DE KIEM TRA DAI CHUONG I

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:23

Biết sử dụng trờng hợp bằng nhau cạnh cạnh - cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tơng ứng bằng nhau.. - RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c trong vÏ h×nh.[r] (1)TiÕt 22: trêng hîp b»ng thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh - c¹nh - c¹nh Ngµy so¹n:01.11.2012 Ngµy d¹y: 06.11.2012 A Môc Tiªu - Học sinh nắm đợc trờng hợp cạnh - cạnh - cạnh hai tam giác - Biết cách vẽ tam giác biết ba cạnh nó Biết sử dụng trờng hợp cạnh cạnh - cạnh để chứng minh hai tam giác nhau, từ đó suy các góc tơng ứng - RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông dông cô, biÕt tr×nh bµy bµi to¸n chøng minh tam gi¸c b»ng - RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c vÏ h×nh B ChuÈn bÞ: B¶ng phô, thíc kÎ, thíc ®o gãc C TiÕn tr×nh d¹y häc I: Ổn định II: KiÓm tra - Phát biểu định nghĩa hai tam giác - Cách xác định hai tam giác nhau?  GV đặt vấn đề vào bài III: Bài - Yêu cầu học sinh đọc bài toán và nghiên 1.Vẽ tam giác biết ba cạnh cøu Sgk Bµi to¸n 1: VÏ ABC biÕt AB =2cm, Gọi học sinh đứng chỗ nêu cách vẽ BC = cm, AC = 3cm - Yªu cÇu c¶ líp vÏ h×nh vµo vë Gäi HS Cách vẽ: lªn bµng thùc + Vẽ cạnh đã cho: Vẽ cạnh BC GV ghi c¸ch vÏ: = 4cm + Vẽ cạnh đã cho: Vẽ cạnh BC = + Trªn nöa mÆt ph¼ng bê BC vÏ (B, 4cm 2cm) vµ (C, 3cm), cung trßn nµy giao + Trªn nöa mÆt ph¼ng bê BC vÏ (B, 2cm) t¹i A và (C, 3cm), cung tròn này giao A +Vẽ các đoạn thẳng BA; BC ta đợc +Vẽ các đoạn thẳng BA; BC ta đợc ABC ABC cÇn vÏ cÇn vÏ - HS ghi l¹i c¸ch vÏ vµo vë A Yªu cÇu HS lµm ?1 - Sgk - Yªu cÇu líp lµm bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm C B Trêng hîp b»ng c¹nhc¹nh- c¹nh     - §o vµ so s¸nh c¸c gãc: A vµ A ' , B vµ B '   , C vµ C ' Em cã nhËn xÐt g× vÒ tam gi¸c nµy ? - HS nêu cách vẽ, sau đó lên bảng thực hµnh - HS líp vÏ h×nh vµo vë - Qua bµi to¸n trªn em cã thÓ ®a dù ®o¸n nh thÕ nµo ? - GV giíi thiÖu trêng hîp b»ng c¹nhc¹nh-c¹nh cña hai tam gi¸c Bµi to¸n 2: Cho ABC vÏ A'B'C' biÕt A'B' =AB, B'C' = BC, A'C' = AC A' B' C'  A      A = ' , B = B' ,C = C'  ABC =  A'B'C' v× cã c¹nh b»ng vµ gãc b»ng GV yªu cÇu lµm viÖc theo nhãm ?2 - Sgk (2) - Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày - Yªu cÇu HS líp nhËn xÐt bµi lµm cña nhãm b¹n TÝnh chÊt (tr 113 - Sgk) NÕu  ABC vµ  A'B'C' cã: AB = A'B'   BC = B'C'   ABC = A'B'C'(c.c.c) AC = A'C'  Bài ?2: ACD vµ BCD cã AC = BC; AD = BD vµ c¹nh CD chung    ACD = BCD (c.c.c)  B  A 120 IV: Cñng cè - Lµm bµi tËp 16 tr 114 - Sgk HS đọc bài và lên bảng làm, lớp làm bài vào Kết quả:  600 ,B  600 ,C  600 A - Lµm bµi tËp 17 tr 114 - Sgk + H×nh 68:  ABC =  abd + H×nh 69:  MPQ =  QNM (c.c.c) + H×nh 69:  ekh =  ihe;  hek =  KIH (c.c.c) - GV giới thiệu và yêu cầu HS đọc mục: " Có thể em cha biết" V: Híng dÉn vÒ nhµ - N¾m ch¾c trêng hîp b»ng c¹nh-c¹nh-c¹nh - Lµm bµi tËp 15, 18, 19 tr 114 - Sgk bµi tËp 27, 28, 29, 30 - SBT ****************************************** TiÕt 23: LuyÖn tËp Ngµy so¹n:01.11.2012 Ngµy d¹y: 08.11.2012 A Môc tiªu - Kh¾c s©u cho häc sinh kiÕn thøc trêng hîp b»ng cña tam gi¸c: c.c.c qua rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp - Rèn kĩ chứng minh tam giác để góc Rèn kĩ vÏ h×nh, suy luËn, kÜ n¨ng vÏ tia ph©n gi¸c cña gãc b»ng thíc vµ compa - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vÏ h×nh B ChuÈn bÞ: Thíc th¼ng, com pa, thíc ®o gãc C TiÕn tr×nh d¹y häc I: Ổn định II: KiÓm tra - Nªu trêng hîp b»ng thø nhÊt cña tam gi¸c (c c c) ? III: Bài GV yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm Bµi tËp 18 (tr 114 - Sgk) (3) - HS lớp hoạt động nhóm ADE vµ ANB cã MA = MB; NA = NB GT Yªu cÇu c¸c nhãm lÇn lît b¸o c¸o kÕt qu¶ - GV giới thiệu lời giải để HS tham khảo   KL AMN BMN - S¾p xÕp: d, b, a, c Bµi tËp 19 (tr 114 - Sgk) GV híng dÉn häc sinh vÏ h×nh: + VÏ ®o¹n th¼ng DE + VÏ cung t©m D vµ t©m E cho cung trßn c¾t t¹i ®iÓm A vµ C A E D H·y Ghi GT, KL cña bµi to¸n? Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng ghi GT, KL - HS vÏ h×nh vµ ghi GT - KL B  ADE vµ  BDE cã GT Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm c©u a, c¶ líp lµm bµi vµo vë AD = BD; AE = EB a)  ADE =  BDE KL   BDE b) ADE Chứng minh:   BDE - §Ó chøng minh ADE ta ®i chøng   minh tam giác chứa góc đó đó a) Xét ADE và BDE có: AD = BD; AE = EB (gt) ; DE chung lµ tam gi¸c nµo?   ADE =  BDE (c.c.c) b) ADE vµ BDE Theo c©u a: ADE = BDE Yªu cÇu HS nghiªm cøu GV nªu phÇn chó ý tr 115 - Sgk    ADE BDE (2 gãc t¬ng øng) - HS nghiªn cøu Sgk kho¶ng phót sau đó vẽ hình vào - Hs ghi nhí phÇn chó ý tr 115 - Sgk Bµi tËp 20 (tr 115 - Sgk) - §¸nh dÊu nh÷ng ®o¹n th¼ng b»ng cã h×nh vÏ ? - §Ó chøng minh OC lµ tia ph©n gi¸c ta ph¶i chøng minh ®iÒu g×? B   - §Ó chøng minh O1 O ta ®i chøng minh O tam giác chứa góc đó Đó là tam gi¸c nµo?  C A  - HS:Ta cÇn c/m O1 O Muèn vËy ta c/m  OBC =  OAC - häc sinh lªn b¶ng lµm Chứng minh: XÐt  OBC vµ  OAC cã: OA = OB (gt) BC = AC (gt) OC chung   OBC =  OAC (c.c.c) - GV cho HS đọc phần chú ý tr 115 - Sgk (4)    O1 O1 (2 gãc t¬ng øng)   Ox lµ tia ph©n gi¸c cña xOy IV: Cñng cè - Khi nào ta có thể khẳng định tam giác nhau? - Cã tam gi¸c b»ng th× ta cã thÓ suy nh÷ng yÕu tè nµo tam gi¸c đó ? V : Híng dÉn vÒ nhµ - Lµm l¹i c¸c bµi tËp trªn, lµm c¸c bµi 21, 22, 23 tr 115 – Sgk bµi tËp 32, 33, 34 tr 102 – SBT - ¤n l¹i tÝnh chÊt cña tia ph©n gi¸c - ****************************************** (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA DAI CHUONG I, DE KIEM TRA DAI CHUONG I