So 7

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:24

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN LỚP 1 BÀI : SỐ 7 Giáo viên: Phạm Thị Tuyết Trường: Tiểu học Lê Ngọc Hân... Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:.[r] (1)THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN LỚP BÀI : SỐ Giáo viên: Phạm Thị Tuyết Trường: Tiểu học Lê Ngọc Hân (2) Thø hai ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 To¸n Kiểm tra bài cũ Viết các số đã học theo thứ tự từ bé đến lớn Số lớn số nào? (3) Thø hai ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 To¸n Số 7 (4) Thø hai ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 To¸n Số 7 Bài 1: Viết số Bài 2: Số ? 7 (5) Thø hai ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 To¸n Số Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 7 1 (6) Thø hai ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 To¸n Số Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống: > < > < 7 > < 7 > = (7) Thø hai ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 To¸n Số Củng cố > = (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: So 7, So 7