Luyen go

16 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:52

Khi đèn Caps Lock tắt , nhấn giữ phím Shift và gõ một chữ sẽ được chữ hoa tương ứng.. Khi đèn Caps Lock sáng, tất cả các chữ được gõ sẽ là chữ hoa ...[r] (1)Giáo Viên: Nguyễn Thị Hồng Dung (2) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 Kiểm tra bài cũ: (3) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Để gõ dấu hỏi kiểu gõ Telex em gõ phím nào sau đây ? a) b) f c) x d) r (4) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 Kiểm tra bài cũ: Câu 2: Để gõ dấu ngã kiểu gõ Telex ta gõ phím nào sau đây ? a) s b) c) x d) r (5) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 Kiểm tra bài cũ: Câu 3: Để gõ dấu ngã kiểu gõ Vni em gõ phím nào sau đây ? a) b) x c) d) (6) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 Kiểm tra bài cũ: Câu 4: Để gõ dấu hỏi kiểu gõ Vni em gõ phím nào sau đây ? a) b) c) d) r (7) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài 6: Luyện gõ Gõ chữ hoa Gõ kí hiệu trên phím Xóa dấu Gõ kiểu Telex Gõ kiểu Vni (8) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài 6: Luyện gõ Gõ chữ hoa Khi đèn Caps Lock tắt , nhấn giữ phím Shift và gõ chữ chữ hoa tương ứng Khi đèn Caps Lock sáng, tất các chữ gõ là chữ hoa (9) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài Bài 5: Dấu 6: Luyện hỏi, dấu gõ ngã Gõ kí hiệu trên phím Nhấn giữ phím shift và gõ phím cần lấy kí hiệu, em kí hiệu trên cuûa phím (10) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài 6: Luyện gõ Xóa dấu Gõ theo kiểu gõ Telex để xóa dấu từ vừa gõ, em gõ phím Z Gõ theo kiểu gõ Vni để xóa dấu từ vừa gõ, em gõ phím số (11) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài 6: Luyện gõ Gõ kiểu Telex Để có chữ Em gõ Để Gõ chữ ă aw Dấu sắc s â aa ê ee Dấu huyền f ô oo Dấu hỏi r ow uw Dấu ngã x Dấu nặng j đ dd (12) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài 6: Luyện gõ Gõ kiểu Vni Để có chữ Em gõ Để Gõ chữ ă a8 Dấu sắc â a6 ê e6 Dấu huyền ô o6 Dấu hỏi o7 u7 Dấu ngã Dấu nặng đ d9 (13) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Bài 6: Luyện gõ Luyện gõ Em hãy gõ các câu ca dao sau: Gió đưa cành trúc la đà Đồng đăng có phố Kỳ Lừa Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh (14) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 TIN HỌC Cũng cố Cái xoong (15) Thứ hai, ngày 02 tháng năm 2012 Tin hoïc Daën doø Các em xem lại kiến thức đã học và chuẩn bị cho tiết thực hành (16) (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen go, Luyen go