bai 14 bao ve TNTN

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:08

Yếu tố môi trờng tự nhiên : đất, nớc, rừng, động thực vật, khoáng sản, không khí, nhiệt độ, ánh sáng Tài nguyên thiên nhiên là : Sản phẩm do thiên nhiên tạo nên nh rừng cây, động thực vậ[r] (1)Tiết 23 Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (2) ? Em có nhận xét gì tài nguyên, thiên nhiên nước ta? Những hình ¶nh c¸c em võa quan s¸t lµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiên bao quanh ngời, tác động tới đời sống, tồn ph¸t triÓn cña ngêi Đã chÝnh lµ m«i trêng tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn VËy m«i trêng lµ gì ? Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ gì ? T¹i ph¶i b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyên thiên nhiên ? để trả lời đợc câu hỏi đó, chóng ta cïng tìm hiÓu bài học hôm (3) Em h·y kÓ mét sè yÕu tè cña m«i trêng tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ em biÕt ? Yếu tố môi trờng tự nhiên : đất, nớc, rừng, động thực vật, khoáng sản, không khí, nhiệt độ, ánh sáng Tài nguyên thiên nhiên là : Sản phẩm thiên nhiên tạo nên nh rừng cây, động thực vật quý hiếm, kho¸ng s¶n, nguån níc, dÇu khÝ Tõ phÇn tìm hiÓu trªn, em hiÓu thÕ nµo lµ m«i trêng , thÕ nµo lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ? Kh¸i niÖm a.M«i trêng, lµ toµn bé c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn , nh©n t¹o bao quanh ngêi vµ thiªn nhiªn Những ®iÒu kiện đó đã có sẵn tự nhiên ( Rừng cây , đồi núi , sông hồ ngời tạo ( Nhà máy , đờng x¸, c«ng trình b Tµi nguyªn thiªn nhiªn Lµ cña c¶i vËt chÊt cã s½n tù nhiªn mµ ngêi cã thÓ khai th¸c , chÕ biÕn , sö dông , phục vụ sống ngời ( Rừng cây , động vật , thực vật , các mỏ khoáng sản ) Môi trờng bài học này là môi trờng sống ( môi trờng sinh thái ) có tác động đến đời sống tån t¹i ph¸t triÓn cña ngêi vµ thiªn nhiªn Kh¸c h¼n m«i trêng x· héi (4) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 14 bao ve TNTN, bai 14 bao ve TNTN