DE KIEM TRA HOC KI II lop 3 20112012

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:08

Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng 3 chiều dài.. diện tích hình đó ?..[r] (1)Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Trường Tiểu Học Bó Mười B Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP Năm học: 2011 – 2012 (Thời gian: 40 phút không kể chép đề) ĐỀ BÀI: Câu Tính: 4083 + 86271 - 3269 ……… 43951 ………… 412 36296 x ………… Câu Tính: a, ( + ) x Câu Tìm X : a, X x = 9328 ………… b, ( 28 + 21 ) : b, X : = 436 Câu a, Số liền sau 54829 là: b, Điền dấu thích hợp vào ô trống: < 87766 87676 > 84453 86435 = 49120 49120 75005 74905 Câu Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng chiều dài Tính diện tích hình đó ? (2) Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Trường Tiểu Học Bó Mười B Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP Năm học: 2011 – 2012 Câu Tính: (2 điểm, ý đúng 0,5 điểm) 4083 86271 412 36296 + - 3269 7352 x 43951 42320 2060 42 4537 29 56 Câu Tính: (1 điểm, ý đúng 0,5 điểm) a, ( + ) x = b, ( 28 + 21 ) : = 15 x =60 49 :7= Câu Tìm X : (1 điểm, ý đúng 0,5 điểm) a, X x = 9328 b, X : = 436 X = 9328 : X = 436 x X = 4664 X = 872 Câu 4: (2,5 điểm, ý đúng 0,5 điểm) a, Số liền sau 54829 là: 54828 b, Điền dấu thích hợp vào ô trống: < > = 87766 > 87676 84453 < 86435 49120 = 49120 75005 .> 74905 Câu Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng chiều dài Tính diện tích hình đó ? (3,5 điểm) Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: (0,5 điểm) 12 : = ( cm ) (1 điểm) Diện tích hình chữ nhật là: (0,5 điểm) 12 x = 48 ( cm2 ) (1 điểm) Đáp số: 48 cm2 (0,5 điểm) (3) Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu Trường Tiểu Học Bó Mười B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2011 – 2012 (Thời gian: 40 phút không kể chép đề) I Phần Đọc: A Đọc thành tiếng: Gv cho học sinh lên bốc thăm bài và đọc: Đề 1: Đọc đoạn bài: Cuộc chạy đua rừng (TiÕng ViÖt – TËp 2, trang 80) §Ò 2: §äc ®o¹n bµi: GÆp gì ë Lóc – x¨m – bua (TiÕng ViÖt – TËp 2, trang 98 ) §Ò 3: §äc ®o¹n vµ bµi: Ngêi ®i s¨n vµ ngùa (TiÕng ViÖt – TËp 2, trang 113 ) B Đọc hiểu: (10 phút) Học sinh đọc thầm bài văn đây: - §äc thÇm bµi: Ở l¹i víi chiÕn khu” (TiÕng ViÖt – TËp 2, trang 13 ) - Dựa vào nội dung bài tập đọc khoanh vào ý trớc câu trả lời đúng Câu Trung đoàn trởng gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì? a §Ó b¸o c¸o cho c¸c chiÕn sÜ nhá tuæi vÒ hoµn c¶nh chiÕn khu s¾p tíi cßn nhiÒu gian khæ b §Ó b¸o c¸o cho c¸c chiÕn sÜ nhá tin c¸c em s¾p ph¶i vÒ sèng víi gia đình c §Ó th«ng b¸o ý kiÕn trung ®oµn muèn cho c¸c chiÕn sÜ nhá vÒ víi gia đình nhằm tránh hoàn cảnh khó khăn chiến khu tới C©u V× nghe trung ®oµn trëng nãi còng thÊy cæ häng m×nh t¾c nghÑn l¹i? a V× mäi ngêi thÊy tin qu¸ bÊt ngê b Vì ngời không muốn xa chiến khu và đồng đội c V× mäi ngêi c¶m thÊy tñi th©n d Vì ngời căm thù giặc, muốn đợc lại chiến khu để đánh giặc Câu Dòng nào nêu đúng hình ảnh so sánh câu cuối bài? a Líp c©y rõng bïng lªn nh ngän löa b MÆt suèi trµn qua bïng lªn nh ngän löa rùc rì c Tiếng hát bùng lên nh lửa rực rỡ đêm rừng lạnh tối Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu Trường Tiểu Học Bó Mười B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc (4) ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2011 – 2012 (Thời gian: 40 phút không kể chép đề) Phần kiểm tra viết: A Chính tả: Thêi gian 15 phót H×nh thøc kiÓm tra: Nghe – viÕt Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết đoạn bài: Ơ lại với chiến khu §o¹n viÕt: (Bçng mét em cÊt tiÕng h¸t … lµm cho lßng ngêi chØ huy Êm h¼n lªn) B TËp lµm v¨n: ( thêi gian 25 phót ) Em hãy viết đoạn văn từ đến câu kể ngời lao động trí óc mà em biÕt Gîi ý: Ngời đó là ai, làm nghề gì? Ngời đó hàng ngày làm việc gì? Ngời đó làm việc nh nào? Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu Trường Tiểu Học Bó Mười B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2011 – 2012 (5) I Phần Đọc: 10 điểm A Đọc thành tiếng: (4 điểm.) - Đọc lưu loát trôi trảy diễn cảm, giọng đọc phù hợp (4 điểm.) - Đọc còn ngắt nghỉ chưa đúng chỗ (3 điểm.) -Đọc còn ngắt nghỉ chưa đúng chỗ, sai lỗi được(1-2 điểm.) B Đọc hiểu: (6 điểm) C©u 1: (2 ®iÓm) ý - c: §Ó th«ng b¸o ý kiÕn cña trung ®oµn muèn cho c¸c chiến sĩ nhỏ với gia đình nhằm tránh hoàn cảnh khó khăn chiến khu tíi Câu 2: (2 điểm) ý - d: Vì ngời căm thù giặc, muốn đợc lại chiến khu để đánh giặc Câu 3: (2 điểm) ý – c: Tiếng hát bùng lên nh lửa rực rỡ đêm rõng l¹nh tèi II) PhÇn chÝnh t¶: (5 ®iÓm) + Bài viết đúng chính tả (đợc điểm) + Mçi lçi chÝnh t¶ bµi sai trõ mçi lçi 0, 25 ®iÓm + Viết sạch, đẹp, nét, rõ nét đợc điểm III) TËp lµm v¨n: ( ®iÓm ) Học sinh viết đợc đoạn văn ( từ – câu dài ) kể ngời lao động trí óc Viết đúng câu, không mắc lỗi dùng từ, chính tả, chữ viết rõ rµng, s¹ch sÏ ( ®iÓm ) + Nêu đợc ngời đó là (đợc 0,5 điểm) + Làm nghề gì? (đợc 0,5 điểm) + Nêu việc làm hàng ngày ngời đó ( đợc điểm ) + Ngời đó làm việc nh nào? ( đợc điểm ) + Cảm nghĩ em ngời đó nh nào? ( đợc điểm ) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HOC KI II lop 3 20112012, DE KIEM TRA HOC KI II lop 3 20112012