Dang cong san viet nam ra doi

21 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:31

Ba tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 là một xu thế tất yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam và khi chủ nghĩa Mác-Lê nin kết hợp được với phong trào công nhân, phong trào [r] (1)Bïi ThÞ Chinh tuyetchinh79@gmail.com.vn (2) KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy cho biết năm 1929 có tổ chức cộng sản nào đời? -6/1929: Đông Dương Cộng sản Đảng đời Bắc Kì -8/1929: An Nam Cộng sản Đảng thành lập Nam Kì -9/1929: Đông Dương Công sản Liên Đoàn thành lập Trung Kì (3) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 tiếtư22Bàiư18.ưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) * Hoµn c¶nh - Ba tổ chức cộng sản đời, song hoạt động riªng rÏ, tranh giµnh ¶nh hëng với -> Phải có đảng cộng sản thống nước * Néi dung héi nghÞ thµnh lËp §¶ng - Héi nghÞ tiÕn hµnh tõ -> 1930 t¹i Cöu Long ( H¬ng C¶ng - Trung Quèc) Nguyễn Ái Quốc chủ trì NỘI DUNG TIẾT HỌC I.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3-2-1930) II.Luận cương chính trị (10-1930) III.Ý nghĩa lịch sử việc thành lập đảng (4) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 tiếtư22Bàiư18.ưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) * Hoµn c¶nh - Ba tổ chức cộng sản đời, song hoạt động riªng rÏ, tranh giµnh ¶nh hëng với -> Phải có đảng cộng sản thống nước * Néi dung héi nghÞ thµnh lËp §¶ng - Héi nghÞ tiÕn hµnh tõ -> 1930 t¹i Cöu Long ( H¬ng C¶ng - Trung Quèc) Nguyễn Ái Quốc chủ trì LượcưđồưNơiưthànhưlậpư §¶ng­céng­s¶n­ViÖt­nam (5) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 tiếtư22Bàiư18.ưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) * Hoµn c¶nh - Ba tổ chức cộng sản đời, song hoạt động riªng rÏ, tranh giµnh ¶nh hëng với -> Phải có đảng cộng sản thống nước * Néi dung héi nghÞ thµnh lËp §¶ng - Héi nghÞ tiÕn hµnh tõ -> 1930 t¹i Cöu Long ( H¬ng C¶ng - Trung Quèc) Nguyễn Ái Quốc chủ trì (6) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 tiếtư22Bàiư18.ưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời *Thµnh phÇn dù Héi nghÞ: Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đại biểu: Lê Hồng Sơn Nguyễn Đức Cảnh Trịnh Đình Cửu đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng Đại biểu Hồ Tùng Mậu Châu Văn Liêm Nguyễn Thiệu đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (7) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời (8) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) * Hoµn c¶nh - Ba tổ chức cộng sản đời, song hoạt động riªng rÏ, tranh giµnh ¶nh hëng với -> Phải có đảng cộng sản thống nước * Néi dung héi nghÞ thµnh lËp §¶ng - Héi nghÞ tiÕn hµnh tõ -> 1930 t¹i Cöu Long ( H¬ng C¶ng - Trung Quèc) Nguyễn Ái Quốc chủ trì + Hîp nhÊt tæ chøc céng s¶n thµnh §¶ng nhÊt: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam + Th«ng qua chÝnh c¬ng, s¸ch lîc v¾n t¾t, ®iÒu lÖ tãm t¾t NguyÔn ¸i Quèc so¹n th¶o (9) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) * Hoµn c¶nh * Néi dung héi nghÞ thµnh lËp §¶ng * ý nghÜa: - Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng cã ý nghÜa nh mét Đ¹i héi Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt là Cương lĩnh chính trị đầu tiên Đảng (10) ch­ ch­ ¬ ¬ng­ii­.viÖt­nam­trong­nh÷ng­n¨m­1930-1939 ng­ii­.viÖt­nam­trong­nh÷ng­n¨m­1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRị (2/1930) – NGUYỄN ÁI QUỐC: -Tính chất: + Cách mạng tư sản dân quyền (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân) + Cách mạng xã hội chủ nghĩa - Hai nhiệm vụ cách mạng: + Đánh đuổi bọn đế quốc  nhiệm vụ chính cách mạng + Đánh đổ phong kiến và bọn tay sai phản cách mạng - Mục tiêu: giành lại độc lập, dựng chính quyền công-nông-binh, tổ chức quân đội công nông, tịch thu các sản nghiệp bọn đế quốc, đem lại ruộng đất cho dân cày - Lực lượng: + Chủ yếu: liên minh công-nông + Liên kết với: trí thức tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung-tiểu địa chủ yêu nước - Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam - Quan hệ quốc tế: cách mạng Việt Nam là phận cách mạng giới (11) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bàiư18.tiếtư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) II LuËn c¬ng chÝnh trÞ( 10 -1930) - Héi nghÞ lÇn thø nhÊt Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng Häp t¹i H¬ng C¶ng (Trung Quèc) vµo th¸ng 10/1930: + §æi tªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng + BÇu Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng TrÇn Phó lµm Tæng BÝ th + Th«ng qua luËn c¬ng chÝnh trÞ TrÇn Phó khởi th¶o (12) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời - Quê quán: Hà Tĩnh - Từng là học sinh trường Quốc học Huế - Tham gia Hội phục Việt, gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng - Tháng 8/1926, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Trung Quốc - Năm 1927, ông cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông Mát-xcơ-va - Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-7/02/1930), ông cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương - Ngày 19/4/1931, ông bị thực dân Pháp bắt Sài Gòn Chúng tra dã man chết nhà thương Chợ Quán (13) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam(3/2/1930) II LuËn c¬ng chÝnh trÞ( 10 - 1930) NỘI DUNG CỦA LUẬN CƯƠNG - TÝnh chÊt: + C¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn + C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa( bá qua TBCN) CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRị (2/1930) – NGUYỄN ÁI QUỐC: -TÝnh chÊt: + C¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn + C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ( hai giai - NhiÖm vô: ®o¹n này kÕ tiÕp nhau) Đánh đổ phong kiến , đế quốc -Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc, phong kiến - Môc tiªu: -Mục tiêu: dành độc lập dân tộc, thành Gi¶i phãng hoµn toµn §«ng D¬ng, x©y lËp chÝnh phñ c«ng n«ng binh dùng chÝnh quyÒn c«ng n«ng, thùc hiÖn c¸ch -Lùc lîng c¸ch m¹ng: mạng ruộng đất + C«ng nh©n, n«ng d©n - Lùc lîng c¸ch m¹ng: + Liªn kÕt víi t s¶n, trÝ thøc, trung tiÓu Chñ yÕu c«ng nh©n - n«ng d©n địa chủ cha lộ rõ mặt phản cách mạng - Lãnh đạo cách mạng: -Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản §¶ng Céng s¶n - Quan hÖ quèc tÕ: C¸ch m¹ng ViÖt Nam - Quan hÖ quèc tÕ: lµ mét bé phËn kh¨ng khÝt cña c¸ch C¸ch m¹ng Đông Dương lµ mét bé phËn kh¨ngm¹ng thÕ giíi khÝt cña c¸ch m¹ng thÕ giíi (14) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam(3/2/1930) II LuËn c¬ng chÝnh trÞ( 10 - 1930) - TÝnh chÊt + C¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn + C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa( bá qua TBCN) - Nhiệm vụ : Đánh đổ phong kiến , đế quốc - Môc tiªu : Gi¶i phãng hoµn toµn §«ng D¬ng, x©y dùng chÝnh quyÒn c«ng n«ng, thùc hiÖn c¸ch mạng ruộng đất - Lùc lîng c¸ch m¹ng: Chñ yÕu c«ng nh©n n«ng d©n - Lãnh đạo cách mạng : Đảng Cộng sản - Quan hÖ quèc tÕ: C¸ch m¹ng Đông Dương lµ mét bé phËn kh¨ng khÝt cña c¸ch m¹ng thÕ giíi * Hạn chế Luận cương: - Chưa vạch rõ mâu thuẫn chủ yếu xã hội nên không nêu vấn đề dân tộc lên hàng đầu - Đánh giá không đúng khả tham gia cách mạng giai cấp Tiểu tư sản và tư sản dân tộc - Không thấy khả phân hoá và lôi kéo phận giai cấp địa chủ cách mạng giải phóng dân tộc (15) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam(3/2/1930) II LuËn c¬ng chÝnh trÞ( 10 - 1930) III ý­nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng *Đối với Việt Nam - Là kết tất yếu đấu tranh dân tộc và giai cấp Việt Nam - Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c- Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc ViÖt Nam -Là bớc ngoặt vĩ đại lịch sử giai cấp công nhân và c¸ch m¹ng ViÖt Nam… - Là chuẩn bị tất yếu, định bớc phát triển nh¶y vät cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam sau nµy *Đối với giới -C¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi (16) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời Đảng cộng sản Việt Nam đời Chủ nghĩa Mac Lênin Phong trào công nhân Phong trào yêu nước (17) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời Câu hỏi: Tại nói đời ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu tất yếu cách mạng Việt Nam? Ba tổ chức cộng sản đời năm 1929 là xu tất yếu đáp ứng yêu cầu phong trào cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa Mác-Lê nin kết hợp với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tất yếu dẫn đến đời Đảng Cộng sản Việt Nam (18) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời Hướngưdẫnưvềưnhà • - Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp SGK • - Chuaån bò baøi 19 : Phong traøo caùch maïng năm 1930 -1935 (19) Chúc các thầy cô giáo sức khỏe Chúc các em học sinh học tập tốt (20) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời (21) chươngưiiư.việtưnamưtrongưnhữngưnămư1930-1939 Bµi­18.tiÕt tiÕt­22Bµi­18.­ ư22ưưưưđảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời đảngưcộngưsảnưviệtưnamưraưđời (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dang cong san viet nam ra doi, Dang cong san viet nam ra doi