BM.09C-QT.HLTV.01 - Biên bản họp Trung Tâm

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤ N LUYỆN THUYỀN VIÊN.. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.[r] (1)TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤ N LUYỆN THUYỀN VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP TRUNG TÂM ĐỊNH KỲ TUẦN THÁNG .QUÍ NĂM 20 I Nội dung: II Thời gian: III Địa điểm: IV Thành phần tham gia: V Danh sách STT Họ và tên Chức danh Ký tên 10 11 12 13 14 Cuộc họp kết thúc lúc giờ, ngày .tháng .năm Thư ký Chủ tọa (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.09C-QT.HLTV.01 - Biên bản họp Trung Tâm, BM.09C-QT.HLTV.01 - Biên bản họp Trung Tâm