Su 8 Bai 11 Cac nuoc DNA TK XIX dau TK XX

33 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:03

Lực lượng của bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu hàng, làm tay sai, cuộc đấu tranh của nhân dân thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ.... CỦNG CỐ Em có nhận xé[r] (1)(2) TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN LỊCH SỬ Giáo viên: Trần Thị Ngọc Hằng (3) KIEÅM TRA BAØI CUÕ Vì Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa? - Cuối kỉ XIX, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu tạo điều kiện cho các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc - 1840 – 1842, Anh gây chiến tranh “thuốc phiện” mở đầu cho quá trình xâm lược - Sau đó, các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga xâu xé Trung Quốc bị biến thành nửa thuộc địa (4) Vì cách mạng Tân Hợi coi là cách mạng dân chủ tư sản không triệt để? Tính chất là cách mạng dân chủ tư sản không triệt để vì: lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nhà nước tư sản, không giải mâu thuẫn sâu sắc xã hội Trung Quốc là chống đế quốc và không tích cực chống phong kiến (5) ÑOÂNG NAM AÙ (6) Tiết 17: BAØI 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THEÁ KÆ XX (7) I/ QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NUỚC ĐÔNG NAM Á Hỏi: Em có nhận xét gì vị trí địa lý các quốc gia Đông Nam Á? lời: Nằm trên đường hàng hải từ Trả Tây sang Đông, có vị trí chiến lược quan trọng Ngã ba đường giao lưu chiến lược từ Bắc xuống Nam… (8) (9) Hỏi : Tại Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược các nước tư phương Tây? Các nước tư cần thị trường, thuộc địa mà Đông Nam Á là vùng chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu (10) I/ QÚA TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á - Các nước tư phát triển cần thuộc địa thị trường - Đông Nam Á là vùng có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu nên bị các nước phương Tây dòm ngó xâm lược (11) Hỏi: Phương Tây đã phân chia quá trình xâm lược Đông Nam Á nào? MIANMA (A) LÀO (P) THAÙI LAN VIỆT NAM (P) PHI-LÍP-PIN (T) CAMPUCHIA (P) MÃ LAI (A) XINGAPO (A) (A) Thuộc Anh (P) Thuộc Pháp (H) Thuộc Hà Lan (T) Thuộc Tây Ban Nha (B) Thuộc Bồ Đào Nha INĐ ÔN ÊX IA MÃ LAI (A) (H) Đông Timo (B) Lược đồ khu vực Đông Nam Á cuối kỉ XIX (12) Thaûo luaän Hỏi: Tại Xiêm (Thái Lan) lại giữ phần chủ quyền mình? Trả lời: - Xiêm bị thực dân phương Tây nhòm ngó - Giai cấp thống trị Xiêm có chính sách đối ngoại khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn Anh và Pháp, nên giữ phần chủ quyền mình - Xiêm là “nước đệm” và phụ thuộc chặt chẽ vào Anh, Pháp (13) I/ QÚA TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á - Xiêm (Thái Lan) là nước Đông Nam Á còn giữ độc lập, trở thành “vùng đệm” tư Anh – Pháp (14) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - Sau thôn tính và biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa, thực dân phương Tây đã tiến hành chính sách cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị (15) Hỏi: Vì nhân dân Đông Nam Á tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân? - Chính sách thống trị và bóc lột chủ nghĩa thực dân  mâu thuẫn các dân tộc thuộc địa Đông Nam Á với thực dân gay gắt  các phong trào bùng nổ Hỏi: Mục tiêu chung mà các chiến tranh đặt là gì? - Giải phóng dân tộc thoát khỏi thống trị chủ nghĩa thực dân (16) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - Chính sách thống trị và bóc lột chủ nghĩa thực dân làm cho mâu thuẫn dân tộc thêm gay gắt, hàng loạt phong trào đấu tranh nổ (17) Xích đạo (18) Inđônêxia lớn Đông Nam Á, với 13600 đảo lớn nhỏ “như chuỗi ngọc vân vào đường xích đạo”, đông dân… Samin đã kiêu gọi nhân dân chống thứ thuế vô lí bọn thực dân Hà Lan,Ông muốn xây dựng đất nước đó người dân có việc làm, họ hưởng hạnh phúc.Tháng 5/1920, Đảng cộng sản Inđônêxia thành lập… (19) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Inđônêxia từ cuối kỉ XIX, nhiều tổ chức yêu nước, trí thức tư sản tiến đời Năm 1905 các tổ chức công đoàn thành lập, truyền bá chủ nghĩa Mác, chuẩn bị cho đời Đảng cộng sản (1920) (20) Philippin là hải đảo xinh đẹp dãy lửa trên biển vì hoạt động nhiều núi lửa (21) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Philippin: cách mạng 1896 – 1898 giai cấp tư sản lãnh đạo chống thực dân Tây Ban Nha giành thắng lợi, dẫn tới thành lập nước Cộng hòa Philippin Nhưng sau đó, bị đế quốc Mỹ thôn tính (22) (23) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Campuchia: có khởi nghĩa AchaXoa lãnh đạo TaKeo (1863 - 1866), tiếp đó là khởi nghĩa Nhà sư Pucômbô (1866 - 1867) (24) (25) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Lào: 1901, Phacađuôc lãnh đạo nhân dân Xavannakhét tiến hành đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa nhân dân cao nguyên Bôlôven kéo dài đến năm 1907 (26) (27) II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Việt Nam: phong trào Cần Vương (1885 1896), phong trào nông dân Yên Thế (1884 1913) (28) nước Ñoâng Döông (29) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nước Đông Dương có điểm gì chung? Cùng chống Pháp, đấu tranh liên tục, có phối hợp chiến đấu Tại các phong đấu tranh Đông Nam Á giai đoạn đầu thất bại? Lực lượng bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến nhiều nước đầu hàng, làm tay sai, đấu tranh nhân dân thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ (30) CỦNG CỐ Em có nhận xét gì vị trí địa lý các quốc gia Đông Nam Á? Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, là khu vực có văn minh lâu đời, chế độ phong kiến suy yếu (31) * Bài tập : Tại các kháng chiến nhân dân các nước Đông Nam Á lần lược thất bại? A Lực lượng bọn xâm lược mạnh B.Chính quyền phong kiến nhiều nước đầu hàng, làm tay sai C Cuộc đấu tranh nhân dân thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ D.Tất các câu trên đúng D (32) CHUẨN BỊ BÀI - Học bài 11, chuẩn bị bài 12: Nhật Bản (cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX) - Nêu nội dung và ý nghĩa Duy Tân Minh Trị 1868? - Những kiện nào chứng tỏa vào cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc? (33) (34)
- Xem thêm -

Xem thêm: Su 8 Bai 11 Cac nuoc DNA TK XIX dau TK XX, Su 8 Bai 11 Cac nuoc DNA TK XIX dau TK XX