de kiem tra van 6

52 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:49

Nhận thức đợc ấn độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc §«ng Nam ¸.. KÜ n¨ng Bồi dỡng kĩ năng[r] (1)sö míi theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m 2011-2012 Bộ giáo dục và đào tạo Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN LỊCH SỬ (2) PhÇn I: (Dùng cho các quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012) (3) Lớp Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) Học kì II: 18 tuần (34 tiết) Học kì I Phần KHái quát lịch sử giới trung đại (10 tiết: tiết bài mới, tiết bài tập) Bài Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến châu Âu Bài Sự suy vong chế độ phong kiến và hình thành chủ nghĩa tư châu Âu Bài Cuộc đấu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu Bài Trung Quốc thời phong kiến Bài ấn Độ thời phong kiến Bài Các quốc gia phong kiến Đông Nam á Bài Những nét chung xã hội phong kiến Phần hai lịch sử việt nam từ kỉ X đến kỉ XIX Chương I Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (thế kỉ X) (3 tiết) Bài Nước ta buổi đầu độc lập Bài Nước Đại Cồ Việt thời Đinh-Tiền Lê Chương II Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII) (7 tiết: tiết bài và ôn tập, tiết bài tập) Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công xây dựng đất nước Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) Làm bài tập lịch sử Ôn tập Làm bài kiểm tra (1 tiết) Bài 12 Đời sống kinh tế, văn hoá Chương III Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII-XIV) (11 tiết) Bài 13 Nước Đại Việt kỉ XIII Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII) Bài 15 Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần Bài 16 Sự suy sụp nhà Trần cuối kỉ XIV Lịch sử địa phương (1 tiết) Bài 17 Ôn tập chương II và chương III Chương IV Đại Việt từ kỉ XV đến đầu kỉ XIX thời Lê sơ (12 tiết: 10 tiết bài và ôn tập, tiết bài tập) (4) Bài 18 Cuộc kháng chiến nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu kỉ XV Làm bài tập lịch sử Ôn tập Làm bài kiểm tra học kì I (1 tiết) Học kì II Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 1527) Bài 21 Ôn tập chương IV Làm bài tập lịch sử (phần chương IV) Chương V Đại Việt các kỉ XVI – XVIII (12 tiết: 11 tiết bài và ôn tập, tiết bài tập) Bài 22 Sự suy yếu nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVIXVIII) Bài 23 Kinh tế, văn hoá kỉ XVI-XVIII Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài kỉ XVIII Bài 25 Phong trào Tây Sơn Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước Lịch sử địa phương (1 tiết) Làm bài tập lịch sử Ôn tập Làm bài kiểm tra (1 tiết) Chương VI Việt Nam nửa đầu kỉ XIX (8 tiết ) Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Bài 28 Sự phát triển văn hoá dân tộc cuối kỉ XVIII-nửa đầu kỉ XIX Lịch sử địa phương (1 tiết) Bài 29 Ôn tập chương V và VI Làm bài tập lịch sử (phần chương VI) Bài 30 Tổng kết Ôn tập Làm bài kiểm tra học kì II (1 tiết) Ngµy so¹n PhÇn mét Khái quát lịch sử giới trung đại TiÕt sè1 Bµi : Sù h×nh thµnhvµ ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn ë ch©u âu (thời sơ - trung kì trung đại ) I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Qu¸ tr×nh h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Ch©u ¢u Hiểu khái niệm "lãnh địa phong kiến", đặc trng kinh tế lãnh địa phong kiÕn (5) Nguyên nhân xuất thành thị trung đại Phân biệt khác kinh tế lãnh địa va kinh tế thành thị trung đại T tëng Thấy đợc phát triển hợp quy luật xã hội loài ngời:chuyển từ xã hội chiÕm h÷u n« lÖ sang x· héi phong kiÕn KÜ n¨ng Biết xác định đợc vị trí các quốc gia phong kiến châu âu trên đồ Biết vận dụng phơng pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ chuyển biến từ xã héi chiÕm hÜu n« lÖ sang x· héi phong kiÕn II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ châu âu thời phong kiến Tranh ảnh mô tả hoạt động lãnh địa phong kiến va thành thị trung đại Giáo trình lịch sử giới trung đại III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Gi¶ng bµi míi Lịch sử xã hội loài ngời đã phát triển liên tục qua nhièu giai đoạn Học lịch sử lớp 6, chúng ta đã biết đợc nguồn gốc và phát triển loài ngời nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng thời kì cổ đại, chúng ta học nối tiếp các thời kì mới:-Thời trung đại Trong bài học đầu tiên, chúng ta tìm hiểu"Sự hình thµnh va ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn ë ch©u ©u" Hoạt động dạy Yêu cầu HS đọc SGK Giảng: (Ghi trên đồ) Tõ thiªn niªn ki I tríc c«ng nguyªn, c¸c quèc gia cổ đại phơng Tây Hi Lạp va R«ma ph¸t triÓn, tån t¹i đến kỷ V.Từ phơng b¸c, ngêi Giecman trµn xuèng va tiªu diÖt c¸c quèc gia nµy, lËp nªn nhiÒu v¬ng quèc míi"KÓ tªn mét sè quèc gia" Hỏi: Sau đó ngời Gecman đã làm gì? Hái: Nh÷ng viÖc Êy lµm xã hội phơng tây biến đổi nh thÕ nµo? Hoạt động học HS đọc phần Quan sát đồ Ghi b¶ng Sù h×nh thµnh XHPK ë ch©u ¢u a Hoµn c¶nh lÞch sö - Cuèi thÕ kû V, ngêi Gecman tiªu diÖt c¸c quèc gia cổ đại Trả lời: Chia ruộng đất, phong tíc vÞ cho + Bé m¸y Nhµ níc chiÕm hữu nô lệ sụp đổ + C¸c tÇng líp míi xuÊt hiÖn Hái: Nh÷ng ngêi nh thÕ nào đợc gọi là lãnh chúa - Những ngời vừa có ruộng phong kiÕn? đất, vừa có tớc vị Hái: N«ng n« nh÷ng - N« lÖ vµ n«ng d©n tÇng líp nµo h×nh thµnh? Hái: Quan hÖ gi÷a l·nh chóa vµ n«ng n« ë ch©u ¢ u nh thÕ nµo? Yêu cầu: HS đọc SGK Hái: Em hiÓu thÕ nµo lµ b Biến đổi xã hội - Tớng lĩnh, quý tộc đợc chia ruéng, phong tíc c¸c l·nh chóa phong kiÕn - N« lÖ vµ n«ng d©n - N«ng n« phô thuéc l·nh chóa x· héi phong kiÕn h×nh thµnh Lãnh địa phong kiến (6) "L·nh địa"; "l·nh chóa"; "n«ng n«"? (më réng so s¸nh víi "®iÒn trang"; "th¸i Êp" ë ViÖt Nam) Yªu cÇu: Em h·y miªu t¶ vµ nªu nhËn xÐt vÒ l·nh địa phong kiến h1 SGK Hỏi: Trình bày đời sống, sinh hoạt lãnh địa? - HS đọc phần "Lãnh địa" là vùng đất quý téc phong kiÕn chiÕm đợc; "lãnh chúa" là ngời đứng đầu lãnh địa; "nông n«" lµ ngêi phô thuéc vµo l·nh chóa, ph¶i nép t« thuÕ cho l·nh chóa Miªu t¶: Têng cao, hµo sâu, đồ sộ, kiên cố, có đầy đủ nhà cửa, trang trại, nhà thờ nh đất nớc thu nhá L·nh chóa giµu cã nhê bãc lét t« thuÕ nÆng nÒ tõ n«ng n«, ngîc l¹i n«ng n« hÕt sức khổ cực và nghèo đói Hái: §Æc ®iÓm chÝnh cña kinh tế lãnh địa phong kiÕn lµ g×? - Tù s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, không trao đổi với bên Hỏi: Phân biệt khác ngoài dẫn đến tự cung tự xã hội cổ đại và cấp XHPK? - Xã hội cổ đại gồm chủ n« vµ n« lÖ, n« lÖ chØ lµ "c«ng cô biÕt nãi" XHPK gåm l·nh chóa vµ n«ng n«, Yêu cầu: HS đọc SGK n«ng n« ph¶i nép t« thuÕ Hái: §Æc ®iÓm cña cho l·nh chóa "thµnh thÞ" lµ g×? - HS đọc phần Hỏi: Thành thị trung đại - Là các nơi giao lu, buôn xuÊt hiÖn nh thÕ nµo? bán, tập trung đông dân c - Do hµng ho¸ nhiÒu cÇn trao đổi, buôn bán lËp xëng s¶n xuÊt, më Hái: C d©n thµnh réng thµnh thÞ trÊn thµnh thị gồm ai? Họ thị trung đại đời lµm nh÷ng nghÒ g×? - Thî thñ c«ng vµ th¬ng nh©n Hỏi: Thành thị đời có ý - Sản xuất và buôn bán, nghÜa g×? trao đổi hàng hoá - Thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n ph¸t triÓn t¸c Yêu cầu: Miêu tả lại động đến phát triển sèng ë thµnh thÞ qua bøc x· héi phong kiÕn tranh h2 SGK - §«ng ngêi, sÇm uÊt, ho¹t động chủ yếu là buôn bán, trao đổi hàng hoá - Là vùng đất rộng lớn l·nh chóa lµm chñ, đó có lâu đài và thành qu¸ch - Đời sống lãnh địa: + L·nh chóa: xa hoa, ®Çy đủ + Nông nô: đói nghèo, khổ cùc chèng l·nh chóa - §Æc ®iÓm kinh tÕ: tù cung tù cÊp, kh«ng trao đổi với bên ngoài Sù xuÊt hiÖn c¸c thµnh thị trung đại a Nguyªn nh©n - Cuèi thÕ kû XI, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, hµng ho¸ thõa đợc đa bán thị trấn đời thành thị trung đại xuÊt hiÖn b Tæ chøc - Bé mÆt thµnh thÞ : phè x¸, nhµ cöa - TÇng líp : thÞ d©n (thî thñ c«ng + th¬ng nh©n) c.Vai trß - Thóc ®Èy XHPK ph¸t triÓn (7) Cñng cè Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi: XHPK châu Âu đợc hình thành nh nào? Vì lại có xuất thành thị trung đại? Kinh tế thành thị có gì míi? Y nghĩa đời thành thÞ ? Híng dÉn vÒ nhµ Häc bµi vµ so¹n bµi (8) TiÕt - Bµi Sự suy vong chế độ phong kiến và hình thành chủ nghĩa t b¶n ë ch©u ¢u i) Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Nguyên nhân và hệ các phát kiến địa lý, nhân tố quan trọng, tạo tiền đề cho hình thành quan hệ sản xuất t chủ nghĩa Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt chñ nghÜa t b¶n lßng x· héi PK ch©u ¢u T tëng Thấy đợc tính tất yếu, tính quy luật quá trình phát triển từ XHPK lên xã h«i t b¶n chñ nghÜa ë ch©u ¢u Më réng thÞ trêng, giao lu bu«n b¸n gi÷a c¸c níc lµ tÊt yÕu Kü n¨ng Bồi dỡng kỹ quan sát đồ, đợc các hớng trên biển các nhà thám hiểm các phát kiến địa lý BiÕt khai th¸c tranh ¶nh lÞch sö Phần II: Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ giới Tranh ảnh nhà phát kiến địa lý, tàu thuyền Su tầm các câu chuyện phát kiến địa lý III) TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Xã hội PK chân Âu hình thành nh nào? Đặc điểm kinh tế lãnh địa? Vì thành thị trung đại lại xuất hiện? Nền kinh tế lãnh địa có gì khác kinh tÕ thµnh thÞ? Gi¶ng bµi míi Các thành thị trung đại đời đã thúc đẩy sản xuất phát triển, vì yêu cầu thị trờng tiêu thụ đợc đặt Nền kinh tế hàng hoá phát triển đã dẫn đến suy vong chế độ phong kiến và hình thành CNTB châu Âu Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi b¶ng Yêu cầu: HS đọc SGK HS đọc phần Hái: V× l¹i cã c¸c cuéc - Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn, phát kiến địa lý? c¸c th¬ng nh©n, thî thñ c«ng cÇn thÞ trêng vµ nguyªn liÖu Hái: C¸c cuéc ph¸t kiÕn - Do khoa häc kü thuËt địa lý đợc thực nhờ phát triển : đóng đợc nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo? nh÷ng tµu lín, cã la bµn Nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn lớn địa lý - Nguyªn nh©n : Yªu cÇu: M« t¶ l¹i tµu Carraven (cã nhiÒu buåm, to lín, cã b¸nh l¸i ) Yªu cÇu: KÓ tªn c¸c cuéc phát kiến địa lý lớn và nêu s¬ lîc vÒ c¸c cuéc hµnh trình đó trên đồ - Các phát kiến địa lý tiªu biÓu (SGK) - HS trình bày trên đồ: + 1487: §iax¬ vßng qua cùc Nam ch©u Phi + 1498 Vascô Gama đến ấn Độ + 1492 C«l«mb« t×m + S¶n xuÊt ph¸t triÓn + CÇn nhiªn liÖu + CÇn thÞ trêng (9) ch©u MÜ + 1519-1522: Magienlan vồng quanh trái đất Hỏi: Hệ các - Tìm đờng phát kiến địa lý là gì? để nối liền các ch©u lôc ®em vÒ nguån lîi cho giai cÊp t s¶n ch©u ¢u Hái: C¸c cuéc ph¸t kiÕn địa lý đó có ý nghĩa gì? Gi¶ng: C¸c cuéc ph¸t kiÕn địa lý đã giúp cho việc giao lu kinh tÕ vµ v¨n ho¸ đợc đẩy mạnh Quá trình tÝch luü t b¶n còng dÇn dÇn h×nh thµnh §ã lµ qu¸ tr×nh t¹o sè vèn ban ®Çu vµ nh÷ng ngêi lµm thuª - KÕt qu¶: + Tìm đờng míi + §em l¹i nh÷ng mãn lîi khæng lå cho giai cÊp t s¶n ch©u ¢u + §Æt c¬ së cho viÖc më réng thÞ trêng cña c¸c níc ch©u ¢u - Lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ - ý nghÜa: khoa häc kü thuËt, thóc + Lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ ®Èy th¬ng nghiÖp ph¸t giao th«ng vµ tri thøc triÓn + Thóc ®Èy th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn Sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ¢u + Qu¸ tr×nh tÝch luü t b¶n nguyªn thuû h×nh thµnh: t¹o vèn vµ ngêi lµm thuª + VÒ kinh tÕ: H×nh thøc kinh doanh t đời Yêu cầu: HS đọc SGK Hái: Quý téc vµ th¬ng nhân châu Âu đã tích luỹ vốn và đã giải nhân c«ng b»ng c¸ch nµo? - HS đọc phần +Cíp bãc tµi nguyªn tõ thuộc địa, + Bu«n b¸n n« lÖ da ®en + §uæi n«ng n« khái lãnh địa  không có việc Hái: T¹i quý téc lµm  lµm thuª phong kiÕn kh«ng tiÕp tôc sử dụng nông nô để lao - Để sử dụng nô lệ da đen động?  thu lîi nhiÒu h¬n Hái: Víi nguån vèn vµ nhân công có đợc, quý tộc - Lập xởng sản xuất quy và thơng nhân châu Âu đã mô lớn lµm g×? - LËp c¸c c«ng ty th¬ng m¹i - Lập các đồn điền rộng Hỏi: Những việc làm đó lớn có tác động gì xã héi? + H×nh thøc kinh doanh t b¶n thay thÕ chÕ dé tù cÊp tù tóc + Các giai cấp đợc Hái: Giai cÊp t s¶n vµ v« h×nh thµnh sản đợc hình thành từ - T sản bao gồm quý tộc, nh÷ng tÇng líp nµo? thơng nhân và chủ đồn ®iÒn - Giai cÊp v« s¶n: nh÷ng ngêi lµm thuª bÞ bãc lét Hái: Quan hÖ s¶n xuÊt t thËm tÖ + VÒ x· héi c¸c giai cÊp míi h×nh thµnh: T s¶n vµ v« s¶n + VÒ chÝnh trÞ: giai cÊp t s¶n m©u thuÉn víi quý téc phong kiến đấu tranh chèng phong kiÕn * T s¶n bãc lét kiÖt quÖ v« s¶n Quan hÖ s¶n xuÊt t b¶n h×nh thµnh (10) chủ nghĩa đợc hình thµnh nh thÕ nµo? Cñng cè Kể tên các phát kiến địa lý và tác động nó tới xã hội châu Âu? Quan hệ sản xuất TBCN châu Âu đợc hình thành nh nào? Híng dÉn vÒ nhµ TiÕt – Bµi đấu tranh giai cấp t sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại châu âu I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ néi dung t tëng cña phong trµo V¨n ho¸ Phôc hng Nguyên nhân dẫn đến phong trào Cải cách tôn giáo và tác động phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu T tëng Nhận thức đợc phát triển hợp quy luật xã hội loài ngời: XHPK lạc hậu, lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB Phong trào Văn hoá Phục hng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho văn hoá nh©n lo¹i KÜ n¨ng Phân tích mâu thuẫn xã hội để thấy đợc nguyên nhân sâu xa đấu tranh giai cấp t sản chống phong kiến II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ châu Âu Tranh ¶nh vÒ thêi k× V¨n ho¸ Phôc hng Su tÇm tµi liÖu vÒ nh©n vËt lÞch sö vµ danh nh©n v¨n ho¸ tiªu biÓu thêi Phôc hng (11) III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Kể tên các phát kiến địa lý tiêu biểu và nêu các phát kiến địa đó tới x· héi ch©u ¢u Sự hình thành CNTB châu Âu đã diễn nh nào? Gi¶ng bµi míi Ngay lòng XHPK, CNTB đã đợc hình thành Giai cấp t sản ngày càng lớn mạnh, nhien, họ lại không có địa vị xã hội thích hợp Do đó, giai cấp t sản đã chống lại phog kiến trên nhiều lĩnh vực Phong trào Văn hoá Phục hng là minh cho đấu tranh giai cấp t sản chống lại phong kiến Hoạt động dạy Yêu cầu: HS tự đọc SGK Hoạt động học HS đọc phần Ghi b¶ng 1) Phong trµo V¨n ho¸ Phôc hng Từ kỉ V đến kỉ XV *Nguyên nhân: - Chế độ phong kiến kìm  kho¶ng 10 thÕ kØ h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi - Giai cÊp t s¶n cã thÕ lùc kinh tế nhng không có địa vÞ x· héi Phong trµo V¨n ho¸ Phôc hng Hỏi: Chế độ phong kiến ë ch©u ¢¢u tån t¹i bao l©u? §Õn thÕ kØ XV nó đã bộc lộ hạn chÕ nµo? Gi¶ng: Trong suèt 1000 năm đêm trờng trung cổ, chế độ phong kiến đã kìm h·m sù ph¸t triÓn cña x· hội Taonf xã hội có trờng học để đào tạo giáo sĩ Nh÷ng di s¶n cña nÒn v¨n hoá cổ đại bị phá huỷ hoµn toµn, trõ nhµ thê vµ tu viện Do đó, giai cấp t sản đấu tranh chống lại rµng buéc cña t tëng - Kh«i phôc l¹i gi¸ trÞ cña phong kiÕn nÒn V¨n hãa Hi L¹p vµ Hái: "Phôc hng" lµ g×? Rôma cổ đại; sáng tạo V¨n ho¸ míi cña giai cÊp t s¶n - Giai cÊp t s¶n cã thÕ lùc vÒ kinh tÕ nhng kh«ng cã Hỏi: Tại giai cấp t địa vị xã hội,  đấu tranh s¶n l¹i chän V¨n ho¸ lµm chång phong kiÕn trªn mở đờng cho đấu nhiều lĩnh vực khác tranh chèng phong kiÕn? b¾t ®Çu lµ lÜnh vùc v¨n ho¸ Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cổ đại là tinh hoa nhân lo¹i, viÖc kh«i phôc nã sÏ có tác động, tập hợp đợc đông đảo dân chúng để chèng l¹i phong kiÕn - Lêona Vanhxi, Rab¬le, §ªcact¬, Yªu cÇu: KÓ tªn mét sè C«pecnic, Sªchxpia nhµ V¨n ho¸, khoa häc tiªu biÓu mµ em biÕt? (GV giíi thiÖu mét sè t liÖu, tranh ¶nh thêi (12) V¨n ho¸ Phôc hng cho - Khoa häc kü thuËt tiÕn HS) bé vît bËc Hái: Thµnh tùu næi bËt - Sù phong phó vÒ v¨n cña phong trµo V¨n ho¸ häc Phôc hng lµ g×? - Thµnh c«ng c¸c lÜnh vùc nghÖ thu¹t (cã gi¸ trị đến ngày nay) - Phª ph¸n XHPK vµ gi¸o héi Hái: Qua c¸c t¸c phÈm - §Õ cao gi¸ trÞ ngêi mình, các tác giả thời - Mở đờng cho phát Phôc hng muèn nãi ®iÒu triÓn cña V¨n ho¸ nh©n g×? lo¹i - HS đọc phần - Gi¸o héi c¶n trë sù ph¸t Yêu cầu: HS đọc SGK triÓn cña giai cÊp t s¶n Hái: Nguyªn nh©n nµo ®ang lªn dẫn đến phong trào cải - Phủ nhận vai trò c¸ch t«n gi¸o? gi¸o héi Hái: Tr×nh bµy néi dung t - B·i bá nghi lÔ phiÒn to¸i tëng cuéc c¶i c¸ch Luth¬ - Quay vÒ gi¸o lÝ Kit« vµ Canvanh? nguyªn thuû Gi¶ng: giai cÊp phong kiÕn ch©u ¢u dùa vµo gi¸o hội để thống trị nhân dân vÒ mÆt tinh thÇn, gi¸o héi cã thÕ lùc vÒ kinh tÕ rÊt hïng hËu, cã nhiÒu ruéng đất  bóc lột nông dân nh c¸c l·nh chóa phong kiÕn Gi¸o héi cßn ng¨n cÊm sù ph¸t triÓn cña khoa häc tù nhiªn Mäi t tëng tiến bị cấm đoán (KÓ cho HS vÒ sù hy sinh cña c¸c nhµ khoa häc) Hái: Phong trµo " C¶i cách tôn giáo" đã phát triÓn nh thÕ nµo? - Lan réng nhiÒu níc t©y ¢u: Anh, Ph¸p, Thôy SÜ - T«n gi¸o ph©n ho¸ thµnh gi¸o ph¸i: + §¹o tin lµnh + Kit« gi¸o tác động mạnh đến đấu tranh vũ trang t s¶n chèng phong kiÕn * Néi dung t tëng: - Phª ph¸n XHPK vµ Gi¸o héi - §Ò cao gi¸ trÞ ngêi 2) Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o * Nguyªn nh©n: - Gi¸o héi bãc lét nh©n d©n - C¶n trë sù ph¸t triÓn cña giai cÊp t s¶n * Néi dung: - Phñ nhËn vai trß thèng trÞ cña gi¸o héi - B·i bá lÔ nghi phiÒn to¸i - Quay vÒ gi¸o lÝ nguyªn thuû * Tác động đến xã hội: - Gãp phÇn thóc ®Èy cho c¸c cuéc khëi nghÜa n«ng d©n - §¹o Kit« bÞ ph©n ho¸ Cñng cè Giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn trªn nh÷ng lÜnh vùc nµo? T¹i l¹i cã đấu tranh đó? ý nghÜa cña phong trµo V¨n ho¸ Phôc hng? Phong trào Cải cách tôn giáo tác động nh nào đến xã hội châu Âu? Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (13) TiÕt – Bµi trung quèc thêi phong kiÕn I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Trung Quèc Những triều đại phong kiến lớn Trung Quốc Nh÷ng thµnh tùu lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc - kü thuËt cña Trung Quèc T tëng Nhận thức đợc Trung Quốc là quốc gia phong kiến lớn phơng Đông Lµ níc l¸ng giÒng víi ViÖt Nam, ¶nh hëng kh«ng nhá tíi qu¸ tr×nh lÞch sö cña ViÖt Nam KÜ n¨ng Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc Phân tích các chính sách xã hội triều đại, từ đó rút bài học lịch sử? II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến Tranh ảnh số công trình, lâu đài, lăng tẩm Trung Quốc III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Nguyên nhân nào dẫn đến đấu tranh giai cấp t sản chống phong kiến ë ch©u ¢u? Nªu thµnh tùu vµ ý nghÜa cña phong trµo V¨n ho¸ Phôc hng? Phong trào Cải cách tôn giáo tác động đến xã hội châu Âu nh nào? Gi¶ng bµi míi Là quốc gia đời sớm và phát triển nhanh, Trung Quốc đã đạt đợc nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực Khác với các nớc châu Âu, thêi phong kiÕn ë Trung Quèc b¾t ®Çu sím vµ kÕt thóc muén h¬n Hoạt động dạy Yêu cầu: HS đọc SGK Hoạt động học - Hs đọc phần Ghi b¶ng 1) Sù h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc * Những biến đổi s¶n xuÊt - C«ng cô b»ng s¾t  N¨ng suÊt t¨ng  DiÖn tÝch gieo tr«ng t¨ng Giảng: (sử dụng đồ) Từ 2000 n¨m TCN, ngêi Trung Quốc đã xây dựng đất nớc bªn lu vùc s«ng Hoµng Hµ Víi nh÷ng thµnh tùu v¨n minh rực rỡ thời cổ đại, Trung Quốc đóng góp lớn cho ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i Hái: S¶n xuÊt thêi kú Xu©n - C«ng cô b»ng s¾t Thu - Chiến Quốc có gì tiến đời  kĩ thuật canh tác * Biến đổi xã hội: bé? ph¸t triÓn, më réng diÖn tÝch gieo trång, n¨ng suÊt t¨ng - XuÊt hiÖn giai cÊp Hỏi: Những biến đổi mặt là địa chủ và tá sản xuất đã có tác động tới xã điền (nông dân lĩnh héi nh thÕ nµo? canh) Hỏi: Nh nào đợc gọi là - Là giai cấp thống trị - Quan lại, nông dân giàu "địa chủ"? XHPK vốn là  địa chủ nh÷ng quý téc cò vµ (14) n«ng d©n giµu cã, cã nhiều ruộng đất Hỏi: Nh nào đợc gọi là - Nông dân bị - Nông dân ruộng  "t¸ ®iÒn"? ruéng, ph¶i nhËn t¸ ®iÒn ruộng địa chủ và nộp địa tô KÕt luËn: Quan hÖ s¶n xuÊt * Quan hÖ s¶n xuÊt phong phong kiÕn h×nh thµnh kiÕn h×nh thµnh Yêu cầu: HS đọc SGK - HS đọc phần 2) X· héi Trung Quèc thêi TÇn - H¸n - Tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh - HS tr×nh bµy theo a) Thêi TÇn chính sách đối nội SGK - Chia đất nớc thành quận, nhµ TÇn? huyÖn - Kể tên số công trình mà - Vạn lí trờng thành, - Cử quan lại đến cai trị Tần Thuỷ Hoàng bắt nông Cung A Phòng, Lăng - Ban hành chế độ đo lờng, d©n x©y dùng? Li S¬n tiÒn tÖ - B¾t lao dÞch Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng tîng gèm bøc - RÊt cÇu k×, gièng ngtranh (h×nh 8) ë SGK? êi thËt, sè lîng lín Gi¶ng: ChÝnh s¸ch tµn b¹o, thÓ hiÖn uy quyÒn cña b¾t n«ng d©n lao dÞch nÆng nÒ TÇn Thuû Hoµng đã khiến nông dân dậy lật đổ nhà Tần và nhà Hán đợc thµnh lËp b) Thêi H¸n Hỏi: Nhà Hán đã ban hành - Xoá bỏ chế độ pháp luật nh÷ng chÝnh s¸ch g×? - Gi¶m thuÕ, lao dÞch, hµ kh¾c xo¸ bá sù hµ kh¾c cña - Gi¶m t« thuÕ, su dÞch ph¸p luËt, khuyÕn Hái: Em h·y so s¸nh thêi khÝch s¶n xuÊt gian tån t¹i cña nhµ TÇn vµ - Nhµ TÇn: 15 n¨m - KhuyÕn khÝch s¶n xuÊt nhµ H¸n V× l¹i cã sù - Nhµ H¸n: 426 n¨m  kinh tÕ ph¸t triÓn, x· chênh lệch đó? Vì nhà Hán ban hành hội ổn định c¸c chÝnh s¸ch phï - TiÕn hµnh chiÕn tranh hîp víi d©n x©m lîc Hái: T¸c dông cña nh÷ng - Kinh tÕ ph¸t triÓn, x· chính sách đó xã hội? hội ổn định  nớc v÷ng vµng 3) Sù thÞnh vîng cña Yêu cầu: HS đọc SGK - HS đọc phần Trung Quèc díi thêi nhµ Hỏi: Chính sách đối nội - Ban hành nhiều chính Đờng nhà Đờng có gì đáng chú ý? sách đúng đắn: cai a) Chính sách đối nội quản các vùng xa, mở - Cử ngời cai quản các địa nhiều khao thi để chọn phơng nh©n tµi, chia ruéng - Më khoa thi chän nh©n cho n«ng d©n, khuyÕn tµi khÝch s¶n xuÊt Hái: T¸c dông cña c¸c chÝnh sách đó? Hỏi: Trình bày chính sách đối ngo¹i cña nhµ §êng? - Kinh tÕ ph¸t triÓn  - Gi¶m thuÕ, chia ruéng cho n«ng d©n đất nớc phồn vinh - Mở rộng lãnh thổ b) Chính sách đối ngoại b»ng c¸ch tiÕn hµnh chiÕn tranh (Liªn hÖ Việt Nam) Hái: Sù cêng thÞnh cña Trung Quốc bộc lộ mặt - Đất nớc ổn định - Kinh tÕ ph¸t triÓn nµo? - TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m lîc  më réng bê (15) - Bờ cõi đợc mở rộng Yêu cầu: HS đọc SGK - Hs đọc phần Giảng: (sử dụng đồ) Từ 2000 n¨m TCN, ngêi Trung Quốc đã xây dựng đất nớc bªn lu vùc s«ng Hoµng Hµ Víi nh÷ng thµnh tùu v¨n minh rực rỡ thời cổ đại, Trung Quốc đóng góp lớn cho ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i Hái: S¶n xuÊt thêi kú Xu©n - C«ng cô b»ng s¾t Thu - Chiến Quốc có gì tiến đời  kĩ thuật canh tác bé? ph¸t triÓn, më réng diÖn tÝch gieo trång, n¨ng suÊt t¨ng - XuÊt hiÖn giai cÊp Hỏi: Những biến đổi mặt là địa chủ và tá sản xuất đã có tác động tới xã điền (nông dân lĩnh héi nh thÕ nµo? canh) Hỏi: Nh nào đợc gọi là - Là giai cấp thống trị "địa chủ"? XHPK vèn lµ nh÷ng quý téc cò vµ n«ng d©n giµu cã, cã nhiều ruộng đất Hỏi: Nh nào đợc gọi là - Nông dân bị "t¸ ®iÒn"? ruéng, ph¶i nhËn ruộng địa chủ và nộp địa tô KÕt luËn: Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn h×nh thµnh Yêu cầu: HS đọc SGK - HS đọc phần - Tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh chính sách đối nội nhµ TÇn? - KÓ tªn mét sè c«ng tr×nh mµ TÇn Thuû Hoµng b¾t n«ng d©n x©y dùng? Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng tîng gèm bøc tranh (h×nh 8) ë SGK? Gi¶ng: ChÝnh s¸ch tµn b¹o, b¾t n«ng d©n lao dÞch nÆng nÒ đã khiến nông dân dậy lật đổ nhà Tần và nhà Hán đợc thµnh lËp cõi, trở thành đất nớc cờng thÞnh nhÊt ch©u ¸ 1) Sù h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc * Những biến đổi s¶n xuÊt - C«ng cô b»ng s¾t  N¨ng suÊt t¨ng  DiÖn tÝch gieo tr«ng t¨ng * Biến đổi xã hội: - Quan l¹i, n«ng d©n giµu  địa chủ - N«ng d©n mÊt ruéng  t¸ ®iÒn * Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn h×nh thµnh 2) X· héi Trung Quèc thêi TÇn - H¸n - HS tr×nh bµy theo a) Thêi TÇn SGK - Chia đất nớc thành quận, huyÖn - Vạn lí trờng thành, - Cử quan lại đến cai trị Cung A Phòng, Lăng - Ban hành chế độ đo lờng, Li S¬n tiÒn tÖ - B¾t lao dÞch - RÊt cÇu k×, gièng ngêi thËt, sè lîng lín thÓ hiÖn uy quyÒn cña TÇn Thuû Hoµng Hỏi: Nhà Hán đã ban hành nh÷ng chÝnh s¸ch g×? - Gi¶m thuÕ, lao dÞch, xo¸ bá sù hµ kh¾c cña ph¸p luËt, khuyÕn Hái: Em h·y so s¸nh thêi khÝch s¶n xuÊt gian tån t¹i cña nhµ TÇn vµ - Nhµ TÇn: 15 n¨m nhµ H¸n V× l¹i cã sù - Nhµ H¸n: 426 n¨m b) Thêi H¸n - Xoá bỏ chế độ pháp luật hµ kh¾c - Gi¶m t« thuÕ, su dÞch - KhuyÕn khÝch s¶n xuÊt  kinh tÕ ph¸t triÓn, x· (16) chênh lệch đó? V× nhµ H¸n ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch phï hîp víi d©n Hái: T¸c dông cña nh÷ng - Kinh tÕ ph¸t triÓn, x· chính sách đó xã hội? hội ổn định  nớc v÷ng vµng Yêu cầu: HS đọc SGK - HS đọc phần Hỏi: Chính sách đối nội - Ban hành nhiều chính nhà Đờng có gì đáng chú ý? sách đúng đắn: cai qu¶n c¸c vïng xa, më nhiều khao thi để chọn nh©n tµi, chia ruéng cho n«ng d©n, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt Hái: T¸c dông cña c¸c chÝnh sách đó? Hỏi: Trình bày chính sách đối ngo¹i cña nhµ §êng? hội ổn định - TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m lîc 3) Sù thÞnh vîng cña Trung Quèc díi thêi nhµ §êng a) Chính sách đối nội - Cử ngời cai quản các địa ph¬ng - Më khoa thi chän nh©n tµi - Kinh tÕ ph¸t triÓn  - Gi¶m thuÕ, chia ruéng cho n«ng d©n đất nớc phồn vinh - Mở rộng lãnh thổ b) Chính sách đối ngoại b»ng c¸ch tiÕn hµnh chiÕn tranh (Liªn hÖ Việt Nam) Hái: Sù cêng thÞnh cña Trung Quốc bộc lộ mặt - Đất nớc ổn định - Kinh tÕ ph¸t triÓn nµo? - Bờ cõi đợc mở rộng - TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m lîc  më réng bê cõi, trở thành đất nớc cờng thÞnh nhÊt ch©u ¸ Cñng cè XHPK Trung Quốc đợc hình thành nh nào? Sù thÞnh vîng cña Trung Quèc biÓu hiÖn ë nh÷ng mÆt nµo díi thêi nhµ §êng? Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (17) TiÕt - Bµi Trung Quèc thêi phong kiÕn (TiÕp theo) I Môc tiªu bµi häc TiÕp theo cña TiÕt – Bµi II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ Trung Quốc phong kiến III TIÕN TR×NH D¹Y HäC Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành XHPK Trung Quốc? Theo em, h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc cã g× kh¸c víi ph¬ng T©y? Trình bày nét chính chính sách đối nội và đối ngoại nhà Đờng Tác dụng chính sách đó? Gi¶ng bµi míi Sau phát triển đến độ cực thịnh dới thời nhà Đờng, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng bị chia cắt suốt nửa kỷ (từ năm 907 đến năm 960) Nhµ Tèng thµnh lËp n¨m 960, Trung Quèc thèng nhÊt vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn, kh«ng m¹nh mÏ nh tríc Hoạt động dạy Yêu cầu: HS đọc SGK Hoạt động học - HS đọc phần - Nhà Tống đã thi hành - Xoá bỏ miễn giảm su chÝnh s¸ch g×? thuÕ, më mang c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp: khai má, luyÖn kim, dÖt t¬ lụa, đúc vũ khí - Những chính sách đó có tác - ổn định đời sống nhân dông g×? d©n sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh lu l¹c - Nhµ Nguyªn ë Trung Quèc - Vua M«ng Cæ lµ Hèt đợc thành lập nh nào? TÊt LiÖt diÖt nhµ Tèng, lËp nªn nhµ Nguyªn ë Trung Quèc Gi¶ng: ThÕ kØ XIII, qu©n m«ng Cæ rÊt hïng m¹nh, vã ngựa ngời Mông Cổ đã trµn ngËp lÉnh thæ c¸c níc ch©u ¢u còng nh ch©u ¸ Khi tiÕn vµo Trung Quèc, ngêi M«ng Cæ lËp nªn nhµ Nguyªn - Ngời Mông Cổ có địa Hỏi: Sự phân biệt đối sử vị cao, hởng nhiều đặc ngêi M«ng Cæ vµ ngêi H¸n ®- quyÒn îc biÓu hiÖn nh thÕ nµo? - Ngêi H¸n bÞ cÊm ®o¸n đủ thứ nh cấm mang vũ khÝ, thËm trÝ c¶ viÖc häp chợ, đờng vào ban đêm Ghi b¶ng 4) Trung Quèc thêi Tèng Nguyªn a) Thêi Tèng - MiÔn gi¶m thuÕ, su dÞch - Më mang thuû lîi - Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp - Cã nhiÒu ph¸t minh b) Thêi Nguyªn - Phân biệt đối xử ngời mông Cổ và ngời Hán - Nh©n d©n næi dËy khëi nghÜa (18) Yêu cầu: HS đọc SGK Hái: Tr×nh bµy diÕn biÕn chÝnh trÞ cña Trung Quèc tõ sau thời Nguyên đến cuối Thanh? Hái: X· héi Trung Quèc cuèi thêi Minh vµ nhµ Thanh cã g× thay đổi? Hái: MÇm mèng kinh tÕ TBCN biÓu hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? Gi¶ng: Thêi Minh vµ thêi Thanh tån t¹i kho¶ng h¬n 500 n¨m ë Trung Quèc Trong suèt qu¸ tr×nh lÞch sö Êy, mÆc dï cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ song Trung Quốc đã đạt đợc nhiÒu thµnh tùu trªn nhiÒu lÜnh vùc - HS đọc phần - 1368, nhµ Nguyªn bÞ lật đổ, nhà Minh thống trị Sau đó Lí Tự Thành lật đổ nhà Minh Quân M·n Thanh t ph¬ng B¾c trµn xuèng lËp nªn nhµ Thanh 5) Trung Quèc thêi Minh Thanh * Thay đổi chính trị: - 1368: nhà Minh đợc thµnh lËp - Lý Tự Thành lật đổ nhà Minh - 1644: Nhà Thanh đợc thµnh lËp * Biến đổi xã hội - XHPK l©m vµo t×nh thêi cuèi Minh vµ Thanh: - Vua quan xa ®o¹ tr¹ng suy tho¸i + Vua quan ăn chơi xa - Nông dân đói khổ xØ + N«ng d©n, thî thñ c«ng ph¶i nép t«, thuÕ nÆng nÒ + Phải lao dịch, * Biến đổi kinh tế: - MÇm mèng kinh tÕ phu TBCN xuÊt hiÖn - Bu«n b¸n víi níc ngoµi + Xuất nhiều xởng đợc mở rộng dệt lớn, xởng làm đồ sø víi sù chuyªn m«n ho¸ cao, thuª nhiÒu nh©n c«ng + Bu«n b¸n víi níc ngoài đợc mở rộng Yêu cầu: HS đọc SGK Hỏi: Trình bày thành - HS đọc phần tựu bật văn hoá Trung - Đạt đợc thành tựu trên Quèc thêi phong kiÕn? rÊt nhiÒu lÜnh vùc v¨n ho¸ kh¸c nhau: v¨n häc, sö häc, nghÖ thuËt ®iªu Hái: KÓ tªn mét sè t¸c phÈm kh¾c, héi ho¹ v¨n häc lín mµ em biÕt? - "T©y du ký", "Tam quèc diÔn nghÜa", Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ "§«ng chu liÖt quèc" trình độ sản xuất gốm qua - Đạt đến đỉnh cao, h×nh 10 SGK? trang trÝ tinh x¶o, nÐt vÏ ®iªu luyÖn §ã lµ t¸c Hái: KÓ tªn mét sè c«ng tr×nh phÈm nghÖ thuËt kiÕn tróc lín? Quan s¸t Cè - Cè cung, V¹n lÝ trêng cung (h×nh SGK) em cã thµnh, khu l¨ng tÈm cña nhËn xÕt g×? c¸c vÞ vua - Gợi ý: đồ sộ, rộng lớn, kiªn cè, kiÕn tróc hµi hoà, đẹp Hái: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña - Cã nhiÒu ph¸t minh 6) V¨n ho¸, khoa häc - kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn a) V¨n ho¸ - T tëng: Nho gi¸o - V¨n häc, sö häc rÊt ph¸t triÓn - NghÖ thuËt: héi ho¹, ®iªu khắc, kiến trúc trình độ cao b) Khoa häc - kÜ thuËt - "Tứ đại phát minh" - Kĩ thuật đóng tàu, luyện s¾t, khai th¸c dÇu má cã đóng góp lớn nhân lo¹i (19) em khoa học - kĩ thuật lớn đóng góp cho Trung Quèc? ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i nh giÊy viÕt, kÜ thuËt in Ên, la bµn, thuèc sóng - Ngoµi ra, Trung Quèc còn là nơi đặt nên móng cho c¸c ngµnh khoa häc - kĩ thuật đại khác: đóng tàu, khai mỏ, luyÖn kim Cñng cè Trình bày thay đổi XHPK Trung Quốc thời Minh - Thanh? V¨n ho¸, khoa häc - kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn cã nh÷ng thµnh tùu g×? Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (20) TiÕt - Bµi ấn độ thời phong kiến I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Các giai đoạn lớn lịch sử ấn độ từ thời cổ đại đến kỉ XIX Nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña nh÷ng v¬ng triÒu vµ njhuwngx biÓu hiÖn cña sù phát triển thịnh đạt ấn độ thời phong kiến Một số thành tựu văn hoá ấn độ thời cổ, trung đại T tëng Lịch sử ấn độ thời phong kiến gắn hng thịnh , li hợp dân tộc với đấu tranh t«n gi¸o Nhận thức đợc ấn độ là trung tâm văn minh nhân loại, có ảnh hởng sâu rộng đến phát triển lịch sử và văn hoá nhiều dân tộc §«ng Nam ¸ KÜ n¨ng Bồi dỡng kĩ quan sát đồ Tổng hợp kiến thức bài để đạt đợc mục tiêu bài học II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ ấn độ thời cổ đại và phong kiến T liệu các triều đại ấn độ Một số tranh ảnh các công trình văn hoá ấn độ III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Sự suy yếu xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh- Thanh đợc biểu hiÖn nh thÕ nµo? Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc- kÜ thuËt cña Trung Quèc thêi phong kiÕn Gi¶ng bµi míi ấn độ- trung tâm văn minh lớn nhân loại đợc hình thành từ sớm Với bề dày lịch sử và thành tựu văn hoá vĩ đại, ấn độ có đóng góp lớn lao lịch sử nhân loại Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi b¶ng Yêu cầu: HS đọc SGK Hái: C¸c tiÓu v¬ng quèc đầu tiên đợc hình thành đâu trên đất ấn độ? Vào thêi gian nµo? Dùng đồ giới thiệu nh÷ng s«ng lín gãp phÇn h×nh thµnh nÒn v¨n minh từ rát sớm ấn độ Hái: Nhµ níc Maga®a thống đời hoµn c¶nh nµo? - §Êt níc Maga®a tån t¹i bao l©u? - Vơng triều Gupta đời vµo thêi gian nµo? - HS đọc phần SGK + 2500 n¨m TCN, trªn lu vc s«ng Ên, thµnh thÞ xuÊt hiÖn + 1500 n¨m TCN, trªn lu vùc s«ng H»ng còng cã nh÷ng thµnh thÞ - Nh÷ng thµnh thÞ- tiÓu v¬ng quèc dÇn liªn kÕt víi §¹o PhËt cã vai trß quan träng qu¸ tr×nh thèng nhÊt nµy - Trong kho¶ng h¬n thÕ kỉ: từ kỉ VI TCN đến thÕ kØ III TCN - TK IV, V¬ng triÒu Gupta đợc thành lập 1) Nh÷ng trang sö ®Çu tiªn - 2500 n¨m TCN: thµnh thÞ xuÊt hiÖn (s«ng Ên) - 1500 n¨m TCN: ( s«ng H»ng) - TK VI TCN: Nhµ níc Maga®a thèng nhÊt  hïng m¹nh ( Cuèi TK III TCN) - Sau TK III TCN: sụp đổ - TK IV: V¬ng triÒu Gupta (21) Yêu cầu: HS đọ SGK Hỏi: Sự phát triển vơng - HS đọc phần triÒu Gupta thÓ hiÖn ë - C¶ kinh tÕ - x· héi vµ nh÷ng mÆt nµo? văn hoá phát triển: chế tạo đợc sắt không rỉ, đúc tợng đồng, dÖt v¶i víi kÜ thuËt cao, làm đồ kim hoàn Hỏi: Sự sụp đổ vơng triÒu Gupta diÜen nh thÕ - §Çu thÕ kØ XII, ngêi nµo? Thæ NhÜ K× tiªu diÖt - Ngời Hồi giáo đã thi hành miền Bắc ấn vơng triều nh÷ng chÝnh s¸ch g×? Gupta sụp đổ - Chiếm ruộng đất, cấm đạo Hinđu  mâu thuẫn Hái: V¬ng triÒu §ªli tån t¹i d©n téc bao l©u? - Từ XII đến XVI, bị ngHỏi: Vua Acơba đã áp dụng ời Mông Cổ công chính sách gì để cai lật đổ trị ấn độ? - Thùc hiÖn c¸c biÖn (GV giới thiệu thêm pháp để xoá bỏ kì thị Ac¬ba cho HS) tôn giáo, thủ tiêu đặc Yêu cầu : HS đọc SGK quyÒn Håi gi¸o, kh«i - Chữ viết đầu tiên đợc ngời phục kinh tế và phát triển Ên §é s¸ng t¹o lµ lo¹i ch÷ v¨n ho¸ gì? Dùng để làm gì? - HS đọc phần - Chữ Phạn  để sáng Gi¶ng: Kinh Vª®a lµ bé t¸c v¨n häc, th¬ ca, sö kinh cÇu nguyÖn cæ nhÊt, thi, c¸c bé kinh vµ lµ "Vª®a" cã nghÜa lµ "hiÓu nguån gèc cña ch÷ biÕt", gåm tËp Hin®u 2) ấn độ thời phong kiến * V¬ng triÒu Gupta:( TK IV - VI) - LuyÖn kim rÊt ph¸t triÓn - NghÒ thñ c«ng: dÖt , chÕ t¹o kim hoµn, kh¾c trªn ngµ voi * V¬ng quèc Håi gi¸o §ªli ( XII- XVI) - Chiếm ruộng đất - Cấm đoán đạo Hinđu * V¬ng triÒu M«g«n (TK XVI - gi÷a TK XIX) - Xo¸ bá k× thÞ t«n gi¸o - Kh«i phôc kinh tÕ - Ph¸t triÓn v¨n ho¸ 3) Văn hoá ấn độ - Ch÷ viÕt: ch÷ Ph¹n - Văn học: Sử thi đồ sộ, kÞch, th¬ ca - Kinh Vª®a - KiÕn tróc: KiÕn tróc Hin®u vµ kiÕn tróc PhËt gi¸o Hái: KÓ tªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc næi tiÕng cña ¢n §é? Gi¶ng: Vë "S¬kunt¬la" nãi vÒ t×nh yªu cña nµng S¬kunt¬la vµ vua §us¬ta, pháng theo mét c©u chuyÖn d©n gian Ên §é bé sö thi: Mahabharata vµ Ramayana - KÞch cña Kali®asa - KiÕn tróc Hin®u: th¸p nhän nhiÒu tÇng, trang trÝ Hỏi: Kiến trúc ấn độ có gì phù điêu đặc sắc? (GV giíi thiÖu tranh ¶nh vÒ kiến trúc ấn độ nh lăng Tadj Mahall, chïa hang - KiÕn tróc PhËt gi¸o: Ajanta ) chïa x©y hoÆc khoÐt s©u vµo v¸ch nói, th¸p cã m¸i trßn nh b¸t óp Cñng cè Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lich sử lớn ấn độ Trình bày thành tựu lớn văn hoá mà ngời ấn độ đã đạt đợc Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (22) (23) TiÕt - Bµi Các quốc gia phong kiến đông nam á I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Nắm đợc tên gọi các quốc gia khu vực Đông Nam á, đặc điểm tơng đồng vị trí địa lý các quốc gia đó C¸c giai ®o¹n lÞch sö quan träng cña khu vùc §«ng Nam ¸ T tëng Nhận thức đợc quá trình lịch sử, gắn bó lâu đời các dân tộc Đông Nam ¸ Trong lịch sử các quốc gia Đông Nam á có nhiều thành tựu đóng góp cho v¨n minh nh©n lo¹i Kü n¨ng Biết xác định đợc vị trí các vơng quốc cổ và phong kiến Đông Nam á trên đồ LËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chñ yÕu cña lÞch sö khu vùc §«ng Nam ¸ II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ Đông Nam á Tranh ảnh, t liệu các công trình kiến trúc, văn hoá, đất nớc khu vực §«ng Nam ¸ III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Sự phát triển ấn Độ dới vơng triều Gupta đợc biểu nh nào? Trình bày thành tựu mặt văn hóa mà ấn độ đã đạt đợc thời trung đại Gi¶ng bµi míi Đông Nam á từ lâu đã đợc coi là khu vực có bề dày văn hóa, lịch sử Ngay từ kỷ đầu công nguyên các quốc gia đầu tiên Đông Nam á đã bắt đầu xuất Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các quốc gia đó đã có nhiều biến chuyÓn Trong bµi chóng ta sÏ nghiªn cøu sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña khu vực Đông Nam á thời đại phong kiến Hoạt động dạy Hoạt động học Yêu cầu HS đọc SGK Hái: KÓ tªn c¸c quèc gia khu vùc §«ng Nam ¸ hiÖn và xác định vị trí các nớc đó trên đồ? - HS đọc phần - 11 níc: ViÖt Nam, Lµo, Th¸i Lan, Campuchia, Myanma, Brun©y, Indonesia, Philippin, Malaysia, Singapore vµ §«ng Timor (HS tù x¸c định trên đồ) Hái: Em h·y chØ c¸c - Cã mét nÐt chung vÒ đặc điểm chung tự điều kiện tự nhiên: ảnh hnhiên các nớc đó? ëng cña giã mïa Hái: §iÒu kiÖn tù nhiªn có tác động nh nào + Thuận lợi: Cung cấp đủ đến phát triển nông nớc tới, khí hậu nóng ẩm nghiÖp? dẫn đến thích hợp cho cây cèi sinh trëng vµ ph¸t triÓn + Khã kh¨n: Giã mïa Ghi b¶ng Sù h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ §«ng Nam ¸ * §iÒu kiÖn tù nhiªn: ChÞu ¶nh hëng cña giã mïa cô thÓ lµ mïa kh« vµ mïa ma - ThuËn lîi: N«ng nghiÖp ph¸t triÓn - Khã kh¨n: Cã nhiÒu thiªn tai (24) cïng lµ nguyªn nh©n g©y lò lôt, h¹n h¸n ¶nh h- * Sù h×nh thµnh c¸c quèc ëng tíi sù ph¸t triÓn n«ng gia cæ: - §Çu c«ng nguyªn Hái: C¸c quèc gia cæ ë nghiÖp - 10 thÕ kû sau c«ng §«ng Nam ¸ xuÊt hiÖn tõ bao giê? - Tõ nh÷ng thÕ kû ®Çu sau nguyªn: C¸c v¬ng quèc ®C«ng nguyªn (trõ ViÖt îc thµnh lËp Nam đã có nhà nớc từ trớc C«ng nguyªn) Hái: H·y kÓ tªn mét sè quốc gia cổ và xác định vị trí trên đồ? Champa, Phï Nam, vµ Sù h×nh thµnh cµ ph¸t Yêu cầu: HS đọc sách hàng loạt các quốc gia nhỏ triển các quốc gia gi¸o khoa phong kiÕn §«ng Nam ¸ kh¸c Gi¶ng: C¸c quèc gia - Tõ thÕ kØ X- XVIII, phong kiến Đông Nam á - Học sinh đọc phần thêi k× thÞnh vîng còng tr¶i qua c¸c giai - Inđônêsia: vơng triều ®o¹n h×nh thµnh, hng M«gi«pahit(1213-1527) thÞnh vµ suy vong Campuchia:Thêi k× ¡ng ë mçi níc, c¸c qu¸ tr×nh co(IX- XV) đó diễn thời gian Mianma:V¬ng quèc kh¸c nhau.Nhng nh×n Pagan(XI) chung, giai ®o¹n cña nöa - Th¸i Lan:V¬ng quèc sau kỉ X đến đàu kỉ Sukh«thay(XIII) XVIII lµ thêi k× thÞnh vLµo:V¬ng quèc L¹n îng nhÊt cña c¸c quèc gia X¹ng(XV- XVII) phong kiÕn §«ng Nam ¸ - §¹i ViÖt - Champa Cuèi thÕ kØ XIII, dßng vua Giava m¹nh lªnchinh phôc tÊt c¶ c¸c tiÓu quèc ë hai đảo Xumatơra và GiavalËp nªn v¬ng triÒu M«gi«pahit hïng m¹nh suèt h¬n thÕ kØ - Pagan(XI) Sukh«thay(XIII) L¹n Xang(XIV),Ch©n l¹p(VI), Champa, Thµnh tùu næi bËt cña c d©n §«ng Nam ¸ thêi phong kiÕn lµ kiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c víi nhiÒu c«ng Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh næi tiÕng: §Òn ¨ng kiến trúc Đông Nam co, đền Bôrôbuđua, chùa ¸ qua h×nh 12 vµ 13 th¸p Pagan, th¸p chµm - H×nh vßng kiÓu b¸t óp, có tháp nhọn, đồ sộ, khắc ho¹ nhiÒu h×nh ¶nh sinh động(chịu ảnh hởng kiÕn tróc Ên §é) (25) Cñng cè Tr×nh bµy ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh nªn c¸c v¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸ 2.Kể tên số nớc Đông Nam á tiêu biểu và số công trình kiến trúc đặc s¾c Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (26) TiÕt - Bµi C¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ (TiÕp theo) I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Trong sè c¸c quèc gia §«ng Nam ¸, Lµo vµ Campuchia lµ hai níc lÊng giÒng gÇn gòi víi ViÖt Nam Nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö lín cña hai níc T tëng Båi dìng cho hs t×nh c¶m yªu quý, tr©n träng truyÒn thèng lÞch sö cña Lµo vµ Campuchia, thấy đợc mối quan hệ mật thiết nớc Đông dơng KÜ n¨ng Lập đợc biểu đò các giai đoạn phát triển lịch sử Lào và Campuchia II Thiết bị và đồ dùng dạy học Lợc đồ các nớc Đông Nam á(Hình 16 phóng to) Bản đồ Đông Nam á T liÖu lÞch sö vÒ lµo vµ Campuchia III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Kể tên các nớc khu vực Đông Nam á và xác định vị trí các nớc trên đồ C¸c níc khu vùc §«ng Nam ¸ cã ®iÓm g× chung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn? điều kiện đó có ảnh hởng gì đến phát triển nông nghiệp? Gi¶ng bµi míi Campuchia và Lào là hai nớc anh em cùng trên bán đảo Đông Dơng với Việt Nam Hiểu đợc lịch sử hai nớc bạn cúng góp phần hiểu thêm lịch sử nớc m×nh Hoạt động dạy Yêu cầu: HS tự đọc SGK Hái: Tõ thµnh lËp ®Ðn n¨m 1863, lÞch sö Campuchia cã thÓ chia thµnh mÊy giai ®o¹n? Hoạt động học - HS đọc phần giai ®o¹n lín: - Tõ TKIIV: Phï Nam - Tõ TK VIIX: Ch©n L¹p - Tõ TKIXXV:Thêi k× ¨ngco - Tõ TKXV1863: suy Hái: C d©n ë Campuchia yÕu téc ngêi nµo h×nh thµnh? - D©n cæ §«ng Nam ¸ - Téc ngêi Kh¬me Hái: T¹i thêi kú ph¸t - TKVI, v¬ng quèc Ch©n triÓn cña Campuchia l¹i L¹p h×nh thµnh đợc gọi là "thời kỳ - Ăngco là kinh đô, có ¡ngco" nhiều đề tháp: ĂngcoVát, Ăngcothom đợc xây Hái: Sù ph¸t triÓn cña dùng thêi k× nµy Campuchia thêi k× ¡ngo - N«ng nghiÖp rÊt ph¸t Ghi b¶ng V¬ng quèc Campuchia a Tõ TK I VI: Níc Phï Nam b Tõ TK VI IX Níc Ch©n N¹p (tiÕp xóc víi v¨n ho¸ Ên §é, biÕt kh¾c ch÷ Ph¹n) c Tõ thÕ kû IX - XV: Thêi kú ¡ngco - S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh (27) béc lé ë nh÷ng ®iÓm nµo? triÓn - Có nhiều kiến trúc độc Giảng: "Ăngo" có nghĩa là đáo "đô thị", "kinh thành" - Quân đội hùng mạnh Ăngo Vat đợc xây dựng từ thÕ kØ XII, cßn ¡ngo Thom đợc xây dựng suèt thÕ kØ cña thêi k× ph¸t triÓn Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ khu đền Ăngo Vat qua - Quy mô: đồ sộ hình 14? ( GV có thể mô - Kiến trúc: độc đáo  thể tả kĩ khu đền theo t liệu) hiÖn ãc thÈm mÜ vµ tr×nh độ kiến trúc cao Hái: Thêi k× suy yÕu cña ngêi Campuchia Campuchia là thời kì - Từ sau TK XV đến năm nµo? 1863 - bị Pháp đô hộ Yêu cầu: HS đọc SGK Hái: LÞch sö Lµo cã nh÷ng mèc quan träng nµo? KÓ thªm cho HS vÒ Pha Ngõm theo SGV - HS đọc phần + Tríc TK XIII: ChØ cã ngêi §«ng Nam ¸ cæ lµ ngêi Lµo Thîng + Sang thÕ kû XIII, ngêi Th¸i di c  Lµo Lïm, bé téc chÝnh cña Lµo + 1353: Nớc Lạn Xạng đợc thành lập Hái: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt + XV- XVII: ThÞnh vîng chính đối nội và đối + XVIII- XIX: Suy yếu ngoại vơng quốc Lạn - Đối nội: Chia đất nớc X¹ng thành các mờng đặt quan cai trị, xây quân đội vững m¹nh - §èi ngo¹i: Lu«n gi÷ mèi quan hÖ hßa hiÕu víi c¸c níc nhng c¬ng quyÕt chèng x©m lîc kiến trúc độc đáo - Më réng l·nh thæ b»ng vò lùc d Tõ thÕ kû XV- 1863: Thêi kú suy yÕu V¬ng quèc Lµo * Tríc thÕ kû XIII: Ngêi Lµo Th¬ng * Sau thÕ kû XIII: Ngêi Th¸i di c  lµo Lïm * 1353: Nớc Lạn Xạng đợc thành lập * XV- XVII: Thêi kú thÞnh vîng - §èi néi: + Chia đất nớc để cai trị + Xây dựng quân đội - §èi ngo¹i: + Gi÷ quan hÖ hßa hiÕu víi c¸c níc l¸ng giÒng + Kiªn quyÕt chèng x©m lîc * XVIII- XIX: Suy yÕu - Do sù cè tranh chÊp Hái: Nguyªn nh©n nµo quyÒn lùc hoµng téc, dẫn đến suy yếu v- đất nớc suy yếu, vơng ¬ng quèc L¹n X¹ng? quèc Xiªm x©m chiÕm - Uy nghi, đồ sộ có kiến Hái: KiÕn tróc Th¹t tróc nhiÒu tÇng líp, cã Luæng cña Lµo cã g× th¸p phô nhá h¬n ë xung gièng vµ kh¸c víi c¸c quanh, nhng cã phÇn c«ng tr×nh kiÕn tróc cña kh«ng cÇu kú, phøc t¹p c¸c níc khu vùc? b»ng c¸c c«ng tr×nh cña Campuchia Cñng cè - LËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña lÞch sö Lµo vµ Campuchia đến kỷ XIX - Tr×nh bµy sù thÞnh vîng cña Campuchia thêi kú ¡ngco (28) Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (29) TiÕt - Bµi Nh÷ng nÐt chung vÒ x· héi phong kiÕn I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Thêi gian h×nh thµnh vµ tån t¹i cña x· héi phong kiÕn NÒn t¶ng kinh tÕ vµ c¸c giai cÊp c¬ b¶n x· héi ThÓ chÕ chÝnh trÞ cña nhµ níc phong kiÕn T tëng Gi¸o dôc niÒm tin vµ lßng tù hµo vµ truyÒn thång lÞch sö, thµnh tùu v¨n ho¸, khoa học ký thuật mà dân tộc đã đạt đợc thời phong kiến KÜ n¨ng Lµm quen víi ph¬ng ph¸p tæng hîp, khÝa qu¸t ho¸ sù kiÖn, biÕn cè lich sö tõ đó rút nhận xét, kết luận cần thiết II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ châu Âu, châu á T liÖu vÒ XHPK ë ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y III TiÕn tr×nh giê d¹y Tæ chøc líp: KTSS KiÓm tra miÖng Sự phát triển Vơng quốc Campuchia thời Ăngco đợc biểu nh nào? Em hãy trình bày chính sách đối nội và đối ngoại các vua Lạn Xạng Gi¶ng bµi míi Qua các tiết học trớc, chúng ta đã biết đợc hình thành, phát triển chế độ phong kiến phơng Đông và phơng Tây Chế độ phong kiến là giai ®o¹n quan träng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö loµi ngêi Hoạt động dạy Hoạt động học Hái: XHPK ph¬ng §«ng vµ Tr¶ lêi: + Ph¬ng §«ng: ch©u ¢u h×nh thµnh tõ nµo? Tríc c«ng nguyªn (Trung Quèc) §Çu c«ng nguyªn (c¸c níc §«ng Nam ¸) + Ch©u ¢u: ThÕ kØ V Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ Tr¶ lêi: + XHPK ph¬ng thêi gian h×nh thµnh XHPK §«ng: h×nh thµnh rÊt cña khu vùc trªn? sím + XHPK ch©u ¢u: h×nh thµnh muén h¬n Hái: Thêi k× ph¸t triÓn cña XHPK ë ph¬ng §«ng vµ ch©u Tr¶ lêi: + XHPK ph¬ng ¢u kÐo dµi bao l©u? §«ng ph¸t triÓn chËm ch¹p: Trung Quèc (VII XVI), c¸c níc §«ng Nam ¸ (x - xvi) + xhpk ch©u ¢u: TK XI - TK XIV Hái: Thêi k× khñng ho¶ng vµ suy vong ë ph¬ng §«ng vµ + Ph¬ng §«ng: kÐo dµi ch©u ¢u diÔn nh thÕ nµo? suèt thÕ kØ (XVI - gi÷a TK XIX) + Ch©u ¢u: rÊt nhanh Yêu cầu: HS đọc SGK (XV - XVI) Hỏi: Theo em, sở kinh tế - HS đọc phần cña XHPH ë ph¬ng §«ng vµ Gièng: §Òu sèng nhê Ghi b¶ng Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XHPK - XHPK ph¬ng §«ng: H×nh thµnh sím, ph¸t triÓn chËm, suy vong kÐo dµi - XHPK ë ch©u ¢u h×nh thµnh muén h¬n, kÕt htóc sím h¬n so víi XHPK ë ph¬ng §«ng  Chñ nghÜa t b¶n h×nh thµnh C¬ së kinh tÕ - x· héi cña XHPK (30) ch©u ¢u cã ®iÓm g× gièng vµ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu kh¸c nhau? Kh¸c: + Ph¬ng §«ng: Bã hÑp ë c«ng x· n«ng th«n + Ch©u ¢u: §ãng kÝn lãnh địa phong kiÕn Hái: Tr×nh bµy c¸c giai cÊp c¬ b¶n XHPK oÎ c¶ ph¬ng §«ng vµ ch©u ¢u? Tr¶ lêi: Ph¬ng §«ng: §Þa chñ - n«ng d©n Hái: H×nh thøc bãc lét chñ Ch©u ¢u: l·nh chóa yÕu XHPK lµ g×? n«ng n« Hỏi: Giai cấp địa chủ, lãnh chúa bóc địa tô nh - Bóc lột địa tô nµo? - Giao ruộng đất cho Hái: NÒn kinh tÕ phong kiÕn n«ng d©n, n«ng n«  thu ë ph¬ng §«ng vµ ch©u ¢u cßn t«, thuÕ rÊt nÆng kh¸c ë ®iÓm nµo? - ë ch©u ¢u xuÊt hiÖn thành thị trung đại  thơng nghiệp, công nghiệp Yêu cầu: HS đọc phần ph¸t triÓn Hái: Trong XHPK, lµ ngêi n¾m quyÒn lùc? HS đọc SGK - Vua là ngời đứng đầu Hỏi: Chế độ quân chủ là gì? máy Nhà nớc phong kiÕn Hỏi: Chế độ quân chủ châu Trả lời: Thể chế Nhà nớc Âu và phơng Đông có gì khác Vua đứng đầu biÖt? - Phơng đông: Vua có nhiÒu quyÒn lùc  Hoàng đế - Ch©u ¢u: Lóc ®Çu h¹n chế các lãnh địa  TK XV: quyÒn lùc tËp trung tay vua Cñng cè - C¬ së kinh tÕ: n«ng nghiÖp - §Þa chñ - N«ng d©n (ph¬ng §«ng) - L·nh chóa - N«ng n« (Ch©u ¢u) - Ph¬ng thøc bãc lét: §Þa t« Nhµ níc phong kiÕn - Thể chế nhà nớc: Vua đứng đầu  Chế độ quân chủ - Chế độ quân chủ phơng §«ng vµ ch©u ¢u cã sù kh¸c biÖt: + Mức độ + Thêi gian Lập so sánh chế độ phong kiến phơng Đông và châu Âu theo mẫu sau Phong kiÕn ph¬ng §«ng - Thêi gian h×nh thµnh: - C¬ së kinh tÕ - x· héi - Nhµ níc: Phong kiÕn ch©u ¢u - Thêi gian h×nh thµnh: - C¬ së kinh tÕ - x· héi - Nhµ níc: Trong XHPK cã nh÷ng giai cÊp nµo? Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a c¸c giai cÊp Êy? Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp (31) liªn hÖ ®t 01689218668 häc k× TiÕt 43 - Bµi 20 nớc đại việt thời lê sơ (1428 - 1527) IV mét sè danh nh©n v¨n hãa d©n téc I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Hiểu biết sơ lợc đời và cống hiến to lớn số danh nhân văn hóa, tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông nghiệp nớc Đại viÖt ë thÕ kû XV T tëng Tự hào và biết ơn bậc danh nhân thời Lê, từ đó hình thành ý thức trách nhiÖm gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc Kü n¨ng Kỹ phân tích, đánh giá các kiện lịch sử II Thiết bị và đồ dùng dạy học Ch©n dung NguyÔn TrÜa: Su tÇm c©u chuyÖn d©n gian vÒ c¸c danh nh©n v¨n hãa III TiÕn tr×nh giê d¹y ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò Giáo dục và thi cử thời Lê sơ có đặc điểm gì? Nªu mét sè thµnh tùu v¨n hãa tiªu biÓu? Gi¶ng bµi míi TÊt c¶ nh÷ng thµnh tùu tiªu biÓu vÒ v¨n häc, khoa häc, nghÖ thuËt mµ c¸c em vừa nêu, phần lớn phải kể đến công lao đóng góp danh nhân văn hãa Hoạt động dạy Hoạt động học Hái: Trong cuéc khëi nghÜa Lam S¬n Lµ nhµ chÝnh trÞ, qu©n NguyÔn Tr·i cã vai trß nh thÕ nµo? đại tài; đóng gãp cña «ng lµ mét nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn đến thắng lợi khởi nghÜa Lam S¬n Hái: Sau khëi nghÜa Lam S¬n, «ng cã - ViÕt nhiÒu t¸c phÈm cã gi¸ trÞ: đóng góp gì đất nớc? + V¨n häc: B×nh Ng« đại cáo… + Sử học, địa lý học: Qu©n trung tõ mÖnh tập, D địa chí… Ghi b¶ng 1) NguyÔn Tr·i (1380 - 1442) - Lµ nhµ chÝnh trị, quân đại tµi, danh nh©n v¨n hãa thÕ giíi (32) Hái: C¸c t¸c phÈm cña «ng tËp trung - ThÓ hiÖn t tëng nh©n ph¶n ¸nh néi dung g×? đạo sâu sắc - Tài đức độ sáng chãi cña «ng: yªu níc, thơng dân HS đọc phÇn in nghiªn SGK Hái: Qua nhËn xÐt cña Lª Th¸nh - Lµ anh hïng d©n téc, Tông, em hãy nêu đóng góp là bậc mu lợc cña NguyÔn Tr·i? khëi nghÜa Lam S¬n - Lµ Nhµ v¨n hãa kiÖt xuÊt, lµ tinh hoa cña thời đại giờ, tên tuæi cña «ng r¹ng rì lÞch sö Gi¶ng: H47 Trong nhµ thêi NguyÔn Tr·i ë lµng NhÞ Khª cßn lu gi÷ nhiÒu di vật quý đó có chân dung NguyÔn Tr·i mµ nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho lµ kh¸ cæ Bøc tranh thÓ hiÖn kh¸ đạt lòng yêu nớc, thơng dân Nguyễn Trãi (những nét hiền hòa đợm vẻ u t sâu lắng, mái tóc bạc phơ và đôi m¾t tinh anh cña NguyÔn Tr·i) - ThÓ hiÖn t tëng nhân đạo, yêu nớc thơng dân 2) Lª Th¸nh T«ng (1442 1497) Hái: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ - Con thø t cña Lª vua Lª Th¸nh T«ng? Th¸nh T«ng, mÑ lµ Ng« ThÞ Ngäc Giao - Năm 1460, đợc lên ng«i 18 tuæi - Quan t©m ph¸t triÓn Hỏi: Ông có đóng góp gì cho kinh tế (phát triển viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa? nông nghiệp - công thơng nghiệp, đê Hồng §øc, luËt Hång §øc), ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ v¨n hãa - Hội Tao đàn - LËp Héi Tao Hỏi: Kể đóng góp Lê - Nhiều tác phẩm văn đàn Th¸nh T«ng lÜnh vùc v¨n häc? häc cã gi¸ trÞ gåm v¨n th¬ ch÷ H¸n (300 bµi), Gi¶ng: Th¬ v¨n cña Lª Th¸nh T«ng v¨n th¬ ch÷ N«m vµ héi Tao §µn phÇn lín ca ngîi nhµ Lê, ca ngợi phong cảnh đất nớc, đậm (33) đà tinh thần yêu nớc  ¤ng lµ nh©n vËt xuÊt s¾c vÒ nhiÒu mÆt Hái: HiÓu biÕt cña em vÒ Ng« SÜ - Lµ nhµ sö häc næi Liªn? tiÕng TK XV - 1442 đỗ Tiến sĩ - T¸c gi¶ cuèn "§¹i ViÖt sö ký toµn th" Hỏi: Tên tuổi Ngô Sĩ Liên còn để - Tên phố l¹i dÊu Ên g×? - Tªn trêng häc næi tiÕng  ThÓ hiÖn vai trß vµ tr¸ch nhiÖm häc tËp tèt cña gi¸o viªn vµ häc sinh, xứng đáng với tên tuæi cña vÞ danh nh©n v¨n hãa cña d©n téc 3) Ng« SÜ Liªn (TK XV) - Lµ nhµ sö häc næi tiÕng 4) L¬ng thÕ Vinh (1442 - ?) Hái: L¬ng ThÕ Vinh cã vai trß quan So¹n th¶o bé "HÝ ph- - Bé "HÝ phêng trọng nh nào thành tựu ờng phả lục" Đây là phả lục" c«ng tr×nh lÞch sö nghÖ nghÖ thuËt? - Lµ nhµ to¸n thuËt s©n khÊu häc næi tiÕng - Bé "§¹i thµnh to¸n Hỏi: Ông đỗ Trạng nguyên năm 1463 pháp" C«ng tr×nh to¸n häc næi tiÕng cña «ng lµ g×? GV nªn kÓ mét sè t×nh tiÕt chuyÖn vÒ L¬ng ThÕ Vinh (xem phô lôc) Cñng cè §¸nh gi¸ cña em vÒ mét danh nh©n v¨n hãa tiªu biÓu thÕ kû XV? Những danh nhân đợc nêu bài học đã có công lao gì dân tộc? Híng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp liªn hÖ ®t 01689218668 T liệu tham khảo (Nếu đủ giờ) GV giới thiệu thêm đời Nguyễn Trãi nhằm làm bật nhân c¸ch s¸ng, cao thîng cña NguyÔn Tr·i Nguyễn Trãi sinh 1380 kinh thành Thăng Long (nhà ông ngoại T đồ TrÇn Nguyªn §¸n) Cha NguyÔn Trµi lµ NguyÔn øng Long - mét ngêi næi tiÕng hay chữ, đỗ Bảng nhãn năm 1374, làm Tự khanh kiêm Trung th thị lang chính quyền nhà Hồ Nguyễn Trãi là ngời học rộng tài cao, đỗ Thái học sinh (34) (Tiến sĩ) năm 1400, sau đó giữ chức Ngự sử đài chánh chởng chính quyền nhµ Hå Nhµ Hå thÊt b¹i, NguyÔn Tr·i bÞ giam láng ë thµnh §«ng Quan Qu©n Minh tìm cách mua chuộc nhng không lay chuyển đợc ngời có lòng yªu níc nång nµn vµ ý chÝ bÊt khuÊt cña NguyÔn Tr·i NguyÔn Tr·i cã nhiÒu cống hiến to lớn công việc tổ chức và lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn Với tÝnh t×nh c¬ng trùc th¼ng th¾n, n¨m 1442, «ng bÞ bän gian thÇn vu oan lµ giÕt vua Lê Thái Tông để sát hại nhà ông, Lê Thánh Tông lên ngôi, nhà vua đã gi¶i oan cho NguyÔn Tr·i "D địa chí" Nguyễn Trãi: Viết vào TK XV, là sách địa lý đầu tiên nớc ta Sách gồm 54 chơng, viết địa và tài nguyên thiên nhiên cña c¸c khu vùc ë níc L¬ng ThÕ Vinh Ngêi lµng Cao L¬ng, huyÖn Thiªn B¶n (nay lµ Vô B¶n, Nam §Þnh), tõ nhá tiếng là thần đồng Ông thi đậu Trạng Nguyên năm 22 tuổi, làm quan Viện Hàn Lâm dới thời Lê Thánh Tông Từ nhỏ, Vinh đã làm ngời phải thán phục tìm cách lấy rơi xuống hố hẹp và sâu cách đổ đầy níc vµo hè cho bëi næi lªn Sø nhµ Minh v« cïng kinh ng¹c vÒ tµi trÝ cña «ng nghÜ c¸ch c©n voi (cho voi xuèng thuyÒn, ®o ngÊn níc d©ng lªn m¹n thuyÒn, sau đó cho đá hộc xuống thuyền, đo mực nớc nh lần trớc và cân hòn đá, céng l¹i lµ søc nÆng cña voi) (35) TiÕt 44 - Bµi 21 «n tËp ch¬ng IV I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Thấy đợc phát triển toàn diện đất nớc ta kỷ XV - đầu kỷ XVI So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c gi÷a thêi thÞnh trÞ nhÊt (thêi Lª s¬) víi thêi Lý - TrÇn T tëng Lßng tù hµo, tù t«n d©n téc vÒ mét thêi thÞnh trÞ cña phong kiÕn §¹i ViÖt ë thÕ ký XV - ®Çu thÕ kû XVI Kü n¨ng Hệ thống các thành tựu lịch sử thời đại II Thiết bị và đồ dùng dạy học Lợc đồ lãnh thổ Đại Việt thời Trần và thời Lê sơ Bảng phụ sơ đồ tổ chức máy chính quyền thời Lý - Trần và thời Lê sơ Tranh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh nghÖ thuËt, nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu thêi Lª s¬ III TiÕn tr×nh giê d¹y ổn định lớp KiÓm tra bµi cò Những cống hiến Nguyễn Trãi nghiệp nớc Đại Việt? HiÓu biÕt cña em vÒ Lª Th¸nh T«ng? Gi¶ng bµi míi Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam TK XV - đầu TK XVI, cần hệ thèng hãa toµn bé kiÕn thøc vÒ mäi mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n häc nghÖ thuật thời kỳ đợc coi là thịnh trị chế độ phong kiến Việt Nam Hoạt động dạy Hoạt động học Gi¶ng: XÐt vÒ mÆt chÝnh trÞ, chñ yÕu tËp trung vµo tæ chøc bé m¸y Nhµ níc - GV đa sơ đồ tổ chức máy nhà níc thêi Lý TrÇn vµ thêi Lª s¬ Hái: NhËn xÐt sù gièng vµ kh¸c - Các triều đình phong tổ chức máy nhà nớc đó? kiến xây dựng nhà - Triều đình? níc tËp quyÒn - Các đơn vị hành chính? - Thêi Lý - TrÇn: bé máy nhà nớc đã hoàn chØnh trªn danh nghÜa nhng thùc chÊt vÉn cßn đơn giản, làng xã còn nhiÒu luËt lÖ Thêi Lª s¬: Bé m¸y nhµ níc tËp quyÒn chuyên chế đã kiện toµn ë møc hoµn chØnh nhÊt Ghi b¶ng 1) VÒ mÆt chÝnh Bé m¸y Nhµ níc ngµy cµng hoµn chØnh, chÆt chÏ (36) Thêi Lª Th¸nh T«ng, mét sè c¬ quan vµ chøc quan cao cÊp nhÊt và trung gian đợc bãi bỏ, tăng cờng đợc tính tËp quyÒn HÖ thèng tra, gi¸m s¸t ho¹t động quan lại đợc t¨ng cêng tõ trung ¬ng đến tận đơn vị xã Các đơn vị hành chính tổ chức chặt chẽ hơn, đặc biÖt lµ cÊp Thõa tuyªn vµ cÊp x· Hỏi: Cách đào tạo, tuyển chọn bổ Nhà nớc thời Lê Thánh dông quan l¹i? T«ng lÊy ph¬ng thøc học tập, thi cử làm phơng thức chủ yếu, đồng thời là nguyên tắc để tuyÓn lùa, bæ nhiÖm quan l¹i C¸c c¬ quan vµ chøc vô gióp viÖc nhµ vua ngày càng đợc xếp quy cñ vµ bæ sung ®Çy đủ (6 Bộ, Hàn Lâm ViÖn, Quèc sö ViÖn, Ngù sö §µi…) Hái: Nhµ níc thêi Lª s¬ kh¸c Nhµ n- - Thêi Lý - TrÇn: Nhµ íc thêi Lý - TrÇn ë ®iÓm g×? níc qu©n chñ quý téc - Thêi Lª s¬: Nhµ níc qu©n chñ quan liªu chuyªn chÕ Hái: ë níc ta ph¸p luËt cã tõ bao giê? - Thêi §inh - TiÒn Lª, 2) LuËt ph¸p mÆc dï Nhµ níc tån t¹i h¬n 30 n¨m, nhng cha cã ®iÒu kiÖn x©y dùng ph¸p luËt - 1042, sau nhµ Lý thµnh lËp 32 n¨m, bé luËt thµnh v¨n ®Çu tiªn nớc ta đời (Luật H×nh th) - §Õn thêi Lª s¬, luËt pháp đợc xây dựng t- (37) ơng đối hoàn chỉnh (LuËt Hång §øc) §¶m b¶o trËt tù an Hái: ý nghÜa cña ph¸p luËt? ninh, kû c¬ng x· héi Hái: LuËt ph¸p thêi Lª s¬ cã ®iÓm g× Gièng: gièng vµ kh¸c luËt ph¸p thêi Lý + B¶o vÖ quyÒn lîi cña TrÇn? nhµ vua vµ giai cÊp thèng trÞ + B¶o vÖ trËt tù x· héi, b¶o vÖ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (cÊm giÕt tr©u, bß) - Kh¸c: LuËt ph¸p thêi Lª s¬ cã nhiÒu ®iÓm tiÕn bé: b¶o vÖ quyÒn lợi ngời phụ nữ, đề cập đến vấn đề bình đẳng gi÷a nam giíi - n÷ giíi (con g¸i thõa hëng gia tµi nh trai) Hái: T×nh h×nh kinh tÕ thêi Lª s¬ cã g× gièng vµ kh¸c thêi Lý - TrÇn? - Quan t©m më réng diện tích đất trồng trọt Hái: N«ng nghiÖp? Thêi Lª s¬ diÖn tÝch trồng trọt đợc mở rộng nhanh chãng bëi c¸c chÝnh s¸ch khai hoang cña Nhµ níc - Chó träng x©y dùng hệ thống đê điều Thời Lê sơ có đê Hồng Đức - Sù ph©n hãa ruéng đất ngày càng sâu sắc Thêi Lý, ruéng c«ng chiÕm u thÕ Thêi Lª s¬, ruéng t ngµy cµng ph¸t triÓn Hái: Thñ c«ng nghiÖp ? H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng Thêi Lª s¬ cã c¸c ph- LuËt ph¸p ngµy cµng hoµn chØnh, cã nhiÒu ®iÓm tiÕn bé 3) Kinh tÕ a) N«ng nghiÖp - Më réng diÖn tích đất trồng - Xây dựng đê ®iÒu - Sù ph©n hãa chiÕm h÷u ruéng đất ngày càng s©u s¾c b) Thñ c«ng nghiÖp Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn (38) Hái: Th¬ng nghiÖp ? Giảng: Đến đời Lê sơ, tình hình kinh tế đã phát triển mạnh mẽ GV gọi 2HS lên vẽ sơ đồ các giai cấp, tÇng líp x· héi thêi Lý - TrÇn vµ thời Lê sơ (việc chuẩn bị đợc tiến hµnh ë nhµ) Hỏi: Nhận xét sơ đồ đó? Gi¶ng: VËy, thêi Lý - TrÇn quan hÖ sản xuất phong kiến đã xuất nhng còn yếu ớt, đến thời Lê sơ, quan hệ đó đợc xác lập vững Hỏi: Giáo dục thi cử thời Lê sơ đạt nh÷ng thµnh tùu nµo? Kh¸c g× thêi Lý - TrÇn? Hái: V¨n häc thêi Lª s¬ tËp trung ph¶n ¸nh néi dung g×? Hái: NhËn xÐt vÒ nh÷ng thµnh tùu êng, xëng s¶n xuÊt (Côc b¸ch t¸c) Chợ làng ngày càng đợc mở rộng Thăng Long, trung t©m th¬ng nghiÖp h×nh thµnh tõ thời Ký, đến thời Lê sơ trở thành đô thị buôn b¸n sÇm uÊt - Giống: có giai cÊp thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ víi c¸c tÇng lớp: quý tộc, địa chủ t h÷u (ë c¸c lµng x·), n«ng d©n c¸c lµng x·, n« t× - Kh¸c: + Thêi Lý - TrÇn: tÇng líp v¬ng hÇu quý téc đông đảo, nắm quyÒn lùc, tÇng líp n«ng n«, n« t× chiÕm số đông xã hội + Thêi Lª s¬: tÇng líp nô tì giảm dần số lợng, tầng lớp địa chủ t h÷u rÊt ph¸t triÓn - Kh¸c thêi Lý - TrÇn, thời Lê sơ tôn sùng đạo Nho - Nhµ níc quan t©m ph¸t triÓn gi¸o dôc (nhiều ngời đỗ Tiến sĩ: thêi Lª Th¸nh T«ng cã tíi 501 tiÕn sÜ) ThÓ hiÖn lßng yªu níc, niÒm tù hµo d©n téc, ca ngîi thiªn nhiªn c¶nh đẹp quê hơng, ca ngợi nhµ vua (NguyÔn Tr·i, Lª Th¸nh T«ng vµ héi Tao đàn) - Phong phó, ®a d¹ng, cã nhiÒu t¸c phÈm sö thèng c) Th¬ng nghiÖp Chî ph¸t triÓn 4) X· héi Ph©n chia giai cÊp ngµy cµng s©u s¾c 5) V¨n hãa, gi¸o dôc, khoa häc nghÖ thuËt - Quan t©m ph¸t triÓn gi¸o dôc V¨n häc yªu níc - NhiÒu c«ng tr×nh khoa häc, (39) khoa häc, nghÖ thuËt thêi Lª s¬? Cñng cè Theo hÖ thèng c¸c c©u hái bµi học, địa lý học, toán nghệ thuật có giá häc… rÊt cã gi¸ trÞ trÞ - NghÖ thuËt kiÕn tróc ®iªu luyÖn, nhiÒu c«ng tr×nh lín (40) Bµi tËp vÒ nhµ LËp b¶ng thèng kª c¸c t¸c phÈm v¨n häc, sö häc næi tiÕng C¸c t¸c phÈm v¨n häc Thêi Lý Thêi TrÇn (1010 – 1225) (1226 - 1400) Bµi th¬ thÇn bÊt hñ - "HÞch tíng sÜ v©n" (Bản tuyên ngôn độc Trần Quốc Tuấn lËp lÇn thø nhÊt) - "Tông giµ hoµn kinh s" - TrÇn Quang Kh¶i - "B¹ch §»ng giang phó" - Tr¬ng H¸n Siªu Thêi Lª s¬ (1428 - 1527) - "Qu©n trung tõ mÖnh tËp, B×nh Ng« đại cáo, Chí Linh sơn phó…" - NguyÔn Tr·i - "Hång §øc quèc ©m thi tËp, Quúnh uyÓn cöu ca, Cæ t©m b¸ch vÞnh…" - Lª Th¸nh T«ng - "§¹i ViÖt sö ký" - - "§¹i ViÖt sö ký toµn Lª V¨n Hu th" - Ng« SÜ Liªn - "Lam S¬n thùc lôc", "Hoµng triÒu quan chÕ" C¸c t¸c phÈm sö häc LËp b¶ng thèng kª c¸c bËc danh nh©n ë thÕ kû XV Tªn Chó ý: TiÕt 45 lµm bµi tËp LS ch¬ng IV C«ng lao (41) Ch¬ng V đại việt các thể kỷ XVI - XVIII TiÕt 46 - Bµi 22 sù suy yÕu cña Nhµ níc phong kiÕn tËp quyÒn (ThÕ kû XVI - XVIII) I t×nh h×nh chÝnh trÞ - x· héi I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Sự sa đọa triều đình phong kiến nhà Lê sơ, phe phái dẫn đến xung đột chính trị, tranh giành quyền lợi 20 năm Phong trào đấu tranh nông dân phát triển mạnh đầu TK XVI.s T tëng Tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng nhân dân Hiểu đợc rằng: Nớc nhà thịnh trị hay suy vong là lòng dân Kü n¨ng Đánh giá nguyên nhân suy yếu triều đình phong kiến nhà Lê (kể tử TK XVI) II Thiết bị và đồ dùng dạy học Lợc đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI III TiÕn tr×nh giê d¹y ổn định lớp KiÓm tra bµi cò Văn hóa giáo dục, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ đạt thành tựu gì? Vì có đợc thành tựu ấy? Gi¶ng bµi míi GV liên hệ câu trả lời học sinh: TK XVI nhà Lê sơ đã đạt đợc nhiều thành tựu bật mặt Do đó, đây đợc coi là thời kỳ thịnh trị nhà nớc phong kiÕn tËp quyÒn Nhng tõ thÕ kû XVI trë ®i, nhµ lª dÇn d©n suy yÕu Hoạt động dạy Hoạt động học Giảng: Trải qua các triều đại: - Lê Thái Tổ: triều đình phong kiến vững vàng, kinh tế ổn định - Lê Thánh Tông: chế độ phong kiến đạt đến thời kỳ cực thịnh - ThÕ kû XVI, Lª Uy Môc, Lª T¬ng Dùc lªn ng«i  nhµ Lª suy yÕu dÇn Hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến việc Vua quan kh«ng lo nhµ Lª bÞ suy yÕu? viÖc níc, chØ hëng l¹c xa xØ, hoang d©m v« độ Xây dựng lâu đài, cung ®iÖn tèn kÐm Ghi b¶ng I T×nh h×nh chÝnh trÞ - x· héi Triều đình nhà Lª - TÇng líp phong kiến thống trị đã tho¸i hãa (42) HS đọc phần in GV më réng thªm: Uy Môc bÞ giÕt T- nghiªng SGK ¬ng Dùc lªn thay, b¾t nh©n d©n x©y §¹i §iÖn vµ Cöu Trïng §µi to lín vµ chØ m¶i ¨n ch¬i trôy l¹c "Tíng hiÕu d©m nh tíng l¬n"  vua Lîn Hỏi: Sự thoái hoá các tầng lớp Nội triều đình chia - Triều đình rối thèng trÞ khiÕn triÒu tr×nh phong kiÕn bÌ kÐo c¸nh tranh lo¹n giµnh quyÒn lùc ph©n hãa nh thÕ nµo? + Díi triÒu Uy Môc: quý téc ngo¹i thÝch n¾m hÕt quyÒn bÝnh + Díi triÒu T¬ng Dùc: tíng TrÞnh Duy S¶n g©y thµnh phe ph¸i míi đánh liên miên Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c vua Lª KÐm vÒ n¨ng lùc vµ ë thÕ kû XVI so víi Lª Th¸nh T«ng? nh©n c¸ch, ®Èy chÝnh quyền và đất nớc vào thÕ tù suy vong 2) Phong trµo khëi nghÜa cña §êi sèng nh©n d©n cùc n«ng d©n ë ®Çu thÕ kû XVI Hỏi: Sự suy yếu triều đình nhà Lê khổ dẫn đến hậu gì? Quan lại địa phơng Hỏi: Vì đời sống nhân dân cực tung hoành a) Nguyên nhân khæ? đục khoét dân Đời sống nhân "dïng cña nh bïn d©n cùc khæ đất… coi dân nh cỏ r¸c" HS đọc phần in nghiªng - M©u thuÉn giai Hỏi: Thái độ nhân dân với tầng Mâu thuẫn: cÊp lªn cao líp quan l¹i thèng trÞ nh thÕ nµo? Nông dân - địa chủ N«ng d©n - Nhµ níc phong kiÕn ngµy cµng gay g¾t §ã lµ nguyªn nh©n bïng næ c¸c cuéc khëi nghÜa Giảng: Chỉ lợc đồ: từ năm 1511, các cuéc khëi nghÜa næ ë nhiÒu n¬i: - TrÇn Tu©n (1511) ë Hng Hãa vµ S¬n (43) T©y - Lª Huy, TrÞnh Hng (1512) ë NghÖ An vµ ph¸t triÓn Thanh Hãa - Phïng Ch¬ng (1515) ë vïng nói Tam §¶o - TrÇn C¶o (1516): Địa bàn hoạt động nghĩa quân TrÇn C¶o ë §«ng TriÒu (Qu¶ng Ninh) Nghĩa quân cạo trọc đầu, để chám tãc nªn gäi lµ "qu©n ba chám" NghÜa qu©n lÇn tÊn c«ng vµo kinh thµnh Th¨ng Long cã lÇn khiÕn vua quan nhµ Lª ph¶i bá ch¹y vµo Thanh Hãa - Tiªu biÓu lµ khëi nghÜa cña TrÇn C¶o (1516) ë §«ng TriÒu (Qu¶ng Ninh) b) KÕt qu¶ - ý nghÜa Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ phong trµo Quy m« réng lín nhng đấu tranh nông dân TK XVI? nổ lẻ tẻ, cha đồng lo¹t Hái: C¸c cuéc khëi nghÜa bÞ thÊt b¹i Tuy thÊt b¹i nhnhng cã ý nghÜa nh thÕ nµo? ng đã công m¹nh mÏ vµo chÝnh quyÒn nhµ Lª ®ang môc n¸t Cñng cè KÓ tªn mét sè cuéc khëi nghÜa cña n«ng d©n ®Çu thÕ kû XVI? Chỉ trên lợc đồ vùng hoạt động phong trào nông dân thời giờ? Bµi tËp vÒ nhµ Lµm bµi tËp 3, SBT (44) TiÕt 47 - Bµi 22 Sù suy yÕu cña Nhµ níc phong kiÕn tËp quyÒn (ThÕ kû XVI - XVIII) II c¸c cuéc chiÕn tranh nam - b¾c triÒu vµ trÞnh - nguyÔn I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc T×m hiÓu nguyªn nh©n c¸c cuéc chiÕn tranh Hậu các chiến tranh dân tộc và phát triển đất nớc T tëng Bồi dỡng cho HS ý thức bảo vệ đoàn kết thống đất nớc, chống âm mu chi c¾t l·nh thæ Kü n¨ng Tập xác định các vị trí, địa danh và trình bày diễn biến các kiện lịch sử trên đồ treo tờng Đánh giá nguyên nhân dẫn đến nội chiến II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ Việt Nam Tranh ảnh liên quan đến bài học III TiÕn tr×nh giê d¹y ổn định lớp KiÓm tra bµi cò Nhận xét triều đình nhà Lê đầu TK XVI? Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa nông dân đầu TK XVI? ý nghÜa? Gi¶ng bµi míi Phong trµo khëi nghÜa cña n«ng d©n ë ®Çu TK XVI chØ lµ bíc më ®Çu cho sù chia cắt kéo dài, chiến tranh liên miên mà nguyên nhân chính là xung đột c¸c tËp ®oµn phong kiÕn thèng trÞ Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi b¶ng Hỏi: Sự suy yếu nhà Lê đã thể Triều đình phong kiến 1) Chiến tranh hiÖn nh thÕ nµo? rèi lo¹n, c¸c phe ph¸i Nam - B¾c triÒu liªn tôc chÐm giÕt lÉn - GV cïng HS tõng bíc t×m hiÓu v× l¹i cã sù h×nh thµnh Nam triÒu vµ B¾c triÒu Gi¶ng: M¹c §¨ng Dung lµ mét vâ quan díi triÒu Lª Lîi dông sù xung đột các phe phái  tiêu diệt các thÕ lùc vµ trë thµnh TÓ tíng  n¨m 1527 cíp ng«i lËp nhµ M¹c Hái: V× h×nh thµnh Nam triÒu? N¨m 1527, M¹c §¨ng Dung lËp nhµ M¹c  B¾c triÒu N¨m 1533, NguyÔn Kim dÊy Do NguyÔn Kim ch¹y qu©n ë Thanh vµo Thanh Hãa lËp mét (45) ngêi thuéc dßng dâi Hãa  nhµ Lª lªn lµm vua triÒu Nam - GV có thể sử dụng đồ Việt Nam chØ râ cho HS vÞ trÝ l·nh thæ cña Nam triÒu vµ B¾c triÒu Hỏi: Nguyên nhân dẫn đến chiến - Do m©u thuÉn gi÷a tranh phong kiÕn Nam - B¾c triÒu? nhµ Lª >< nhµ M¹c - GV têng thuËt s¬ lîc cuéc chiÕn tranh (kÐo dµi > 50 n¨m, diÔn tõ Thanh, NghÖ TÜnh B¾c) Hỏi: Chiến tranh Nam - Bắc triều đã g©y tai häa g× cho nh©n d©n ta? G©y tæn thÊt lín vÒ ngêi vµ cña: - N¨m 1570, rÊt nhiÒu ngêi bÞ b¾t lÝnh, b¾t phu - N¨m 1572 ë NghÖ An, mïa mµng bÞ tµn ph¸, hoang hãa, bÖnh  Cuéc chiÕn Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÝnh chÊt dÞch… tranh phi nghÜa cña cuéc chiÕn tranh? (tËp ®oµn phong kiÕn tranh chÊp, n«ng d©n chÞu cùc khæ nhiÒu) GV đọc bài ca dao SGK Hái: KÕt qu¶ cuéc chiÕn tranh? N¨m 1592, Nam TriÒu chiếm đợc Thăng Long  nhµ M¹c rót lªn Cao ChiÕn tranh chÊm døt nhng hËu qu¶ B»ng  chiÕn tranh để lại nặng nề Sau chấm dứt chấm dứt chiÕn tranh, Nam triÒu cã gi÷ v÷ng độc lập hay không?  phần 2) ChiÕn tranh TrÞnh - NguyÔn vµ sù chia c¾t Hỏi: Sau chiến tranh Nam - Bắc triều, - Năm 1545, Nguyễn Đàng Trong tình hình nớc ta có gì thay đổi? Kim chÕt, rªt lµ §µng Ngoµi TrÞnh KiÓm lªn n¾m binh quyÒn - Con thø cña NguyÔn Kim lµ NguyÔn Hoµng lo sî, xin vµo trÊn thñ (46) ThuËn Hãa, Qu¶ng GV nhÊn m¹nh viÖc NguyÔn Hoµng Nam vào Thuận Hóa xây dựng sở để đối địch với họ Trịnh (GV dùng đồ ViÖt Nam chØ vÞ trÝ §µng Trong §µng Ngoµi) Hái: §µng Trong - §µng Ngoµi - §µng Ngoµi: hä TrÞnh x¬ng v¬ng gäi lµ chóa cai qu¶n? TrÞnh, biÕn vua Lª Híng dÉn HS quan s¸t H48 thµnh bï nh×n Gi¶ng: Phñ chóa TrÞnh rÊt réng r·i vµ - §µng Trong: chóa cã têng bao bäc xung quanh Bªn NguyÔn cai qu¶n vµ bªn ngoµi cã nhiÒu nhµ nhá, thấp quân lính Những cung ®iÖn bªn x©y cao tÇng, cã nhiều cửa thoáng đãng Các cửa đồ sộ nguy nga, tất gỗ lim GV đồ Việt Nam Trong gần nöa thÕ kû, hä TrÞnh vµ hä NguyÔn đánh lần Quảng Bình và Nghệ an trë thµnh chiÕn trêng ¸c liÖt Cuèi cïng hai bªn lÊy s«ng Gianh lµm ranh giíi Hỏi: Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn - Một dải đất lớn từ đã dẫn đến hậu nh nào? Nghệ An đến Quảng B×nh lµ chiÕn trêng khèc liÖt - D©n ë hai bªn s«ng Gianh ph¶i chuyÓn ®i nơi khác (đọc câu thơ SGK) - Sù chia c¾t §µng Trong - §µng Ngoµi kÐo dµi tíi 200 n¨m, g©y trë ng¹i cho giao lu kinh tÕ, v¨n hãa, lµm suy giảm tiềm lực đất níc Phi nghÜa, giµnh giËt Tính chất chiến tranh Trịnh - quyền lợi và địa vị NguyÔn? phe ph¸i phong kiÕn, ph©n chia hai miền đất nớc Không ổn định Hái: NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ - - Chia đất nớc: §µng Trong, §µng Ngoµi - ChiÕn tranh diÔn h¬n 50 n¨m, lÇn kh«ng ph©n th¾ng b¹i - HËu qu¶: Chia cắt đất nớc, gây ®au th¬ng, tæn h¹i cho d©n téc (47) x· héi ë níc ta TK XVI - XVIII? chÝnh quyÒn lu«n lu«n thay đổi và chiến tranh liên tiếp xảy ra, đời sèng nh©n d©n rÊt khæ cùc Cñng cè Nªu hËu qu¶ cña cuéc chiÕn tranh Nam - B¾c TriÒu vµ sù chia c¾t §µng Trong §µng Ngoµi? Bài học lịch sử rút từ nội chiến kỷ XVI đến kỷ XVIII? Bµi tËp vÒ nhµ Lµm bµi tËp 1, SBT (48) TiÕt 48 - Bµi 23 Kinh tÕ, v¨n ho¸ thÕ kû XVI – XVIII I kinh tÕ I Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc Sự khác kinh tế nông nghiệp và kinh tế hàng hóa miền đất nớc Nguyên nhân dẫn đến khác đó MÆc dï chiÕn tranh phong kiÕn thêng xuyªn x¶y vµ kÐo dµi nhng kinh tÕ cã bớc tiến đáng kể, đặc biệt là Đàng Trong Những nét lớn mặt văn hoá đất nớc, thành tựu văn học - nghệ thuật ông cha ta, đặc biệt là văn học dân gian T tëng T«n träng, cã ý thøc gi÷ g×n nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña «ng cha, thÓ hiÖn søc sèng tinh thÇn cña d©n téc Kü n¨ng Nhận biết đợc các địa danh trên đồ Việt Nam Nhận xét đợc trình độ phát triển lịch sử dân tộc từ kỷ XVI - XVIII II Thiết bị và đồ dùng dạy học Bản đồ Việt Nam, băng hình 36 phố phờng III TiÕn tr×nh giê d¹y ổn định lớp KiÓm tra bµi cò ThuËt l¹i cuéc chiÕn tranh TrÞnh - NguyÔn? Ph©n tÝch hËu qu¶ cña cuéc chiÕn tranh Nam - B¾c TriÒu, TrÞnh - NguyÔn? Gi¶ng bµi míi ChiÕn tranh liªn miªn gi÷a thÕ lùc phong kiÕn TrÞnh - NguyÔn g©y biÕt bao tổn hại, đau thơng cho dân tộc Đặc biệt, phân chia cát kéo dài đã ảnh hởng lớn đến phát triển chung đất nớc Tình hình kinh tế văn hoá có đặc ®iÓm g×? Hoạt động dạy Hoạt động học Hái: H·y so s¸nh kinh tÕ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi÷a §µng Trong víi §µng Ngoµi? GV chia b¶ng lµm phÇn híng dÉn HS so s¸nh Hái: ë §¶ng Ngoµi, chóa TrÞnh cã quan tâm đến phát triển nông nghiệp - Chúa Trịnh không ch¨m lo khai hoang, tæ kh«ng? chức đê điều - Ruộng đất công bị cờng hào đem cầm bán Hái: Cêng hµo ®em cÇm b¸n ruéng công đã ảnh hởng đến sản xuất nông Nông dân không có nghiệp và đời sống nông dân nh ruộng cày cấy nên: nào? Kể tên số vùng nhân dân + Mất mùa đói kém x¶y dån dËp Ghi b¶ng 1) N«ng nghiÖp * §µng ngoµi - Kinh tÕ n«ng nghiÖp gi¶m sót - §êi sèng n«ng (49) gÆp khã kh¨n? + NhiÒu ngêi bá lµng Hái: ë §µng Trong chóa NguyÔn cã ®i n¬i kh¸c quan tâm đến sản xuất không? - Chóa NguyÔn søc khai th¸c vïng ThuËn Nhằm mục đích gì? - Quảng để củng cố x©y dùng c¸t cø - Mục đích: Xây dựng kinh tế giàu mạnh để chống đối lại họ Trịnh Hỏi: Chúa Nguyễn có biện pháp gì để - Cung cấp nông cụ, lkhuyến khích khai hoang? ¬ng ¨n, lËp thµnh lµng Êp - ë ThuËn Ho¸, chiªu tËp d©n lu vong, tha t« thuÕ binh dÞch n¨m, khuyÕn khÝch hä trë vÒ quª cò lµm ¨n - Sè d©n ®inh t¨ng Hỏi: Kết chính sách đó? 126.857 suÊt - Số ruộng đất tăng 265.507 mÉu - §Æt phñ Gia §Þnh, Hỏi: Chúa Nguyễn đã làm gì để mở mở rộng xuống vùng rộng đất đai, xây dựng cát cứ? đất Mỹ Tho, Hà Tiên - LËp th«n xãm míi ë đồng sông Cửu Long Gåm ®inh: Hái: Phñ Gia §Þnh gåm cã mÊy dinh? - Dinh TrÊn Biªn Thuéc nh÷ng tØnh nµo hiÖn nay? (§ång Nai, Bµ RÞa, Vòng Tµu, B×nh D¬ng, B×nh Phíc) - Dinh Phiªn TrÊn (Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Long An, T©y Ninh) Yêu cầu HS trên đồ Việt Nam ngày vị trí các địa danh nói trên Hái: H·y ph©n tÝch tÝnh tÝch cùc cña Lîi dông thµnh qu¶ lao chúa Nguyễn việc phát triển động để chống lại họ n«ng nghiÖp? TrÞnh, song nh÷ng biÖn ph¸p chóa NguyÔn thi dân đói khổ * §¶ng - KhuyÕn khÝch khai hoang - §Æt phñ Gia §Þnh, lËp lµng xãm míi (50) hµnh cã t¸c dông thóc ®Èy n«ng nghiÖp §µng Trong ph¸t triÓn m¹nh (nhất là vùng đồng b»ng s«ng Cöu Long n©ng suÊt rÊt cao) Hái: Sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt cã ¶nh h- - H×nh thµnh tÇng líp ởng nh nào đến tình hình xã hội? địa chủ lớn chiếm đoạt ruộng đất Nhng nhìn chung đời sống nhân Hỏi: Nhận xét khác kinh dân ổn định tÕ n«ng nghiÖp §µng Ngoµi vµ §µng §µng Ngoµi ngõng trÖ 2) Sù ph¸t triÓn Trong? §µng Trong cßn ph¸t cña nghÒ thñ c«ng vµ bu«n triÓn b¸n Hái: Níc ta cã nh÷ng ngµnh nghÒ thñ c«ng nµo tiªu biÓu? Hỏi: thể kỷ XVII, thủ công nghiệp Dệt lụa, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy… ph¸t triÓn nh thÕ nµo? Thñ c«ng GV cÇn nhÊn m¹nh nghÒ thñ c«ng - Lµng thñ c«ng mäc nghiÖp ph¸t tiªu biÓu nhÊt thêi bÊy giê lµ gèm B¸t lªn ë nhiÒu n¬i (SGK triÓn, xuÊt hiÖn đã ghi rõ) Tràng và đờng c¸c lµng thñ c«ng Yªu cÇu HS nhËn xÐt H.51 vÒ s¶n phÈm gèm B¸t Trµng HS th¶o luËn Hai chiÕc b×nh gèm rÊt đẹp: men trắng ngà, hình khối và đờng nét hài hòa cân đối Đây là mét nh÷ng s¶n GV nhấn mạnh việc xuất nhiều phẩm đợc ngời nớc mặt hàng thủ công có giá trị đợc sản ngoài thích xuÊt ë c¸c lµng thñ c«ng lµ nh÷ng trung t©m thñ c«ng nghiÖp gãp phÇn phát triển kinh tế đất nớc Yªu cÇu HS kÓ tªn nh÷ng lµng thñ Gèm B¸t Trµng, phêng c«ng cã tiÕng ë níc ta thêi xa vµ hiÖn Yªn Th¸i, phêng Nghi mà em biết (Cho HS đánh dấu vị Tàm… trí trên đồ) Hỏi: Hoạt động thơng nghiệp phát Xuất nhiều chợ, - Thơng nghiệp + XuÊt hiÖn triÓn nh thÕ nµo? phố xá và các đô thị nhiÒu chî, phè xá, các đô thị Hái: NhËn xÐt vÒ c¸c chî? XuÊt hiÖn ViÖc bu«n b¸n, trao nhiÒu chî chøng tá ®iÒu g×? đổi hàng hóa phát (51) triÓn HS đọc "Một số ngời ph¬ng T©y…" Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c phè - §Ñp, réng, l¸t g¹ch phêng? - Phè phêng xÕp theo ngµnh hµng GV cã thÓ cho HS xem ®o¹n b¨ng vÒ 36 phè phêng vµ chî ngµy Cho HS nhận xét đoạn băng đó + H¹n chÕ ngo¹i Hái: N¬i em cã nh÷ng chî, phè nµo? th¬ng Hái: Chóa TrÞnh, chóa Nguyªn cã th¸i độ nh nào việc buôn bán với - Ban đầu tạo điều kiện cho th¬ng nh©n ch©u ngêi níc ngoµi? ¸, ch©u ¢u vµ bu«n bán, mở cửa hàng  để nhê hä mua vò khÝ - VÒ sau: h¹n chÕ Hái: T¹i Héi An trë thµnh th¬ng ngo¹i th¬ng c¶ng lín nhÊt ë §µng Trong? + V× ®©y lµ trung t©m buôn bán, trao đổi hµng hãa + GÇn biÓn thuËn lîi NhËn xÐt H52 SGK? cho các thuyền buôn n(phố xá đông đúc, tấp nập, nhộn nhịp; ớc ngoài vào thuyền bè qua lại đông đúc, thuận lợi vµ rÊt gÇn bê) Hỏi: Vì đến giai đoạn sau, chính quyÒn TrÞnh - NguyÔn chñ tr¬ng h¹n Hä sî ngêi ph¬ng T©y chÕ ngo¹i th¬ng? có ý đồ xâm chiếm nớc ta Cñng cè NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh kinh tÕ níc ta tõ thÕ kû XVI - thÕ kû XVIII? Đánh dấu vị trí các làng thủ công tiếng, các đô thị quan trọng Đàng Ngoµi vµ §µng Trong Bµi tËp vÒ nhµ Lµm bµi tËp 1, SBT (52) liªn hÖ ®t 01689218668 (53)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra van 6, de kiem tra van 6