặt lõm D/ thấu kính phẳng lồi Câu 8/ Bộ phận mắt giống thấu kính là A/ giác mạc B/ dịch thủy tinh C/ thủy dịch D/ thủy tinh thể Câu 9/ Nhận định nào sau đây không đúng nói tượng cảm ứng điện từ? A/ Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thông biến thiên qua mạch B/ Trong tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh dòng điện C/ Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm yên từ trường D/ Dòng điện cảm ứng có thể tạo từ trường từ trường dòng điện từ trường nam châm vĩnh cửu Câu 10/ Cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây? A/ Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm xét đến dây dẫn, B/ Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện C/ Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn D/ Vuông góc với dây dẫn Câu 11/ Con mắt có tác dụng A/ để bảo vệ các phận phía mắt B/ để thu nhận tín hiệu ánh sáng và truyền tới não C/ điều chỉnh cường độ sáng vào màng lưới D/ tạo ảnh vật cần quan sát Câu 12/ Qua thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh ảo thì ảnh này A/ nằm sau thấu kính và lớn vật B/ nằm trước thấu kính và lớn vật C/ nằm sau thấu kính và nhỏ vật D/ nằm trước thấu kính và nhỏ vật Câu 13/ Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì không có đặc điểm nào sau đây? (3) A/ Nằm sau thấu kính B/ Ảnh ảo C/ Nhỏ vật D/ Cùng chiều với vật Câu 14/ Nếu có thấu kính đồng trục ghép sát thì hai thấu kính trên có thể coi thấu kính tương đương có độ tụ thỏa mãn công thức : A/ D = Dl + D2 B/ D = D1 - D2 C/ D = Dl + D2 D/ D = Dl + D2 Câu 15/ Phương lực Lo-ren-xơ không có đặc điểm nào sau đây? A/ Vuông góc với vectơ vận tốc điện tích B/ Vuông góc với vectơ cảm ứng từ C/ Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ vận tốc và vectơ cảm ứng từ D/ Vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng Câu 16/ Các đường sức từ là các đường cong vẽ không gian có từ trường cho A/ tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc không đổi B/ pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm đó C/ tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm đó D/ pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc không đổi -Hết phần trắc nghiệm KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ LỚP 11_NĂM HỌC 2010-2011 THỜI GIAN 45 PHÚT TỰ LUẬN (30 phút) MÃ ĐỀ: A ( học sinh ghi mã đề vào giấy làm bài) Câu (1,5đ) : Định nghĩa lực Lo-ren-xơ ? Quy tắc bàn tay trái xác định chiều Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích (bất kỳ) chuyển động từ trường đều? Câu (1,5đ) : Nêu nhược điểm mắt lão và cách khắc phục? Câu (2đ) : Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm , phía trước thấu kính và cách thấu kính 10 cm Hãy xác định độ tụ thấu kính,vị trí ảnh, chất ảnh,số phóng đại.Vẽ ảnh Câu (1đ) : Một ống dây có hệ số tự cảm L=0,1H Cường độ dòng điện qua ống dây giảm đặn từ 2A khoảng thời gian là 0,04s Tính độ lớn suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian nói trên ? -Hết đề tự luận TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ LỚP 11_NĂM HỌC 2010-2011 THỜI GIAN 45 PHÚT TỰ LUẬN (30 phút) MÃ ĐỀ: B ( học sinh ghi mã đề vào giấy làm bài) Câu 1(1,5đ) : Hiện tượng tự cảm là gì? Phát biểu định luật Len-xơ chiều dòng điện cảm ứng? (4) Câu 2(1,5đ) : Nêu nhược điểm mắt cận thị và cách khắc phục? Câu (2đ) : Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính phân kì có tiêu cự f = -50cm , phía trước thấu kính và cách thấu kính 50 cm Hãy xác định độ tụ thấu kính,vị trí ảnh, chất ảnh, số phóng đại.Vẽ ảnh Câu (1đ) : Một đoạn dây dẫn thẳng CD dài cm có dòng điện I=5A đặt từ trường có cảm ứng từ B=0,5T Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F=7,5.10-2 N Tính góc nhọn hợp dây CD và đường cảm ứng từ? -Hết đề tự luận -ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII_LÝ 11_NĂM HỌC 2010-2011 TỰ LUẬN (6điểm) Câu Đề A Điểm Đề B Điểm + Định nghĩa đúng lực Lo-ren- 0,75đ 0,75đ +Nêu đúng tượng tự cảm xơ 0,75đ 0,75đ +Phát biểu đúng định luật Len-xơ (1,5đ) + Nêu đúng quy tắc bàn tay trái chiều dòng điện cảm ứng: xác định chiều Lo-ren-xơ (1,5đ) (2đ) (1đ) + Nhược điểm mắt lão : - Không nhìn rõ vật gần ( nhìn gần kém mắt bình thường) + Cách khắc phục : Đeo TK hội tụ cho có thể nhìn vật gần mắt bình thường +Độ tụ thấu kính : - Công thức - Đáp số : D = 5dp +Vị trí ảnh - Công thức - Đáp số : d/ = - 20cm +Bản chất : ảnh ảo +Số phóng đại ; k = + Vẽ ảnh ( vẽ đúng cự li và đầy đủ các phần tử thấu kính, chiều truyền sáng) + Công thức + Đáp số e = 5V 0,5đ 0,5x2 0.25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,75đ + Nhược điểm mắt cận thị : - Không nhìn rõ vật xa ( Nhìn xa kém mắt bình thường) + Cách khắc phục : Đeo TK phân kỳ cho có thể nhìn vật vô cực mà không điều tiết (Hoặc đeo TK phân kỳ có f = -OKCV , ghi f = -OKCV thì cho 0,25đ) +Độ tụ thấu kính : - Công thức - Đáp số : D = -2dp +Vị trí ảnh - Công thức - Đáp số : d/ = - 25cm +Bản chất : ảnh ảo +Số phóng đại ; k = 0,5 + Vẽ ảnh ( vẽ đúng cự li và đầy đủ các phần tử thấu kính, chiều truyền sáng) + Công thức + Đáp số 300 TRẮC NGHIỆM (4điểm) 0,25đ/câu X 16 câu = 4,0 điểm CÂU 1 1 MĐ D A D B C C B A D A A C A1 MĐ D A A A B C D D C C C B 0,5đ 0,5x2 0.25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,75đ B B D C A D D C (5) B2 (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKII VAT LY 11 BAN CO BAN, DE THI HKII VAT LY 11 BAN CO BAN