Ban kiem diem

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:46

Trong nhiệm kỳ qua chi đoàn trờng THCS Thạch Bằng đã phối hợp với chuyªn m«n, c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh, thùc hiÖn nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trờng.[r] (1)§oµn x· th¹ch b»ng Chi §oµn trêng THCS Th¹ch b»ng - Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù - H¹nh phóc Th¹ch B»ng, ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012 B¶n Tù kiÓm ®iÓm cña BCH chi ®oµn nhiÖm kú 2011 - 2012 BCH chi đoàn trờng THCS Thạch Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2012 gồm đồng chÝ: ®/c §Æng V¨n NhËt bÝ th ®/c TrÇn ViÕt Phóc phã bÝ th ®/c Hå ThÞ Nhung uv BCH Trong nhiệm kỳ qua chi đoàn trờng THCS Thạch Bằng đã phối hợp với chuyªn m«n, c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh, thùc hiÖn nghiêm túc quy chế chuyên môn nhà trờng Tại đại hội này BCH chi đoàn xin đánh giá lại u điểm và khuyết điểm sau: 1) VÒ u ®iÓm: - BCH chi đoàn đã cùng phối hợp với chuyên môn, công đoàn nhà trờng thực tốt quy chế chuyên môn Thực nghiêm túc các vận động, các phong trào thi đua trờng, ngành đề - BCH chi ®oµn nhiÖt t×nh, b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng - Tham mu tèt víi ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, víi chuyªn m«n t¹o ®iÒu kiÖn cho đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn - Chi đoàn đã giới thiệu đợc đoàn viên u tú tham gia học lớp cảm t×nh §¶ng 2) VÒ khuyÕt ®iÓm: - BCH chi đoàn cha có kinh nghiệm hoạt động nên cha phát huy đợc søc m¹nh chi ®oµn - Hình thức sinh hoạt cha phong phú nên cha thu hút đợc đoàn viên tham gia - Sinh ho¹t chi ®oµn cßn mang tÝnh lång ghÐp - Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao còn hạn chế Trªn ®©y lµ nh÷ng u khuyÕt ®iÓm cña BCH chi ®oµn nhiÖm kú 2011 - 2012 trình trớc đại hội và xin nhận khuyết điểm để thực tốt công tác tự phê bình vµ phª b×nh Kính mong các quý vị đại biểu, các đồng chi góp ý bổ sung BCH xin chân thµnh tiÕp thu nghiªm tóc Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! BCH chi ®oµn (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban kiem diem, Ban kiem diem