Tuan 5

126 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:55

GV viết đề bài,gạch dưới những chữ sau trong đề bài: Kể lại một câu chuiyện em đã được nghe nghe qua ông bà, cha mẹ hay ai đó kể lại hoặc được đọc tự em tìm đọc được về tính trung thực [r] (1)Tuaàn Thứ hai,ngày ………tháng ……….năm 200 ĐẠO ĐỨC : BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN I.MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS, coù khaû naêng: 1.Nhận thức các em có quyền có ý kiến,có quyền trình bày ý kiến mìnhvề vấn đề có liên quan đến trẻ em 2.Biết thực quyền tham gia có ý kiến mình sống gia đình,nhà trường 3.Biết tônù trọng ý kiến người khác II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN -SGK đạo đức -Một vài tranh đồ vật dùng cho hoạt động khởi động -Mỗi HS chuẩn bị 3tấm bìa màu đỏ,xanh và trắng -Moãi chieác micro khoâng daây chôi troø chôi phoùng vieân(neáu coù ) -Một số đồ dùng để hoá trang diễn tiểu phẩm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TIEÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Trò chơi diễn tả 1.Caùch chôi :GV chia HS 4-6 nhoùm vaø giao cho nhóm đồ vật tranh Mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn và người nhóm vừa cầm đồ vật tranh quan sát ,vừa nêu nhận xét mình đồ vật ,bức tranh đó 2.Thảo luận: ý kiến nhóm đồ vật ,bức tranh có giống không? Dạy bài mới: Hoạt động GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng moät vaán ñe àcuûa SGK 2.Caùc nhoùm thaûo luaän 3.Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm khác chaát vaán ,boå sung yù kieán 4.Thảo luận lớp:Điều gì xảy em HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đóng vai Chia nhoùm thaûo luaän Thaûo luaän nhoùm (2) không bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến thân em ,đến lớp em? (câu hoûi 2) 5.GV keát luaän: -Trong tình em nên nói rõ để người xung quanh hiểu khả ,nhu cầu,mong muốn,ý kiến em Điều đó có lợi cho em cho tất người Nếu em không bày tỏ ý kiến mình ,mọi người có thể không hiểu và đưa định không phù hợp với nhu cầu ,mong muốn em nói rieâng vaø cuûa treû em noùi chung - Mỗi người ,mỗi trẻ em có quyền có ý kieán rieâng vaø caàn baøy toû yù kieán cuûa mình Hoạt động 2: 1.GV neâu yeâu caàu cuûa BT 2.Moät soá nhoùm trình baøy keát quaû Caùc nhoùm khaùc boå sung 3.GV keát luaän laøm vieäc cuûa baïn Dung laø đúng ,vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn ,nguyện voïng cuûa mình Coøn vieäc laøm cuûa caùc baïn Hoàng và Khánh là không đúng Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến BT2(SGK) 1.GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ thoâng qua caùc taám bìa maøu : -Màu đỏ :Biểu lộ thái độ tán thành -Màu xanh:Biểu lộ thái độ phản đối -Màu trắng:Biểu lộ thái độ phân vân,lưỡng lự 2.GV nêu ý kiến bài tập 2.HS biểu lộ cách đã qui ước 3.GV neâu yeâu caàu HS giaûi thích lí 4.Thảo luận chung lớp 5.GV keát luaän:Caùc yù kieán (a),(b),(c),(d)laø đúng Ý kiến( đ )là sai vì có mong muốn thực có lợi cho phát triển chính các em và phù hợp với hoàn cảnh thực tế gia đình đất nước cần thực 4.Cuûng coá : HS đọc phần ghi nhớ Hoạt động nối tiếp Thực theo yêu cầu bài tập 4SGK Moät soá HS taäp tieåu phaûm Moät buoåi toái gia ñình baïn Hoa 5.Daën doø: HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû nhoùm HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi HS đọc lại bài HS baøy toû yù kieán (3) Nhaän xeùt öu,khuyeán ñieåm TẬP ĐỌC :NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1.Đọc trơn toàn bài Biết đọc bài với giọng kể chậm rãi cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực chú bé mồi côi Đọc phân biệt lời nhân vật (chú bé mồi côi ,nhà vua ) với lời người kể chuyện Đọc đúng ngữ điệu câu kể và caâu hoûi 2.Hiểu nghĩa các từ bài Nắm ý chính câu chuyện Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi chú bé Chôm trung thực ,dũng cảm ,dám nói lên thật II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : Tranh minh hoạ bài đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra 2HS đọc thuộc lòng bài Tre Việt Nam HS1 trả lời SGK,HS 2trả lời câu hỏi: Bài thơ ca ngợi phẩm chất gì, ai? (Bài thơ ca ngợi cây tre tượmg trưng cho người Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp: thẳng trung thực, đoàn keát , giaøu tình yeâu thöông nhau.) 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: GT Trung thực là đức tính đáng quý, đề cao Qua truyện đọc Những hạt thóc giống, các em thấy người xưa đã đề caotính trung thực nhö theá naøo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS quan saùt tranh (4) Hoạt động 2: Luyện đọc - 1HS giỏi đọc toàn bài HS laéng nghe - HS đọc tiếp đoạn cuả bài (GV kết hợp 4HS đọc nối tiếp khen HS đọc đúng ) Đoạn 1: Ba dòng đầu Đoạn 2:Năm dòng tiếp Đoạn 3: Năm dòng Doạn 4:Bốn dòng còn lại -HS đọc kết nối lần hai kết hợp giải nghĩa 4HS đọc nối tiếp số từ phần chú thích -HS luyện đọc theo nhóm đôi Từng cặp HS đọc -GV đọc diễn cảm bài Hoạt động3: tìm hiểu bài -HS đọcthầm toàn câu truỵên, trả lời câu hỏi: Nhà vua chọn người nào để truyền ngôi? (Vua muốn chọn người trung thực để truyền ngoâi.) -HS đọc đoạn mở đầu câu chuyện (từ Ngày xưa …đến ….sẽ bị trừng phạt )trả lời câu hỏi : HS đọc và trả lời câu hỏi +Nhà vua làm cách nào để tìm người trung SGK thực? (Phát cho người dân thúng thóc giống đã luộc kĩ gieo trồng và hẹn: thu nhiều thóc truyền ngôi, không có thóc nộp bị trừng phạt ) -GV hỏi thêm:Thóc đã luộc chín còn nẩy mầm không? để HS hiểu mưu kế nhà vua – Bắt dân phải gieo trồng thóc đã luộc (thứ thóc không thể gieo trồng được, lại gieo không có thóc nộp bị trừng phạt để biết là người trung HS đọc hiểu và trả lời câu hỏi thực ,dũng cảm nói lên thật -HS đọc đoạn 2(từ Có chú bé ….không làm cho thóc nẩy mầm ) trả lời câu hỏi : +Theo lệnh vua chú bé Chôm đã làm gì? Kết sao? (Chôm đã gieo trồng, dốc công chăm nhöng thoùc khoâng naåy maàm ) +Đến kì phải nộp thóc cho vua, người phải làm gì? Chôm đã làm gì? (mọi người nô nức chở (5) thoùc veà kinh ñoâ noäp nhaø vua Choâm khaùc moïi người Chôm không có thóc, lo lắng đến trước vua, thaønh thaät quì taâu:taâu beä haï! Con khoâng laøm cho thóc nẩy mầm đượ.) +Hành động chú bé Chôm có gì khác người? (Chôm dũng cảm dám nói thật không sợ bị trừng phạt.) -HS đọc đoạn 3(từ Mọi người sững sờ đến từ thóc giống ta! trả lời câu hỏi: Thái độ người nào lời nói thật Chôm? (Mọi người sững sờ, ngạc nhiên sợ hãi thay cho Chôm vì Chôm dám nói thật, bị trừng phaït ) -HS đọc đoạn cuối bài (Rồi vua dõng dạc… đến hết) trảlời câu hỏi: Theo em,vì saongười trung thực là người đáng quý? (+Vì người trung thực nói thật,không vì lợi ích mình mà nói dối laøm hoûng vieäc chung +Vì người trung thực thích nghe nói thật, nhơ ø đó làm nhiều việc có lợi cho dân cho nước +Vì người trung thực dám bảo vệ thật,bảo vệ người tốt /… Hoạt động4: Hướng dẫn đọc diễn cảm GV hoûi HS nhaän xeùt caùch ñoc -GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn : người…….thóc giống ta! -GV đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu -Hướng dẫn HS rút ý nghĩa truyện Cuûng coá –daën doø : Câu chuyện này muốn nói với em điều gì? (Trung thực là đức tính quý người /Cần sống trung thực …) Về đọc diễn cảm và chuẩn bài “Gà trống và caùo” 3HS neâu HS nhaän xeùt 4HS đọc nối tiếp 4đoạn bài ( đọc diễn cảm ) HS rèn đọc diễn cảm đoạn vaên HS thi đọc diễn cảm (6) TOÁN : LUYEÄN TAÄP A-MUÏC TIEÂU : Giuùp HS -Cuûng coá veà nhaän bieát soá ngaøy thaùng cuûa moät naêm -Bieát naêm nhuaàn coù 366 ngaøy vaø naêm khoâng nhuaàn coù 365 ngaøy -Củng cố mối quan hệ các đơn vị đo thời gian đã học, cách tính moác theá kæ B-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : HS laøm mieäng GV cho HS tính từ năm 1010 (chẳng hạn 2005 ) đã : 2005-1010 = 995(naêm) 3.Dạy bài : * Hoạt động 1: +Bài 1:Cho HS tự đọc đề bài a)HS neâu teân caùc thaùng coù 30ngaøy,31 ngaøy, 28 ngày (hoặc 29 ngày ) ngày tháng moät naêm GV dùng hai bàn tay nắm đấm để trước mặt, tính từ trái qua phải chỗ lồi là tháng có 31 ngày Chỗ lõm tháng có 28 29 ngày, còn tháng còn lại chỗ lõm là 30 ngày (7) b)Giới thiệu cho HS: Năm nhuần năm mà tháng coù 29 ngaøy Naêm khoâng nhuaàn maø thaùng chæ coù 28 ngaøy +Bài 2:Cho HS tự làm bài chữa bài theo cột GV coù theå yeâu caàu HS neâu caùch laøm moät soá caâu, chaúng haïn : ngày =………giờ Vì ngày = 24giờ nên 3ngày =24 x3 = 72 Vaäy ta vieát 72 vaøo choã chaám 1/2 phuùt = …… giaây Vì 1phuùt = 60 giaây :2 = 30 giaây Vaäy ta vieát 30 vaøo choã chaám 10 phút =……… phút Vì = 60 phút nên 10 phút = 60 phút x3 +10 phuùt = 190 phuùt Vaäy ta vieát 190 vaøo choã chaám GV cho HS nhaän xeùt +Baøi 3: HS phaûi xaùc ñònh naêm 1789 thuoäc theá kæ naøo? (XVIII) b)hướng dẫn HS xác định năm sinh Nguyễn Traõi laø : 1980 – 600 =1380 +Bài 4:GV cho HS đọc kỉ đề toán và hướng dẫn Từ đó xác định năm 1380 thuộc kỉ XIV HS laøm baøi Muoán xaùc ñònh chaïy nhanh hôn, caàn phải so sánh thời gian chạy Nam và Bình (ai chạy ít thời gian hơn, người đó chạy nhanh ) Baøi giaûi 1/4phuùt = 15 phuùt 1/5 phuùt = 12 giaây Ta coù : 12giaây< 15 giaây Vaäy Bình chaïy nhanh hôn vaø nhanh hôn laø : 15 -12 = 3( giaây ) Đáp số : giây Cũng cố: Xem đồng hồ HS laøm nhoùm ñoâi HS laøm vaøo nhaùp HS làm vào (8) Câu trả lời đúng là 8giờ 40 phút, ta khoanh vaøo B b)Củng cố đơn vị đo khối lượng kg 8g = 5008g, ta khoanh vaøo C 5.Daën doø: Nhaän xeùt, tuyeân döông HS chôi troø chôi CHÍNH TẢ : NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG (Nghe –Vieát ) I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1.Nghe - viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài Những haït thoùc gioáng 2-Làm đúng bài tâp phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : l/n, en/ eng II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Bút và 3-4 tờ phiếu khổ toin nội dung BT2a hay 2b -VBT Tieáng vieät 4,taäp moät (neáu coù ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG –DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2,3 HS viết bảng lớp, lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ (bắt đầu r/d/gi có vần ân/ âng )đã luyện viết BT2 tiết CT trước (hoặc có hình thức CT tương tự từ ngữ ) 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: 1.GV giới thiệu bài :GV nêu MĐYC hoïc 2.Hướng dẫn HS nghe –viết -GV đọc mẫu đoạn viết sau đó yêu cầu hS đọc thầm đoạn viết -Hướng dẫn HS viết vào bảng các từ ngữ cần löu yù(luoäc, kó, doõng daïc ,truyeàn ngoâi… ) -Nhắc nhở HS cách viết tư ngồi -Đọc cho HS viết bài -Đọc lại toàn bài hS soát lỗi -Chaám 10 baøi chính taû -Nhaän xeùt chung Hoạt động 2: Làm BT chính tả HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS nghe đọc thầm tìm hiểu từ khó viết sai đoạn văn HS vieát vaøo baûng HS nghe đọc để viết Đổi cho soát lỗi HS đọc và làm bài vào HS sửa bài theo lời giải (9) -GV nêu yêu bài, chọn cho HS lớp mình làm BT2a 2b -HS đọc thầm đoạn văn, đoán chữ bị bỏ trống làm BT cá nhân vào VBT -Cả lớp bài theo lời giải đúng : a)Lời giải –nộp bài –làm em-lâu naylòng thản –làm bài b)chen chaân –len qua –leng keng –aùo leng –maøu ñen-khen em Bài tập 3: Giải câu đố Caâu a) noøng noïc Caâu b) Chim eùn HS đọc lại câu hỏi và trả lời đúng HS laøm vaøo baûng Hoạt động 3: GV chấm bài 4.Cuûng coá –daën doø : -Gọi 2HS đọc lại phần ghi nhớ -Nhaän xeùt tieát hoïc KHOA HỌC: SỬ DỤNG HỢP LÍ CÁC BÉO VAØ MUỐI ĂN MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc HS coù theå: -Giải thích lí cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có có nguồn gốc thực vật -Nói ích lợi muối i-ốt -Như tác hại thời gian ăn mặn 2.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình trang 20,21 SGK -Sưu tầm các tranh ảnh ,thông tin các mác quảng cáo các thực phẩm có chứa i-ốt và vai trò i-ốt sức khỏe 3.HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui HOẠT ĐỘNG CỦA TROØ (10) 2.Kieåm tra baøi cuõ: Làm nào để bổ sung i-ốt cho thể? Taïi khoâng neân aên maën? 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: TROØ CHÔI THI KEÅ TEÂN CAÙC MOÙN AÊN CUNG CAÁP NHIEÀU CHAÁT BEÙO *Mục tiêu :Lập danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo *Caùch tieán haønh: Bước 1: Tổ chức -GV chia thành hai đội -Mỗi đội cử đội trưởng đứng rút thăm xem đội nào nói trước -Bước 2:Cách chơi và luật chơi -Lần lượt hai đội thi kể tên các ăn chứa nhiều chất béo Ví dụ:các món rán mỡ dầu (cácloại thịt rán ,cá rán ,baùnh raùn …) caùcmoùn luoäc hay naáu baèng thòt mỡ(chân giò luộc,thịt lợn luộc ,canh sườn ,lòng …),các món muối vừng ,lạc… -Thời gian chơi tối đa 10 phút -GV kết thúc chơi yêu cầu đại diện hai đội treo bảng danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo lên bảng Cả lớp cùng GV đánh giá xem đội nào ghi nhiều tên moùn aên hôn laø thaéng cuoäc Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ ĂN PHỐI HỢP CHẤT BÉO CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VAÄT VAØ CHAÁT BEÙO COÙ NGUOÀN GOÁC THỰC VẬT *Muïc tieâu: -Bieát teân moät soá moùn aên veà cung cấpchất béo động vừa cung cấp chất béo thực vaät -Nêu ích lợi việc ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động và có nguồn gốc thực HS chôi troø chôi HS trả lời (11) vaät *Caùch tieán haønh : -GV yêu cầu lớp đọc lại các món ăn nhiều chất béo các em đã lập qua trò chơi và món ăn nào vừa chứa chất béo động vậ, vừa chứa chất béo thực vật HS thaûo luaän -GV đặt vấn đề: Tại chúng ta nên ăn phối hợp chất béo động vật và chất béo thực vật? -GV yeâu caàu HS noùi yù kieán cuûa mình *Hoạt động 3: THẢO LUẬN VỀ ÍCH LỢI CỦA MUỐI IỐT VAØ TÁC HẠI CỦA ĂN MẶN *Muïc tieâu: -Nói ích lợi muối i-ốt -Neâu taùc haïi cuûa thoùi quen aên maën *Caùch tieán haønh: -GV giaûng: Khi thieáu i-oát ,tuyeán giaùp phaûi tăng cường hoạt động vì dễ gây u tuyến giáp Do tuyến giáp nằm mặt trước cổ ,nên hình thành bướu cổ thiếu i-ốt gây nhiều rối loạn chức thể và làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, trẻ em bị kém phát trieån caû veà theå chaát vaø trí tueä + Làm nào để bổ sung i-ốt cho thể? (Đề phòng tránh các rối loạn thiếu i-ốt neân aên muoái coù boå sung i-oát ) +Taïi khoâng neân aên maën? (Aên maën coù liên quan đến bệnh huyết áp cao) -GV hướng dẫn HS rút kết luận 4.Cuûng coá –daën doø : -GV gọi HS đọc phần ghi nhớ -Nhaän xeùt tieát hoïc HS tham khaûo SGK vaø trả lời câu hỏi HS đọc (12) Thứ ba ngày ………tháng …… năm 2005 LUYỆN TỪ VAØ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG I- MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU: 1.Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ điểm Trung thực –Tự trọng 2.Nắm nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ nói trên để đặt câu II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng để HS làm BT1 - Tự điển Sổ tay từ ngữ -Bút xanh, đỏ và 2-3 tờ phiếu khổ to với nội dung BT3, -Vở BT Tiếng Việt 4, tập (nếu có ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV kieåm tra 2HS:1em laøm BT2,1em- BT3(tieát luyện từ và câu tr 43SGK)-làm miệng 3.Dạy bài : Hoạt động 1: giới thiệu bài : GV neâu MÑ,YC cuûa baøi Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1 GV phát phiếu cho cặp HS trao đổi làm bài HS làm vào theo lời giải đúng:Từ cùng nghĩa với từ (trung thực ): thẳng thắn, hẳng tính, thẳng, thaät, haät thaø, thaønh thaät, thaät lòng, thật tâm, bộc trực, chính trực … Từ trái gnhĩa với Trung thực : dối trá, gian dối, gian lận, gian manh, gian ngao, gian giáo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc GV nhận xét và sửa bài Hoạt động 2: GV nêu yêu cầu bài Mỗi em đặt câu với từ cùng nghĩa với trung thực,1câu với từ trái nghiã với trung thực GV nhaän xeùt nhanh VD: Bạn Lan thật thà Tô Hiến Thành người tiếng là người chính trực, thẳng thắng +Trên đời này không có gì tệ hại dối trá Trong các câu chuyện cổ tích, cáo thường là vật gian ngoa … Hoạt động 3: HS đọc nội dung bài tập 3.Từng cặp trao đổi, các em có thể sử dụng tự điển tìm nghĩa từ Tự HOẠT ĐÔNG CỦA TRÒ HS thaûo luaän nhoùm ñoâi trình baøy kết GV lớp nhận xét HS ñaët caâu HS noái tieáp đặt câu văn đã đọc HS đọc yêu cầu (13) Trọng Đối chiếu nghĩa tìm tự điển với các nghĩa ghi các dòng a, b, c, d để tìm lời giải GV dán lên bảng 2, tờ phiếu Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng ý (Tự trọng là coi trọng giữ gìn phẩm giá mình.) Hoạt động 4: HS đọc yêu cầu đề bài Từng cặp trao đổi trả lời câu hỏi Các em có thể dùng thành ngữ, tục ngữ nào để nói tính trung thực đúng thành ngữ, tục ngữ để nói lòng tự trọng -GV mời 2,3 HS lên bảng, làm bài trên phiếu gạch các thành ngữ bút đỏ trước các thành ngữ, tục ngữ nói lòng Tự Trọng +Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng +Các thành ngữ, tục ngữ a, c, d: nói tính trung thực +Các thành ngữ ,tục ngữ b,c: nói lòng tự trọng 4.Cuûng coá – daën doø : GV nhaän xeùt tieát hoïc, Yeâu HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng các thành ngữ tục ngữ SGK TOÁN : HS leân baûng thi laøm baøi HS trao đổi nhóm đôi HS đại diện nhóm lên bảng laøm TÌM SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG A-MUÏC TIEÂU Giuùp HS: -Có hiểu biết ban đầu số trung bình cộng nhiều số -Bieát caùch tìm soá trung bình coäng cuûa nhieàu soá B-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Sử dụng hình vẽ SGK C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỒNG CỦA TRÒ 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV cho HS làm:Những tháng nào có 31 ngày, tháng nào có 30ngày, tháng nào có 29 28ngày Hs giải bài toán trên bảng (14) 3.Dạy bài : *Hoạt động1: a) GV giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình coäng GV cho HS đọc thầm bài toán và quan sát hình vẽ tóm tắt nội dung bài toán và nêu cách giải bài toán SGK GV hỏi can thứ có 6l ,canthứ hai có 4l.Lấy tổng số HS đọc và tóm tắt bài toán dầu chia cho số lít dầu rót vào can: (6+4 ): =5(l) HS tự nêu Ta goïi laø soá trung bình coäng cuûa hai soá và 4.Ta nói :Can thứ 6l,can thứ hai có 4l, trung bình moãi coù 5l -GV cho HS neâu caùch tính trung bình coäng cuûa hai soá 6vaø để tự HS nêu (6 +4 ) :2 = 5l Đối với HS khá ,giỏi có thể yêu cầu HS tự nêu: Muốn tìm HS nhaéc laïi số trung cộng hai số, ta tính tổng hai số đó, chia tổng đó cho các số hạng *Soá 28 laø trung bình coäng cuûa ba soá 25;27;32 *Muoán tìm soá trung coäng cuûa ba soá, ta tính toång cuûa caùc HS neâu caùch tính số đó, chia tổng đó cho các số hạng -GV coù theå neâu moät soá ví duï Chaúng haïn :34;43 ;52 vaø 39 ,rồi hướng dẫn HS làm tương tự trên +Bài 1:Cho HS thực hành tìm số trung bình cộng Khi HS HS làm vào chữa bài nên choHS nêu lại cách tìm số trung cộng nhiều soá *Hoạt động 2: +Bài 2:Cho HS tự làm bài toán làm bài và chữa bài Chẳng hạn : Giaûi Caû boán em caân naëng laø : 36+ 38 +40 +34 = 148(kg ) Trung bình moãi em caân naëng laø : HS leân ñính keát quaû cuûa 148 :4 = 37 (kg ) mình Đáp số : 37 kg Bài 3: HS có thể tự làm chữa lớp Chẳng hạn, có thể giaûi nhö sau: Số trung bình cộng các số tự nhiên từ đến là: (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9) : = 4.Cuûng coá: - Muoán tìm soá trung bìmh coäng ta laøm nhö theá naøo? Daën doø: -Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm HS tự làm HS trả lời (15) KỂ CHUYỆN : KỂ CHUYỆN Đà NGHE Đà ĐỌC I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1.Reøn kó naêng noùi -Biết kể tự nhiên, lời câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện ) đã nghe đã đọc tính trung thực -Hiểu truyện, trao đổi đượcvới các bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện ) 2.Rèn kĩ nghe: HS chămchú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể bạn II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Một số truyện viết tính trung thực (GV và HS sưu tầm được): truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện danh nhân, truyện cười truyện thiếu nhi, sách truyện đọc lớp 4(nếu có) -Bảng lớp viết đề bài.Giấy khổ to (hoặc bảng phụ ) viết gợi ý SGK (dàn ý KC) tiêu chuẩn đánh giá bài KC III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV kieåm tra 1HS keå 1, đoạn câu chuyện Một nhà thơ chân chính,trả lời caâu hoûi veà noäi dung, yù nghóa cuûa caâu chuyeän 3.Dạy bài : 1.Giới thiệu : -Các em học chủ điểm nói conngười trung thực, tự trọng Ngoài truyện SGK (Một người chính trực, Một nhà thơ chân chính, Những hạt thóc giống ), các em còn đọc, nghe nhiều câu chuyện khác ca ngợi người trung thực Tiết học hôm giúp em kể người đó Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện a)Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài GV viết đề bài,gạch chữ sau đề bài: Kể lại câu chuiyện em đã nghe (nghe qua ông bà, cha mẹ hay đó kể lại ) đọc (tự em tìm đọc )về tính trung thực –giúp HS xác định đúng yêu cầu đề, tránh kể chuyện lạc đề -Bốn HS tiếp nối đọc các gợi ý 1-2-3-4(Nêu số biểu tính trung thực –Tìm truyện tính trung thực đâu?-Kể chuyện –Trao đổi với các bạn ý nghĩa caâu chuyeän ) GV daùn leân baûng daøn yù baøi KC -Một số HS nối tiếp giới thiệu tên câu chuyện 1HS đọc đề bài HS keå chuyeän (16) mình Nói rõ đó là chuyện người dám nói thật, dám nhận lỗi, không làm việc gian dối, hay chuyện người không tham người khác …(VD:Tôi muốn các bạn câu chuyện “ Hãy tha htứ cho chúng cháu !”của tác giaû Thanh Queá Ñaây laø caâu chuyeän keå veà noãi aân haän suoát đời hai cậu bé vì đã đưa tiền giả cho bà cụ bán hàng mù loà ) b)HS thực hành kể chuyện ,trao đổi ý nghĩa câu chuyeän Hoạt động 2: + HS kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện +GV nhắc HS : Với chuyện khá dài mà các em khoâng coù khaû naêng keå goïn laïi, caùc em chæ coù theå keå moät ,hai đoạn truyện (để dành thời gian bạn khác kể ) VD:HS có thể kể đoạn chuyện Những chú bé giàu trí tưởng tượng (Truyện đọc lớp 4,nếu có )và hứa kể tiếp cho các bạn nghe hết câu chuyện vào chơi cho các bạn mượn truyện để đọc hoạt động 3: +HS xung phong kể chuyện cử đại diện hti kể.GV dán lên tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện;viết lên bảng tên HS tham gia thi KC tên chuyện các em(không viết sẵn không chọn trước )để lớp nhớ nhaän xeùt ,bình choïn +Mỗi HS kể chuyện xong nói ý nghĩacâu chuyện mình trao đổi cùng các bạn trả lời câu hỏi cuûa coâ,cuûa caùc baïn veà nhaân vaät chi tieát ,yù nghóa caâu chuyeän (VD:Vì baïn kính troïng nhaân vaät chính troïng nhaân vaät chính caâu chuyeän ?Baïn thích nhaát chi tieát naøo caâu chuyeän ?Qua caâu chuyeän baïn hieåu ñieàu gì? ) -Cả lớp và GV nhận xét tính điểm theo tiêu chuẩn : +Caùch keå chuyeän +Khả hiểu chuyện người kể -Cả lớp bình chọn bạn ham đọc sách, chọn câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn 4.Cuûng coá –daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën HS chuaån bò baøi taäp KC tuaàn HS keå chuyeän theo nhoùm HS thi keå chuyeän (17) Thứ KÓ THUAÄT ( tieát ) ngaøy thaùng naêm KHÂU ĐỘT THƯA (Tieát 2) I MUÏC TIEÂU -Nhö tieát II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Nhö tieát III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC-CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui kiểm tra bài cũ : kiểm tra bài thực hành HS tiết 1”Khâuđột thưa 3.Dạy bài : Hoạt động 3: HS thực hành khâu đột thưa -HS nhăùc lại phần ghi và thực các thao tác đột thưa HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS thực hành các mũi khâu đột thưa (18) -GV nhận xét và củng cố kĩ thuật khâu mũi đột thưa theo hai bước: +Bước 1:Vạch dấu đường khâu -GV hướng dẫn thêm điểm cần lưu ý thực mẫu đột thưa hoạt động -GV kiểm tra chuẩn bị Hsvà nêu thời gian, yêu cầu thực hành Hoạt động 4: Đánh giá kết HS -GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm thực haønh -GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: +Đường gạch thảng cách cạnh dài maûnh vaûi +Khâu các mũi khâu đột thưa theo vạch HS trình baøy saûn phaåm cuûa đường dấu mình +Đường khâu tương đối thẳng không bị dúm +Các mũi khâu mặt phải tương đối và cách +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian qui định -HS tự đánh giá sản phẩm các tiêu chuẩn trên GV nhận xét đánh giá học tập HS IV-NHAÄN XEÙT DAËN DOØ -GV nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ vaø keát quaû hoïc taäp cuûa HS -Hướng dẫn HS nhà đọc trước bài và chuẩn bị vật liệu dụng cụ theo SGKđể học bài “Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột - Tieát ” (19) TẬP ĐỌC: GAØ TRỐNG VAØ CÁO I.MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU 1.Đọc trôi chảy ,lưu loát bài thơ Biết ngắt nghỉ đúng nhịp ,cuối dòng thơ.Biết đọc với giọng vui ,dí dỏm ,thể tâm trạng và tính cách các nhân vật 2.Hiểu các từ ngữ bài -Hiểu ý ngầm sau lời nói ngào Cáo và Gà Trống -Hiểu ý nghĩa bài thơ ngụ ngôn: Khuyên người phải cảnh giác và thông minh Gà Trống, tin lời mê ngào cuả kẻ xấu xa Caùo 3.HTL baøi thô II.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Tranh minh hoạ bài thơ SGK phóng to(nếu có điều kiện ) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (20) GV kiểm tra 2HS tiếp đọc truyện Những hạt thóc giống, trả lời câu hỏi SGK 3.Dạy bài : Hoạt động 1: giới thiệu bài Hôm các em học bài thơ ngụ ngôn Gà Troáng vaø Caùo cuûa nhaø thô La Phoâng – ten Baøi thô naøy kể truyện Cáo xảo trá định dùng thủ đoạn lừa Gà Trống để ăn thịt Không ngờ, gà Trống có đối thủ cao mưu đã làm cho Caùo phaûi khieáp vía boû chaïy.Baøi thô khuyeân em ñieàu gì ? Tieát hoïc seõ giuùp caùc em ñieàu ño Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài -HS đọc nối đoạn bài thơ Đoạn 1: Mười dòng thơ đầu (từ đầu đến tỏ bày tình thaân) 2,3 HS đọc nối tiếp đoạn thô Đoạn 2: Sáu dòng tiếp (tiếp theo loan tin này ) Đoạn 3: bốn dòng cuối( còn lại ) Yêu cầu HS đọc phần chú thích Giải nghĩa số từ bài: đon đả ,dụ loan tin,hồn lạc phách bay Giải nghĩa thêm số từ ngữ: từ rày (từ nay); thiệt (tính toán xem lợi hay hại, tốt hay xấu) , sửa lỗi đọc cho HS(nếu có , hướng dẫnHS ngắt nhịp HS giải nghĩa từ đúng đoạn thơ HS đọc nối lần HS luyệnđọc cặp 1HS đọc bài GV đọc diễn cảm toàn bài 3HS đọc nối tiếp Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài HS đọc thầm 10 dòng thơ đầu, trả lời câu hỏi : HS đoạn thơ +Gà Trống đứng đâu, Cáo đứng đâu?(Gà Trống đậu vắt vẻo trên cành cây cao.Cáo đứng gốc ) +Cáo làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? (cáo đon đả mời Gà xuống đất để báo cho Gà biết tin tức mới: từ muôn loài đã kết thân Gà hãy xuống để Cáo hôn Gaø toû baøy tình thaân.) -Tin tức Cáo thông báo là thật hay bịa đặt? (đó là tin Cáo bịa để nhằm dụ Gà Trống xuống đất ăn thịt ) -HS đọc thành tiếng, đọc thầm đoạn 2(6 dòng tiếp )trả 1HS đọc 10 dòng đầu lời các câu hỏi: +Vì Gà không nghe lời Cáo? (Gà biết sau lời ngon là ý định xấu xa Cáo: Muốn aên thòt Gaø ) +Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến để làm gì ? (cáo sợ chó săn Tung tin có cặp chó săn chạy (21) đến loan tin vui, Gà đã làm cho Cáo khiếp sợ, phải bỏ chaïy boû möu gian.) -HS đọc thầm đoạn còn lại trả lời câu hỏi: +Thái độ Cáo nào nghe lời Gà nó? (Cáo khiếp sợ hồn lạc,phách bay quắp đuôi, co caúng boû chaïy ) +Thấy Cáo bỏ chạy thái độ Gà sao? (Gà hkoái chí cười vì Cáo chẳng làm gì mình, còn bị lừa lại phaùt khieáp.) +Theo em, Gà thông minh điểm nào ?(Gà không bóc trần mưu gian Cáo mà giả tin lời Cáo ,mừng nghe thông báo Cáo, Sau đó, báo lại cho Cáo biết chó săn chạy đến để loan tin vui, làm Cáo khiếp sợ quắp đuôi co cẳng chạy.) -HS đọc câu hỏi suy nghĩ phát biểu GV chốt lại ý trả lời đúng: ý 3(khuyên ngưòi ta đừng vội tin lời ngoït ngaøo Hoạt động 4: Hướng dẫn đọc diễn cảm và đọc TLH bài thơ Gọi 3HS đọc đoạn thơ GV hướng dẫn HS đọc đúng giọng bài thơ và thể đọc diễn cảm -GV hướng HS đọc thi diễn cảm đoạn 1,2 cách phân vai -HS nhằm đọc thuộc lòng bài thơ -Cả lớp thi đọc TL đoạn, bài thơ 4.Cuûng coá – daën doø : Nêu ý nghĩa bài thơ? (Khuyên người cảnh giác và thông minh Gà Trống tin lời mê ngào kẻ xấu xa Cáo ) HS đọc thuộc long bài thơ Nhaän xeùt tieát hoïc Veà HTL baøi thô chuaån bò phaàn hoïc tieáp theo cuûa truyeän “ NOÃI DAÈN VAËT CUÛA AN-Ñ RAÂY-CA” 1HS đọc dòng và trả lời câu hỏi 1HS đọc phần còn lại HS đọc bài thơ HS đọc lớp nhận xét HS nhaåm thuoäc loøng baøi thô HS đọc diễn cảm TAÄP LAØM VAÊN: VIEÁT THÖ (Kieåm tra vieát ) I.MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU Củng cố kĩ viết thư: HS viết lá thư thăm hỏi ,chúc mừng chia buồn bày tỏ tình cảm chân thành, đúng thể thức (đủ 3phần:đầu thư, phần chính ,phần cuối thö ) (22) II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Giấy viết phong bì (mua tự làm ),tem thư -Giấy khổ to viết vắn tắt nội dung cần ghi nhớ tiết TLVcuối tuần -VBTTieáng Vieät 4, taäp 1(neáu coù ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Khởi động : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ : Dạy bài : Hoạt động 1: Giới thiệu : MĐYC kiểm tra Trong tieát hoïc naøy, caùc em seõ laøm baøi kieåm tra vieát thö tieáp tuïc reøn luyeän vaø cuûng coá kó naêng vieát thö Baøi kiểm tra giúp các em biết bạn nào viết lá thư đúng thể thức, hay chân thành Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm yêu cầu đề bài -Một HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ phần cuûa moät laù thö (Tieát TLV cuoái tuaàn 3,tr34 SGK).GV dán bảng nội dung ghi nhớ -GV hỏi HS việc chuẩn bị cho kiểm tra -GV đọc và viết bài kiểm tra trên bảng Chú ý GV gợi ý SGKlàm để kiểm tra thì không cần viết đề lên bảng mà có thể chomột HS đọc đề gợi ý Cả lớp đọc thầm theo -GV nhaéc caùc em chuù yù: +Lời lẽ thư cần chân thành thể quan taâm +Viết xong thư, em cho thư vào phong bì ,ghi ngoài phong bì tên địa người gửi: tên địa người nhaän Hoạt động 3: -HS thực hành viết thư -Cuối ,HS đặt lá thư đã viết vào phong bì, viết địa người gửi, người nhận ,nộp cho GV(thư không daùn ) 4.Cuûng coá –daën doø : GV thu bài lớp; dặn số HS kém,viết bài chưa đạt nhà viết thêm lá thư khác, nộp vào tiết học tới HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đọc phần ghi nhớ HS vieát thö (23) TOÁN : LUYEÄN TAÄP A-MUÏC TIEÂU Giuùp HS cuûng coá : -Hieåu bieát veà soá trung bình coäng vaø caùch tìm soá trung bình coäng -Giải bài toán số trung cộng B-CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV muốn tìm số trung bình cộng ta phải thực theá naøo? 3.Dạy bài GV hướng dẫn HS tự làm lượt các bài tập chữa bài *Hoạt động 1: Bài 1: HS tự làm chữa bài trên bảng a)Soá trung bình coäng cuûa 96; 121; vaø 143 laø: (96+ 121+ 143 ):3 =120 b)Soá trung bình coäng cuûa 35;12;24;21 vaø 43 laø: (35+12+24+21+43):5 =27 Bai2:HS tự làm chữa bài Giaûi Tổng số người tăng thêm năm là : 96+82+71 =249(người) Trung bình moãi naêm soá daân cuûa xaõ taêng theâm laø: 249:3 =83(người) Đáp số: 83 người *Hoạt động 2: Bài 3: HS tự làm chữa bài Giaûi Toång soá ño chieàu cao cuûa hoïc sinh laø : 138+132+130+136+134 = 670(cm) Trung bình ño chieàu cao cuûa moãi hoïc sinh laø : 670 : = 134(cm) Đáp số : 134(cm) Bài 4:Cho HS tự làm chữa bài Giaûi Sốtạ thực phẩm ô tô đầu chở là : 36 x = 180(taï) Số tạ thực phẩm 4ô tô sau chuyển là : 45 x = 180 (taï) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS laøm vaøo nhaùp HS laøm nhoùm ñoâi HS làm vào HS laøm vaøo nhaùp (24) Số tạ thực phẩm 9xe ô tô chuyển là : 180 +180 = 360(taï) Trung bình ô tô chuyển là : 360 : = 40 (taï) 40 taï = taán Đáp số : 4) Cuûng Coá : Bài : HS tự làm bài chữa bài Chẳng hạn: Baøi giaûi a)Toång cuûa soá laø : x = 18 Soá caàn tìm laø : 18 – 12 = Đáp số : HS leân baûng laøm , HS coøn laïi b)Làm tương tự bài tập phần phần a) làm vào -Troïng taâm cuûa tieát luyeän taäp naøy laø caùc baøi 1,2 ,3 neân choHS laøm tieáp baøi 4,.5 5)Daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông ÑÒA LÍ : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTCỦA NGƯỜI DÂN Ở HOAØNG LIÊN SƠN I-MUÏC TIEÂU Hoïc xong baøi naøy ,HS bieát : -Trình bày đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân Hoàng Liên Sơn -Dựa vào tranh ,ảnh để tìm kiến thức -Dựa vào hình vẽ nêu qui trình sản xuất phân lân -Xác lập mối quan hệ địa lí thiên nhiên và hoạt động sản xuất người II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam -Tranh ,ảnh số mặt hàng thủ công ,khai thác khoáng sản …(nếu có ) III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui Kieåm tra baøi cuõ: - Kể tên số lễ hội các dân tộc HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (25) Hoàng Liên Sơn -Lễ hội các dân tộc Hoàng Liên Sơn tổ chức vào mùa nào ? 3.Dạy bài mới: 1.Trồng trọt trên đất dốc Hoạt động 1: -GV yêu cầu HS dựa vào kênh chữ mục 1,hãy cho biết người dân Hoàng Liên Sơn thường trồng cây gì ? đâu? -GV yêu cầu HS tìm vị trí địa ghi hình trên đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam(Hoàng Liên Sơn) -HS quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau: +Ruông bậc thang thường làm đâu?(ở sườn nuùi ) +Taïi phaûi laøm ruoäng baäc thang?(giuùp cho việc giữ nước,chống xói mòn ) +Người Hoàng Liên Sơn trồng gì trên ruoäng baäc thang? 2.Ngheà thuû coâng truyeàn thoáng Hoạt động 2: -HS dựa vào tranh ,ảnh vốn hiểu biết để thaûo luaän +Keå teân moät soá saûn phaåm noåi tieáng cuûa moät số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn +Nhaän xeùt veà maøu saéc cuûa thoå caåm +Hàng thổ cẩm thường dùng để làm gì ? -GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu hỏi trả lời 3.Khai thác khoáng sản Hoạt động 3: -HS quan sát hình và đọc mục SGK,trả lời các câu hỏi sau : +Kể tên số khoáng sản có Hoàng Liên Sôn HS làm việc lớp HS vị trí và đọc tên đồ HS trả lời câu hỏi HS chia laøm nhoùm Đại diện nhóm trả lời câu hoûi HSđại diện trình bày kết quaû nhoùm mình (26) +Ở vùng Hoàng Liên Sơn ,hiện khoáng sản nào khai thác nhiều ? +Moâ taû quy trình saûn xuaát phaân laân (Quặng a-pa-tít khai mỏ ,sau đó làm giàu quặng loại bỏ bớt đất đá ,tạp chất quặng làm đạt tiêu chuẩn đưa vào nhà máy để sản xuất phân lân phục vụ noâng nghieäp ) +Tại chúng ta phải bảo vệ ,giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí ? +Ngoài khai thác khoáng sản ,người dân mieàn nuùi coøn khai gì ?(khai thaùc than goã ,mây,nứa để làm nhà ,đồ dùng …;măng,mộc nhĩ ,nấm hương để làm thức ăn;quế ,sanhânđể làm thuốc chữa bệnh ) -GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện câu hỏi 4.Cuûng coá : -Tổng kết bài :Người Hoàng Liên Sơn làm nghề gì ?Nghề nào là nghề chính ?(Người dân Hoàng Liên Sơn làm nghề :nghề nông,nghề thủ công và nghề khai thác khoáng sản Trong đó nghề noâng laø ngheà chính ) 5.Daën doø: Nhaän xeùt öu,khuyeán ñieåm HS trả lời câu hỏi HS trả lời câu hỏi Thứ năm ngày … tháng …….năm 2005 LUYỆN TỪ VAØ CÂU : DANH TỪ I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1.Hiểu danh từ là từ vật (người ,vật ,khái niệm đơn vị ) 2.Nhận biết danh từ câu,đặc biệt là danh từ khái niệm ; biết đặt câu với danh từ II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1,2(phần nhận xét ) (27) -Tranh ,ảnh số vật có đoạn thơ BT1(phần nhận xét ): sông ,rặng dừa ,truyện cổ … -Ba bốn tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 1(phần luyện tập ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động : hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : -GV kiểm tra 2HS làm lại BT1 và (tiết LTVC trước ) -HS viết trên bảng lớp từ cùng nghĩa với trung thực ,đặt câu với từ cùng nghĩa : làm miệng cuûa tieát hoïc Hoạt động 2: Phần nhận xét Baøi taäp 1: -Một HS đọc nội dung BT1.Cả lớp dọc thầm -GV phát phiếu cho các nhóm HS,hướng dẫn các em câu thơ ,gạch các từ vật câu -HS trao đổi thảo luận Đại diện các nhóm trình bày kết Cả lớp và GV nhận xét ,chốt lại lời giải đúng : Doøng 1: truîeân coå Doøng 2: cuoäc soáng,tieáng ,xöa Doøng 3:con ,naéng möa Dòng 4:con, sông, rặng ,dừa Dòng 5: đời, cha ông Dòng 6:con,sông,chân trời Doøng 7:truyeän coå Doøng8: oâng cha Hoạt động 3:Cách thực tương tự bài tập 1.Lời giải : Từ người : ông cha ,cha ông Từ vật :sông ,dừa ,chân trời Từ tượng :mưa ,nắng Từ hkái niệm :cuộc sống ,truyện cổ ,tiếng ,xưa ,đời Từ đơn vị :con,con, rặng Hoạt động 4: Phần ghi nhớ -HS vào BT2(Phần nhận xét )tự nêu định nghĩa danh từ -Hai, ba HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK Cả lớp đọc thầm lại Hoạt động 5: +Baøi taäp 1: HS thaûo luaän nhoùm HS đọc HS thaûo luaän nhoùm (28) -HS đọc yêu cầu đề bài , viết vào BTnhững danh từ khái niệm GV phát phiếu học tập cho 3, HS.Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng điểm, đạo đức, lông, kinh nghieäm, caùch maïng +Baøi taäp 2: -GV nêu yêu cầu đề bài -HS làm cá nhân trao đổi theo cặp để đặt câu với danh từ khái niệm BT1 -Cả lớp và GV nhận xét ,kết luận VD: Bạn Na có điểm đáng quí là trung thực, thật thà Học sinh phải rèn luyện để vừa học tốt vừa có đạo đức toát Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Coâ giaùo em raát giaøu kinh nghieäm daïy doã hoïc sinh Cách mạng tháng tám năm 1945 đã đem lại độc lập cho nước ta Cuûng coá, daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc Yêu cầu HS nhà tìm thêm các danh từ đơn vị, tượng tự nhiên, các khái niệm gần gũi TOÁN : HS đọc phần ghi nhớ HS nhoùm ñoâi BIỂU ĐỒ I MUÏC TIEÂU Giuùp HS -Bước đầu nhận biết biểu đồ tranh -Biết đọc và phân tích biểu đồ tranh -Bước đầu xử lí số liệu trên biểu đồ tranh B-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Biểu đồ tranh”Các 5gia đình “vẽ trên tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 80 cm, chiều rộng 60cm và “Các môn thể thao khối lớp tham gia “vẽ trên tờ giấy hình chữ có chieàu daøi 80 cm,chieàu roäng 60 cm(neáu khoâng ñieàu kieän thì duøng hình veõ SGK.) C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : Cho HS thực các bài toán tìm số trung bình cộng 3.Dạy bài mới: HS phaùt bieåu (29) 1.Làm quen với biểu đồ tranh GV cho HS quan sát biểu đồ “Các gia đình “treo trên bảng (hoặc SGK).Gvkhông nêu tên gọi “biểu đồ tranh “,chỉ gọi chung là “biểu đồ “ Baûng heä thoáng caâu hoûi phaùt vaán *Biểu đồ trên có hai cột : -Coät ghi leân cuûa gia ñình : Coâ Mai ,Coâ Lan ,Coâ Hoàng ,coâ Đào và cô Cúc -Coät beân phaûi noùi veà soá trai,con gaùi cuûa moãi gia ñình *Biểu đồ trên có năm hàng : -Nhìn vào hàng thứ ta biết cô Mai có hai gái -Nhìn vào hàng thứ hai ta biết gia đình cô Lan có trai -Nhìn vào hàng thứ ba ta biết gia đình cô Hồng có trai vaø moät gaùi *Hoạt động 1: Bài 1:GV cho HS quan sát biểu đồ “Các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia “treo trên bảng SGK.Tuỳ trình độ HS ,Gvcho HS làm đến câu SGK,ngoài có thể thay phát triển thêm số câu khác nhằm phát huy trí lực cuûa HS -Lớp 4A tham gia nhiều hơnlớp 4C môn ? -Lớp 4A và Lớp 4B tham gia môn thể thao nào ? … *Hoạt động 2: Bài 2:GV cho HS đọc ,tìm hiểu yêu cầu bài Cả lớp làm vào chữa bài làm HS theo mẫu sau.Chẳng hạn : a)Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là: 10 x = 50 (taï) 50 taï = taán -Tuỳ theo trình độ HS ,GV có thể thay bổ sung số câu hỏi khác nhằm phát huy trí lực HS 4.Cuûng coá : Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều năm 2001 bao nhieâu taï thoùc ? GV hướng dẫn HS các câu còn lại bài 1và bài vào tự học 5.Daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông HS trả lời miệng Goïi 1HS leân baûng laøm HS làm vào HS trả lời KHOA HOÏC : (30) AÊN NHIEÀU RAU VAØ QUAÛ CHÍN SỬ DỤNG THỰC PHẨM SẠCH VAØ AN TOAØN I-MUÏC TIEÂU Sau baøi hoïc, HS coù theå : -Giaûi thích vì phaûi aên nhieàu rau ,quaû chín haèng ngaøy - Nêu tiêu chuẩn thực phẩm và an toàn -Kể các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình trang 22, 23 SGK -Sơ đồ tháp dinh dưỡng cân đối trang 17 SGK -Chuẩn bị theo nhóm: Một số rau (các loại tươi và loại béo ,úa ) số đồ hộp và vỏ đồ hộp III-HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động: hát vui Kieåm tra baøi cuõ : +Laøm theá naøo boå sung i-oát cho cô theå ? +Taïi khoâng neân aên maën ? Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu lí ăn nhiều rau và chín *Muïc tieâu: HS bieát giaûi thích vì aên nhieàu rau ,quaû chín haèng ngaøy * Caùch tieán haønh Bước 1: -GV yêu cầu HS xem lại tháp dinh dưỡng cân đối và nhận xét xem các loại rau và chín khuyên dùng với liều lượng nào tháng ,đối với người lớn -HS dễ dàng nhận ra:Cảø rau và chín cần ăn đủ với số lượng nhiều nhóm thức ăn chứá chất đạm ,chất béo Bước 2: GV điều khiển lớp trả lời các câu hỏi : -Kể tên số loại rau ,quả các em ăn ngaøy -Nêu ích lợi việc ăn rau ,quả Keát luaän : Nên ăn phối hợp nhiều loại rau ,quả để có đủ vi-ta – ,chất khoáng cần thiết cho thể Các chất sơ HS quan saùt hình veõ HS trả lời câu hỏi (31) rau, quaû coøn giuùp choáng taùo boùn Hoạt động 2:xác định tiêu chuẩn thực phẩm và an toàn Mục tiêu :Giải thích nào là thực phẩm và an toàn ?” -GV gợi ý các em có thể đọc mục mục bạn cần biết và kết hợp với việc quan sát các hình 3,4 tr 23 SGK để thảo luận câu hỏi treân Bước 2: -GV yeâu caàu moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp -GV lưu ý giúp các em phân tích các ý sau : +Thực phẩm coi là và an toàn theo qui trình hợp vệ sinh (VD: hình cho thấy số người nông dân chăm sóc ruộng rau saïch ) +Các khâu thu hoạch ,chuyên chở ,bảo quản và chế biến hợp vệ sinh +Thực phẩm phải giữ chất dinh dưỡng +Khoâng oâi thiu +Không nhiễm hoá chất +Không gây ngộ độc gây hại lâu dài cho sức khoẻ người sử dụng Hoạt động 3: Thảo luận các biện pháp gữi vệ sinh an toàn thực phẩm *Mục tiêu : Kể các biện pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm *Caùch tieán haønh : Bước 1: Làm việc theo nhóm GV chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm thực nhieäm vuï : N1: Thaûo luaän veà : -Cách chọn thức ăn tươi ,sạch -Cách nhận thức ăn ôi, héo ,… N2: Thaûo luaän veà Cách chọn đồ hộp và chọn thức ăn đóng gói (lưu ý đến thời hạn sử dụng in trên vỏ bao goùi haøng ) N3: Thaûo luaän veà -Sử dụng nước để rửa thực phẩm ,dụng cụ nấu aên -Sự cần thiết phải nấu thức ăn chín +Bước 2: Làm việc lớp HS làm việc với nhóm đôi Thaûo luaän nhoùm (32) Đại diện các nhóm lên trình bày, các em có thể mang theo vật thật đã chuẩn bị để và minh hoạ ý kiến mình (VD: Rau naøo laø töôi ,rau naøo laø heùo ,….) 4.Cuûng coá –daën doø : GV cho HS đọc phần ghi nhớ Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm KÓ THUAÄT : KHÂU ĐỘT MAU I-MUÏC TIEÂU - HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng khâu đột mau -Khâu các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu -Reøn luyeän tính kieân trì , caån thaän II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh qui trình khâu đột mau - Mẫu khâu đột mau khâu len sợi trên bìa, vải khác màu, mũi khâu dài 2cm, số sản phẩm có đường may máy khâuđột mau và khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường bài -Vật liệu sử dụng cần thiết: +Một mảnh vải sợi bông trắng màu, khích thước 20cm x30 cm +Len (hoặc sợi) khác màu vải +Kim khâu len, hước, phấn vạch III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU TIEÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi dộng : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ: -Kieåm tra duïng cuï cuûa HS Dạybài : Giới thiệu bài GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài *Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhaän xeùt maãu HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (33) -GV giới thiệu khâu đột mau, hướng dẫn HS quan saùt caùc muõi khaâu treân maët phaûi, maët traùi mẫu và kết hợp với quan sát hình 1a,1b (SGK )để trả lời câu hỏi và đặc điểm khâu đột mau -Coù theå veõ phoùng to hình theå hieän caùc muõi khâu đột mau đây để giúp HS hiểu rõ đặc điểm đường khâu dột mau -GV giới thiệu đường may máy, hướng dẫn HS quan sát so sánh và đặt câu hỏi để HS nêu giống, khác đường khâu đột mau và đường khâu (may) máy khâu -Kết luận đặc điểm đường khâu đột mau : Ở mặt phải đường khâu các mũi khâu đột mau dài và nối liên tiếp giống caùc muõi may baèng maùy khaâu sau laàn leân ½ mũi khâu trước ( tức là chia chia chiều dài mũi khâu rtước làm hai phần thì muøi khaâu sau laàn leân moät phaàn cuûa muõi khaâu trước ) -Từ đặc điểm trên, GV gợí ý để HS rút khái niệm khâu đột mau từ đặc điểm đường khaâu -Hướng dẫn HS quan sát so sánh và rút nhận xét độ khít, độ chắn đường khâu ghép hai mép vải mũi đột mau với đường với đường khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường bài Từ đó, GV có thể nêu ứng dụng khâu đột mau là khâu đường hkâu chắc, bền *Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuaät -GV treo tranh qui trình khâu đột mau và tranh qui trình khâu đột thưa bài trước, hướng dẫn HS quan sát rút điểm giống ,khaùc quy trình vaø kyõ thuaät khaâu HS quan saùt HS quan saùt (34) đột thưa ,khâu đột mau ( Giống là khâu mũi và lùi lại mũi để xuống kim Khác khoảng cách lên kim -HS quan sát hình (SGK)để trả lời câu hỏi cách vạch dấu đường khâu đột mau -GV hướng dẫn HS quan sát hình 3a,3b, 3c (SGK) để trả lời câu hỏi SGK -GV hướng dẫn cách khâu mũi thứ ,thứ hainhư cách hướng dẫn khâu đột thưa ,sau đó gọi 1-2 HS dựa vào quan sát thao tác GV HS trả lời câu hỏi và quan sát hình b ,3 c d (SGK)để thực thao tác mũi khâu đột mau thứ ba, thứ tư, … -GV hướng dẫn HS quan sát hình để trả lời câu hỏi SGK, sau đó GV hướng dẫn thực kết thúc đường khâu đột mau -Khi hướng dẫn HS lưu ý số điểm sau : +Khâu theo chiều từ phải sang trái +Khâu đột mau theo qui tắc “lùi 1, tiến 2”, có nghĩa; mũi khâu bắt đầu cách lùi mũi để xuống kim Khi xuống kim, mũi kim đâm khít vào điểm đầu mũi khâu trước Sau đó lên kim cách vị trí vừa xuống HS quan sát và trả lời câu kim khoảng cách gấp hai lần chiều dài hoûi mũi khâu mặt phải và rút kim, kéo leân +Khâu theo đúng đường gạch dấu +Không rút chặt quá để đường khâu thaún, phaúng -GV hướng dẫn nhanh lần hai toàn thao tác để HS hiểu và biết thực quy trình khâu đột mau -Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài trước HS đọc phần ghi nhớ tổ chức cho HS thực hành 4.Cuûng coá –daën doø: -GV kiểm tra chuẩn bị HS -GV tổ chức cho HS tập khâu mũi đột mau HS thực hành trên giấy (35) trên giấy kẻ ô ly với chiều dài mũi khâu là 1ô -Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm -Chuaån bò tieát Thứ sáu ngày ………tháng ………năm 2005 TAÄP LAØM VAÊN : ĐOẠN VĂN TRONG BAØI VĂN KỂ CHUYỆN I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện 2.Biết vận dụng hiểu biết đã có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện II-ĐỒÀ DÙNG DẠY – HỌC Bút và số tờ phiếu khổ toviết nội dung BT1, 3(Phần nhận xét ),để khoảng troáng cho HS laøm baøi theo nhoùm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ : -Traû baøi vieát cho HS 3.Dạy bài mới:Hoạt động 1: +Giới thiệu bài : Sau luyện tập xây dựng cốt truyện các em học đoạn văn để có hiểu biết ban đầu đoạn văn KC Từ đó biết vận dụng hiểu biết đã có, tập tạo lập đoạn văn kể chuyện Hoạt động 2: Phần nhận xét Baøi taäp 1, -Một HS đọc yêu cầu BT1, -HS đọc thầm truyện Những hạt thóc giống Từng cặp trao đổi ,làm bài trên tờ phiếu GV phát -Đại diện các nhóm trình bày ý kiến Cả lớp và GV nhận xét Chốt lại ý đúng Baøi taäp : a)những việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc gioáng -Sự việc 1: Nhà vua muốn truyền người trung thực để truyền ngôi, nghĩ kế : luộc chín thóc giống giao cho dân chúng, giao hẹn: thu hoạch nhieàu thoùc thì seõ truyeàn ngoâi cho -Sự việc 2: Chăm sóc công chăm sóc mà thóc chẳng naåy maàm -Sự việc 3: Chôm dám tâu vua thật trước ngạc HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đọc (36) nhiên người -Sự việc 4:Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm đã định truyền ngôi cho Choâm b)Mỗi việc kể đoạn văn nào -Sự việc 1: kể đoạn -sự việc kể đoạn 2(2dòng tiếp ) -Sự việc kể đoạn 3(8dòng tiếp ) -Sự việc kể đoạn (4dòng còn lại ) Hoạt động 3: BT2 Dấu hiệu giúp em nhận chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn : -Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng ,viết lùi vào oâ -Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng Hoạt động 3: HS đọc yêu câu BT,suy nghĩ ,nêu nhận xét rút từ hai BT trên: -Mỗi đoạn văn bài văn kể chuyện việc chuỗi việc làm nòng cốt cho diễn biến cuûa truyeän -Hết đoạn văn cần chấm xuống dòng -Hai,ba HS đọc phần ghi nhớ SGK -GV nhắc HS cần học thuộc phần ghi nhớ Hoạt động 4: Phaàn luyeän taäp -Hai HS đọc nối tiếp nội dung BT -HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, tượng để viết bổ sung phần đoạn -Một số HS đọc nối tiếp đọc kết bài làm mình Cả lớp và GV nhận xét GV khen ngợi chấm điểm đoạn viết tốt 4.Cuûng coá –daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Yêu cầu HS nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ bài học: viết vào đoạn văn thứ hai với 3phần: mở đầu, thân đoạn, kết thúc đã hoàn chỉnh HS nhaän xeùt HS đọc phần ghi nhớ HS đọc phần nội BT (37) Thứ ngaøy thaùng naêm LỊCH SỬ ( tiết ) KHỞI NGHĨA HAI BAØ TRƯNG (Naêm 40 ) I-MUÏC TIEÂU Hoïc xong baøi naøy, HS bieát : -Vì Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa -Tường thuật trên lược đồ diễn biến khởi nghĩa -Đây là khởi nghĩa thắng lợi sau 200 năm nước ta bị các triều đại phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình SGK phoùng to (neáu coù ñieàu kieän ) -Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (phóng to) -Phieáu hoïc taäp cuûa HS III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: hát vui Kieåm tra baøi cuõ: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (38) - Khi giặc đô hộ nước ta,các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì ?Nhân dân ta đã phản ứng sao? Dạy bài mới: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm HS thaûo luaän nhoùm -Trước thảo luận, GV giải thích khái niệm quận Giao Chỉ: Thời nhà Hán đô hộ nước ta, vùng đất Bắc Boä chuùng ñaët quaän Giao Chæ -GV nêu vấn đề sau cho các nhóm thảo luận: Khi tìm nguyên khởi nghĩa Hai Bà Trưng, coù yù kieán : +Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Thaùi thuù Toâ Ñònh +Do Thi Saùch ,choàng cuûa baø Tröng Traéc, bò Toâ Ñònh gieát haïi -GV hướng dẫn HS kết luận sau nhóm báo cáo kết làm việc (việc Thi Sách bị giết là cái cớ để khởi nghĩa nổ ,nguỵên nhân sâu xa là 2HS leân baûng trình baøy lòng yêu nước, căm thù giặc Hai Bà ) Hoạt động 2: Trước yêu cầu HS làm việc cá nhân ,GV giải thích cho HS: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn trên phạm vi rộng, lược đồ phản ánh khu vực chính nổ khởi nghĩa HS dựa vào lược đồ và nội dung bài để trình HS laøm vieäc caù nhaân bày lại diễn biến chính khởi nghĩa Gv ỵêu cầu từ đến hai HS lên bảng trình bày lại HS trả lời câu hỏi diễn biến chính khởi nghĩa trên lược đồ Hoạt động 3: Làm việc lớp -GV đặt vấn đề: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi coù yù nghóa gì ? -Gv tổ chức cho lớp thảo luận để đến thống nhất: Sau 200 năm bị phong kiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên nhận dân đã giành độc lập.Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta trì và phát huy truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm 4.Cuûng coá –daën doø : GV hỏi ý nghĩa khởi nghĩa Hai Bà Trưng ? HS trả lời GV cho HS nhaän xeùt Nhaän xeùt öu,khuyeát ñieåm (39) TOÁN :BIỂU ĐỒ (tiếp theo) I -MUÏC TIEÂU Giuùp HS: -Bước đầu nhận biết biểu đồ cột -Biết cách đọc và phân tích sốsố liệu trên biểu đồ cột -Bước đầu xử lí số liệu nêu trên đồ cột và thực hành hoàn thiện biểu đồ đơn giaûn II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Biểu đồ cột “Số chuột bốn thôndiệt “vẽ trên tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 80 cm ,chiều rộng 60 cmhoặc bảng phụ (nếu không có điều kiện thì dùng hình veõ SGK) III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV cho HS đọc số liệu trên biểu đồ tranh 3.Các bước lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS trả lời (40) a Giới thiệu : làm quen với biểu đồ cột GV cho HS làm quen biểu đồ “Số chuột bốn thôn đã diệt “treo trên bảng SGK Bảng hệ thống câu hỏi phát vấn GV cho HS tự phát hieän: Hoạt động : - Tên bốn thôn nêu trên đồ - Ý nghĩa cột nêu biểu đồ - Cách đọcsố liệu biểu diễn trên biểu đồ - Cột cao biểu đồ điền số chuột nhiều hơn.cột thaáp hôn bieåu dieãn soá chuoät ít hôn +Hoạt động 2: Bài 1:GV cho HS tìm hiểu yêu cầu bài toán SGK -Trong các lớp khối Bốn ,lớp nào trồng nhiều caây nhaát ? -Những lớp trồng ít 40 cây? Baøi 2:GV treo baûng phuï coù veõ hình bieåu đồ bài cho HS quan sát gọi HS làm caâu a) treân baûng phuï GV cho HS nhaän xeùt vaø chöaõ baøi Sau đó choHS tìm hiểu yêu cầu câu b) SGK Gọi HS lên bảng chữa ý thứ ,một HS chữa ý thứ haicả lớp làm vào chữa bài làm HS theo maãu : Số lớp Một na8m học 2003- 2004nhiều cuûa naêm hoïc 2002-2003 laø : 6-3 = 3( lớp) 4.Cuûng coá : GV hướng dẫn HS các ý còn lại bài bài tự học daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông HS trả lời miệng 2HS leân baûng laøm HS trả lời HS leân baûng laøm (41) (42) TUAÀN THỨ HAI BA TÖ NAÊM SAÙU MOÂN Đạo đức Tập đọc Toán Chính taû Khoa hoïc Theå duïc LTVC Toán Keå chuyeän Kyõ thuaät Tập đọc T©ïp laøm vaên Toán Ñòa lyù Myõ thuaät Theå duïc LTVC Toán Khoa hoïc Kyõ thuaät Taäp laøm vaên Lịch sử Toán Haùt SHTT TEÂN BAØI Baøy toû yù kieán Những hạt thóc giống Luyeän taäp Những hạt thóc giống Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn Baøi Mở rộng vốn từ Trung Thực – Tự Trọng Tìm soá trung bình coäng Kể chuyện đã nghe đọc Khâu đột thưa(t t) Gaø Troáng vaø Caùo Vieát thö ( Baøi kieåm tra ) Luyeän taäp H Đ S X người dân Hoàng Liên Sơn T T M T Xem tranh phong caûnh Baøi 10 Danh Từ Biểu đồ Ăn nhiều rau và chín –Sử dụng thực phẩm và an toàn Khâu đột mau Đoạn văn bài văn kể chuyện Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Biểu đồ ( t t ) Ôân tập bạn hãy lắng nghe-Giới thiệu tiết thaáu –Baøi taäp tieát taáu (43) Tiết : Tập đọc Tuaàn -Thứ hai , ngày 01 tháng 10 năm 2007 NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG (tieát ) I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1.Đọc trơn toàn bài Biết đọc bài với giọng kể chậm rãi cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực chú bé mồi côi Đọc phân biệt lời nhân vật (chú bé mồi côi ,nhà vua ) với lời người kể chuyện Đọc đúng ngữ điệu câu kể và caâu hoûi 2.Hiểu nghĩa các từ bài Nắm ý chính câu chuyện Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi chú bé Chôm trung thực ,dũng cảm ,dám nói lên thật II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : Tranh minh hoạ bài đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra 2HS đọc thuộc lòng bài Tre Việt Nam HS1 trả lời SGK,HS 2trả lời câu hỏi: Bài thơ ca ngợi phẩm chất gì, ai? (Bài thơ ca ngợi cây tre tượmg trưng cho người Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp: thẳng trung thực, đoàn keát , giaøu tình yeâu thöông nhau.) 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: GT Trung thực là đức tính đáng quý, đề cao Qua truyện đọc Những hạt thóc giống, các em thấy người xưa đã đề caotính trung thực nhö theá naøo Hoạt động 2: Luyện đọc - 1HS giỏi đọc toàn bài - HS đọc tiếp đoạn cuả bài (GV kết hợp khen HS đọc đúng ) Đoạn 1: Ba dòng đầu Đoạn 2:Năm dòng tiếp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS quan saùt tranh HS laéng nghe 4HS đọc nối tiếp (44) Đoạn 3: Năm dòng Doạn 4:Bốn dòng còn lại -HS đọc kết nối lần hai kết hợp giải nghĩa 4HS đọc nối tiếp số từ phần chú thích -HS luyện đọc theo nhóm đôi Từng cặp HS đọc -GV đọc diễn cảm bài Hoạt động3: tìm hiểu bài -HS đọcthầm toàn câu truỵên, trả lời câu hỏi: Nhà vua chọn người nào để truyền ngôi? (Vua muốn chọn người trung thực để truyền HS đọc và trả lời câu hỏi ngoâi.) SGK -HS đọc đoạn mở đầu câu chuyện (từ Ngày xưa …đến ….sẽ bị trừng phạt )trả lời câu hỏi : +Nhà vua làm cách nào để tìm người trung thực? (Phát cho người dân thúng thóc giống đã luộc kĩ gieo trồng và hẹn: thu nhiều thóc truyền ngôi, không có thóc nộp bị trừng phạt ) -GV hỏi thêm:Thóc đã luộc chín còn nẩy mầm không? để HS hiểu mưu kế nhà vua – HS đọc hiểu và trả lời câu hỏi Bắt dân phải gieo trồng thóc đã luộc (thứ thóc không thể gieo trồng được, lại gieo không có thóc nộp bị trừng phạt để biết là người trung thực ,dũng cảm nói lên thật -HS đọc đoạn 2(từ Có chú bé ….không làm cho thóc nẩy mầm ) trả lời câu hỏi : +Theo lệnh vua chú bé Chôm đã làm gì? Kết sao? (Chôm đã gieo trồng, dốc công chăm nhöng thoùc khoâng naåy maàm ) +Đến kì phải nộp thóc cho vua, người phải làm gì? Chôm đã làm gì? (mọi người nô nức chở thoùc veà kinh ñoâ noäp nhaø vua Choâm khaùc moïi người Chôm không có thóc, lo lắng đến trước vua, thaønh thaät quì taâu:taâu beä haï! Con khoâng laøm cho thóc nẩy mầm đượ.) +Hành động chú bé Chôm có gì khác người? (Chôm dũng cảm dám nói thật không sợ bị trừng phạt.) -HS đọc đoạn 3(từ Mọi người sững sờ đến từ (45) thóc giống ta! trả lời câu hỏi: Thái độ người nào lời nói thật Chôm? (Mọi người sững sờ, ngạc nhiên sợ hãi thay cho Chôm vì Chôm dám nói thật, bị trừng phaït ) -HS đọc đoạn cuối bài (Rồi vua dõng dạc… đến hết) trảlời câu hỏi: Theo em,vì saongười trung thực là người đáng quý? (+Vì người trung thực nói thật,không vì lợi ích mình mà nói dối laøm hoûng vieäc chung +Vì người trung thực thích nghe nói thật, nhờ đó làm nhiều việc có lợi cho dân cho nước +Vì người trung thực dám bảo vệ thật,bảo vệ người tốt /… Hoạt động4: Hướng dẫn đọc diễn cảm GV hoûi HS nhaän xeùt caùch ñoc -GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn : người…….thóc giống ta! -GV đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu -Hướng dẫn HS rút ý nghĩa truyện Cuûng coá –daën doø : Câu chuyện này muốn nói với em điều gì? (Trung thực là đức tính quý người /Cần sống trung thực …) Về đọc diễn cảm và chuẩn bài “Gà trống và caùo” 3HS neâu HS nhaän xeùt 4HS đọc nối tiếp 4đoạn bài ( đọc diễn cảm ) HS rèn đọc diễn cảm đoạn vaên HS thi đọc diễn cảm Tiết : Toán LUYEÄN TAÄP (tieát 21) A-MUÏC TIEÂU : Giuùp HS -Cuûng coá veà nhaän bieát soá ngaøy thaùng cuûa moät naêm -Bieát naêm nhuaàn coù 366 ngaøy vaø naêm khoâng nhuaàn coù 365 ngaøy (46) -Củng cố mối quan hệ các đơn vị đo thời gian đã học, cách tính moác theá kæ B-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động : Hát vui HS laøm mieäng 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV cho HS tính từ năm 1010 (chẳng hạn 2005 ) đã : 2005-1010 = 995(naêm) 3.Dạy bài : * Hoạt động 1: +Bài 1:Cho HS tự đọc đề bài a)HS neâu teân caùc thaùng coù 30ngaøy,31 ngaøy, 28 ngày (hoặc 29 ngày ) ngày tháng moät naêm GV dùng hai bàn tay nắm đấm để trước mặt, tính từ trái qua phải chỗ lồi là tháng có 31 ngày Chỗ lõm tháng có 28 29 ngày, còn tháng còn lại chỗ lõm là 30 ngày b)Giới thiệu cho HS: Năm nhuần năm mà tháng coù 29 ngaøy Naêm khoâng nhuaàn maø thaùng chæ coù 28 ngaøy +Bài 2:Cho HS tự làm bài chữa bài theo cột GV coù theå yeâu caàu HS neâu caùch laøm moät soá caâu, chaúng haïn : HS laøm nhoùm ñoâi ngày =………giờ Vì ngày = 24giờ nên 3ngày =24 x3 = 72 Vaäy ta vieát 72 vaøo choã chaám 1/2 phuùt = …… giaây Vì 1phuùt = 60 giaây :2 = 30 giaây Vaäy ta vieát 30 vaøo choã chaám 10 phút =……… phút Vì = 60 phút nên 10 phút = 60 phút x3 +10 phuùt = 190 phuùt Vaäy ta vieát 190 vaøo choã chaám GV cho HS nhaän xeùt +Baøi 3: HS phaûi xaùc ñònh naêm 1789 thuoäc theá kæ naøo? (XVIII) (47) b)hướng dẫn HS xác định năm sinh Nguyễn Traõi laø : 1980 – 600 =1380 +Bài 4:GV cho HS đọc kỉ đề toán và hướng dẫn Từ đó xác định năm 1380 thuộc kỉ XIV HS laøm baøi Muoán xaùc ñònh chaïy nhanh hôn, caàn phải so sánh thời gian chạy Nam và Bình (ai chạy ít thời gian hơn, người đó chạy nhanh ) Baøi giaûi 1/4phuùt = 15 phuùt 1/5 phuùt = 12 giaây Ta coù : 12giaây< 15 giaây Vaäy Bình chaïy nhanh hôn vaø nhanh hôn laø : 15 -12 = 3( giaây ) Đáp số : giây Cũng cố: Xem đồng hồ Câu trả lời đúng là 8giờ 40 phút, ta khoanh vaøo B b)Củng cố đơn vị đo khối lượng kg 8g = 5008g, ta khoanh vaøo C 5.Daën doø: Nhaän xeùt, tuyeân döông HS laøm vaøo nhaùp HS làm vào HS chôi troø chôi Tieát :Khoa hoïc SỬ DỤNG HỢP LÍ CÁC BÉO VAØ MUỐI ĂN ( Tieát ) MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc HS coù theå: -Giải thích lí cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có có nguồn gốc thực vật -Nói ích lợi muối i-ốt -Như tác hại thời gian ăn mặn 2.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình trang 20,21 SGK -Sưu tầm các tranh ảnh ,thông tin các mác quảng cáo các thực phẩm có chứa i-ốt và vai trò i-ốt sức khỏe 3.HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC (48) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: Làm nào để bổ sung i-ốt cho thể? Taïi khoâng neân aên maën? 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: TROØ CHÔI THI KEÅ TEÂN CAÙC MOÙN AÊN CUNG CAÁP NHIEÀU CHAÁT BEÙO *Mục tiêu :Lập danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo *Caùch tieán haønh: Bước 1: Tổ chức -GV chia thành hai đội -Mỗi đội cử đội trưởng đứng rút thăm xem đội nào nói trước -Bước 2:Cách chơi và luật chơi -Lần lượt hai đội thi kể tên các ăn chứa nhiều chất béo Ví dụ:các món rán mỡ dầu (cácloại thịt rán ,cá rán ,baùnh raùn …) caùcmoùn luoäc hay naáu baèng thòt mỡ(chân giò luộc,thịt lợn luộc ,canh sườn ,lòng …),các món muối vừng ,lạc… -Thời gian chơi tối đa 10 phút -GV kết thúc chơi yêu cầu đại diện hai đội treo bảng danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo lên bảng Cả lớp cùng GV đánh giá xem đội nào ghi nhiều tên moùn aên hôn laø thaéng cuoäc Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ ĂN PHỐI HỢP CHẤT BÉO CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VAÄT VAØ CHAÁT BEÙO COÙ NGUOÀN GOÁC THỰC VẬT *Muïc tieâu: -Bieát teân moät soá moùn aên veà cung cấpchất béo động vừa cung cấp chất béo thực vaät -Nêu ích lợi việc ăn phối hợp chất HOẠT ĐỘNG CỦA TROØ HS chôi troø chôi (49) béo có nguồn gốc động và có nguồn gốc thực vaät *Caùch tieán haønh : -GV yêu cầu lớp đọc lại các món ăn HS trả lời nhiều chất béo các em đã lập qua trò chơi và món ăn nào vừa chứa chất béo động vậ, vừa chứa chất béo thực vật -GV đặt vấn đề: Tại chúng ta nên ăn phối hợp chất béo động vật và chất béo thực vật? -GV yeâu caàu HS noùi yù kieán cuûa mình HS thaûo luaän *Hoạt động 3: THẢO LUẬN VỀ ÍCH LỢI CỦA MUỐI IỐT VAØ TÁC HẠI CỦA ĂN MẶN *Muïc tieâu: -Nói ích lợi muối i-ốt -Neâu taùc haïi cuûa thoùi quen aên maën *Caùch tieán haønh: -GV giaûng: Khi thieáu i-oát ,tuyeán giaùp phaûi tăng cường hoạt động vì dễ gây u HS tham khaûo SGK vaø tuyến giáp Do tuyến giáp nằm mặt trước cổ ,nên hình thành bướu cổ thiếu i-ốt gây trả lời câu hỏi nhiều rối loạn chức thể và làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, trẻ em bị kém phát HS đọc trieån caû veà theå chaát vaø trí tueä + Làm nào để bổ sung i-ốt cho thể? (Đề phòng tránh các rối loạn thiếu i-ốt neân aên muoái coù boå sung i-oát ) +Taïi khoâng neân aên maën? (Aên maën coù liên quan đến bệnh huyết áp cao) -GV hướng dẫn HS rút kết luận 4.Cuûng coá –daën doø : -GV gọi HS đọc phần ghi nhớ -Nhaän xeùt tieát hoïc Tiết 4: Luyện từ & câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG ( tieát ) I- MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU: (50) 1.Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ điểm Trung thực –Tự trọng 2.Nắm nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ nói trên để đặt câu II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng để HS làm BT1 - Tự điển Sổ tay từ ngữ -Bút xanh, đỏ và 2-3 tờ phiếu khổ to với nội dung BT3, -Vở BT Tiếng Việt 4, tập (nếu có ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV kiểm tra 2HS:1em làm BT2,1emBT3(tiết luyện từ và câu tr 43SGK)-làm miệng 3.Dạy bài : Hoạt động 1: giới thiệu baøi : GV neâu MÑ,YC cuûa baøi Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1 GV phát phiếu cho cặp HS trao đổi làm baøi HS làm vào theo lời giải đúng:Từ cùng nghĩa với từ (trung thực ): thẳng thắn, hẳng tính, thaúng, thaät, haät thaø, thaønh thaät, thaät lòng, thật tâm, bộc trực, chính trực … Từ trái gnhĩa với Trung thực : dối trá, gian dối, gian laän, gian manh, gian ngao, gian giaùo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc GV nhận xét và sửa bài Hoạt động 2: GV nêu yêu cầu bài Mỗi em đặt câu với từ cùng nghĩa với trung thực,1câu với từ trái nghiã với trung thực GV nhaän xeùt nhanh VD: Baïn Lan raát thaät thaø Toâ Hieán Thaønh người tiếng là người chính trực, thẳng thắng +Trên đời này không có gì tệ hại dối trá Trong các câu chuyện cổ tích, cáo thường là vaät gian ngoa … HOẠT ĐÔNG CỦA TRÒ HS thaûo luaän nhoùm ñoâi trình bày kết GV lớp nhaän xeùt HS ñaët caâu HS noái tieáp đặt câu văn đã đọc HS đọc yêu cầu (51) Hoạt động 3: HS đọc nội dung bài tập 3.Từng cặp trao đổi, các em có thể sử dụng tự điển tìm nghĩa từ Tự Trọng Đối chiếu nghĩa tìm tự điển với các nghĩa ghi các dòng a, b, c, d để tìm lời giải GV dán lên bảng 2, tờ phiếu Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng Cả lớp và GV nhận xét HS lên bảng thi làm bài chốt lại lời giải đúng ý (Tự trọng là coi trọng giữ gìn phẩm giá mình.) Hoạt động 4: HS đọc yêu cầu đề bài Từng cặp trao đổi trả lời câu hỏi Các em có thể dùng thành ngữ, tục ngữ nào để nói tính trung thực đúng thành ngữ, tục ngữ để nói lòng tự trọng HS trao đổi nhóm đôi -GV mời 2,3 HS lên bảng, làm bài trên phiếu gạch các thành ngữ bút đỏ trước các thành ngữ, tục ngữ nói lòng Tự Trọng HS đại diện nhóm lên +Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải baûng laøm đúng +Các thành ngữ, tục ngữ a, c, d: nói tính trung thực +Các thành ngữ ,tục ngữ b,c: nói lòng tự troïng 4.Cuûng coá – daën doø : GV nhaän xeùt tieát hoïc, Yeâu HS veà nhaø hoïc thuộc lòng các thành ngữ tục ngữ SGK Tieát : CHAØO CỜ (52) Tiết1 :Toán Thứ ba , ngày 02 tháng 10 năm 2007 -TÌM SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG ( tieát 22 ) A-MUÏC TIEÂU Giuùp HS: -Có hiểu biết ban đầu số trung bình cộng nhiều số -Bieát caùch tìm soá trung bình coäng cuûa nhieàu soá B-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Sử dụng hình vẽ SGK C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV cho HS làm:Những tháng nào có 31 ngày, tháng nào có 30ngày, tháng nào có 29 28ngày 3.Dạy bài : *Hoạt động1: a) GV giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình coäng GV cho HS đọc thầm bài toán và quan sát hình vẽ tóm tắt nội dung bài toán và nêu cách giải bài toán SGK GV hỏi can thứ có 6l ,canthứ hai có 4l.Lấy tổng số dầu chia cho số lít dầu rót vào moãi can: (6+4 ): =5(l) Ta goïi laø soá trung bình coäng cuûa hai soá và 4.Ta nói :Can thứ 6l,can thứ hai có 4l, trung bình moãi coù 5l -GV cho HS neâu caùch tính trung bình coäng cuûa hai số 6và để tự HS nêu (6 +4 ) :2 = 5l Đối với HS khá ,giỏi có thể yêu cầu HS tự nêu: Muoán tìm soá trung coäng cuûa hai soá, ta tính toång cuûa hai số đó, chia tổng đó cho các số hạng *Soá 28 laø trung bình coäng cuûa ba soá 25;27;32 *Muoán tìm soá trung coäng cuûa ba soá, ta tính toång HOẠT ĐỒNG CỦA TRÒ Hs giải bài toán trên baûng HS đọc và tóm tắt bài toán HS tự nêu HS nhaéc laïi (53) các số đó, chia tổng đó cho các số hạng -GV coù theå neâu moät soá ví duï Chaúng haïn :34;43 ; 52 và 39 ,rồi hướng dẫn HS làm tương tự trên +Bài 1:Cho HS thực hành tìm số trung bình cộng Khi HS chữa bài nên choHS nêu lại cách tìm số trung coäng cuûa nhieàu soá *Hoạt động 2: +Bài 2:Cho HS tự làm bài toán làm bài và chữa bài Chẳng hạn : Giaûi Caû boán em caân naëng laø : 36+ 38 +40 +34 = 148(kg ) Trung bình moãi em caân naëng laø : 148 :4 = 37 (kg ) Đáp số : 37 kg Bài 3: HS có thể tự làm chữa lớp Chẳng hạn, coù theå giaûi nhö sau: Số trung bình cộng các số tự nhiên từ đến là: (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9) : = 4.Cuûng coá: - Muoán tìm soá trung bìmh coäng ta laøm nhö theá naøo? Daën doø: -Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm Tieát2 :Taäp laøm vaên HS neâu caùch tính HS làm vào HS leân ñính keát quaû cuûa mình HS tự làm HS trả lời VIEÁT THÖ (Kieåm tra vieát ) ( tieát ) I.MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU Củng cố kĩ viết thư: HS viết lá thư thăm hỏi ,chúc mừng chia buồn bày tỏ tình cảm chân thành, đúng thể thức (đủ 3phần:đầu thư, phaàn chính ,phaàn cuoái thö ) II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Giấy viết phong bì (mua tự làm ),tem thư -Giấy khổ to viết vắn tắt nội dung cần ghi nhớ tiết TLVcuoái tuaàn -VBTTieáng Vieät 4, taäp 1(neáu coù ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC (54) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Khởi động : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ : Dạy bài : Hoạt động 1: Giới thiệu : MĐYC kiểm tra Trong tieát hoïc naøy, caùc em seõ laøm baøi kieåm tra vieát thö tieáp tuïc reøn luyeän vaø cuûng coá kó naêng vieát thö Baøi kieåm tra seõ giuùp caùc em biết bạn nào viết lá thư đúng thể thức, hay nhaát chaân thaønh nhaát Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm yêu cầu đề bài -Một HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ HS đọc phần ghi nhớ phaàn cuûa moät laù thö (Tieát TLV cuoái tuaàn 3,tr34 SGK).GV dán bảng nội dung ghi nhớ -GV hỏi HS việc chuẩn bị cho kiểm tra -GV đọc và viết bài kiểm tra trên bảng Chú ý GV gợi ý SGKlàm để kiểm tra thì không cần viết đề lên bảng mà có thể chomột HS đọc đề gợi ý Cả lớp đọc thầm theo -GV nhaéc caùc em chuù yù: +Lời lẽ thư cần chân thành thể quan taâm +Vieát xong thö, em cho thö vaøo phong bì ,ghi HS vieát thö ngoài phong bì tên địa người gửi: tên địa người nhận Hoạt động 3: -HS thực hành viết thư -Cuối ,HS đặt lá thư đã viết vào phong bì, viết địa người gửi, người nhận ,nộp cho GV(thö khoâng daùn ) 4.Cuûng coá –daën doø : GV thu bài lớp; dặn số HS kém,viết bài chưa đạt nhà viết thêm lá thư khác, nộp vào tiết học tới Tieát3 HAÙT (55) Tieát4 : Chính taû : NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG (Nghe –Vieát ) ( tieát 5) I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1.Nghe - viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài Những haït thoùc gioáng 2-Làm đúng bài tâp phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : l/n, en/ eng Giaûm BT 2a ; 3a II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Bút và 3-4 tờ phiếu khổ toin nội dung BT2a hay 2b -VBT Tieáng vieät 4,taäp moät (neáu coù ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG –DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động: Hát vui 2.Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2,3 HS viết bảng lớp, lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ (bắt đầu r/d/gi có vần ân/ âng )đã luyện viết BT2 tiết CT trước (hoặc có hình thức CT tương tự từ ngữ ) 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: HS nghe đọc thầm tìm 1.GV giới thiệu bài :GV nêu MĐYC hiểu từ khó viết sai học đoạn văn 2.Hướng dẫn HS nghe –viết HS vieát vaøo baûng -GV đọc mẫu đoạn viết sau đó yêu cầu hS đọc thầm đoạn viết HS nghe đọc để viết -Hướng dẫn HS viết vào bảng các từ Đổi cho soát lỗi ngữ cần lưu ý(luộc, kĩ, dõng dạc ,truyền ngoâi… ) -Nhắc nhở HS cách viết tư ngồi -Đọc cho HS viết bài HS đọc và làm bài vào -Đọc lại toàn bài hS soát lỗi -Chaám 10 baøi chính taû HS sửa bài theo lời giải -Nhaän xeùt chung Hoạt động 2: Làm BT chính tả (56) -GV nêu yêu bài, chọn cho HS lớp mình laøm BT2b -HS đọc thầm đoạn văn, đoán chữ bị bỏ trống làm BT cá nhân vào VBT -Cả lớp bài theo lời giải đúng : b)chen chaân –len qua –leng keng –aùo leng –maøu ñen-khen em Bài tập 3: Giải câu đố Caâu b) Chim eùn HS đọc lại câu hỏi và trả lời đúng Hoạt động 3: GV chấm bài 4.Cuûng coá –daën doø : -Gọi 2HS đọc lại phần ghi nhớ -Nhaän xeùt tieát hoïc Tiết5:Lịch sử HS laøm vaøo baûng NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ( tieát ) I MUÏC TIEÂU Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Từ năm 179 TCN đến 938 nước ta bị các triều đại phong kiến phương Baéc ñoâ hoä - Kể lại số chính sách áp bóc lột các triều đại phương Bắc nhân dân ta - Nhân dân ta đã không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn văn hóa dân tộc - Giảm nội dung ghi nhớ , CH II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phieáu hoïc taäp cuûa hoïc sinh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TROØ 1.OÅn ñònh Kieåm tra baøi cuõ - GV hỏi: Nêu điểm giống - HS trả lời câu hỏi, lớp lắng nghe sống người lạc Việt và người Aâu Việt - Vì xâm lược quân Triệu Đà bị thất (57) baøi? - HS đọc lại đề bài Bài a) Giới thiệu bài: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN - HS ñieàn keát quaû vaøo PHÖÔNG BAÉC chỗ trống, sau đó HS * Hoạt động 1: Làm việc cá nhân - GV đưa bảng ( để trống, chưa điền nội dung) so sánh báo cáo kết tình hình nước ta trước và sau các triều đại phong kiến phöông Baéc ñoâ hoä: Thô Trước năm Từ năm 179 đến 179 TCN naêm 938 øi gian Caùc maët Chuû Laø moät Trở thành quận, quyeàn nước độc lập huyện phong kieán phöông Baéc Kinh teá Độc lập và Bò phuï thuoäc tự chủ Vaên hoùa Coù phong Phaûi theo phong tục tập quán tục người Hán, học rieâng chữ Hán, nhaân daân ta vaãn giữ gìn sắc dân toäc - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn vaên hoùa * Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa bảng thống kê ( có ghi thời gian diễn các khỡi nghĩa, cột ghi các khỡi nghĩa để trống): Thời gian Các khởi nghĩa Naêm 40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Naêm 248 Khởi nghĩa Bà Triệu Naêm 542 Khởi nghĩa Lý Bí Naêm 550 Khởi nghĩa Triệu Quang Phục Naêm 722 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Naêm 766 Khởi nghĩa Phùng Hưng Naêm 905 Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Naêm 931 Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ Naêm 938 Chieán thaéng Baïch Ñaèng Cuûng coá - HS ñieàn teân caùc cuoäc khởi nghĩa vào cột các khởi nghĩa - 4-5 HS đọc ghi nhớ bài, lớp lắng nghe (58) - HS đọc ghi nhớ bài Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Xem trước bài “ KHỞI NGHĨA HAI BAØ TRÖNG” Tiết1 :Tập đọc Thứ tư , ngày 03 tháng 10 năm 2007 - (59) GAØ TROÁNG VAØ CAÙO ( tieát 10 ) I.MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU 1.Đọc trôi chảy ,lưu loát bài thơ Biết ngắt nghỉ đúng nhịp ,cuối dòng thơ.Biết đọc với giọng vui ,dí dỏm ,thể tâm trạng và tính cách caùc nhaân vaät 2.Hiểu các từ ngữ bài -Hiểu ý ngầm sau lời nói ngào Cáo và Gà Trống -Hiểu ý nghĩa bài thơ ngụ ngôn: Khuyên người phải cảnh giác và thông minh Gà Trống, tin lời mê ngào cuả kẻ xấu xa Cáo 3.HTL baøi thô II.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Tranh minh hoạ bài thơ SGK phóng to(nếu có điều kiện ) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động : hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV kiểm tra 2HS tiếp đọc truyện Những hạt thóc giống, trả lời câu hỏi SGK 3.Dạy bài : Hoạt động 1: giới thiệu bài Hôm các em học bài thơ ngụ ngoân Gaø Troáng vaø Caùo cuûa nhaø thô La Phoâng – ten Baøi thô naøy keå truyeän Caùo xaûo traù ñònh dùng thủ đoạn lừa Gà Trống để ăn thịt Không ngờ, gà Trống có đối thủ cao mưu đã laøm cho Caùo phaûi khieáp vía boû chaïy.Baøi thô khuyeân em ñieàu gì ? Tieát hoïc seõ giuùp caùc em ñieàu ño 2,3 HS đọc nối tiếp Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu đoạn thơ baøi -HS đọc nối đoạn bài thơ Đoạn 1: Mười dòng thơ đầu (từ đầu đến tỏ bày tình thaân) Đoạn 2: Sáu dòng tiếp (tiếp theo loan tin HS giải nghĩa từ naøy ) Đoạn 3: bốn dòng cuối( còn lại ) (60) Yêu cầu HS đọc phần chú thích Giải nghĩa số từ bài: đon đả ,dụ loan tin,hoàn laïc phaùch bay Giaûi nghóa theâm moät soá từ ngữ: từ rày (từ nay); thiệt (tính toán xem lợi hay hại, tốt hay xấu) , sửa lỗi đọc cho HS(nếu có , hướng dẫnHS ngắt nhịp đúng đoạn thô HS đọc nối lần HS luyệnđọc cặp 1HS đọc bài GV đọc diễn cảm toàn bài Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài HS đọc thầm 10 dòng thơ đầu, trả lời câu hỏi : +Gà Trống đứng đâu, Cáo đứng đâu?(Gà Trống đậu vắt vẻo trên cành cây cao.Cáo đứng gốc ) +Cáo làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? (cáo đon đả mời Gà xuống đất để báo cho Gà biết tin tức mới: từ muôn loài đã kết thân Gà hãy xuống để Cáo hôn Gà tỏ bày tình thân.) -Tin tức Cáo thông báo là thật hay bịa đặt? (đó là tin Cáo bịa để nhằm dụ Gà Trống xuống đất ăn thịt ) -HS đọc thành tiếng, đọc thầm đoạn 2(6 dòng tiếp )trả lời các câu hỏi: +Vì Gà không nghe lời Cáo? (Gà biết sau lời ngon là ý định xấu xa Caùo: Muoán aên thòt Gaø ) +Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến để làm gì ? (cáo sợ chó săn Tung tin có cặp chó săn chạy đến loan tin vui, Gà đã làm cho Cáo khiếp sợ, phải bỏ chạy bỏ mưu gian.) -HS đọc thầm đoạn còn lại trả lời câu hỏi: +Thái độ Cáo nào nghe lời Gà nó? (Cáo khiếp sợ hồn lạc,phách bay quắp đuôi, co caúng boû chaïy ) +Thấy Cáo bỏ chạy thái độ Gà sao? (Gà hkoái chí cười vì Cáo chẳng làm gì mình, còn bị lừa lại phát khiếp.) 3HS đọc nối tiếp HS đoạn thơ 1HS đọc 10 dòng đầu 1HS đọc dòng và trả lời caâu hoûi 1HS đọc phần còn lại (61) +Theo em, Gà thông minh điểm nào ?(Gà không bóc trần mưu gian Cáo mà giả tin lời Cáo ,mừng nghe thông báo Cáo, Sau đó, baùo laïi cho Caùo bieát choù saên cuõng ñang chaïy đến để loan tin vui, làm Cáo khiếp sợ quắp đuôi co caúng chaïy.) HS đọc bài thơ -HS đọc câu hỏi suy nghĩ phát biểu GV chốt lại ý trả lời đúng: ý 3(khuyên ngưòi ta đừng vội tin lời ngào Hoạt động 4: Hướng dẫn đọc diễn cảm và đọc TLH bài thô Gọi 3HS đọc đoạn thơ GV hướng dẫn HS đọc HS đọc lớp nhận xét đúng giọng bài thơ và thể đọc diễn cảm HS nhaåm thuoäc loøng baøi -GV hướng HS đọc thi diễn cảm đoạn 1,2 cách thơ phaân vai -HS nhằm đọc thuộc lòng bài thơ -Cả lớp thi đọc TL đoạn, bài thơ HS đọc diễn cảm 4.Cuûng coá – daën doø : Nêu ý nghĩa bài thơ? (Khuyên người cảnh giác và thông minh Gà Trống tin lời mê ngào kẻ xấu xa nhö Caùo ) HS đọc thuộc long bài thơ Nhaän xeùt tieát hoïc Veà HTL baøi thô chuaån bò phaàn hoïc tieáp theo cuûa truyeän “ NOÃI DAÈN VAËT CUÛA AN-Ñ RAÂYCA” Tieát2: Tiết3:Toán THEÅ DUÏC LUYEÄN TAÄP ( tieát 23) A-MUÏC TIEÂU Giuùp HS cuûng coá : -Hieåu bieát veà soá trung bình coäng vaø caùch tìm soá trung bình coäng -Giải bài toán số trung cộng (62) B-CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV muốn tìm số trung bình cộng ta phải thực hieän nhö theá naøo? 3.Dạy bài GV hướng dẫn HS tự làm lượt các bài tập chữa bài *Hoạt động 1: Bài 1: HS tự làm chữa bài trên bảng HS laøm vaøo nhaùp a)Soá trung bình coäng cuûa 96; 121; vaø 143 laø: (96+ 121+ 143 ):3 =120 b)Soá trung bình coäng cuûa 35;12;24;21 vaø 43 laø: (35+12+24+21+43):5 =27 Bai2:HS tự làm chữa bài Giaûi Tổng số người tăng thêm năm là : 96+82+71 =249(người) HS laøm nhoùm ñoâi Trung bình moãi naêm soá daân cuûa xaõ taêng theâm laø: 249:3 =83(người) Đáp số: 83 người *Hoạt động 2: Bài 3: HS tự làm chữa bài Giaûi HS làm vào Toång soá ño chieàu cao cuûa hoïc sinh laø : 138+132+130+136+134 = 670(cm) Trung bình ño chieàu cao cuûa moãi hoïc sinh laø : 670 : = 134(cm) HS laøm vaøo nhaùp Đáp số : 134(cm) Bài 4:Cho HS tự làm chữa bài Giaûi Sốtạ thực phẩm ô tô đầu chở là : 36 x = 180(taï) Số tạ thực phẩm 4ô tô sau chuyển là : 45 x = 180 (taï) Số tạ thực phẩm 9xe ô tô chuyển là : 180 +180 = 360(taï) (63) Trung bình ô tô chuyển là : 360 : = 40 (taï) 40 taï = taán Đáp số : 4) Cuûng Coá : Bài : HS tự làm bài chữa bài Chẳng hạn: Baøi giaûi a)Toång cuûa soá laø : x = 18 Soá caàn tìm laø : 18 – 12 = Đáp số : b)Làm tương tự bài tập phần phần a) -Troïng taâm cuûa tieát luyeän taäp naøy laø caùc baøi 1,2 ,3 neân choHS laøm tieáp baøi 4,.5 5)Daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông HS leân baûng laøm , HS coøn lại làm vào Tiết4:Luyện từ & câu : DANH TỪ ( tieát 10 ) I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1.Hiểu danh từ là từ vật (người ,vật ,khái niệm đơn vò ) 2.Nhận biết danh từ câu,đặc biệt là danh từ khái niệm ; biết đặt câu với danh từ II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1,2(phần nhận xét ) -Tranh ,ảnh số vật có đoạn thơ BT1(phần nhận xét ): sông ,rặng dừa ,truyện cổ … -Ba bốn tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 1(phần luyện tập ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : -GV kieåm tra 2HS laøm laïi BT1 vaø (tieát LTVC trước ) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (64) -HS viết trên bảng lớp từ cùng nghĩa với trung thực ,đặt câu với từ cùng nghĩa : làm mieäng Hoạt động 2: Phần nhận xét Baøi taäp 1: -Một HS đọc nội dung BT1.Cả lớp dọc thầm -GV phát phiếu cho các nhóm HS,hướng dẫn các em câu thơ ,gạch các từ vật câu -HS trao đổi thảo luận Đại diện các nhóm trình bày kết Cả lớp và GV nhận xét ,chốt lại lời giải đúng : Doøng 1: truîeân coå Doøng 2: cuoäc soáng,tieáng ,xöa Doøng 3:con ,naéng möa Dòng 4:con, sông, rặng ,dừa Dòng 5: đời, cha ông Dòng 6:con,sông,chân trời Doøng 7:truyeän coå Doøng8: oâng cha Hoạt động 3:Cách thực tương tự bài tập 1.Lời giaûi : Từ người : ông cha ,cha ông Từ vật :sông ,dừa ,chân trời Từ tượng :mưa ,nắng Từ hkái niệm :cuộc sống ,truyện cổ ,tiếng ,xưa ,đời Từ đơn vị :con,con, rặng Hoạt động 4: Phần ghi nhớ -HS vào BT2(Phần nhận xét )tự nêu định nghĩa danh từ -Hai, ba HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK Cả lớp đọc thầm lại Hoạt động 5: +Baøi taäp 1: -HS đọc yêu cầu đề bài , viết vào BTnhững HS thaûo luaän nhoùm HS đọc HS thaûo luaän nhoùm HS đọc phần ghi nhớ HS nhoùm ñoâi (65) danh từ khái niệm GV phát phiếu học tập cho 3, HS.Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng điểm, đạo đức, lông, kinh nghiệm, cách mạng +Baøi taäp 2: -GV nêu yêu cầu đề bài -HS làm cá nhân trao đổi theo cặp để đặt câu với danh từ khái niệm BT1 -Cả lớp và GV nhận xét ,kết luận VD: Bạn Na có điểm đáng quí là trung thực, thaät thaø Học sinh phải rèn luyện để vừa học tốt vừa có đạo đức tốt Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Coâ giaùo em raát giaøu kinh nghieäm daïy doã hoïc sinh Cách mạng tháng tám năm 1945 đã đem lại độc lập cho nước ta Cuûng coá, daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc Yêu cầu HS nhà tìm thêm các danh từ đơn vị, tượng tự nhiên, các khái niệm gần gũi Tieát5: Kyõ thuaät KHÂU GHÉP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ( Tieát ) I-MUÏC TIEÂU -HS biết cách khâu mép vải mũi khâu thông thường -Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường -Có ý thức rèn luyện kỹ khâu thường để áp dụng vào sống II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Mẫu đường khâu ghép hai miếng vải các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát (nên khâu trên vải hoa có mặt trái và mặt phải phân biệt rõ) và số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải (aùo quaàn, voû goái….) -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Hai mảnh vải hoa giống nhau, mảnh có kích thước 20x30cm +Len (sợi), khâu +Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn vạch (66) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tieát HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động 2.Kieåm tra baøi cuõ -GV kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3.Baøi môi a)Giới thiệu bài và ghi đề bài *Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét maãu -GV giới thiệu mũi khâu ghép hai mép vải và cho HS nhaän xeùt -GV giới thiệu số sản phẩm có đường khâu hai mép vải, yêu cầu HS nêu ứng dụng *Hoạt động 2: hướng dẫn thao tác kĩ thuật -GV treo tranh quy trình vaø yeâu caàu HS xem hình 1, 2, kết hợp với quan sát tranh, sau đó gọi HS nêu các bước khâu -Cho HS dựa vào hình để nêu các bước vạch dấu đường khâu Cho HS lên bảng thực GV nhaän xeùt -Hướng dẫn HS quan sát hình 2, để nêu cách khâu lược, khâu ghép hai mép vải và trả lời các caâu hoûi SGK -Gọi HS lên bảng thực các thao tác GV vừa hướng dẫn -GV nhận xét và thao tác chưa đúng và uốn nắn HS -Cho HS đọc phần ghi nhớ 4.Cuûng coá – daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc -Tiết sau thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS để dụng cụ lên bàn -HS đọc đề bài, lớp lắng nghe -HS quan saùt vaø nhaän xeùt -Cả lớp quan sát sản phẩm -HS quan sát và nêu các bước khaâu -HS quan sát và nêu các bước khâu, HS thực trước lớp -HS quan sát và trả lời các câu hoûi -2 HS thực hiện, lớp theo dõi -Cả lớp theo dõi -HS đọc, lớp lắng nghe -Cả lớp lắng nghe Thứ năm , ngày 04 tháng 10 năm 2007 (67) Tieát :Keå chuyeän KỂ CHUYỆN Đà NGHE Đà ĐỌC ( tieát ) I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1.Reøn kó naêng noùi -Biết kể tự nhiên, lời câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện ) đã nghe đã đọc tính trung thực -Hiểu truyện, trao đổi đượcvới các bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện ) 2.Rèn kĩ nghe: HS chămchú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời keå cuûa baïn II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Một số truyện viết tính trung thực (GV và HS sưu tầm được): truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện danh nhân, truyện cười truyện thiếu nhi, sách truyện đọc lớp 4(nếu có) -Bảng lớp viết đề bài.Giấy khổ to (hoặc bảng phụ ) viết gợi ý SGK (dàn ý KC) tiêu chuẩn đánh giá bài KC III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV kieåm tra 1HS keå 1, đoạn câu chuyện Một nhà thơ chân chính,trả lời câu hỏi nội dung, ý nghĩa câu chuyeän 3.Dạy bài : 1.Giới thiệu : -Các em học chủ điểm nói conngười trung thực, tự trọng Ngoài truyện SGK (Một người chính trực, Một nhà thơ chân chính, Những hạt thóc giống ), các em còn đọc, nghe nhiều câu chuyện khác ca ngợi người trung thực Tiết học hôm giúp em kể người đó Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện a)Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài GV viết đề bài,gạch chữ sau đề bài: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1HS đọc đề bài HS keå chuyeän (68) Kể lại câu chuiyện em đã nghe (nghe qua ông bà, cha mẹ hay đó kể lại ) đọc (tự em tìm đọc )về tính trung thực –giúp HS xác định đúng yêu cầu đề, tránh kể chuyện lạc đề -Bốn HS tiếp nối đọc các gợi ý 1-2-34(Nêu số biểu tính trung thực –Tìm truyện tính trung thực đâu?-Kể chuyện –Trao đổi với các bạn ý nghĩa câu chuyện ) GV dán leân baûng daøn yù baøi KC -Một số HS nối tiếp giới thiệu tên câu chuyện mình Nói rõ đó là chuyện người dám nói thật, dám nhận lỗi, không làm việc gian dối, hay chuyện người không tham người khác …(VD:Tôi muốn các bạn câu chuyện “ Hãy tha htứ cho chúng cháu !”của tác giaû Thanh Queá Ñaây laø caâu chuyeän keå veà noãi aân hận suốt đời hai cậu bé vì đã đưa tiền giả cho bà cụ bán hàng mù loà ) b)HS thực hành kể chuyện ,trao đổi ý nghĩa caâu chuyeän Hoạt động 2: + HS kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyeän +GV nhắc HS : Với chuyện khá dài mà caùc em khoâng coù khaû naêng keå goïn laïi, caùc em chæ có thể kể ,hai đoạn truyện (để dành thời gian bạn khác kể ) VD:HS có thể kể đoạn chuyện Những chú bé giàu trí tưởng tượng (Truyện đọc lớp 4,nếu có )và hứa kể tiếp cho các bạn nghe hết câu chuyện vào chơi cho các bạn mượn truyện để đọc hoạt động 3: +HS xung phong kể chuyện cử đại diện hti kể.GV dán lên tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện;viết lên bảng tên HS tham gia thi KC teân chuyeän cuûa caùc em(khoâng vieát saün không chọn trước )để lớp nhớ nhận xét ,bình choïn HS keå chuyeän theo nhoùm (69) +Mỗi HS kể chuyện xong nói ý nghĩacâu chuyện mình trao đổi cùng các bạn trả lời câu hỏi cô,của các bạn nhân vật chi tieát ,yù nghóa caâu chuyeän (VD:Vì baïn kính troïng nhaân vaät chính troïng nhaân vaät chính caâu chuyeän ?Baïn thích nhaát chi tieát naøo caâu chuyeän ?Qua caâu chuyeän baïn hieåu ñieàu gì? ) -Cả lớp và GV nhận xét tính điểm theo tiêu chuaån : +Caùch keå chuyeän +Khả hiểu chuyện người kể -Cả lớp bình chọn bạn ham đọc sách, chọn câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện tự nhiên, hấp daãn nhaát 4.Cuûng coá –daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën HS chuaån bò baøi taäp KC tuaàn Tieát : Tiết :Toán HS thi keå chuyeän MYÕ THUAÄT BIỂU ĐỒ ( tieát 24 ) I MUÏC TIEÂU Giuùp HS -Bước đầu nhận biết biểu đồ tranh -Biết đọc và phân tích biểu đồ tranh -Bước đầu xử lí số liệu trên biểu đồ tranh B-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Biểu đồ tranh”Các 5gia đình “vẽ trên tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 80 cm, chiều rộng 60cm và “Các môn thể thao khối lớp tham gia “vẽ trên tờ giấy hình chữ có chiều dài 80 cm,chiều rộng 60 cm(nếu không điều kieän thì duøng hình veõ SGK.) C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (70) Cho HS thực các bài toán tìm số trung bình coäng 3.Dạy bài mới: Làm quen với biểu đồ tranh HS phaùt bieåu GV cho HS quan sát biểu đồ “Các gia đình “treo trên bảng (hoặc SGK).Gvkhông nêu tên gọi “biểu đồ tranh “,chỉ gọi chung là “biểu đồ “ Baûng heä thoáng caâu hoûi phaùt vaán *Biểu đồ trên có hai cột : -Coät ghi leân cuûa gia ñình : Coâ Mai ,Coâ Lan ,Coâ Hồng ,cô Đào và cô Cúc -Coät beân phaûi noùi veà soá trai,con gaùi cuûa moãi gia ñình *Biểu đồ trên có năm hàng : -Nhìn vào hàng thứ ta biết cô Mai có hai gaùi -Nhìn vào hàng thứ hai ta biết gia đình cô Lan có moät trai -Nhìn vào hàng thứ ba ta biết gia đình cô Hồng có moät trai vaø moät gaùi *Hoạt động 1: Bài 1:GV cho HS quan sát biểu đồ “Các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia “treo trên bảng SGK.Tuỳ trình độ HS ,Gvcho HS làm đến HS trả lời miệng câu SGK,ngoài có thể thay phát triển thêm số câu khác nhằm phát huy trí lực cuûa HS -Lớp 4A tham gia nhiều hơnlớp 4C môn ? -Lớp 4A và Lớp 4B tham gia môn thể thao naøo ? … Goïi 1HS leân baûng laøm *Hoạt động 2: Bài 2:GV cho HS đọc ,tìm hiểu yêu cầu bài Cả lớp làm vào chữa bài làm HS theo mẫu sau.Chaúng haïn : a)Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm HS làm vào HS trả lời 2002 laø: 10 x = 50 (taï) 50 taï = taán (71) -Tuỳ theo trình độ HS ,GV có thể thay bổ sung số câu hỏi khác nhằm phát huy trí lực HS 4.Cuûng coá : Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều naêm 2001 bao nhieâu taï thoùc ? GV hướng dẫn HS các câu còn lại bài 1và bài vào tự học 5.Daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông Tieát 4: Khoa hoïc AÊN NHIEÀU RAU VAØ QUAÛ CHÍN SỬ DỤNG THỰC PHẨM SẠCH VAØ AN TOAØN ( tieát 10 ) I-MUÏC TIEÂU Sau baøi hoïc, HS coù theå : -Giaûi thích vì phaûi aên nhieàu rau ,quaû chín haèng ngaøy - Nêu tiêu chuẩn thực phẩm và an toàn -Kể các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình trang 22, 23 SGK -Sơ đồ tháp dinh dưỡng cân đối trang 17 SGK -Chuẩn bị theo nhóm: Một số rau (các loại tươi và loại béo ,úa ) số đồ hộp và vỏ đồ hộp III-HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: hát vui Kieåm tra baøi cuõ : +Laøm theá naøo boå sung i-oát cho cô theå ? +Taïi khoâng neân aên maën ? Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu lí ăn nhiều rau và quaû chín *Muïc tieâu: HS bieát giaûi thích vì aên nhieàu rau ,quaû chín haèng ngaøy * Caùch tieán haønh Bước 1: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS quan saùt hình veõ (72) -GV yêu cầu HS xem lại tháp dinh dưỡng cân đối và nhận xét xem các loại rau và chín khuyên dùng với liều lượng nào tháng ,đối với người lớn -HS dễ dàng nhận ra:Cảø rau và chín cần ăn đủ với số lượng nhiều nhóm thức ăn chứá chất đạm ,chất béo Bước 2: GV điều khiển lớp trả lời các câu hỏi : -Kể tên số loại rau ,quả các em ăn haèng ngaøy -Nêu ích lợi việc ăn rau ,quả Keát luaän : Nên ăn phối hợp nhiều loại rau ,quả để có đủ vi-ta –min ,chất khoáng cần thiết cho theå Caùc chaát sô rau, quaû coøn giuùp choáng taùo boùn Hoạt động 2:xác định tiêu chuẩn thực phẩm và an toàn Mục tiêu :Giải thích nào là thực phẩm và an toàn ?” -GV gợi ý các em có thể đọc mục mục bạn cần biết và kết hợp với việc quan sát các hình 3,4 tr 23 SGK để thảo luận câu hỏi treân Bước 2: -GV yeâu caàu moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp -GV lưu ý giúp các em phân tích các ý sau : +Thực phẩm coi là và an toàn theo qui trình hợp vệ sinh (VD: hình cho thấy số người nông dân chăm soùc ruoäng rau saïch ) +Các khâu thu hoạch ,chuyên chở ,bảo quản và chế biến hợp vệ sinh +Thực phẩm phải giữ chất dinh dưỡng +Khoâng oâi thiu +Không nhiễm hoá chất HS trả lời câu hỏi HS làm việc với nhóm đôi (73) +Không gây ngộ độc gây hại lâu dài cho sức khoẻ người sử dụng Hoạt động 3: Thảo luận các biện pháp gữi vệ sinh an toàn thực phẩm *Mục tiêu : Kể các biện pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm *Caùch tieán haønh : Bước 1: Làm việc theo nhóm GV chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm thực hieän moät nhieäm vuï : N1: Thaûo luaän veà : -Cách chọn thức ăn tươi ,sạch -Cách nhận thức ăn ôi, héo ,… N2: Thaûo luaän veà Cách chọn đồ hộp và chọn thức ăn đóng gói (lưu ý đến thời hạn sử dụng in trên vỏ bao gói hàng ) N3: Thaûo luaän veà -Sử dụng nước để rửa thực phẩm ,dụng cuï naáu aên -Sự cần thiết phải nấu thức ăn chín +Bước 2: Làm việc lớp Đại diện các nhóm lên trình bày, các em có thể mang theo vật thật đã chuẩn bị để và minh hoạ ý kiến mình (VD: Rau naøo laø töôi ,rau naøo laø heùo ,….) 4.Cuûng coá –daën doø : GV cho HS đọc phần ghi nhớ Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm Tieát 5: Ñòa lí Thaûo luaän nhoùm trung du b¾c bé ( tieát ) I môc tiªu : Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Mô tả đợc vùng trung du Bắc Bộ - Xác lập đợc mối quan hệ địa lí thiên nhiên và hoạt động sản xuất ngêi á trung du B¾c Bé - Nêu đợc quy trình chế biến chè - Dựa vào tranh, ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức - Cã ý thøc b¶o vÖ rõng µ tham gia trång rõng (74) - Giaûm noäi dung phaàn baûng soá lieäu Ii đồ dùng dạy- học : - Bản đồ hành chính Việt Nam - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ¶nh vïng trung du B¾c Bé Iii các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy Khởi động : HS chơi trò chơi “ Hái hoa” GV đính lên bảng từ bông hoa màu khác nhau, mçi b«ng hoa cã mét c©u hái Cách chơi : Chia lớp thành đội đại diện đội lên hái hoa, thảo luận đội vòng phút sau đó các em lên trình bày Kết trớc lớp Đội nào trả lời đúng và nhanh đội dó th¾ng cuéc D¹y bµi míi : * Vùng đồi với đỉnh tròn, sờn thoải : Hoạt động : Làm việc cá nhân GV yêu cầu HS đọc mục SGK , quan sát tranh, ¶nh vïng trung du B¾c Bé vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : + Vùng trung du là vùng núi, vùng đồi hay đồng ? ( … vùng đồi ) + Các đồi đây nh nào ? ( …có đỉnh tròn, sờn tho¶i, xÕp c¹nh nh b¸t óp.) + Nªu nh÷ng nÐt riªng biÖt cña vïng trung du B¾c Bộ ? ( Mang dấu hiệu vừa đồng bằng, võa cña miÒn nói * ChÌ vµ c©y ¨n qu¶ ë trung du : Hoạt động : Làm việc theo nhóm Dùa vµo kªnh ch÷ vµ kªnh h×nh ë môc SGK, HS th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý sau : + Trung du B¾c Bé thÝch hîp cho viÖc trång nh÷ng lo¹i c©y g× ? + H×nh 1, h×nh cho biÕt nh÷ng c©y trång nµo cã ë Th¸i Nguyªn ? + Em biÕt g× vÒ chÌ ë Th¸i Nguyªn ? + Chè đây đợc trồng để làm gì ? + Trong năm gần đây, trung du Bắc Bộ đã xuÊt hiÖn trang tr¹i trång nh÷ng lo¹i c©y g× ? + Quan s¸t h×nh vµ nªu quy tr×nh chÕ biÕn chÌ ? GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết th¶o luËn cña nhãm GV hớng dẫn HS nhận xét, bổ sung để hoàn thiện c©u tr¶ lêi * Hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp : Hoạt động : Làm việc lớp GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh đồi trọc, tham kh¶o SGK tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : + V× ë vïng trung du B¾c Bé l¹i cã nh÷ng n¬i đất trống, đồi trọc ? ( Vì rừng bị khai thác cạn kiệt đốt phá rừng làm nơng rẫy để trồng trọt và khai th¸c gç bõa b·I ) Hoạt động trò HS ch¬i trß ch¬i HS đọc SGK và trả lời câu hái HS th¶o luËn nhãm §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm HS quan sát tranh , đọc thÇm SGK vµ tr¶ lêi c©u hái (75) + §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, ngêi d©n n¬i ®©y đã trồng loại cây gì ? + Dùa vµo b¶ng sè liÖu, nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch rõng trång míi ë Phó Thä nh÷ng n¨m gÇn ®©y ? - GV híng dÉn HS rót bµi häc Cñng cè, dÆn dß : GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rõng vµ tham gia trång rõng NhËn xÐt tiÕt häc Thứ sáu , ngày 05 tháng 10 năm 2007 Tieát 1:Taäp laøm vaên ĐOẠN VĂN TRONG BAØI VĂN KỂ CHUYỆN ( tieát 10 ) I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện 2.Biết vận dụng hiểu biết đã có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyeän II-ĐỒÀ DÙNG DẠY – HỌC Bút và số tờ phiếu khổ toviết nội dung BT1, 3(Phần nhận xét ),để khoảng trống cho HS làm bài theo nhóm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC (76) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ : -Traû baøi vieát cho HS 3.Dạy bài mới:Hoạt động 1: +Giới thiệu bài : Sau luyện tập xây dựng cốt truyện các em học đoạn văn để có hiểu biết ban đầu đoạn văn KC Từ đó biết vận dụng hiểu biết đã có, tập tạo lập đoạn văn kể chuyện Hoạt động 2: Phần nhận xét Baøi taäp 1, -Một HS đọc yêu cầu BT1, -HS đọc thầm truyện Những hạt thóc giống Từng cặp trao đổi ,làm bài trên tờ phiếu GV phaùt -Đại diện các nhóm trình bày ý kiến Cả lớp và GV nhận xét Chốt lại ý đúng Baøi taäp : a)những việc tạo thành cốt truyện Những hạt thoùc gioáng -Sự việc 1: Nhà vua muốn truyền người trung thực để truyền ngôi, nghĩ kế : luộc chín thóc gioáng roài giao cho daân chuùng, giao heïn: thu hoạch nhiều thóc thì truyền ngôi cho -Sự việc 2: Chăm sóc công chăm sóc mà thóc chaúng naåy maàm -Sự việc 3: Chôm dám tâu vua thật trước ngạc nhiên người -Sự việc 4:Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm đã định truyền ngôi cho Choâm b)Mỗi việc kể đoạn văn nào -Sự việc 1: kể đoạn -sự việc kể đoạn 2(2dòng tiếp ) -Sự việc kể đoạn 3(8dòng tiếp ) -Sự việc kể đoạn (4dòng còn laïi ) Hoạt động 3: BT2 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đọc (77) Dấu hiệu giúp em nhận chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn : HS nhaän xeùt -Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng ,viết luøi vaøo oâ -Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống doøng Hoạt động 3: HS đọc yêu câu BT,suy nghĩ ,nêu nhận xét rút từ hai BT trên: -Mỗi đoạn văn bài văn kể chuyện việc chuỗi việc làm nòng cốt cho dieãn bieán cuûa truyeän -Hết đoạn văn cần chấm xuống dòng -Hai,ba HS đọc phần ghi nhớ SGK -GV nhắc HS cần học thuộc phần ghi nhớ Hoạt động 4: Phaàn luyeän taäp -Hai HS đọc nối tiếp nội dung BT -HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, tượng để viết HS đọc phần ghi nhớ bổ sung phần đoạn HS đọc phần nội BT -Một số HS đọc nối tiếp đọc kết bài làm mình Cả lớp và GV nhận xét GV khen ngợi chấm điểm đoạn viết tốt 4.Cuûng coá –daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhớ bài học: viết vào đoạn văn thứ hai với 3phần: mở đầu, thân đoạn, kết thúc đã hoàn chỉnh Tiết : Toán BIỂU ĐỒ (tiếp theo) ( tiết 25 ) I -MUÏC TIEÂU Giuùp HS: -Bước đầu nhận biết biểu đồ cột -Biết cách đọc và phân tích sốsố liệu trên biểu đồ cột -Bước đầu xử lí số liệu nêu trên đồ cột và thực hành hoàn thiện biểu đồ đơn giản (78) II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Biểu đồ cột “Số chuột bốn thôndiệt “vẽ trên tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 80 cm ,chiều rộng 60 cmhoặc bảng phụ (nếu không có điều kieän thì duøng hình veõ SGK) III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV cho HS đọc số liệu trên biểu đồ tranh 3.Các bước lên lớp : a Giới thiệu : làm quen với biểu đồ cột GV cho HS làm quen biểu đồ “Số chuột bốn thôn đã diệt “treo trên bảng SGK Baûng heä thoáng caâu hoûi phaùt vaán GV cho HS tự phát hiện: Hoạt động : - Tên bốn thôn nêu trên đồ - Ý nghĩa cột nêu biểu đồ - Cách đọcsố liệu biểu diễn trên biểu đồ - Cột cao biểu đồ điền số chuột nhiều hôn.coät thaáp hôn bieåu dieãn soá chuoät ít hôn +Hoạt động 2: Baøi 1:GV cho HS tìm hieåu yeâu caàu cuûa baøi toán SGK -Trong các lớp khối Bốn ,lớp nào trồng nhiều cây ? -Những lớp trồng ít 40 cây? Baøi 2:GV treo baûng phuï coù veõ hình bieåu đồ bài cho HS quan sát gọi HS laøm nhö caâu a) treân baûng phuï GV cho HS nhaän xeùt vaø chöaõ baøi Sau đó choHS tìm hiểu yêu cầu câu b) SGK Gọi HS lên bảng chữa ý thứ ,một HS chữa ý thứ haicả lớp làm vào chữa bài làm HS theo mẫu : Số lớp Một na8m học 2003- 2004nhiều hôn cuûa naêm hoïc 2002-2003 laø : HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS trả lời HS trả lời miệng 2HS leân baûng laøm HS trả lời HS leân baûng laøm (79) 6-3 = 3( lớp) 4.Cuûng coá : GV hướng dẫn HS các ý còn lại bài bài tự học daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông Tiết :Đạo đức BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN ( tieát ) I.MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS, coù khaû naêng: 1.Nhận thức các em có quyền có ý kiến,có quyền trình bày ý kiến mìnhvề vấn đề có liên quan đến trẻ em 2.Biết thực quyền tham gia có ý kiến mình sống gia đình,nhà trường 3.Biết tônù trọng ý kiến người khác Điều chỉnh BT ý a ; ý c ; bỏ cụm từ “ cách chia sẻ “ II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN -SGK đạo đức -Một vài tranh đồ vật dùng cho hoạt động khởi động -Mỗi HS chuẩn bị 3tấm bìa màu đỏ,xanh và trắng -Moãi chieác micro khoâng daây chôi troø chôi phoùng vieân(neáu coù ) -Một số đồ dùng để hoá trang diễn tiểu phẩm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TIEÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Trò chơi diễn tả a.Caùch chôi :GV chia HS 4-6 nhoùm vaø giao cho nhóm đồ vật tranh Mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn và người nhóm vừa cầm đồ vật tranh quan sát ,vừa nêu nhận xét mình đồ vật ,bức tranh đó b.Thảo luận: ý kiến nhóm đồ vật ,bức tranh có giống không? HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đóng vai Chia nhoùm thaûo luaän (80) Dạy bài mới: Hoạt động GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng moät vaán ñe àcuûa SGK 2.Caùc nhoùm thaûo luaän 3.Đại diện các nhóm trình bày Các nhoùm khaùc chaát vaán ,boå sung yù kieán 4.Thảo luận lớp:Điều gì xảy em không bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến thân em ,đến lớp em? (câu hỏi 2) 5.GV keát luaän: -Trong moãi tình huoáng em neân noùi roõ để người xung quanh hiểu khả naêng ,nhu caàu,mong muoán,yù kieán cuûa em Điều đó có lợi cho em cho tất người Nếu em không bày tỏ ý kiến mình ,mọi người có thể không hiểu và đưa định không phù hợp với nhu cầu ,mong muốn em nói rieâng vaø cuûa treû em noùi chung - Mỗi người ,mỗi trẻ em có quyền có ý kieán rieâng vaø caàn baøy toû yù kieán cuûa mình Hoạt động 2: 1.GV neâu yeâu caàu cuûa BT 2.Moät soá nhoùm trình baøy keát quaû Caùc nhoùm khaùc boå sung 3.GV keát luaän laøm vieäc cuûa baïn Dung laø đúng ,vì bạn đã biết bày tỏ mong muoán ,nguyeän voïng cuûa mình Coøn vieäc laøm cuûa caùc baïn Hoàng vaø Khaùnh laø không đúng Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến BT2(SGK) 1.GV phoå bieán cho HS caùch baøy toû thaùi độ thông qua các bìa màu : -Màu đỏ :Biểu lộ thái độ tán thành -Màu xanh:Biểu lộ thái độ phản đối Thaûo luaän nhoùm HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû nhoùm HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi HS đọc lại bài HS baøy toû yù kieán (81) -Màu trắng:Biểu lộ thái độ phân vân,lưỡng lự 2.GV nêu ý kiến bài tập 2.HS biểu lộ cách đã qui ước 3.GV neâu yeâu caàu HS giaûi thích lí 4.Thảo luận chung lớp 5.GV keát luaän:Caùc yù kieán (a),(b),(c), (d)là đúng Ý kiến( đ )là sai vì có mong muoán thực có lợi cho phát triển chính các em và phù hợp với hoàn cảnh thực tế cuûa gia đình đất nước cần thực hieän 4.Cuûng coá : HS đọc phần ghi nhớ Hoạt động nối tiếp Thực theo yêu cầu bài tập 4SGK Moät soá HS taäp tieåu phaûm Moät buoåi toái gia ñình baïn Hoa 5.Daën doø: Nhaän xeùt öu,khuyeán ñieåm Tieát : Tieát : Theå duïc Sinh hoạt (82) Tập đọc Thứ Tuaàn -, ngaøy thaùng naêm NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG (tieát ) I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1.Đọc trơn toàn bài Biết đọc bài với giọng kể chậm rãi cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực chú bé mồi côi Đọc phân biệt lời nhân vật (chú bé mồi côi ,nhà vua ) với lời người kể chuyện Đọc đúng ngữ điệu câu kể và caâu hoûi 2.Hiểu nghĩa các từ bài Nắm ý chính câu chuyện Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi chú bé Chôm trung thực ,dũng cảm ,dám nói lên thật II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : (83) Tranh minh hoạ bài đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra 2HS đọc thuộc lòng bài Tre Việt Nam HS1 trả lời SGK,HS 2trả lời câu hỏi: Bài thơ ca ngợi phẩm chất gì, ai? (Bài thơ ca ngợi cây tre tượmg trưng cho người Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp: thẳng trung thực, đoàn keát , giaøu tình yeâu thöông nhau.) 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: GT Trung thực là đức tính đáng quý, đề cao Qua truyện đọc Những hạt thóc giống, các em thấy người xưa đã đề caotính trung thực nhö theá naøo Hoạt động 2: Luyện đọc - 1HS giỏi đọc toàn bài - HS đọc tiếp đoạn cuả bài (GV kết hợp khen HS đọc đúng ) Đoạn 1: Ba dòng đầu Đoạn 2:Năm dòng tiếp Đoạn 3: Năm dòng Doạn 4:Bốn dòng còn lại -HS đọc kết nối lần hai kết hợp giải nghĩa số từ phần chú thích -HS luyện đọc theo nhóm đôi -GV đọc diễn cảm bài Hoạt động3: tìm hiểu bài -HS đọcthầm toàn câu truỵên, trả lời câu hỏi: Nhà vua chọn người nào để truyền ngôi? (Vua muốn chọn người trung thực để truyền ngoâi.) -HS đọc đoạn mở đầu câu chuyện (từ Ngày xưa …đến ….sẽ bị trừng phạt )trả lời câu hỏi : +Nhà vua làm cách nào để tìm người trung thực? (Phát cho người dân thúng thóc HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS quan saùt tranh HS laéng nghe 4HS đọc nối tiếp 4HS đọc nối tiếp Từng cặp HS đọc HS đọc và trả lời câu hỏi SGK (84) giống đã luộc kĩ gieo trồng và hẹn: thu nhiều thóc truyền ngôi, không có thóc nộp bị trừng phạt ) -GV hỏi thêm:Thóc đã luộc chín còn nẩy mầm không? để HS hiểu mưu kế nhà vua – Bắt dân phải gieo trồng thóc đã luộc (thứ thóc HS đọc hiểu và trả lời câu hỏi không thể gieo trồng được, lại gieo không có thóc nộp bị trừng phạt để biết là người trung thực ,dũng cảm nói lên thật -HS đọc đoạn 2(từ Có chú bé ….không làm cho thóc nẩy mầm ) trả lời câu hỏi : +Theo lệnh vua chú bé Chôm đã làm gì? Kết sao? (Chôm đã gieo trồng, dốc công chăm nhöng thoùc khoâng naåy maàm ) +Đến kì phải nộp thóc cho vua, người phải làm gì? Chôm đã làm gì? (mọi người nô nức chở thoùc veà kinh ñoâ noäp nhaø vua Choâm khaùc moïi người Chôm không có thóc, lo lắng đến trước vua, thaønh thaät quì taâu:taâu beä haï! Con khoâng laøm cho thóc nẩy mầm đượ.) +Hành động chú bé Chôm có gì khác người? (Chôm dũng cảm dám nói thật không sợ bị trừng phạt.) -HS đọc đoạn 3(từ Mọi người sững sờ đến từ thóc giống ta! trả lời câu hỏi: Thái độ người nào lời nói thật Chôm? (Mọi người sững sờ, ngạc nhiên sợ hãi thay cho Chôm vì Chôm dám nói thật, bị trừng phaït ) -HS đọc đoạn cuối bài (Rồi vua dõng dạc… đến hết) trảlời câu hỏi: Theo em,vì saongười trung thực là người đáng quý? (+Vì người trung thực nói thật,không vì lợi ích mình mà nói dối 3HS neâu laøm hoûng vieäc chung HS nhaän xeùt +Vì người trung thực thích nghe nói thật, nhờ đó làm nhiều việc có lợi cho dân cho 4HS đọc nối tiếp 4đoạn nước bài ( đọc diễn cảm ) +Vì người trung thực dám bảo vệ thật,bảo (85) vệ người tốt /… Hoạt động4: Hướng dẫn đọc diễn cảm GV hoûi HS nhaän xeùt caùch ñoc -GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn : người…….thóc giống ta! -GV đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu -Hướng dẫn HS rút ý nghĩa truyện Cuûng coá –daën doø : Câu chuyện này muốn nói với em điều gì? (Trung thực là đức tính quý người /Cần sống trung thực …) Về đọc diễn cảm và chuẩn bài “Gà trống và caùo” Thứ Toán , ngaøy thaùng HS rèn đọc diễn cảm đoạn vaên HS thi đọc diễn cảm naêm LUYEÄN TAÄP (tieát 21) A-MUÏC TIEÂU : Giuùp HS -Cuûng coá veà nhaän bieát soá ngaøy thaùng cuûa moät naêm -Bieát naêm nhuaàn coù 366 ngaøy vaø naêm khoâng nhuaàn coù 365 ngaøy -Củng cố mối quan hệ các đơn vị đo thời gian đã học, cách tính moác theá kæ B-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV cho HS tính từ năm 1010 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS laøm mieäng (86) (chẳng hạn 2005 ) đã : 2005-1010 = 995(naêm) 3.Dạy bài : * Hoạt động 1: +Bài 1:Cho HS tự đọc đề bài a)HS neâu teân caùc thaùng coù 30ngaøy,31 ngaøy, 28 ngày (hoặc 29 ngày ) ngày tháng moät naêm GV dùng hai bàn tay nắm đấm để trước mặt, tính từ trái qua phải chỗ lồi là tháng có 31 ngày Chỗ lõm tháng có 28 29 ngày, còn tháng còn lại chỗ lõm là 30 ngày b)Giới thiệu cho HS: Năm nhuần năm mà tháng coù 29 ngaøy Naêm khoâng nhuaàn maø thaùng chæ coù 28 ngaøy +Bài 2:Cho HS tự làm bài chữa bài theo cột GV coù theå yeâu caàu HS neâu caùch laøm moät soá caâu, chaúng haïn : ngày =………giờ Vì ngày = 24giờ nên 3ngày =24 x3 = 72 Vaäy ta vieát 72 vaøo choã chaám 1/2 phuùt = …… giaây Vì 1phuùt = 60 giaây :2 = 30 giaây Vaäy ta vieát 30 vaøo choã chaám 10 phút =……… phút Vì = 60 phút nên 10 phút = 60 phút x3 +10 phuùt = 190 phuùt Vaäy ta vieát 190 vaøo choã chaám GV cho HS nhaän xeùt +Baøi 3: HS phaûi xaùc ñònh naêm 1789 thuoäc theá kæ naøo? (XVIII) b)hướng dẫn HS xác định năm sinh Nguyễn Traõi laø : 1980 – 600 =1380 +Bài 4:GV cho HS đọc kỉ đề toán và hướng dẫn Từ đó xác định năm 1380 thuộc kỉ XIV HS laøm baøi Muoán xaùc ñònh chaïy nhanh hôn, caàn phải so sánh thời gian chạy Nam và Bình (ai chạy HS laøm nhoùm ñoâi HS laøm vaøo nhaùp HS làm vào (87) ít thời gian hơn, người đó chạy nhanh ) Baøi giaûi 1/4phuùt = 15 phuùt 1/5 phuùt = 12 giaây Ta coù : 12giaây< 15 giaây Vaäy Bình chaïy nhanh hôn vaø nhanh hôn laø : 15 -12 = 3( giaây ) Đáp số : giây Cũng cố: Xem đồng hồ Câu trả lời đúng là 8giờ 40 phút, ta khoanh vaøo B b)Củng cố đơn vị đo khối lượng kg 8g = 5008g, ta khoanh vaøo C 5.Daën doø: Nhaän xeùt, tuyeân döông Thứ , ngaøy thaùng HS chôi troø chôi naêm Khoa hoïc SỬ DỤNG HỢP LÍ CÁC BÉO VAØ MUỐI ĂN ( Tieát ) MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc HS coù theå: -Giải thích lí cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có có nguồn gốc thực vật -Nói ích lợi muối i-ốt -Như tác hại thời gian ăn mặn 2.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình trang 20,21 SGK -Sưu tầm các tranh ảnh ,thông tin các mác quảng cáo các thực phẩm có chứa i-ốt và vai trò i-ốt sức khỏe 3.HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TROØ (88) 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: Làm nào để bổ sung i-ốt cho thể? Taïi khoâng neân aên maën? 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: TROØ CHÔI THI KEÅ TEÂN CAÙC MOÙN AÊN CUNG CAÁP NHIEÀU CHAÁT BEÙO *Mục tiêu :Lập danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo *Caùch tieán haønh: Bước 1: Tổ chức -GV chia thành hai đội -Mỗi đội cử đội trưởng đứng rút thăm xem đội nào nói trước -Bước 2:Cách chơi và luật chơi -Lần lượt hai đội thi kể tên các ăn chứa nhiều chất béo Ví dụ:các món rán mỡ dầu (cácloại thịt rán ,cá rán ,baùnh raùn …) caùcmoùn luoäc hay naáu baèng thòt mỡ(chân giò luộc,thịt lợn luộc ,canh sườn ,lòng …),các món muối vừng ,lạc… -Thời gian chơi tối đa 10 phút -GV kết thúc chơi yêu cầu đại diện hai đội treo bảng danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo lên bảng Cả lớp cùng GV đánh giá xem đội nào ghi nhiều tên moùn aên hôn laø thaéng cuoäc Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ ĂN PHỐI HỢP CHẤT BÉO CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VAÄT VAØ CHAÁT BEÙO COÙ NGUOÀN GOÁC THỰC VẬT *Muïc tieâu: -Bieát teân moät soá moùn aên veà cung cấpchất béo động vừa cung cấp chất béo thực vaät -Nêu ích lợi việc ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động và có nguồn gốc thực vaät HS chôi troø chôi (89) *Caùch tieán haønh : -GV yêu cầu lớp đọc lại các món ăn HS trả lời nhiều chất béo các em đã lập qua trò chơi và món ăn nào vừa chứa chất béo động vậ, vừa chứa chất béo thực vật -GV đặt vấn đề: Tại chúng ta nên ăn phối hợp chất béo động vật và chất béo thực vật? -GV yeâu caàu HS noùi yù kieán cuûa mình HS thaûo luaän *Hoạt động 3: THẢO LUẬN VỀ ÍCH LỢI CỦA MUỐI IỐT VAØ TÁC HẠI CỦA ĂN MẶN *Muïc tieâu: -Nói ích lợi muối i-ốt -Neâu taùc haïi cuûa thoùi quen aên maën *Caùch tieán haønh: -GV giaûng: Khi thieáu i-oát ,tuyeán giaùp phaûi tăng cường hoạt động vì dễ gây u HS tham khaûo SGK vaø tuyến giáp Do tuyến giáp nằm mặt trước cổ ,nên hình thành bướu cổ thiếu i-ốt gây trả lời câu hỏi nhiều rối loạn chức thể và làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, trẻ em bị kém phát HS đọc trieån caû veà theå chaát vaø trí tueä + Làm nào để bổ sung i-ốt cho thể? (Đề phòng tránh các rối loạn thiếu i-ốt neân aên muoái coù boå sung i-oát ) +Taïi khoâng neân aên maën? (Aên maën coù liên quan đến bệnh huyết áp cao) -GV hướng dẫn HS rút kết luận 4.Cuûng coá –daën doø : -GV gọi HS đọc phần ghi nhớ -Nhaän xeùt tieát hoïc (90) Thứ , ngaøy thaùng naêm Luyện từ & câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG ( tieát ) I- MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU: 1.Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ điểm Trung thực –Tự trọng 2.Nắm nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ nói trên để đặt câu II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng để HS làm BT1 - Tự điển Sổ tay từ ngữ -Bút xanh, đỏ và 2-3 tờ phiếu khổ to với nội dung BT3, -Vở BT Tiếng Việt 4, tập (nếu có ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: hát vui HOẠT ĐÔNG CỦA TRÒ (91) 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV kiểm tra 2HS:1em làm BT2,1emBT3(tiết luyện từ và câu tr 43SGK)-làm miệng 3.Dạy bài : Hoạt động 1: giới thiệu baøi : GV neâu MÑ,YC cuûa baøi Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1 GV phát phiếu cho cặp HS trao đổi làm baøi HS làm vào theo lời giải đúng:Từ cùng nghĩa với từ (trung thực ): thẳng thắn, hẳng tính, thaúng, thaät, haät thaø, thaønh thaät, thaät lòng, thật tâm, bộc trực, chính trực … Từ trái gnhĩa với Trung thực : dối trá, gian dối, gian laän, gian manh, gian ngao, gian giaùo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc GV nhận xét và sửa bài Hoạt động 2: GV nêu yêu cầu bài Mỗi em đặt câu với từ cùng nghĩa với trung thực,1câu với từ trái nghiã với trung thực GV nhaän xeùt nhanh VD: Baïn Lan raát thaät thaø Toâ Hieán Thaønh người tiếng là người chính trực, thẳng thắng +Trên đời này không có gì tệ hại dối trá Trong các câu chuyện cổ tích, cáo thường là vaät gian ngoa … Hoạt động 3: HS đọc nội dung bài tập 3.Từng cặp trao đổi, các em có thể sử dụng tự điển tìm nghĩa từ Tự Trọng Đối chiếu nghĩa tìm tự điển với các nghĩa ghi các dòng a, b, c, d để tìm lời giải GV dán lên bảng 2, tờ phiếu Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng ý (Tự trọng là coi trọng giữ gìn phẩm giá mình.) Hoạt động 4: HS đọc yêu cầu đề bài Từng cặp trao đổi trả lời câu hỏi Các em có thể dùng thành ngữ, tục ngữ nào để nói tính HS thaûo luaän nhoùm ñoâi trình bày kết GV lớp nhaän xeùt HS ñaët caâu HS noái tieáp đặt câu văn đã đọc HS đọc yêu cầu HS leân baûng thi laøm baøi (92) trung thực đúng thành ngữ, tục ngữ để nói lòng tự trọng -GV mời 2,3 HS lên bảng, làm bài trên phiếu gạch các thành ngữ bút đỏ trước các thành ngữ, tục ngữ nói lòng Tự Trọng +Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng +Các thành ngữ, tục ngữ a, c, d: nói tính trung thực +Các thành ngữ ,tục ngữ b,c: nói lòng tự troïng 4.Cuûng coá – daën doø : GV nhaän xeùt tieát hoïc, Yeâu HS veà nhaø hoïc thuộc lòng các thành ngữ tục ngữ SGK Thứ Toán , ngaøy thaùng HS trao đổi nhóm đôi HS đại diện nhóm lên baûng laøm naêm TÌM SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG ( tieát 22 ) A-MUÏC TIEÂU Giuùp HS: -Có hiểu biết ban đầu số trung bình cộng nhiều số -Bieát caùch tìm soá trung bình coäng cuûa nhieàu soá B-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Sử dụng hình vẽ SGK C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui HOẠT ĐỒNG CỦA TRÒ (93) 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV cho HS làm:Những tháng nào có 31 ngày, tháng nào có 30ngày, tháng nào có 29 28ngày 3.Dạy bài : *Hoạt động1: a) GV giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình coäng GV cho HS đọc thầm bài toán và quan sát hình vẽ tóm tắt nội dung bài toán và nêu cách giải bài toán SGK GV hỏi can thứ có 6l ,canthứ hai có 4l.Lấy tổng số dầu chia cho số lít dầu rót vào moãi can: (6+4 ): =5(l) Ta goïi laø soá trung bình coäng cuûa hai soá và 4.Ta nói :Can thứ 6l,can thứ hai có 4l, trung bình moãi coù 5l -GV cho HS neâu caùch tính trung bình coäng cuûa hai số 6và để tự HS nêu (6 +4 ) :2 = 5l Đối với HS khá ,giỏi có thể yêu cầu HS tự nêu: Muoán tìm soá trung coäng cuûa hai soá, ta tính toång cuûa hai số đó, chia tổng đó cho các số hạng *Soá 28 laø trung bình coäng cuûa ba soá 25;27;32 *Muoán tìm soá trung coäng cuûa ba soá, ta tính toång các số đó, chia tổng đó cho các số hạng -GV coù theå neâu moät soá ví duï Chaúng haïn :34;43 ; 52 và 39 ,rồi hướng dẫn HS làm tương tự trên +Bài 1:Cho HS thực hành tìm số trung bình cộng Khi HS chữa bài nên choHS nêu lại cách tìm số trung coäng cuûa nhieàu soá *Hoạt động 2: +Bài 2:Cho HS tự làm bài toán làm bài và chữa bài Chẳng hạn : Giaûi Caû boán em caân naëng laø : 36+ 38 +40 +34 = 148(kg ) Trung bình moãi em caân naëng laø : 148 :4 = 37 (kg ) Đáp số : 37 kg Hs giải bài toán trên baûng HS đọc và tóm tắt bài toán HS tự nêu HS nhaéc laïi HS neâu caùch tính HS làm vào HS leân ñính keát quaû cuûa mình HS tự làm (94) Bài 3: HS có thể tự làm chữa lớp Chẳng hạn, coù theå giaûi nhö sau: Số trung bình cộng các số tự nhiên từ đến là: (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9) : = 4.Cuûng coá: - Muoán tìm soá trung bìmh coäng ta laøm nhö theá naøo? Daën doø: -Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm Thứ Taäp laøm vaên , ngaøy thaùng HS trả lời naêm VIEÁT THÖ (Kieåm tra vieát ) ( tieát ) I.MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU Củng cố kĩ viết thư: HS viết lá thư thăm hỏi ,chúc mừng chia buồn bày tỏ tình cảm chân thành, đúng thể thức (đủ 3phần:đầu thư, phaàn chính ,phaàn cuoái thö ) II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Giấy viết phong bì (mua tự làm ),tem thư -Giấy khổ to viết vắn tắt nội dung cần ghi nhớ tiết TLVcuoái tuaàn -VBTTieáng Vieät 4, taäp 1(neáu coù ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC (95) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Khởi động : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ : Dạy bài : Hoạt động 1: Giới thiệu : MĐYC kiểm tra Trong tieát hoïc naøy, caùc em seõ laøm baøi kieåm tra vieát thö tieáp tuïc reøn luyeän vaø cuûng coá kó naêng vieát thö Baøi kieåm tra seõ giuùp caùc em biết bạn nào viết lá thư đúng thể thức, hay nhaát chaân thaønh nhaát Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm yêu cầu đề bài -Một HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ HS đọc phần ghi nhớ phaàn cuûa moät laù thö (Tieát TLV cuoái tuaàn 3,tr34 SGK).GV dán bảng nội dung ghi nhớ -GV hỏi HS việc chuẩn bị cho kiểm tra -GV đọc và viết bài kiểm tra trên bảng Chú ý GV gợi ý SGKlàm để kiểm tra thì không cần viết đề lên bảng mà có thể chomột HS đọc đề gợi ý Cả lớp đọc thầm theo -GV nhaéc caùc em chuù yù: +Lời lẽ thư cần chân thành thể quan taâm +Vieát xong thö, em cho thö vaøo phong bì ,ghi HS vieát thö ngoài phong bì tên địa người gửi: tên địa người nhận Hoạt động 3: -HS thực hành viết thư -Cuối ,HS đặt lá thư đã viết vào phong bì, viết địa người gửi, người nhận ,nộp cho GV(thö khoâng daùn ) 4.Cuûng coá –daën doø : GV thu bài lớp; dặn số HS kém,viết bài chưa đạt nhà viết thêm lá thư khác, nộp vào tiết học tới (96) Thứ , ngaøy thaùng naêm Chính taû : NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG (Nghe –Vieát ) ( tieát 5) I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1.Nghe - viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài Những haït thoùc gioáng 2-Làm đúng bài tâp phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : l/n, en/ eng Giaûm BT 2a ; 3a II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Bút và 3-4 tờ phiếu khổ toin nội dung BT2a hay 2b -VBT Tieáng vieät 4,taäp moät (neáu coù ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG –DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (97) 2.Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2,3 HS viết bảng lớp, lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ (bắt đầu r/d/gi có vần ân/ âng )đã luyện viết BT2 tiết CT trước (hoặc có hình thức CT tương tự từ ngữ ) 3.Dạy bài mới: Hoạt động 1: HS nghe đọc thầm tìm 1.GV giới thiệu bài :GV nêu MĐYC hiểu từ khó viết sai học đoạn văn 2.Hướng dẫn HS nghe –viết HS vieát vaøo baûng -GV đọc mẫu đoạn viết sau đó yêu cầu hS đọc thầm đoạn viết HS nghe đọc để viết -Hướng dẫn HS viết vào bảng các từ Đổi cho soát lỗi ngữ cần lưu ý(luộc, kĩ, dõng dạc ,truyền ngoâi… ) -Nhắc nhở HS cách viết tư ngồi -Đọc cho HS viết bài HS đọc và làm bài vào -Đọc lại toàn bài hS soát lỗi -Chaám 10 baøi chính taû HS sửa bài theo lời giải -Nhaän xeùt chung Hoạt động 2: Làm BT chính tả -GV nêu yêu bài, chọn cho HS lớp mình laøm BT2b -HS đọc thầm đoạn văn, đoán chữ bị bỏ trống làm BT cá nhân vào VBT -Cả lớp bài theo lời giải đúng : b)chen chaân –len qua –leng keng –aùo HS laøm vaøo baûng leng –maøu ñen-khen em Bài tập 3: Giải câu đố Caâu b) Chim eùn HS đọc lại câu hỏi và trả lời đúng Hoạt động 3: GV chấm bài 4.Cuûng coá –daën doø : -Gọi 2HS đọc lại phần ghi nhớ -Nhaän xeùt tieát hoïc (98) Thứ Lịch sử , ngaøy thaùng naêm NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ( tieát ) I MUÏC TIEÂU Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Từ năm 179 TCN đến 938 nước ta bị các triều đại phong kiến phương Baéc ñoâ hoä - Kể lại số chính sách áp bóc lột các triều đại phương Bắc nhân dân ta - Nhân dân ta đã không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn văn hóa dân tộc - Giảm nội dung ghi nhớ , CH II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phieáu hoïc taäp cuûa hoïc sinh (99) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.OÅn ñònh Kieåm tra baøi cuõ - GV hỏi: Nêu điểm giống sống người lạc Việt và người Aâu Việt - Vì xâm lược quân Triệu Đà bị thất baøi? Bài a) Giới thiệu bài: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHÖÔNG BAÉC * Hoạt động 1: Làm việc cá nhân HOẠT ĐỘNG CỦA TROØ - HS trả lời câu hỏi, lớp lắng nghe - HS đọc lại đề bài - HS ñieàn keát quaû vaøo chỗ trống, sau đó HS - GV đưa bảng ( để trống, chưa điền nội dung) so sánh báo cáo kết tình hình nước ta trước và sau các triều đại phong kiến phöông Baéc ñoâ hoä: Thô Trước năm Từ năm 179 đến 179 TCN naêm 938 øi gian Caùc maët Chuû Laø moät Trở thành quận, quyeàn nước độc lập huyện phong kieán phöông Baéc Kinh teá Độc lập và Bò phuï thuoäc tự chủ Vaên hoùa Coù phong Phaûi theo phong tục tập quán tục người Hán, học - HS điền tên các rieâng chữ Hán, khởi nghĩa vào cột các nhân dân ta khởi nghĩa giữ gìn sắc dân toäc - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn vaên hoùa * Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa bảng thống kê ( có ghi thời gian diễn các khỡi nghĩa, cột ghi các khỡi nghĩa để trống): Thời gian Các khởi nghĩa Naêm 40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Naêm 248 Khởi nghĩa Bà Triệu (100) Naêm 542 Khởi nghĩa Lý Bí - 4-5 HS đọc ghi nhớ Naêm 550 Khởi nghĩa Triệu Quang Phục bài, lớp lắng nghe Naêm 722 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Naêm 766 Khởi nghĩa Phùng Hưng Naêm 905 Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Naêm 931 Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ Naêm 938 Chieán thaéng Baïch Ñaèng Cuûng coá - HS đọc ghi nhớ bài Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Xem trước bài “ KHỞI NGHĨA HAI BAØ TRÖNG” Thứ Tập đọc , ngaøy thaùng - naêm GAØ TROÁNG VAØ CAÙO ( tieát 10 ) I.MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU 1.Đọc trôi chảy ,lưu loát bài thơ Biết ngắt nghỉ đúng nhịp ,cuối dòng thơ.Biết đọc với giọng vui ,dí dỏm ,thể tâm trạng và tính cách caùc nhaân vaät 2.Hiểu các từ ngữ bài -Hiểu ý ngầm sau lời nói ngào Cáo và Gà Trống -Hiểu ý nghĩa bài thơ ngụ ngôn: Khuyên người phải cảnh giác và thông minh Gà Trống, tin lời mê ngào cuả kẻ xấu xa Cáo 3.HTL baøi thô II.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Tranh minh hoạ bài thơ SGK phóng to(nếu có điều kiện ) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC (101) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động : hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV kiểm tra 2HS tiếp đọc truyện Những hạt thóc giống, trả lời câu hỏi SGK 3.Dạy bài : Hoạt động 1: giới thiệu bài Hôm các em học bài thơ ngụ ngoân Gaø Troáng vaø Caùo cuûa nhaø thô La Phoâng – ten Baøi thô naøy keå truyeän Caùo xaûo traù ñònh dùng thủ đoạn lừa Gà Trống để ăn thịt Không ngờ, gà Trống có đối thủ cao mưu đã laøm cho Caùo phaûi khieáp vía boû chaïy.Baøi thô khuyeân em ñieàu gì ? Tieát hoïc seõ giuùp caùc em ñieàu ño 2,3 HS đọc nối tiếp Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu đoạn thơ baøi -HS đọc nối đoạn bài thơ Đoạn 1: Mười dòng thơ đầu (từ đầu đến tỏ bày tình thaân) Đoạn 2: Sáu dòng tiếp (tiếp theo loan tin HS giải nghĩa từ naøy ) Đoạn 3: bốn dòng cuối( còn lại ) Yêu cầu HS đọc phần chú thích Giải nghĩa số từ bài: đon đả ,dụ loan tin,hoàn laïc phaùch bay Giaûi nghóa theâm moät soá 3HS đọc nối tiếp từ ngữ: từ rày (từ nay); thiệt (tính toán xem lợi hay hại, tốt hay xấu) , sửa lỗi đọc cho HS(nếu có , hướng dẫnHS ngắt nhịp đúng đoạn HS đoạn thơ thô HS đọc nối lần HS luyệnđọc cặp 1HS đọc bài GV đọc diễn cảm toàn bài Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài HS đọc thầm 10 dòng thơ đầu, trả lời câu hỏi : +Gà Trống đứng đâu, Cáo đứng đâu?(Gà Trống đậu vắt vẻo trên cành cây cao.Cáo đứng 1HS đọc 10 dòng đầu gốc ) (102) +Cáo làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? (cáo đon đả mời Gà xuống đất để báo cho Gà biết tin tức mới: từ muôn loài đã kết thân Gà hãy xuống để Cáo hôn Gà tỏ bày tình thân.) -Tin tức Cáo thông báo là thật hay bịa đặt? (đó là tin Cáo bịa để nhằm dụ Gà Trống xuống đất ăn thịt ) -HS đọc thành tiếng, đọc thầm đoạn 2(6 dòng tiếp )trả lời các câu hỏi: +Vì Gà không nghe lời Cáo? (Gà biết sau 1HS đọc dòng và trả lời caâu hoûi lời ngon là ý định xấu xa Caùo: Muoán aên thòt Gaø ) +Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến để làm gì ? (cáo sợ chó săn Tung tin có cặp chó săn chạy đến loan tin vui, Gà đã làm cho Cáo khiếp sợ, phải bỏ chạy bỏ mưu gian.) -HS đọc thầm đoạn còn lại trả lời câu hỏi: +Thái độ Cáo nào nghe lời Gà nó? (Cáo khiếp sợ hồn lạc,phách bay quắp đuôi, 1HS đọc phần còn lại co caúng boû chaïy ) +Thấy Cáo bỏ chạy thái độ Gà sao? (Gà hkoái chí cười vì Cáo chẳng làm gì mình, còn bị lừa lại phát khiếp.) +Theo em, Gà thông minh điểm nào ?(Gà không bóc trần mưu gian Cáo mà giả tin lời Cáo ,mừng nghe thông báo Cáo, Sau đó, baùo laïi cho Caùo bieát choù saên cuõng ñang chaïy đến để loan tin vui, làm Cáo khiếp sợ quắp đuôi co caúng chaïy.) -HS đọc câu hỏi suy nghĩ phát biểu GV chốt HS đọc bài thơ lại ý trả lời đúng: ý 3(khuyên ngưòi ta đừng vội tin lời ngào Hoạt động 4: Hướng dẫn đọc diễn cảm và đọc TLH bài thô Gọi 3HS đọc đoạn thơ GV hướng dẫn HS đọc HS đọc lớp nhận xét đúng giọng bài thơ và thể đọc diễn cảm HS nhaåm thuoäc loøng baøi -GV hướng HS đọc thi diễn cảm đoạn 1,2 cách thô phaân vai (103) -HS nhằm đọc thuộc lòng bài thơ -Cả lớp thi đọc TL đoạn, bài thơ 4.Cuûng coá – daën doø : Nêu ý nghĩa bài thơ? (Khuyên người cảnh giác và thông minh Gà Trống tin lời mê ngào kẻ xấu xa nhö Caùo ) HS đọc thuộc long bài thơ Nhaän xeùt tieát hoïc Veà HTL baøi thô chuaån bò phaàn hoïc tieáp theo cuûa truyeän “ NOÃI DAÈN VAËT CUÛA AN-Ñ RAÂYCA” Thứ Toán , ngaøy HS đọc diễn cảm thaùng naêm LUYEÄN TAÄP ( tieát 23) A-MUÏC TIEÂU Giuùp HS cuûng coá : -Hieåu bieát veà soá trung bình coäng vaø caùch tìm soá trung bình coäng -Giải bài toán số trung cộng B-CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV muốn tìm số trung bình cộng ta phải thực hieän nhö theá naøo? 3.Dạy bài GV hướng dẫn HS tự làm lượt các bài tập chữa bài HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (104) *Hoạt động 1: Bài 1: HS tự làm chữa bài trên bảng HS laøm vaøo nhaùp a)Soá trung bình coäng cuûa 96; 121; vaø 143 laø: (96+ 121+ 143 ):3 =120 b)Soá trung bình coäng cuûa 35;12;24;21 vaø 43 laø: (35+12+24+21+43):5 =27 Bai2:HS tự làm chữa bài Giaûi Tổng số người tăng thêm năm là : 96+82+71 =249(người) HS laøm nhoùm ñoâi Trung bình moãi naêm soá daân cuûa xaõ taêng theâm laø: 249:3 =83(người) Đáp số: 83 người *Hoạt động 2: Bài 3: HS tự làm chữa bài Giaûi HS làm vào Toång soá ño chieàu cao cuûa hoïc sinh laø : 138+132+130+136+134 = 670(cm) Trung bình ño chieàu cao cuûa moãi hoïc sinh laø : 670 : = 134(cm) HS laøm vaøo nhaùp Đáp số : 134(cm) Bài 4:Cho HS tự làm chữa bài Giaûi Sốtạ thực phẩm ô tô đầu chở là : 36 x = 180(taï) Số tạ thực phẩm 4ô tô sau chuyển là : 45 x = 180 (taï) Số tạ thực phẩm 9xe ô tô chuyển là : 180 +180 = 360(taï) Trung bình ô tô chuyển là : 360 : = 40 (taï) 40 taï = taán Đáp số : 4) Cuûng Coá : Bài : HS tự làm bài chữa bài Chẳng hạn: Baøi giaûi a)Toång cuûa soá laø : x = 18 (105) Soá caàn tìm laø : 18 – 12 = HS leân baûng laøm , HS coøn lại làm vào Đáp số : b)Làm tương tự bài tập phần phần a) -Troïng taâm cuûa tieát luyeän taäp naøy laø caùc baøi 1,2 ,3 neân choHS laøm tieáp baøi 4,.5 5)Daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông Luyện từ & câu : Thứ , ngaøy thaùng naêm DANH TỪ ( tieát 10 ) I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1.Hiểu danh từ là từ vật (người ,vật ,khái niệm đơn vò ) 2.Nhận biết danh từ câu,đặc biệt là danh từ khái niệm ; biết đặt câu với danh từ II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1,2(phần nhận xét ) -Tranh ,ảnh số vật có đoạn thơ BT1(phần nhận xét ): sông ,rặng dừa ,truyện cổ … -Ba bốn tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 1(phần luyện tập ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : -GV kieåm tra 2HS laøm laïi BT1 vaø (tieát LTVC HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (106) trước ) -HS viết trên bảng lớp từ cùng nghĩa với trung thực ,đặt câu với từ cùng nghĩa : làm mieäng Hoạt động 2: Phần nhận xét Baøi taäp 1: -Một HS đọc nội dung BT1.Cả lớp dọc thầm -GV phát phiếu cho các nhóm HS,hướng dẫn các em câu thơ ,gạch các từ vật câu -HS trao đổi thảo luận Đại diện các nhóm trình bày kết Cả lớp và GV nhận xét ,chốt lại lời giải đúng : Doøng 1: truîeân coå Doøng 2: cuoäc soáng,tieáng ,xöa Doøng 3:con ,naéng möa Dòng 4:con, sông, rặng ,dừa Dòng 5: đời, cha ông Dòng 6:con,sông,chân trời Doøng 7:truyeän coå Doøng8: oâng cha Hoạt động 3:Cách thực tương tự bài tập 1.Lời giaûi : Từ người : ông cha ,cha ông Từ vật :sông ,dừa ,chân trời Từ tượng :mưa ,nắng Từ hkái niệm :cuộc sống ,truyện cổ ,tiếng ,xưa ,đời Từ đơn vị :con,con, rặng Hoạt động 4: Phần ghi nhớ -HS vào BT2(Phần nhận xét )tự nêu định nghĩa danh từ -Hai, ba HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK Cả lớp đọc thầm lại Hoạt động 5: +Baøi taäp 1: HS thaûo luaän nhoùm HS đọc HS thaûo luaän nhoùm HS đọc phần ghi nhớ HS nhoùm ñoâi (107) -HS đọc yêu cầu đề bài , viết vào BTnhững danh từ khái niệm GV phát phiếu học tập cho 3, HS.Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng điểm, đạo đức, lông, kinh nghiệm, cách mạng +Baøi taäp 2: -GV nêu yêu cầu đề bài -HS làm cá nhân trao đổi theo cặp để đặt câu với danh từ khái niệm BT1 -Cả lớp và GV nhận xét ,kết luận VD: Bạn Na có điểm đáng quí là trung thực, thaät thaø Học sinh phải rèn luyện để vừa học tốt vừa có đạo đức tốt Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Coâ giaùo em raát giaøu kinh nghieäm daïy doã hoïc sinh Cách mạng tháng tám năm 1945 đã đem lại độc lập cho nước ta Cuûng coá, daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc Yêu cầu HS nhà tìm thêm các danh từ đơn vị, tượng tự nhiên, các khái niệm gần gũi Thứ , ngaøy thaùng naêm Kyõ thuaät KHÂU GHÉP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ( Tieát ) I-MUÏC TIEÂU -HS biết cách khâu mép vải mũi khâu thông thường -Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường -Có ý thức rèn luyện kỹ khâu thường để áp dụng vào sống II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Mẫu đường khâu ghép hai miếng vải các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát (nên khâu trên vải hoa có mặt trái và mặt phải phân biệt rõ) và số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải (aùo quaàn, voû goái….) -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Hai mảnh vải hoa giống nhau, mảnh có kích thước 20x30cm +Len (sợi), khâu (108) +Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn vạch III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tieát HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động 2.Kieåm tra baøi cuõ -GV kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS -HS để dụng cụ lên bàn 3.Baøi môi a)Giới thiệu bài và ghi đề bài -HS đọc đề bài, lớp lắng nghe *Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét maãu -GV giới thiệu mũi khâu ghép hai mép vải và -HS quan sát và nhận xét cho HS nhaän xeùt -GV giới thiệu số sản phẩm có đường khâu -Cả lớp quan sát sản phẩm hai mép vải, yêu cầu HS nêu ứng dụng *Hoạt động 2: hướng dẫn thao tác kĩ thuật -GV treo tranh quy trình và yêu cầu HS xem -HS quan sát và nêu các bước hình 1, 2, kết hợp với quan sát tranh, sau đó gọi khâu HS nêu các bước khâu -Cho HS dựa vào hình để nêu các bước vạch -HS quan sát và nêu các bước dấu đường khâu Cho HS lên bảng thực khâu, HS thực trước lớp GV nhaän xeùt -Hướng dẫn HS quan sát hình 2, để nêu cách -HS quan sát và trả lời các câu khâu lược, khâu ghép hai mép vải và trả lời các hỏi caâu hoûi SGK -Gọi HS lên bảng thực các thao tác GV -2 HS thực hiện, lớp theo dõi vừa hướng dẫn -GV nhận xét và thao tác chưa -Cả lớp theo dõi đúng và uốn nắn HS -Cho HS đọc phần ghi nhớ -HS đọc, lớp lắng nghe 4.Cuûng coá – daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc -Cả lớp lắng nghe -Tiết sau thực hành (109) Thứ Keå chuyeän , ngaøy thaùng naêm KỂ CHUYỆN Đà NGHE Đà ĐỌC ( tieát ) I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1.Reøn kó naêng noùi -Biết kể tự nhiên, lời câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện ) đã nghe đã đọc tính trung thực -Hiểu truyện, trao đổi đượcvới các bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện ) 2.Rèn kĩ nghe: HS chămchú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời keå cuûa baïn II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Một số truyện viết tính trung thực (GV và HS sưu tầm được): truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện danh nhân, truyện cười truyện thiếu nhi, sách truyện đọc lớp 4(nếu có) (110) -Bảng lớp viết đề bài.Giấy khổ to (hoặc bảng phụ ) viết gợi ý SGK (dàn ý KC) tiêu chuẩn đánh giá bài KC III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV kieåm tra 1HS keå 1, đoạn câu chuyện Một nhà thơ chân chính,trả lời câu hỏi nội dung, ý nghĩa câu chuyeän 3.Dạy bài : 1.Giới thiệu : -Các em học chủ điểm nói conngười trung thực, tự trọng Ngoài truyện SGK (Một người chính trực, Một nhà thơ chân chính, Những hạt thóc giống ), các em còn đọc, nghe nhiều câu chuyện khác ca ngợi người trung thực Tiết học hôm giúp em kể người đó Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện a)Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài GV viết đề bài,gạch chữ sau đề bài: Kể lại câu chuiyện em đã nghe (nghe qua ông bà, cha mẹ hay đó kể lại ) đọc (tự em tìm đọc )về tính trung thực –giúp HS xác định đúng yêu cầu đề, tránh kể chuyện lạc đề -Bốn HS tiếp nối đọc các gợi ý 1-2-34(Nêu số biểu tính trung thực –Tìm truyện tính trung thực đâu?-Kể chuyện –Trao đổi với các bạn ý nghĩa câu chuyện ) GV dán leân baûng daøn yù baøi KC -Một số HS nối tiếp giới thiệu tên câu chuyện mình Nói rõ đó là chuyện người dám nói thật, dám nhận lỗi, không làm việc gian dối, hay chuyện người không tham người khác …(VD:Tôi muốn các bạn câu chuyện “ Hãy tha htứ cho chúng cháu !”của tác giaû Thanh Queá Ñaây laø caâu chuyeän keå veà noãi aân HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1HS đọc đề bài HS keå chuyeän (111) hận suốt đời hai cậu bé vì đã đưa tiền giả cho bà cụ bán hàng mù loà ) b)HS thực hành kể chuyện ,trao đổi ý nghĩa caâu chuyeän Hoạt động 2: + HS kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyeän +GV nhắc HS : Với chuyện khá dài mà caùc em khoâng coù khaû naêng keå goïn laïi, caùc em chæ có thể kể ,hai đoạn truyện (để dành thời gian bạn khác kể ) VD:HS có thể kể đoạn chuyện Những chú bé giàu trí tưởng tượng (Truyện đọc lớp 4,nếu có )và hứa kể tiếp cho các bạn nghe hết câu chuyện vào chơi cho các bạn mượn truyện để đọc hoạt động 3: +HS xung phong kể chuyện cử đại diện hti kể.GV dán lên tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện;viết lên bảng tên HS tham gia thi KC teân chuyeän cuûa caùc em(khoâng vieát saün không chọn trước )để lớp nhớ nhận xét ,bình choïn +Mỗi HS kể chuyện xong nói ý nghĩacâu chuyện mình trao đổi cùng các bạn trả lời câu hỏi cô,của các bạn nhân vật chi tieát ,yù nghóa caâu chuyeän (VD:Vì baïn kính troïng nhaân vaät chính troïng nhaân vaät chính caâu chuyeän ?Baïn thích nhaát chi tieát naøo caâu chuyeän ?Qua caâu chuyeän baïn hieåu ñieàu gì? ) -Cả lớp và GV nhận xét tính điểm theo tiêu chuaån : +Caùch keå chuyeän +Khả hiểu chuyện người kể -Cả lớp bình chọn bạn ham đọc sách, chọn câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện tự nhiên, hấp daãn nhaát 4.Cuûng coá –daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën HS chuaån bò baøi taäp KC tuaàn HS keå chuyeän theo nhoùm HS thi keå chuyeän (112) Toán Thứ , ngaøy thaùng naêm BIỂU ĐỒ ( tieát 24 ) I MUÏC TIEÂU Giuùp HS -Bước đầu nhận biết biểu đồ tranh -Biết đọc và phân tích biểu đồ tranh -Bước đầu xử lí số liệu trên biểu đồ tranh B-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Biểu đồ tranh”Các 5gia đình “vẽ trên tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 80 cm, chiều rộng 60cm và “Các môn thể thao khối lớp tham gia “vẽ trên tờ giấy hình chữ có chiều dài 80 cm,chiều rộng 60 cm(nếu không điều kieän thì duøng hình veõ SGK.) C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Khởi động : Hát vui HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (113) 2.Kieåm tra baøi cuõ : Cho HS thực các bài toán tìm số trung bình coäng 3.Dạy bài mới: Làm quen với biểu đồ tranh HS phaùt bieåu GV cho HS quan sát biểu đồ “Các gia đình “treo trên bảng (hoặc SGK).Gvkhông nêu tên gọi “biểu đồ tranh “,chỉ gọi chung là “biểu đồ “ Baûng heä thoáng caâu hoûi phaùt vaán *Biểu đồ trên có hai cột : -Coät ghi leân cuûa gia ñình : Coâ Mai ,Coâ Lan ,Coâ Hồng ,cô Đào và cô Cúc -Coät beân phaûi noùi veà soá trai,con gaùi cuûa moãi gia ñình *Biểu đồ trên có năm hàng : -Nhìn vào hàng thứ ta biết cô Mai có hai gaùi -Nhìn vào hàng thứ hai ta biết gia đình cô Lan có moät trai -Nhìn vào hàng thứ ba ta biết gia đình cô Hồng có moät trai vaø moät gaùi *Hoạt động 1: Bài 1:GV cho HS quan sát biểu đồ “Các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia “treo trên bảng SGK.Tuỳ trình độ HS ,Gvcho HS làm đến HS trả lời miệng câu SGK,ngoài có thể thay phát triển thêm số câu khác nhằm phát huy trí lực cuûa HS -Lớp 4A tham gia nhiều hơnlớp 4C môn ? -Lớp 4A và Lớp 4B tham gia môn thể thao naøo ? … Goïi 1HS leân baûng laøm *Hoạt động 2: Bài 2:GV cho HS đọc ,tìm hiểu yêu cầu bài Cả lớp làm vào chữa bài làm HS theo mẫu sau.Chaúng haïn : a)Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm HS làm vào HS trả lời 2002 laø: 10 x = 50 (taï) (114) 50 taï = taán -Tuỳ theo trình độ HS ,GV có thể thay bổ sung số câu hỏi khác nhằm phát huy trí lực HS 4.Cuûng coá : Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều naêm 2001 bao nhieâu taï thoùc ? GV hướng dẫn HS các câu còn lại bài 1và bài vào tự học 5.Daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông Khoa hoïc Thứ , ngaøy thaùng naêm AÊN NHIEÀU RAU VAØ QUAÛ CHÍN SỬ DỤNG THỰC PHẨM SẠCH VAØ AN TOAØN ( tieát 10 ) I-MUÏC TIEÂU Sau baøi hoïc, HS coù theå : -Giaûi thích vì phaûi aên nhieàu rau ,quaû chín haèng ngaøy - Nêu tiêu chuẩn thực phẩm và an toàn -Kể các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm II-ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Hình trang 22, 23 SGK -Sơ đồ tháp dinh dưỡng cân đối trang 17 SGK -Chuẩn bị theo nhóm: Một số rau (các loại tươi và loại béo ,úa ) số đồ hộp và vỏ đồ hộp III-HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (115) 1.Khởi động: hát vui Kieåm tra baøi cuõ : +Laøm theá naøo boå sung i-oát cho cô theå ? +Taïi khoâng neân aên maën ? Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu lí ăn nhiều rau và quaû chín *Muïc tieâu: HS bieát giaûi thích vì aên nhieàu rau ,quaû chín haèng ngaøy * Caùch tieán haønh Bước 1: -GV yêu cầu HS xem lại tháp dinh dưỡng cân đối và nhận xét xem các loại rau và chín khuyên dùng với liều lượng nào tháng ,đối với người lớn -HS dễ dàng nhận ra:Cảø rau và chín cần ăn đủ với số lượng nhiều nhóm thức ăn chứá chất đạm ,chất béo Bước 2: GV điều khiển lớp trả lời các câu hỏi : -Kể tên số loại rau ,quả các em ăn haèng ngaøy -Nêu ích lợi việc ăn rau ,quả Keát luaän : Nên ăn phối hợp nhiều loại rau ,quả để có đủ vi-ta –min ,chất khoáng cần thiết cho theå Caùc chaát sô rau, quaû coøn giuùp choáng taùo boùn Hoạt động 2:xác định tiêu chuẩn thực phẩm và an toàn Mục tiêu :Giải thích nào là thực phẩm và an toàn ?” -GV gợi ý các em có thể đọc mục mục bạn cần biết và kết hợp với việc quan sát các hình 3,4 tr 23 SGK để thảo luận câu hỏi treân Bước 2: -GV yeâu caàu moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp HS quan saùt hình veõ HS trả lời câu hỏi (116) -GV lưu ý giúp các em phân tích các ý sau : +Thực phẩm coi là và an toàn theo qui trình hợp vệ sinh (VD: hình cho thấy số người nông dân chăm soùc ruoäng rau saïch ) +Các khâu thu hoạch ,chuyên chở ,bảo quản và chế biến hợp vệ sinh +Thực phẩm phải giữ chất dinh dưỡng +Khoâng oâi thiu +Không nhiễm hoá chất +Không gây ngộ độc gây hại lâu dài cho sức khoẻ người sử dụng Hoạt động 3: Thảo luận các biện pháp gữi vệ sinh an toàn thực phẩm *Mục tiêu : Kể các biện pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm *Caùch tieán haønh : Bước 1: Làm việc theo nhóm GV chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm thực hieän moät nhieäm vuï : N1: Thaûo luaän veà : -Cách chọn thức ăn tươi ,sạch -Cách nhận thức ăn ôi, héo ,… N2: Thaûo luaän veà Cách chọn đồ hộp và chọn thức ăn đóng gói (lưu ý đến thời hạn sử dụng in trên vỏ bao gói hàng ) N3: Thaûo luaän veà -Sử dụng nước để rửa thực phẩm ,dụng cuï naáu aên -Sự cần thiết phải nấu thức ăn chín +Bước 2: Làm việc lớp Đại diện các nhóm lên trình bày, các em có thể mang theo vật thật đã chuẩn bị để và minh hoạ ý kiến mình (VD: Rau naøo laø töôi ,rau naøo laø heùo ,….) 4.Cuûng coá –daën doø : GV cho HS đọc phần ghi nhớ HS làm việc với nhóm đôi Thaûo luaän nhoùm (117) Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm Ñòa lí Thứ , ngaøy thaùng naêm trung du b¾c bé ( tieát ) I môc tiªu : Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Mô tả đợc vùng trung du Bắc Bộ - Xác lập đợc mối quan hệ địa lí thiên nhiên và hoạt động sản xuất ngêi á trung du B¾c Bé - Nêu đợc quy trình chế biến chè - Dựa vào tranh, ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức - Cã ý thøc b¶o vÖ rõng µ tham gia trång rõng - Giaûm noäi dung phaàn baûng soá lieäu Ii đồ dùng dạy- học : - Bản đồ hành chính Việt Nam - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ¶nh vïng trung du B¾c Bé Iii các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy Khởi động : HS chơi trò chơi “ Hái hoa” GV đính lên bảng từ bông hoa màu khác nhau, mçi b«ng hoa cã mét c©u hái Hoạt động trò HS ch¬i trß ch¬i (118) Cách chơi : Chia lớp thành đội đại diện đội lên hái hoa, thảo luận đội vòng phút sau đó các em lên trình bày Kết trớc lớp Đội nào trả lời đúng và nhanh đội dó th¾ng cuéc D¹y bµi míi : * Vùng đồi với đỉnh tròn, sờn thoải : Hoạt động : Làm việc cá nhân GV yêu cầu HS đọc mục SGK , quan sát tranh, ¶nh vïng trung du B¾c Bé vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : + Vùng trung du là vùng núi, vùng đồi hay đồng ? ( … vùng đồi ) + Các đồi đây nh nào ? ( …có đỉnh tròn, sờn tho¶i, xÕp c¹nh nh b¸t óp.) + Nªu nh÷ng nÐt riªng biÖt cña vïng trung du B¾c Bộ ? ( Mang dấu hiệu vừa đồng bằng, võa cña miÒn nói * ChÌ vµ c©y ¨n qu¶ ë trung du : Hoạt động : Làm việc theo nhóm Dùa vµo kªnh ch÷ vµ kªnh h×nh ë môc SGK, HS th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý sau : + Trung du B¾c Bé thÝch hîp cho viÖc trång nh÷ng lo¹i c©y g× ? + H×nh 1, h×nh cho biÕt nh÷ng c©y trång nµo cã ë Th¸i Nguyªn ? + Em biÕt g× vÒ chÌ ë Th¸i Nguyªn ? + Chè đây đợc trồng để làm gì ? + Trong năm gần đây, trung du Bắc Bộ đã xuÊt hiÖn trang tr¹i trång nh÷ng lo¹i c©y g× ? + Quan s¸t h×nh vµ nªu quy tr×nh chÕ biÕn chÌ ? GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết th¶o luËn cña nhãm GV hớng dẫn HS nhận xét, bổ sung để hoàn thiện c©u tr¶ lêi * Hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp : Hoạt động : Làm việc lớp GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh đồi trọc, tham kh¶o SGK tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : + V× ë vïng trung du B¾c Bé l¹i cã nh÷ng n¬i đất trống, đồi trọc ? ( Vì rừng bị khai thác cạn kiệt đốt phá rừng làm nơng rẫy để trồng trọt và khai th¸c gç bõa b·I ) + §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, ngêi d©n n¬i ®©y đã trồng loại cây gì ? + Dùa vµo b¶ng sè liÖu, nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch rõng trång míi ë Phó Thä nh÷ng n¨m gÇn ®©y ? - GV híng dÉn HS rót bµi häc Cñng cè, dÆn dß : GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rõng vµ tham gia trång rõng NhËn xÐt tiÕt häc HS đọc SGK và trả lời câu hái HS th¶o luËn nhãm §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm HS quan sát tranh , đọc thÇm SGK vµ tr¶ lêi c©u hái (119) Thứ Taäp laøm vaên , ngaøy thaùng - naêm ĐOẠN VĂN TRONG BAØI VĂN KỂ CHUYỆN ( tieát 10 ) I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện 2.Biết vận dụng hiểu biết đã có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyeän II-ĐỒÀ DÙNG DẠY – HỌC Bút và số tờ phiếu khổ toviết nội dung BT1, 3(Phần nhận xét ),để khoảng trống cho HS làm bài theo nhóm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui Kieåm tra baøi cuõ : -Traû baøi vieát cho HS 3.Dạy bài mới:Hoạt động 1: +Giới thiệu bài : Sau luyện tập xây dựng cốt truyện các em học đoạn văn để có hiểu biết ban đầu đoạn văn KC Từ đó biết vận dụng hiểu biết đã có, tập tạo lập đoạn văn kể chuyện Hoạt động 2: Phần nhận xét Baøi taäp 1, -Một HS đọc yêu cầu BT1, -HS đọc thầm truyện Những hạt thóc giống Từng cặp trao đổi ,làm bài trên tờ phiếu GV phaùt -Đại diện các nhóm trình bày ý kiến Cả lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đọc (120) và GV nhận xét Chốt lại ý đúng Baøi taäp : a)những việc tạo thành cốt truyện Những hạt thoùc gioáng -Sự việc 1: Nhà vua muốn truyền người trung thực để truyền ngôi, nghĩ kế : luộc chín thóc gioáng roài giao cho daân chuùng, giao heïn: thu hoạch nhiều thóc thì truyền ngôi cho -Sự việc 2: Chăm sóc công chăm sóc mà thóc chaúng naåy maàm -Sự việc 3: Chôm dám tâu vua thật trước ngạc nhiên người -Sự việc 4:Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm đã định truyền ngôi cho Choâm b)Mỗi việc kể đoạn văn nào -Sự việc 1: kể đoạn -sự việc kể đoạn 2(2dòng tiếp ) -Sự việc kể đoạn 3(8dòng tiếp ) -Sự việc kể đoạn (4dòng còn laïi ) Hoạt động 3: BT2 Dấu hiệu giúp em nhận chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn : -Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng ,viết luøi vaøo oâ -Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống doøng Hoạt động 3: HS đọc yêu câu BT,suy nghĩ ,nêu nhận xét rút từ hai BT trên: -Mỗi đoạn văn bài văn kể chuyện việc chuỗi việc làm nòng cốt cho dieãn bieán cuûa truyeän -Hết đoạn văn cần chấm xuống dòng -Hai,ba HS đọc phần ghi nhớ SGK -GV nhắc HS cần học thuộc phần ghi nhớ Hoạt động 4: Phaàn luyeän taäp HS nhaän xeùt (121) -Hai HS đọc nối tiếp nội dung BT -HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, tượng để viết HS đọc phần ghi nhớ bổ sung phần đoạn HS đọc phần nội BT -Một số HS đọc nối tiếp đọc kết bài làm mình Cả lớp và GV nhận xét GV khen ngợi chấm điểm đoạn viết tốt 4.Cuûng coá –daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhớ bài học: viết vào đoạn văn thứ hai với 3phần: mở đầu, thân đoạn, kết thúc đã hoàn chỉnh (122) Thứ Toán , ngaøy thaùng naêm BIỂU ĐỒ (tiếp theo) ( tiết 25 ) I -MUÏC TIEÂU Giuùp HS: -Bước đầu nhận biết biểu đồ cột -Biết cách đọc và phân tích sốsố liệu trên biểu đồ cột -Bước đầu xử lí số liệu nêu trên đồ cột và thực hành hoàn thiện biểu đồ đơn giản II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Biểu đồ cột “Số chuột bốn thôndiệt “vẽ trên tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 80 cm ,chiều rộng 60 cmhoặc bảng phụ (nếu không có điều kieän thì duøng hình veõ SGK) III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động : Hát vui 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV cho HS đọc số liệu trên biểu đồ tranh 3.Các bước lên lớp : a Giới thiệu : làm quen với biểu đồ cột GV cho HS làm quen biểu đồ “Số chuột bốn thôn đã diệt “treo trên bảng SGK Baûng heä thoáng caâu hoûi phaùt vaán GV cho HS tự phát hiện: Hoạt động : - Tên bốn thôn nêu trên đồ - Ý nghĩa cột nêu biểu đồ - Cách đọcsố liệu biểu diễn trên biểu đồ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS trả lời HS trả lời miệng 2HS leân baûng laøm (123) - Cột cao biểu đồ điền số chuột nhiều hôn.coät thaáp hôn bieåu dieãn soá chuoät ít hôn +Hoạt động 2: Baøi 1:GV cho HS tìm hieåu yeâu caàu cuûa baøi toán SGK -Trong các lớp khối Bốn ,lớp nào trồng nhiều cây ? -Những lớp trồng ít 40 cây? Baøi 2:GV treo baûng phuï coù veõ hình bieåu đồ bài cho HS quan sát gọi HS laøm nhö caâu a) treân baûng phuï GV cho HS nhaän xeùt vaø chöaõ baøi Sau đó choHS tìm hiểu yêu cầu câu b) SGK Gọi HS lên bảng chữa ý thứ ,một HS chữa ý thứ haicả lớp làm vào chữa bài làm HS theo mẫu : Số lớp Một na8m học 2003- 2004nhiều hôn cuûa naêm hoïc 2002-2003 laø : 6-3 = 3( lớp) 4.Cuûng coá : GV hướng dẫn HS các ý còn lại bài bài tự học daën doø : Nhaän xeùt ,tuyeân döông HS trả lời HS leân baûng laøm (124) Đạo đức Thứ , ngaøy thaùng naêm BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN ( tieát ) I.MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS, coù khaû naêng: 1.Nhận thức các em có quyền có ý kiến,có quyền trình bày ý kiến mìnhvề vấn đề có liên quan đến trẻ em 2.Biết thực quyền tham gia có ý kiến mình sống gia đình,nhà trường 3.Biết tônù trọng ý kiến người khác Điều chỉnh BT ý a ; ý c ; bỏ cụm từ “ cách chia sẻ “ II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN -SGK đạo đức -Một vài tranh đồ vật dùng cho hoạt động khởi động -Mỗi HS chuẩn bị 3tấm bìa màu đỏ,xanh và trắng -Moãi chieác micro khoâng daây chôi troø chôi phoùng vieân(neáu coù ) -Một số đồ dùng để hoá trang diễn tiểu phẩm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TIEÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Khởi động: Trò chơi diễn tả a.Caùch chôi :GV chia HS 4-6 nhoùm vaø giao cho nhóm đồ vật tranh Mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn và người nhóm vừa cầm đồ vật tranh quan sát ,vừa nêu nhận xét mình đồ vật ,bức tranh đó b.Thảo luận: ý kiến nhóm đồ vật ,bức tranh có giống không? HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đóng vai Chia nhoùm thaûo luaän (125) Dạy bài mới: Hoạt động GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng moät vaán ñe àcuûa SGK 2.Caùc nhoùm thaûo luaän 3.Đại diện các nhóm trình bày Các nhoùm khaùc chaát vaán ,boå sung yù kieán 4.Thảo luận lớp:Điều gì xảy em không bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến thân em ,đến lớp em? (câu hỏi 2) 5.GV keát luaän: -Trong moãi tình huoáng em neân noùi roõ để người xung quanh hiểu khả naêng ,nhu caàu,mong muoán,yù kieán cuûa em Điều đó có lợi cho em cho tất người Nếu em không bày tỏ ý kiến mình ,mọi người có thể không hiểu và đưa định không phù hợp với nhu cầu ,mong muốn em nói rieâng vaø cuûa treû em noùi chung - Mỗi người ,mỗi trẻ em có quyền có ý kieán rieâng vaø caàn baøy toû yù kieán cuûa mình Hoạt động 2: 1.GV neâu yeâu caàu cuûa BT 2.Moät soá nhoùm trình baøy keát quaû Caùc nhoùm khaùc boå sung 3.GV keát luaän laøm vieäc cuûa baïn Dung laø đúng ,vì bạn đã biết bày tỏ mong muoán ,nguyeän voïng cuûa mình Coøn vieäc laøm cuûa caùc baïn Hoàng vaø Khaùnh laø không đúng Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến BT2(SGK) 1.GV phoå bieán cho HS caùch baøy toû thaùi độ thông qua các bìa màu : -Màu đỏ :Biểu lộ thái độ tán thành -Màu xanh:Biểu lộ thái độ phản đối Thaûo luaän nhoùm HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû nhoùm HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi HS đọc lại bài HS baøy toû yù kieán (126) -Màu trắng:Biểu lộ thái độ phân vân,lưỡng lự 2.GV nêu ý kiến bài tập 2.HS biểu lộ cách đã qui ước 3.GV neâu yeâu caàu HS giaûi thích lí 4.Thảo luận chung lớp 5.GV keát luaän:Caùc yù kieán (a),(b),(c), (d)là đúng Ý kiến( đ )là sai vì có mong muoán thực có lợi cho phát triển chính các em và phù hợp với hoàn cảnh thực tế cuûa gia đình đất nước cần thực hieän 4.Cuûng coá : HS đọc phần ghi nhớ Hoạt động nối tiếp Thực theo yêu cầu bài tập 4SGK Moät soá HS taäp tieåu phaûm Moät buoåi toái gia ñình baïn Hoa 5.Daën doø: Nhaän xeùt öu,khuyeán ñieåm (127)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 5, Tuan 5