QUYET DINH Ve viec thanh lap Ban chi dao Xaydung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc Namhoc 20122013

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:19

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn [r] (1)PHÒNG GD-ĐT DẦU TIỀNG TRƯỜNG TH ĐỊNH HIỆP Số:… /QĐ-HT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Định Hiệp, ngày … tháng … năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban đạo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2012-2013 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP Căn Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Căn vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 trường Tiểu học Định Hiệp; Xét phẩm chất đạo đức và lực công tác cán giáo viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Hiệp; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay thành lập Ban đạo xây dựng và phát động phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013 gồm các Ông (Bà) có tên danh sách đính kèm; Điều 2: Ban đạo có trách nhiệm tổ chức thực theo dõi giám sát, đánh giá tổng kết các hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013 theo kế hoạch trường TH Định Hiệp; Điều 3: Các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành định này; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận : -Phòng GD (thay báo cáo) - Như điều (thực hiện) - Lưu văn phòng HIỆU TRƯỞNG (2) DANH SÁCH TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”NĂM HỌC 2012-2013 (Đính kèm QĐ số… /QĐ-HT) STT 10 11 Họ và tên Phạm Bích Ngọc Nguyễn Văn Viên Nguyễn Thị Ngọc Yến Trần Thị Cẩm Châu Lê Thị Khánh Nguyễn Ngọc Thức Nguyễn Thị Liễu Phạm Thị Thanh Nguyễn Thị Thu Hồng Dương Thị Hà Phạm Thị Tuyết Vân Chức vụ Nhiệm vụ phân công HT CTCĐ PHT BTCĐ TPT TTr ND TT 1, TT TT 4, TT BM TTHC Trưởng ban Phó ban TT Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thư ký Tổng cộng danh sách có 11CBGV-NV Ghi chú (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYET DINH Ve viec thanh lap Ban chi dao Xaydung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc Namhoc 20122013, QUYET DINH Ve viec thanh lap Ban chi dao Xaydung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc Namhoc 20122013