De thi HSG Tinh Ha Trung 1011

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:41

Nhỏ từ từ dd NaOH vào hỗn hợp đến khi khối lợng lîng chÊt r¾n kh«ng thay đổi thì dừng lại Lọc phần không tan đợc đợc hỗn hợp Fe ;Cu PhÇn tan lµ dd NaAlO2.[r] (1)UBND huyÖn Hµ trung Phßng GD-§T hµ trung kú thi chän häc sinh giái cÊp huyÖn N¨m häc: 2010 - 2011 M«n thi : ho¸ häc (150 phót ) C©u 1:(3,5 ®iÓm) ChØ dïng thuèc thö nhÊt h·y ph©n biÖt c¸c chÊt bét cã mÇu t¬ng tù nhau, chøa lä riªng biÖt bÞ mÊt nh·n sau: CuO; Fe3O4; Ag2O; MnO2; (Fe + FeO) H·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc x¶y C©u 2:(3,5 ®iÓm) Cho sơ đồ phản ứng sau: A1 A2, A3, A4 NaCl NaCl B1, B2 NaCl B3 , NaCl B4 X¸c định các chất A1 A2, A3, A4, B1, B2 B3 , B4 viÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc, ghi râ ®iÒu liÖn P¦ (nÕu cã) C©u3:(3.5 ®iÓm )Cho tõ tõ kim lo¹i Na vµo c¸c dung dÞch sau: NH 4Cl, FeCl3, Al(NO3)3, Ba(HCO3)2, CuSO4 Gi¶I thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y vµ viÕt PTP¦ C©u (2,5 ®iÓm ):Cã mét hçn hîp chøa c¸c kim lo¹i : Fe; Al; Cu H·y tr×nh bÇy ph¬ng pháp hóa học để tách kim loại khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lợng C©u5 (2.0 ®iÓm):Cho mét lîng kim lo¹i M ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch CuSO sau phản ứng khối lợng chất rắn thu đợc gấp 1,143 lần khối lợng M đem dùng.Mặt khác, dùng 0,02mol kim loại M tác dụng với H 2SO4 loãng lấy d thì thu đợc 0,448lits khí (đktc) Xác định kim loại M Câu6 (5.0 điểm): Đốt 40,6 g hỗn hợp kim loại gồm Al và Zn bình đựng khí clo d Sau thời gian ngừng phản ứng thu đợc 65,45g hỗn hợp A gồm chất rắn Cho toàn hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thì thu đợc V lít H2(đktc).Dẫn V lít khí này đI qua ống đựng 80 g CuO nung nóng Sau thời gian thấy ống còn lại 72,32 g chất rắn B và có 80% H2 đã PƯ a ViÕt c¸c PTP¦ x¶y b Xác định % khối lợng các kim loại hỗn hợp HÕt Phßng GD-§T hµ trung céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp -Tù -H¹nh phóc §¸p ¸n §Ò thi ho¸ häc líp 9.N¨m häc: 2010- 2011 C©u C©u Bµi lµm Hòa tan chất bột đựng các lọ dd HCl đặc,nóng - Bét tan t¹o khÝ mÇu vµng lôc tho¸t cã mïi h¾c lµ MnO2 MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 - Bét tan t¹o khÝ kh«ng mÇu tho¸t lµ ( Fe + FeO ) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 FeO + 2HCl FeCl2 + H2O - Cã kÕt tña mÇu tr¾ng lµ Ag2O Ag2O + 2HCl AgCl + H2O - Bét tan dung dÞch chuyÓn sang mÇu xanh lµ CuO §iÓm 3,5® 0,5® 0,5® 1,0® 0,5® 0,5® (2) CuO + 2HCl CuCl2 + H2O - Bét tan dung dÞch chuyÓn sang mÇu vµng nh¹t lµ Fe3O4 Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O C©u 2: 2: - Xác định đúng các chất : A1 : Cl2 , A2: HCl , A3: FeCl2 , A4 FeCl3 B1 Na, B2: Na2O , B3 Na2CO3 B4 : NaOH dpnc NaCl 2Na + Cl2  Cl2 + H2 2HCl 4Na + O2  2Na2O Na2O + 2HCl  2NaCl + H2O 2HCl + Fe  FeCl2 + H2 Na2O + CO2  Na2CO3 FeCl2 + Na2CO3  2NaCl + FeCO3 2FeCl2 + Cl2  FeCl3 Na2CO3 + Ba(OH)2  2NaOH + BaCO3 FeCl3 + 3NaOH  3NaCl + Fe(OH)3 C©u HiÖn tîng tîng chung : Mèu Na tan dÇn vµ cã khÝ kh«ng mÇu tho¸t Na + H2O  2NaOH + H2 Ngoµi cßn cã: - Víi dung dÞch NH4Cl : cã khÝ kh«ng mÇu mïi khai tho¸t NaOH + NH4Cl  NaCl + NH3 + H2O Với dung dịch FeCl3 : Xuất kết tủa maauf đỏ nâu FeCl3 + 3NaOH  3NaCl + Fe(OH)3  Với dung dịch Al(NO3)3 Xuất kết tủa trắng sau đó tan dần Al(NO3)3 + 3NaOH  3NaNO3 + Al(OH)3 Al(OH)3 + 3NaOH  NaAlO2 + H2O Víi dung dÞch Ba(HCO3)2 xuÊt hiÖn kÕt tña mÇu tr¾ng Ba(HCO3)2 + 2NaOH  Na2CO3 + BaCO3 + H2O Víi dd CuSO4 xuÊt hiÖn kÕt tña mÇu xanh CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2Na2SO4 0,5® 3,5® 1,0® Mçi PT 0,25® 3,5® 0,5® 0,5® 0,5® 1,0® 0,5® 0,5® 2,5® C©u C©u Nhỏ từ từ dd NaOH vào hỗn hợp đến khối lợng lîng chÊt r¾n kh«ng thay đổi thì dừng lại Lọc phần không tan đợc đợc hỗn hợp Fe ;Cu PhÇn tan lµ dd NaAlO2 2Al + 2H2O + NaOH  NaAlO2 + 3H2O Thổi khí CO2 vào phần dd đến khối lợng lợng kết tủa không thay đổi thì dừng lại Nung kết tủa không khí đến khối lợng lợng không đổi đem điện phân nóng chảy có criolit làm xúc tác ta đợc đợc Al CO2 + NaAlO2 + 3H2O  AL(OH)3 + Na2CO3 Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O Al2O3  Al + 3O2 Nhỏ từ từ dd HCl vào hỗn hợp chất rắn đến khối lợng lîng chất rắn không thay đổi thì dừng lại Lọc phần không tan ta đợc đợc Cu PhÇn tan lµ dd FeCl2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 - Lờy dây Zn nhúng vào phần dd đến khối lợng lîng d©y ZN kh«ng thay đổi thì dừng lại Cạo lấy phần chất rắn bám vào dây Zn ta đ ợc Fe - Zn + FeCl2  ZnCl2 + Fe 0,5® 1,0® 0,5® 0,5® 2,0® (3) Gäi n lµ hãa trÞ cña kim lo¹i M 0,5® 0,25® 0,5® C©u 5,5® 0,25® 0,25® 0,25® 0,5® 0,5® 0,25® 0,25® 0,5® 0,5® 0,25® 0,5® 0,5® (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG Tinh Ha Trung 1011, De thi HSG Tinh Ha Trung 1011