Quyet dinh bo nhiem giao vien vao ngach vien chuc

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:34

§iÒu 2: C¸c bé phËn c«ng t¸c thuéc trêng Trung häc c¬ së T©n Phîng huyÖn Lôc Yên và bà Bàn Thị Khánh căn cứ Quyết định thi hành./.. Tèng Xu©n B»ng.[r] (1)Phßng GD&§T huyÖn Lôc yªn Trêng THCS T©n Phîng Sè : 07/Q§-THCSTP Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù – H¹nh phóc T©n Phîng, ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2012 QuyÕt §Þnh VÒ viÖc bæ nhiÖm vµo ng¹ch viªn chøc HiÖu trëng trêng THCS T©n Phîng Căn Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ việc tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức các đơn vị nghiệp Nhà nớc; C¨n cø §iÒu lÖ trêng trung häc c¬ së, trêng trung häc phæ th«ng vµ trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc ban hµnh kÌm theo th«ng t sè 12/2011/TT-BGD&§T ngµy 28/03/2011 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; Căn Quyết định số số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ, tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, viên chức đơn vị nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái; Xét thực tế quá trình thử việc bà Bàn Thị Khánh và đề nghị Hội đồng tuyển dông c«ng chøc, viªn chøc trêng THCS T©n Phîng, huyÖn Lôc Yªn, QuyÕt §Þnh Điều 1: Bổ nhiệm vào ngạch viên chức bà : Bàn Thị Khánh Sinh ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 1986 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng S phạm Sinh - Địa §ang c«ng t¸c t¹i trêng THCS T©n Phîng huyÖn Lôc Yªn Đã qua thời gian thử việc từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/01/2012 §îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch: Gi¸o viªn trung häc c¬ së M· sè ng¹ch: 15a.202 - BËc : 01 - HÖ sè: 2,1 KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2011 §iÒu 2: C¸c bé phËn c«ng t¸c thuéc trêng Trung häc c¬ së T©n Phîng huyÖn Lôc Yên và bà Bàn Thị Khánh Quyết định thi hành./ N¬i nhËn: - Phßng GD&§T (thay b/c); - Phßng Néi vô (thay b/c); - Nh ®iÒu (t/h); - Lu: VT, HSCB HIÖU TR¦ëNG Tèng Xu©n B»ng (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet dinh bo nhiem giao vien vao ngach vien chuc, Quyet dinh bo nhiem giao vien vao ngach vien chuc