Văn hóa ứng xử với người đã mất trong đời sống gia đình ở thành phố hồ chí minh hiện nay

233 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN HUẤN VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI NGƢỜI ĐÃ MẤT TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Ngành: Xã hội học Mã số: 931 0301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Mai Văn Hai TS Trƣơng Xuân Trƣờng Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nghiên cứu Luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Văn Huấn LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận án, nhận nhiều giúp đỡ tận tình Q thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến: Quý thầy cô giảng dạy truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu Phịng Đào tạo, Khoa Xã hội học Học viện Khoa học Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận án Ủy ban nhân dân Phường Phường 14, Quận xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tơi q trình thu thập thông tin địa bàn Các đồng nghiệp, anh chị bạn bè giúp đỡ mặt chuyên môn hỗ trợ, ủng hộ suốt trình làm luận án Xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện, động lực niềm tin để tơi thực cơng trình nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng tri ân PGS, TS Mai Văn Hai TS Trương Xuân Trường tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận án Một lần xin trân trọng cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận án Trần Văn Huấn năm 2019 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung chữ viết tắt CĐ Cao đẳng CNH Cơng nghiệp hóa ĐH Đại học ĐTH Đơ thị hóa HĐH Hiện đại hóa HNQT Hội nhập quốc tế KTTT Kinh tế thị trường TCH Toàn cầu hóa TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 15 1.1 Nhìn lại kết nghiên cứu công bố 15 1.1.1 Về khái niệm quan điểm lý thuyết 15 1.1.2 Nguồn gốc văn hóa ứng xử với người 16 1.1.3 Các thành tố văn hóa ứng xử với người 21 1.1.4 Tác động xã hội vấn đề đặt 27 1.2 Nhận xét sơ nội dung phương pháp cơng trình cơng bố 32 1.3 Việc kế thừa định hướng nghiên cứu đề tài 35 Tiểu kết Chương 36 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 38 2.1 Định nghĩa giải thích khái niệm làm việc 38 2.1.1 Đời sống gia đình 38 2.1.2 Văn hóa ứng xử 39 2.1.3 Văn hóa ứng xử với người 41 2.1.4 Văn hóa ứng xử với người đời sống gia đình Việt Nam 42 2.2 Thao tác hóa khái niệm 44 2.2.1 Việc tang ma 44 2.2.2 Việc chôn cất xây đắp mồ mả 46 2.2.3 Việc thờ phụng cúng giỗ 47 2.3 Cách tiếp cận lý thuyết đề tài 48 2.3.1 Tiếp cận theo lý thuyết lựa chọn hợp lý 49 2.3.2 Tiếp cận theo lý thuyết tiểu văn hóa 50 2.3.3 Tiếp cận theo lý thuyết đại hóa 52 2.4 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 53 2.4.1 Đôi nét Thành phố Hồ Chí Minh 53 2.4.2 Về xã Trung An, huyện Củ Chi Phường 14, Quận 56 2.5 Bối cảnh lịch sử lược đồ phân tích 58 Tiểu kết Chương 62 Chƣơng 3: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI NGƢỜI ĐÃ MẤT QUA CÁC VIỆC TANG MA 63 3.1 Đôi nét việc tang ma Việt Nam lịch sử 63 3.2 Việc tang ma Thành phố Hồ Chí Minh 69 3.2.1 Nghi thức tang phục tang lễ 69 3.2.2 Người chịu tang, đồ phúng điếu thời gian làm tang ma 73 3.2.3 Các nghi lễ sau chôn cất 76 3.2.4 Việc cỗ bàn đốt vàng mã 77 3.2.5 Chi phí cho đám tang 79 3.2.6 Vai trò quan chức 81 3.3 Vấn đề tang ma góc nhìn người dân 83 3.3.1 Quan niệm người dân tầm quan trọng nghi lễ tang ma 83 3.3.2 Thái độ người dân việc tang ma 85 3.3.3 Tâm tư, nguyện vọng người dân 87 Tiểu kết chương 88 Chƣơng 4: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI NGƢỜI ĐÃ MẤT QUA VIỆC XÂY CẤT, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ MỘ PHẦN 91 4.1 Đôi nét việc mồ mả Việt Nam lịch sử 91 4.2 Việc xây cất, chăm sóc bảo vệ mộ phần Thành phố Hồ Chí Minh 96 4.2.1 Về nơi đặt mộ 96 4.2.2 Về loại hình mộ 99 4.2.3 Chi phí xây cất mộ phần gia đình 101 4.2.4 Chôn cất lần - nét đặc trưng Nam Bộ 102 4.2.5 Mộ phần thân nhân liệt sỹ 103 4.2.6 Về thời điểm thăm viếng mộ phần 106 4.3 Vấn đề mồ mả góc nhìn người dân 108 4.3.1 Niềm tin cách ứng xử người dân chuyện mồ mả 108 4.3.2 Nhận định người dân việc cải táng xây cất lại mồ mả 110 4.3.3 Những khó khăn mà người dân gặp phải 112 4.3.4 Về tâm tư, nguyện vọng người dân 114 Tiểu kết Chương 116 Chƣơng 5: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI NGƢỜI ĐÃ MẤT QUA VIỆC THỜ PHỤNG, CÚNG GIỖ 117 5.1 Đôi nét tục thờ cúng người Việt Nam lịch sử 117 5.2 Việc thờ cúng người Thành phố Hồ Chí Minh 123 5.2.1 Nơi thờ tự đồ khí tự (đồ thờ) 124 5.2.2 Về đối tượng thờ cúng 125 5.2.3 Hình thức cúng tế 128 5.2.4 Người đảm trách việc thờ cúng 130 5.2.5 Số lần cúng giỗ mức độ chi phí 131 5.2.6 Thời gian thực hành đám giỗ thành phần xã hội tham dự 133 5.2.7 Lễ vật cúng tế: giao thoa xưa 135 5.3 Vấn đề thờ cúng người từ góc nhìn người dân 137 5.3.1 Nhận định người dân tục thờ cúng 137 5.3.2 Người dân tự đánh giá tục thờ cúng 138 5.3.3 Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ cúng 141 Tiểu kết Chương 143 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 145 KẾT LUẬN 145 KHUYẾN NGHỊ 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 160 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thực hành nghi thức tang lễ 69 Bảng 3.2: Tang phục đám tang 72 Bảng 3.3: Quan niệm người thân phải đám tang 73 Bảng 3.4: Thực hành nghi lễ sau chôn cất 76 Bảng 3.5: Lý đốt vàng mã đám tang theo học vấn 78 Bảng 3.6: Biết qui định Nhà nước tang ma qua kênh theo nhóm tuổi 81 Bảng 3.7: Ý nghĩa việc thực lễ tang ma theo địa bàn sinh sống 83 Bảng 3.8: Các thành phần xã hội tham dự đám tang 85 Bảng 3.9: Đánh giá người dân tang ma theo nhóm tuổi 86 Bảng 3.10: Tâm tư, nguyện vọng người dân việc tang ma 87 Bảng 4.1: Nơi đặt mộ thổ táng theo địa bàn sinh sống 97 Bảng 4.2: Nơi đặt bình tro cốt hỏa táng với địa bàn sinh sống 98 Bảng 4.3: Các kiểu mộ theo mức sống 100 Bảng 4.4: Về tập tục chôn cất người chết theo địa bàn sinh sống 102 Bảng 4.5: Đối tượng liệt sỹ gia đình 103 Bảng 4.6: Tình trạng mồ mả liệt sỹ 104 Bảng 4.7: Hướng giải chưa tìm hài cốt liệt sỹ 105 Bảng 4.8: Thời điểm thăm viếng mộ phần người thân năm theo mức sống 106 Bảng 4.9: Cách ứng xử người dân chuyện “động mồ động mả” theo giới tính 109 Bảng 4.10: Thái độ người dân cải táng mồ mả 110 Bảng 4.11: Những khó khăn việc xây cất mồ mả với địa bàn sinh sống 112 Bảng 4.12: Nguyện vọng người dân việc chôn cất người chết theo nơi sống 114 Bảng 5.1: Bàn thờ đồ thờ gia đình theo mức sống 124 Bảng 5.2: Đối tượng thờ phụng theo gia đình gốc (của cha) với mức sống 126 Bảng 5.3: Đối tượng bên thờ phụng theo quan hệ họ hàng theo địa bàn sinh sống 127 Bảng 5.4: Hình thức cúng tế người theo địa bàn sinh sống 129 Bảng 5.5: Người đảm trách việc thờ cúng gia đình 130 Bảng 5.6: Chi phí lần làm giỗ 132 Bảng 5.7: Cách thức làm cỗ cúng 135 Bảng 5.8: Nhận định người dân tục thờ cúng 137 Bảng 5.9: Ý nghĩa xã hội tục thờ cúng người 139 Bảng 5.10: Những bất cập tục thờ cúng người 140 Bảng 5.11: Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ cúng 141 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Khái niệm đời sống gia đình 39 Sơ đồ 2.2: Thao tác hóa khái niệm 44 Sơ đồ 2.3: Việc tang ma đời sống gia đình người Việt 45 Sơ đồ 2.4: Việc chôn cất xây đắp mộ phần người Việt 46 Sơ đồ 2.5: Việc thờ cúng người thân gia đình người Việt 47 Sơ đồ 2.6: Phân tích vận hành văn hóa ứng xử với người đời sống gia đình 61 Sơ đồ 5.1: Quan hệ gia đình theo cửu tộc (xét theo trực hệ) 118 Sơ đồ 5.2: Sắp xếp bát hương bàn thờ gia đình 119 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Các hình thức phúng điếu đám tang 74 Biểu đồ 3.2: Thời gian thực hành đám tang 75 Biểu đồ 3.3: Số mâm cỗ đám tang 77 Biểu đồ 3.4: Mức chi phí cho đám tang 80 Biểu đồ 4.1: Về chi phí xây cất mộ phần xét theo địa bàn sinh sống 101 Biểu đồ 4.2: Niềm tin vào chuyện “động mồ động mả” theo giới tính 108 Biểu đồ 4.3: Thái độ người dân việc xây cất lại mồ mả 111 Biểu đồ 5.1: Số đám giỗ người thân năm theo địa bàn sinh sống 131 Biểu đồ 5.2: Thành phần tham dự cúng giỗ 134 Biểu đồ 5.3: Cảm nhận người dân cúng đốt vàng mã 136 DANH MỤC HỘP Hộp 2.1: Cách giải thích văn hóa tổ chức xã hội theo lịch sử 60 Hộp 3.1: Di chúc Nguyễn Khuyến nhắc nhở cháu làm đám tang 66 Hộp 3.2: Đám tang xưa qua ca dao 68 Hộp 4.1: Về mồ mả chiến sĩ vô danh 94 Hộp 4.2: Lý giải người dân việc đặt mộ vườn nhà 96 Hộp 4.3: Tâm trạng đất nghĩa địa người dân Thành phố 113 Hộp 5.1: Quan hệ họ hàng thời Cải cách ruộng đất 122 Hộp 5.2: Quan niệm bình đẳng nam nữ việc thờ cúng 128 Bảng 50: Những khó khăn việc xây cất mồ mả với mức sống Mức sống Những khó khăn Giàu Do quy hoạch phải dời mộ xa Địa phương thiếu đất xây cất mồ mả Mồ mả gần nhà, gây ô nhiễm Không đủ tiền để xây cất mồ mả Không có Khác Tổng Trung bình N % N % 131 78,4 178 64,0 52 31,1 94 18 60 55 10,8 35,9 32,9 0,6 167 100,0 Nghèo % N % 85 65,4 394 68,5 33,8 34 26,2 180 31,3 41 155 76 14,7 55,8 27,3 31 62 27 23,8 47,7 20,8 90 277 158 15,7 48,2 27,5 1,1 0,0 0,7 278 100,0 N Tổng 130 100,0 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Mức sống Chi-square 46.425 Những khó khăn việc xây cất df 12 mồ mả Sig .000*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid Bảng 51: Nguyện vọng người dân việc chôn cất người chết theo mức sống Mức sống Nguyện vọng Giàu Trung bình Nghèo Tổng N % N % N % N % Hỏa táng 88 52,7 140 50,4 43 33,1 271 47,1 Chính quyền nên dành quỹ đất để 44 26,3 86 30,9 68 52,3 198 34,4 xây nghĩa trang Chính quyền nên quy hoạch nghĩa trang theo mơ hình dạng 33 19,8 51 18,3 17 13,1 101 17,6 công viên Khác 1,2 0,4 1,5 0,9 167 100,0 278 100,0 130 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Mức sống Chi-square 27.132 df Sig .000*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid Nguyện vọng người dân việc chôn cất người chết 49 Bảng 52: Nguyện vọng người dân việc chơn cất người chết theo trình độ học vấn Trình độ học vấn Bậc tiểu Bậc trung Bậc CĐ Nguyện vọng học trở học (THCS Tổng ĐH trở lên xuống THPT) n % n % n % n % Hỏa táng 30 32,3 151 45,8 90 59,2 271 47,1 Chính quyền nên dành quỹ đất để 50 53,8 118 35,8 30 19,7 198 34,4 xây nghĩa trang Chính quyền nên quy hoạch nghĩa trang theo mơ hình dạng 13 14,0 58 17,6 30 19,7 101 17,6 công viên Khác 0,0 0,9 1,3 0,9 93 100,0 330 100,0 152 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square 31.248 Nguyện vọng người dân việc chôn cất người chết df Sig .000*,b,c Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid c The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid Bảng 53: Nguyện vọng người dân việc chôn cất người chết theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Nguyện vọng Dƣới 45 tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi Tổng N % N % N % N % Hỏa táng 114 49,6 117 46,4 40 43,0 271 47,1 Chính quyền nên dành quỹ đất 72 31,3 87 34,5 39 41,9 198 34,4 để xây nghĩa trang Chính quyền nên quy hoạch nghĩa trang theo mơ hình dạng 42 18,3 45 17,9 14 15,1 101 17,6 công viên Khác 0,9 1,2 0,0 0,9 230 100,0 252 100,0 93 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square 4.342 Nguyện vọng người dân việc chôn cất người chết df Sig .631a,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable a More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid 50 Bảng 54: Đối tượng thờ phụng theo gia đình gốc (của cha) với trình độ học vấn Trình độ học vấn Bậc tiểu học Bậc trung học Bậc CĐ Đối tƣợng thờ cúng Tổng trở xuống (THCS THPT) ĐH trở lên N % N % N % N % Cha mẹ 71 76,3 211 63,9 109 71,7 391 68,0 Ông bà 70 75,3 241 73,0 130 85,5 441 76,7 Các cụ, kỵ 69 74,2 246 74,5 125 82,2 440 76,5 Anh, chị, em 12 12,9 39 11,8 11 7,2 62 10,8 Con cái, cháu chắt 5,4 23 7,0 3,9 34 5,9 Khác 1,1 2,4 4,6 16 2,8 93 100,0 330 100,0 152 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square df Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 26.998 12 008* Đối tượng thờ phụng Bảng 55: Đối tượng bên thờ phụng theo quan hệ họ hàng theo học vấn Trình độ học vấn Đối tƣợng bên đƣợc thờ phụng Bên nội (bên cha chồng ông/bà) Bên ngoại (bên mẹ chồng ông/bà) Cả bên nội bên ngoại Bên vợ (bên vợ chồng) Khác Tổng Bậc tiểu học Bậc trung trở xuống học (THCS THPT) N % N % Bậc CĐ ĐH trở lên N % 79 85,0 261 0,0 0,0 17 18,3 63 19,1 10 10,8 36 1,1 93 100,0 79,0 104 Tổng N % 68,5 444 0,0 51 33,6 131 22,8 10,9 20 13,2 66 11,5 0,6 2,0 1,0 330 100,0 152 0,0 77,2 100,0 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square 13.555 Đối tượng thờ phụng df Sig .019*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid 51 Bảng 56: Đối tượng bên thờ phụng theo quan hệ họ hàng theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Đối tƣợng bên đƣợc thờ phụng Bên nội (bên cha chồng ông/bà) Bên ngoại (bên mẹ chồng ông/bà) Cả bên nội bên ngoại Bên vợ (bên vợ chồng) 10 Khác Tổng Dƣới 45 tuổi 45-60 tuổi N % N % 166 72,2 203 80,6 0,0 68 29,6 23 Trên 60 tuổi N Tổng % N % 75 80,7 444 77,2 0,0 0,0 0,0 48 19,0 15 16,1 131 22,8 10,0 32 12,7 11 11,8 66 11,5 0,9 1,2 1,1 1,0 230 100,0 252 100,0 93 100,0 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square 13.555 Đối tượng thờ phụng df Sig .021*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid Bảng 57: Hình thức cúng tế người theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Hình thức cúng Dƣới 45 tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi N % N % N % Cúng hoa mộ 119 51,7 125 49,6 34 36,6 Cúng hoa nhà 177 77,0 197 78,2 63 67,7 Cúng cỗ mặn mộ 30 13,0 43 17,1 29 31,0 Cúng cỗ mặn nhà 196 85,2 185 73,4 63 67,7 Cúng cỗ chay mộ 38 16,5 46 18,3 12 12,9 Cúng cỗ chay nhà 106 46,1 104 41,3 36 38,7 Cúng vàng mã hóa vàng 230 100,0 252 100,0 93 100,0 Khác 0,9 0,0 0,0 230 100,0 252 100,0 93 100,0 Tổng Tổng N % 278 48,3 437 76,0 102 17,7 444 77,2 96 16,7 246 42,8 575 100,0 0,3 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square 31.553 Hình thức cúng tế người df 16 Sig .011*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid 52 Bảng 58: Người đảm trách việc thờ cúng gia đình theo trình độ học vấn Trình độ học vấn Bậc tiểu học Bậc trung học Bậc CĐ ĐH Ngƣời đảm trách Tổng trở xuống (THCS THPT) trở lên N % N % N % N % Chồng 16 17,2 89 27,0 27 17,8 132 23,0 Vợ 32 34,4 67 20,3 17 11,2 116 20,2 Cả vợ chồng 17 18,3 83 25,2 49 32,2 149 25,9 Ông/bà 26 28,0 90 27,3 57 37,5 173 30,1 Khác 2,2 0,3 1,3 0,9 93 100,0 330 100,0 152 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square 32.491 Người đảm trách việc thờ cúng df gia đình Sig .000*,b,c Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid c The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid Bảng 59: Người đảm trách việc thờ cúng gia đình theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Ngƣời đảm trách Dƣới 45 tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi Tổng N % N % N % N % Chồng 34 14,8 67 26,6 31 33,3 132 23,0 Vợ 30 13,0 52 20,6 34 36,6 116 20,2 Cả vợ chồng 67 29,1 65 25,8 17 18,3 149 25,9 Ông/bà 97 42,2 66 26,2 10 10,8 173 30,1 Khác 0,9 0,8 1,1 0,9 230 100,0 252 100,0 93 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square 57.771 df Sig .000*,b,c Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid c The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid Người đảm trách việc thờ cúng gia đình 53 Bảng 60: Số đám giỗ người thân năm theo mức sống Mức sống Số đám giỗ Giàu N Trung bình % N % Tổng Nghèo N % N % Dưới đám giỗ 68 40,7 192 69,1 82 63,1 342 59,5 Từ đến đám giỗ 37 22,2 51 18,3 36 27,7 124 21,6 Trên đám giỗ 62 37,1 35 12,6 12 9,2 109 19,0 100,0 130 100,0 575 100,0 Tổng 167 100,0 278 Pearson Chi-Square Tests Mức sống Chi-square Số đám giỗ người thân năm df Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable 59.600 000* * The Chi-square statistic is significant at the 05 level Bảng 61: Chi phí lần làm giỗ theo địa bàn sinh sống Địa bàn Chi phí N Dưới triệu Đơ thị Nơng thơn % N Tổng % N % 127 44,9 209 71,6 336 58,4 Từ đến triệu 90 31,8 54 18,5 144 25,0 Trên triệu 66 23,3 29 9,9 95 16,5 283 100,0 292 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Địa bàn Chi-square Chi phí lần làm giỗ df Sig 43.292 000* Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 54 Bảng 62: Chi phí lần làm giỗ theo mức sống Mức sống Chi phí Giàu N Trung bình % N % Tổng Nghèo N % N % Dưới triệu 85 50,9 160 57,6 91 70,0 336 58,4 Từ đến triệu 45 26,9 65 23,4 34 26,2 144 25,0 Trên triệu 37 22,2 53 19,1 3,8 95 16,5 167 100,0 278 100,0 130 100,0 Tổng 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Mức sống Chi-square 22.187 Chi phí lần làm giỗ df Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 000* Bảng 63: Thời gian cúng giỗ theo địa bàn sinh sống Địa bàn Thời gian Đô thị Nông thôn N % N Tổng % N % Một buổi 183 64,7 228 78,1 411 71,5 Trên hai buổi 100 35,3 64 21,9 164 28,5 283 100,0 292 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Địa bàn Thời gian Chi-square df 12.692 Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 55 000* Bảng 64: Thành phần tham dự cúng giỗ theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Thành phần tham dự Dƣới 45 tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi N N N % % % Tổng N % Anh em, cháu theo huyết thống 222 96,5 241 95,6 92 98,9 555 96,5 Con cháu dâu 181 78,7 204 81,0 78 83,9 463 80,5 Con cháu rể 178 77,4 192 76,2 77 82,8 447 77,7 Hàng xóm 155 67,4 138 54,8 54 58,1 347 60,3 Bạn bè 123 53,5 107 42,5 40 43,0 270 47,0 11 4,8 2,8 1,1 19 3,3 230 100,0 252 100,0 93 100,0 575 100,0 Khác Tổng Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square Thành phần tham dự cúng giỗ df Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 23.162 12 026* Bảng 65: Thành phần tham dự cúng giỗ theo địa bàn sinh sống Địa bàn Thành phần tham dự Đô thị Nông thôn Tổng N % N Anh em, cháu theo huyết thống 270 95,4 285 97,6 555 96,5 Con cháu dâu 277 97,9 186 63,7 463 80,5 Con cháu rể 261 92,2 186 63,7 447 77,7 Hàng xóm 231 81,6 116 39,7 347 60,3 Bạn bè 156 55,1 114 39,0 270 47,0 12 4,2 2,4 19 3,3 283 100,0 292 100,0 575 100,0 Khác Tổng % N % Pearson Chi-Square Tests Địa bàn Chi-square Thành phần tham dự cúng giỗ df Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 56 298.594 000* Bảng 66: Nhận định người dân tục thờ cúng theo trình độ học vấn Nhận định ngƣời dân Không thể Sẽ nhạt dần Sẽ Tổng Bậc tiểu học trở xuống N % 63 67,7 30 32,3 0,0 93 100,0 Trình độ học vấn Bậc trung học Bậc CĐ Tổng (THCS THPT) ĐH trở lên N % N % N % 243 73,6 119 78,3 425 73,9 87 26,4 33 21,7 150 26,1 0,0 0,0 0,0 330 100,0 152 100,0 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square 3.360 Nhận định người dân tục df thờ cúng Sig .186a Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable a More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid Bảng 67: Ý nghĩa xã hội tục thờ cúng người theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Ý nghĩa Dƣới 45 tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi Tổng N % N % N % N % Thể lịng tơn kính, 182 79,1 200 79,4 80 86,0 462 80,3 hiếu thảo với người Để vong linh người 110 47,8 138 54,8 61 65,6 309 53,7 an lạc Để nhắc nhở cháu 175 76,1 182 72,2 66 71,0 423 73,6 nguồn cội Dịp để sum họp, tăng cường đoàn kết anh 156 67,8 167 66,3 64 68,8 387 67,3 em họ hàng Để tổ tiên phù hộ cháu 108 47,0 115 45,6 40 43,0 263 45,7 Để tâm hồn người sống 68 29,6 95 37,7 46 49,5 209 36,3 an tĩnh Khác 1,3 0,4 1,1 0,9 230 100,0 252 100,0 93 100,0 575 100,0 Tổng Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square 25.724 Ý nghĩa xã hội tục thờ cúng người df 14 Sig .028*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid 57 Bảng 68: Ý nghĩa xã hội tục thờ cúng người theo trình độ học vấn Bậc tiểu học trở xuống N % Ý nghĩa Thể lịng tơn kính, hiếu thảo với người Để vong linh người an lạc Để nhắc nhở cháu nguồn cội Dịp để sum họp, tăng cường đoàn kết anh em họ hàng Để tổ tiên phù hộ cháu Để tâm hồn người sống an tĩnh Khác Tổng Trình độ học vấn Bậc trung Bậc CĐ học (THCS ĐH trở lên THPT) N % N % N % Tổng 77 82,8 267 80,9 118 77,6 462 80,3 70 75,3 180 54,5 59 38,8 309 53,7 70 75,3 224 67,9 129 84,9 423 73,6 61 65,6 220 66,7 106 69,7 387 67,3 50 53,8 157 47,6 56 36,8 263 45,7 51 54,8 114 34,5 44 28,9 209 36,3 0,0 93 100,0 330 0,9 100,0 152 1,3 100,0 575 0,9 100,0 Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square 75.065 Ý nghĩa xã hội tục thờ cúng df 14 người Sig .000*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid 58 Bảng 69: Những bất cập tục thờ cúng người theo nhóm tuổi Những bất cập Tụ tập đông người, không phù hợp với nhà cửa ĐTH Đốt vàng mã q nhiều gây nhiễm mơi trường, lãng phí Việc cỗ bàn, chi tiêu tốn Cúng giỗ nhiều làm thời gian, công sức Số ngày giỗ nhiều ảnh hưởng đến việc làm ăn cháu Do đóng góp khơng đều, làm anh em đồn kết Khuyến khích việc rượu chè bê tha, chén Khác Tổng Dƣới 45 tuổi N % Nhóm tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi N % N % N Tổng % 115 50,0 114 45,2 37 39,8 266 46,3 140 60,9 153 60,7 55 59,1 348 60,5 108 47,0 110 43,7 48 51,6 266 46,3 125 54,3 98 38,9 39 41,9 262 45,6 150 65,2 116 46,0 35 37,6 301 52,3 115 50,0 96 38,1 29 31,2 240 41,7 130 56,5 126 50,0 26 28,0 282 49,0 2,6 230 100,0 1,6 252 100,0 2,2 93 100,0 12 2,1 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Chi-square Những bất cập tục thờ cúng df người Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 59 78.907 16 000* Bảng 70: Những bất cập tục thờ cúng người theo trình độ học vấn Những bất cập Tụ tập đông người, không phù hợp với nhà cửa ĐTH Đốt vàng mã q nhiều gây nhiễm mơi trường, lãng phí Việc cỗ bàn, chi tiêu tốn Cúng giỗ nhiều làm thời gian, công sức Số ngày giỗ nhiều ảnh hưởng đến việc làm ăn cháu Do đóng góp khơng đều, làm anh em đồn kết Khuyến khích việc rượu chè bê tha, chén Khác Tổng Trình độ học vấn Bậc trung Bậc tiểu học Bậc CĐ học (THCS trở xuống ĐH trở lên THPT) N % N % N % Tổng N % 30 32,3 128 38,8 108 71,1 266 46,3 48 51,6 191 57,9 109 71,7 348 60,5 38 40,9 153 46,4 75 49,3 266 46,3 31 33,3 130 39,4 101 66,4 262 45,6 31 33,3 158 47,9 112 73,7 301 52,3 24 25,8 118 35,8 98 64,5 240 41,7 23 24,7 137 41,5 122 80,3 282 49,0 93 2,2 100,0 330 2,7 100,0 152 ,7 12 100,0 575 2,1 100,0 Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square Những bất cập tục thờ df cúng người Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level 60 285.096 16 000* Bảng 71: Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ cúng theo nhóm tuổi Tâm tƣ nguyện vọng Dƣới 45 tuổi N % Đó phong tục tốt, cần giữ gìn Nhóm tuổi 45-60 tuổi Trên 60 tuổi N % N % Tổng N % 200 87,0 200 79,4 77 82,8 477 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nên tổ chức đơn giản gọn nhẹ 128 55,7 114 45,2 36 38,7 278 48,3 Mỗi nhà tự làm lấy không thiết phải gắn với gia tộc 117 50,9 89 35,3 33 35,5 239 41,6 Giảm việc cúng đốt vàng mã 130 56,5 116 46,0 35 37,6 281 48,9 Giảm bớt rượu bia cúng giỗ 163 70,9 128 50,8 42 45,2 333 57,9 Nhà nước nên ban hành chế tài để quản lý 112 48,7 71 28,2 19 20,4 202 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 230 100,0 252 100,0 93 100,0 575 100,0 Bãi bỏ hẳn việc cúng giỗ Khác Tổng Pearson Chi-Square Tests Nhóm tuổi Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ cúng Chi-square df Sig 98.843 12 000*,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid 61 Bảng 72: Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ cúng theo trình độ học vấn Trình độ học vấn Bậc trung Bậc tiểu học học (THCS trở xuống THPT) Tâm tƣ nguyện vọng N Đó phong tục tốt, cần giữ gìn % 76 Bãi bỏ hẳn việc cúng giỗ N % 81,7 268 0,0 Bậc CĐ ĐH trở lên N % 81,2 133 0,0 Tổng N % 87,5 477 0,0 83,0 0,0 Nên tổ chức đơn giản gọn nhẹ 18 19,4 146 44,2 114 75,0 278 48,3 Mỗi nhà tự làm lấy không thiết phải gắn với gia tộc 23 24,7 105 31,8 111 73,0 239 41,6 Giảm việc cúng đốt vàng mã 28 30,1 150 45,5 103 67,8 281 48,9 Giảm bớt rượu bia cúng giỗ 34 36,6 173 52,4 126 82,9 333 57,9 Nhà nước nên ban hành chế tài để quản lý 13 14,0 78 23,6 111 73,0 202 35,1 0,0 Khác Tổng 93 100,0 330 0,0 100,0 152 0,0 0,0 100,0 575 100,0 Pearson Chi-Square Tests Trình độ học vấn Chi-square Tâm tư nguyện vọng df người dân tục thờ cúng Sig Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable 395.427 12 000*,b * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid 62 Bảng 73: Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ cúng theo địa bàn sinh sống Địa bàn Tâm tƣ nguyện vọng Nông thôn Đô thị Tổng N % N % N % 238 84,1 239 81,8 477 83,0 0,0 0,0 0,0 116 41,0 162 55,5 278 48,3 60 21,2 179 61,3 239 41,6 Giảm việc cúng đốt vàng mã 103 36,4 178 61,0 281 48,9 Giảm bớt rượu bia cúng giỗ 126 44,5 207 70,9 333 57,9 59 20,8 143 49,0 202 35,1 0,0 0,0 0,0 292 100,0 575 100,0 Đó phong tục tốt, cần giữ gìn Bãi bỏ hẳn việc cúng giỗ Nên tổ chức đơn giản gọn nhẹ Mỗi nhà tự làm lấy không thiết phải gắn với gia tộc Nhà nước nên ban hành chế tài để quản lý Khác Tổng 283 100,0 Pearson Chi-Square Tests Địa bàn Chi-square 233.320 Tâm tư nguyện vọng người dân tục thờ df cúng *,b Sig .000 Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable * The Chi-square statistic is significant at the 05 level b More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid 63 ... khái niệm làm việc Trong luận án có số khái niệm cần làm rõ, là: 1) Đời sống gia đình; 2) Văn hóa ứng xử; 3) Văn hóa ứng xử với người 4) Văn hóa ứng xử với người đời sống gia đình Dưới trình bày... Nhưng văn hóa ứng xử với người chia nhiều cấp độ: gia đình – họ tộc, cộng đồng, quốc gia – dân tộc Phần sâu tìm hiểu văn hóa ứng xử với người cấp độ gia đình 2.1.3 Văn hóa ứng xử với người Văn hóa. .. hình trên, người viết lựa chọn đề tài Văn hoá ứng xử với người đời sống gia đình Thành phố Hồ Chí Minh nay, với hy vọng mang lại hiểu biết sở khoa học, qua góp phần giải vấn đề đặt đời sống thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa ứng xử với người đã mất trong đời sống gia đình ở thành phố hồ chí minh hiện nay , Văn hóa ứng xử với người đã mất trong đời sống gia đình ở thành phố hồ chí minh hiện nay