Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa

79 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG KIỀU VÂN NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ TỘI PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Hà Nội, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG KIỀU VÂN NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA Ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã ngành: 08.38.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THỊ MINH SƠN Hà Nội, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi bày tỏ lịng biết ơn Ban giám hiệu Học viện Khoa học xã hội, giảng viên tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Học viện Tôi xin bày tỏ biết ơn đặc biệt đến PGS.TS.Hoàng Thị Minh Sơn – giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ kiến thức, tài liệu phương pháp để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, đồng chí, anh chị em cán cơng nhân viên Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang, Công an Thành phố Nha Trang nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tài liệu để tơi thực hồn thành Luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng suốt q trình thực luận văn, song cịn có mặt hạn chế, thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp dẫn thầy cô giáo nhằm bổ sung hồn thiện kiến thức Học viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP 1.1 Khái niệm, đặc điểm nhân thân người phạm tội trộm cắp 1.2 Ý nghĩa việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội trộm cắp 15 1.3 Cơ cấu yếu tố tác động đến việc hình thành nhân thân tiêu cực người phạm tội trộm cắp 18 Chương 2: THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 27 2.1 Khái quát tình hình phạm tội trộm cắp thành phố Nha Trang giai đoạn 2014 – 2018 27 2.2 Thực trạng cấu tình hình tội phạm theo đặc điểm nhân thân người phạm tội trộm cắp thành phố Nha Trang 37 2.3 Thực trạng yếu tố tác động đến việc hình thành nhân thân tiêu cực người phạm tội trộm cắp địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 46 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TỪ KHÍA CẠNH NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI53 3.1 Dự báo tình hình tội phạm sở hữu địa bàn thành phố Nha Trang 53 3.2 Nội dung giải pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản từ khía cạnh nhân thân người phạm tội 55 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình số vụ trộm cắp tài sản thành phố Nha Trang theo năm 27 Bảng 2.2 Cơ số tội phạm nói chung tội phạm trộm cắp Nha Trang giai đoạn 2014 – 2018 .29 Bảng 2.3 Cơ cấu tội phạm trộm cắp thành phố Nha Trang giai đoạn 2014 – 2018 30 Bảng 2.4 Cơ cấu tội phạm trộm cắp Nha Trang năm 2018 theo đơn vị hành góc độ số tội phạm mật độ tội phạm .32 Bảng 2.5 Cơ cấu tội phạm trộm cắp Nha Trang năm 2018 góc độ mức độ nguy hiểm xét theo đơn vị hành 34 Bảng 2.6 Cơ cấu người phạm tội trộm cắp tài sản theo phương diện độ tuổi giới tính Nha Trang .37 Bảng 2.7 Cơ cấu tội phạm trộm cắp Nha Trang theo phương diện nguồn gốc dân tộc 39 Bảng 2.8 Cơ cấu người phạm tội trộm cắp Nha Trang theo phương diện trình độ học vấn 40 Bảng 2.9 Cơ cấu người phạm tội trộm cắp Nha Trang theo phương diện trình độ nghề nghiệp .41 Bảng 2.10 Cơ cấu người phạm tội trộm cắp Nha Trang theo phương diện trình độ học vấn 42 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Sơ đồ tình hình số vụ trộm cắp tài sản thành phố Nha Trang theo năm 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Nha Trang nằm tỉnh Khánh Hòa, thành phố du lịch phát triển Việt Nam Năm 2018, Nha Trang đón gần 4,5 triệu lượt khách du lịch nước [40], bên cạnh việc mở nhiều hội phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy điều kiện cho hoạt động tội phạm, có tội phạm trộm cắp diễn Trong năm qua, ban ngành chức có liên quan có nhiều cố gắng cơng tác đấu tranh chống tội phạm, quản lý nhân thân người phạm tội trộm cắp thành phố Tuy nhiên, trình nghiên cứu tội phạm trộm cắp Nha Trang, tiếp xúc với tài liệu, số liệu thực tế, ý thức vai trò nghiên cứu khoa học tội phạm học nhân thân người phạm tội trộm cắp công tác đấu tranh ngăn ngừa tội phạm thành phố, tác giả chọn đề tài: “Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài nghiên cứu khoa học tội phạm học Thơng qua đề tài, tác giả hi vọng góp phần nhỏ bé vào công tác nghiên cứu khoa học tội phạm học nói chung nghiên cứu nhân thân người phạm tội nói riêng, nhằm thúc đẩy cơng đấu tranh phịng chống tội phạm tình hình Do hiểu biết cịn hạn chế, tác giả đề tài mong nhận đóng góp, bảo thầy cơ, chun gia nhằm hoàn thiện tốt đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua, phát triển khoa học nghiên cứu tội phạm học, với đời Bộ Luật Hình năm 2015 văn pháp luật có liên quan, yêu cầu thực tế từ công đấu tranh chống tội phạm trộm cắp, mà có nhiều nghiên cứu, sách báo, viết học thuật nghiên cứu nhân thân người phạm tội nói chung nhân thân người phạm tội trộm cắp nói riêng Trong phải kể đến cơng trình tiêu biểu sau: - Nguyễn Thị Thanh Thủy (2005), với Luận văn Nhân thân người phạm tội luật hình Việt Nam, thuộc Viện Nhà nước Pháp luật Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý thuyết nhân thân người phạm tội pháp luật hình Việt Nam [27] - Chu Thị Quỳnh (2015), Luận văn Vai trò nhân thân người phạm tội, dấu hiệu quy định trách nhiệm hình Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn sâu vào phân tích vai trị nhân thân người phạm tội vấn đề quy định trách nhiệm hình sự, vấn đề mấu chốt việc giải vụ án hình - Hồ Thanh Lam (2016), Luận văn Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu địa bàn thành phố Nha Trang, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam Luận văn tập nghiên cứu nhân thân người phạm tội nhóm tội xâm phạm sở hữu địa bàn thành phố Nha Trang [15] - Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2018), Luận văn Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam Luận văn trình bày vấn đề nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương năm qua [20] - Đỗ Tiến Dũng (2018), Luận án tiến sĩ Nhân thân người phạm tội sở hữu từ thực tiễn tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ Luận án nghiên cứu nhân thân người phạm tội sở hữu thực tiễn tất tỉnh thành miền Đông Nam Bộ năm qua [9] Các cơng trình nghiên cứu tội phạm học kể sâu vào nghiên cứu khía cạnh nhân thân người phạm tội khoa học tội phạm học Việt Nam, từ góp phần hồn thiện ngành khoa học này, tài liệu tham khảo cho nghiên cứu giai đoạn Đặc biệt năm trở lại đây, số lượng cơng trình nghiên cứu ngày nhiều cho thấy nhu cầu nghiên cứu, hoàn thiện khoa học tội phạm học nhân thân người phạm tội trở nên cần thiết Tuy nhiên, tội phạm học nói chung nhân thân người phạm tội nói riêng nội dung có phạm vi rộng, đồng thời diễn biến tội phạm trộm cắp ngày phức tạp, từ đặt yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu nhằm góp phần hỗ trợ cho cơng tác đấu tranh chống tội phạm xã hội Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu kể cịn chưa sâu vào tất khía cạnh nhân thân người phạm tội, nghiên cứu số tội tiêu biểu giết người, tham nhũng, tập trung vào vài địa bàn Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh Số lượng nghiên cứu tội phạm trộm cắp nói riêng cịn ít, đồng thời chưa có nghiên cứu vấn đề nhân thân người phạm tội trộm cắp địa bàn phức tạp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hịa Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở xác định đặc điểm nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang, tác giả đề tài tiền hành phân tích ngun nhân hình thành đặc điểm nhân thân xấu người phạm tội trộm cắp tài sản Từ đó, đưa giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang từ góc độ nhân thân người phạm tội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để hồn thành mục đích nghiên cứu thực nhiệm vụ đây: - Khái quát vấn đề lý luận nhân thân người phạm tội, từ hiểu rõ nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản thành phố Nha Trang; - Tổng hợp nghiên cứu đặc điểm nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2014 - 2018; - Dự báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; - Đề xuất giải pháp tăng cường phịng, chống tình hình tội phạm trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang, từ khía cạnh nhân thân người phạm tội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nhân thân người Trang cho thấy phần lớn bị cáo có trình độ học vấn thấp (không học chiếm 38,9% học hết tiểu học trung học sở chiếm 41,1%) Vì vậy, hạn chế đến mức thấp tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục, tạo hội học tập, nâng cao dân trí góp phần phịng ngừa hiệu tội phạm nói chung loại tội trộm cắp nói riêng Để làm tốt vai trò giáo dục, nhà trường cần phải: Thứ nhất, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục cấp học địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu niên độ tuổi quy định đến trường, vận động học sinh bỏ học chừng quay lại lớp học, nâng cao chất lượng dạy học trường, không chạy theo thành tích Thứ hai, cần quan tâm đến giáo dục kỹ sống cho học sinh Nhà trường trọng xây dựng sân chơi lành mạnh, phong phú cho em câu lạc thiếu niên, trung tâm thể dục thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi Đó sân chơi lành mạnh cho em, giúp em giao lưu, học hỏi lẫn nhằm hạn chế đến mức thấp việc giao lưu với nhóm người tiêu cực ngồi xã hội tránh xa thói quen xấu cộng đồng cờ bạc, ma túy, mại dâm Thứ ba, cần đưa pháp luật vào nhà trường thành mơn học khóa bắt buộc để giảng dạy cấp học, trung cấp, cao đẳng, đại học Bồi dưỡng kỹ giáo dục pháp luật cung cấp nguồn thông tin, phương tiện giảng dạy cho giáo viên để làm học thu hút học sinh hình thức phong phú chương trình học Ví dụ đưa tình pháp luật liên quan đến lứa tuổi em để em thảo luận, bày tỏ quan điểm thân, từ kịp thời phát hiện, uốn nắn quan điểm cịn lệch lạc, vừa có tác dụng răn đe vừa rút kinh nghiệm cho em hành vi ứng xử sống Đặc biệt cần nâng cao ý thức tôn trọng quyền sở hữu tài sản người khác Thứ tư, tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường xã hội để kịp thời phát có biện pháp phù hợp em có biểu lười học, chơi games, tụ tập nhóm bạn khơng lành mạnh, Hạn chế mức thấp việc xử lý đuổi học, đình học em vi phạm nội quy nhà trường, việc 58 đuổi học thực tế răn đe số học sinh, số cịn lại mang tâm lý bất cần sau bị đuổi học Do đó, nhà trường xử lý đuổi học, đình học gián tiếp đưa học sinh ngồi xã hội nhiều cạm bẫy, có khả dễ tiếp cận với thành phần xấu xã hội đẩy học sinh đến gần với tệ nạn xã hội Trong có nhiều cách xử lý cảnh cáo trước toàn trường, đưa học sinh vào nhóm giáo dục đặc biệt trường để uốn nắn em tôt Thứ năm, thầy giáo gương đạo đức trí tuệ cho học sinh noi theo Cần xử lý nghiêm giáo viên có phẩm chất đạo đức khơng tốt, khơng có tâm với nghề, truyền đạt kiến thức lớp trách nhiệm mà thiếu nhiệt tình người thầy Nâng cao trình độ chun mơn giáo viên, đồng thời loại bỏ người vi phạm đạo đức người thầy, qua tạo đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm với nghiệp trồng người, bảo đảm môi trường sư phạm lành mạnh Thứ sáu, nhà trường cần tạo môi trường học tập “Xanh – Sạch – Đẹp” cho học sinh phát triển tồn diện trí tuệ nhân cách Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nắm bắt tốt nguyện vọng học sinh Hiểu rõ khiếu, sở trường học sinh, qua có định hướng giáo dục nhằm tạo hứng thú học tập cho em Vậy, nhờ thông qua giáo dục đào tạo mà phẩm chất lực công dân xã hội nâng cao Điều làm hạn chế nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm nói chung tội trộm cắp tài sản nói riêng 3.2.3 Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường bạn bè Bạn bè ảnh hưởng nhiều đến việc hình thành đặc điểm nhân thân xấu, đặc biệt bạn bè trang lứa Nhà trường gia đình cần phối hợp để biết em chơi với ai, bạn bè tốt hay xấu Từ kịp thời uốn nắn em tham gia phong trào, hoạt động chung trường lớp, thành phố câu lạc dành cho thiếu niên, trung tâp thể dục thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi,… để em giao lưu, học hỏi, chơi với nhóm bạn bè tốt hoạt động Bên cạnh đó, cha mẹ nên thường xuyên quan tâm đến với 59 người bạn để trẻ tin tưởng mà tâm Cha mẹ nên định hướng trẻ gặp vấn đề khó khăn sống Các phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với để tìm hiểu mong muốn trẻ, từ có quan tâm kịp thời hoạt động nhóm bạn thân, từ việc học tập, đến việc học khiếu, vui chơi, giải trí Cha mẹ người bạn thân thiết cái, hiểu rõ chia sẻ khó khăn sống mối quan hệ bạn bè phức tạp giúp trẻ tránh khỏi tác động xấu từ bạn bè 3.2.4 Hạn chế tác động tiêu cực từ mơi trường kinh tế Hồn cảnh kinh tế có vai trị quan trọng việc hình thành động cơ, mục đích phạm tội tác động trực tiếp đến cách thức xử người Kinh tế phát triển tảng vững cho việc phòng ngừa tội phạm loại tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang Trong thời gian qua, Đảng quyền thành phố Nha Trang ban hành sách phát triển kinh tế nhằm tạo nhiều việc làm cho người dân, nâng cao chất lượng sống, giảm khoảng cách giàu nghèo, tạo nhiều quỹ phúc lợi xã hội Bên cạnh đó, cịn phận khơng nhỏ dân cư có đời sống kinh tế khó khăn, thất nghiệp, việc làm khơng ổn định, từ dẫn đến phân hóa giàu nghèo mức cao Do đó, để giảm bớt tác động tiêu cực từ môi trường kinh tế, luân văn đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất, thu hút tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư nước, đặc biệt doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm có giá trị kinh tế cao; sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm lượng, gây nhiễm mơi trường; đầu tư vào ngành nghề vừa phát triển kinh tế nhanh vừa giải vấn đề việc làm cho người lao động Cụ thể biện pháp: (i) Hỗ trợ vay vốn; (ii) Gia hạn, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm thuế nội địa xuất nhập khẩu; (iii) Đơn giản hóa thủ tục hành chính; (iv) Hỗ trợ xúc tiến thương mại; (v) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; (vi) Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng xử lý nước thải Thứ hai, khuyến khích phát triển ngành có lợi như: thủy sản, du lịch, vận tải biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, cần đầu tư mức phát huy hiệu tích cực Đặc biệt dịch vụ hỗ trợ công nghiệp chế biến thủy sản; thực 60 có hiệu chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ thiết yếu, hệ thống bán lẻ, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu nâng giá Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường, hạn chế nhập thiết bị công nghệ lạc hậu, hàng hóa nước sản xuất được, ưu tiên nhập vật tư thiết bị công nghệ tiên tiến Kinh tế phát triển nhằm tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người dân thành phố giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, từ dần góp phần nâng cao đời sống phận dân cư có kinh tế khó khăn, khắc phục dần tình trạng nghèo đói sinh bất mãn, chống đối, tìm cách kiếm tiền khơng đáng Cơ quan hành thành phố Nha Trang cần xây dựng văn hóa cơng sở Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thành phố cần đổi cách phục vụ nhân dân nhằm tạo điều kiện tối đa để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố Từ đó, tạo đồng thuận, ủng hộ người dân với chủ trương, sách Đảng quyền thành phố, loại bỏ dần tư tưởng chống đối người dân quyền nhà nước; tạo mơi trường xã hội lành mạnh cho người dân 3.2.5 Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường xã hội Muốn hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường xã hội cần phải: Thứ nhất, thực có hiệu sách an sinh xã hội giải việc làm địa bàn thành phố Nha Trang Thực sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng sách, người có cơng cách mạng; có sách bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật Nâng cao trình độ cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế phát triển, mở trung tâm dạy nghề, trọng đến chất lượng đào tạo mở rộng đào tạo ngành nghề cần thiết Bên cạnh đó, có sách hỗ trợ chi phí đào tạo học nghề cho người lao động có khó khăn kinh tế, giới thiệu việc làm 61 cho người học nghề sau hồn thành khóa đào tạo nghề Chính sách xóa đói giảm nghèo hình thức dạy nghề để nâng cao trình độ người lao động nhằm giúp người lao động nghèo có việc làm ổn định, thu nhập ổn định nhằm nâng cao chất lượng sống cho người có hồn cảnh kinh tế khó khăn Trung tâm giới thiệu việc làm giúp thu thập thơng tin số lao động chưa có việc làm, số lao động có nhu cầu tìm việc, doanh nghiệp cần tuyển việc làm, để giúp họ gặp gỡ tiếp xúc trao đổi với nhau, từ nắm bắt thơng tin, nhu cầu lao động việc làm Khuyến khích doanh nghiệp giải việc làm cho người lao động, với sách ưu tiên hỗ trợ vay vốn, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để họ tiếp nhận đào tạo lao động phổ thơng, lao động có hồn cảnh kinh tế khó khăn, lao động thuộc diện sách, người chấp hành xong hình phạt tù địa bàn thành phố Nha Trang Thứ hai, quản lý, kiểm soát chặt chẽ số người đến tạm trú lưu trú địa bàn thành phố Nha Trang, tập trung thực địa bàn có nhiều khu du lịch, khu cơng nghiệp, nhà trọ, nhà nghỉ, khu đông dân cư sinh sống phường Lộc Thọ, Vĩnh Ngọc, Phước Đồng, Vĩnh Thái, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hiệp Cần có biện pháp quản lý cụ thể, kiểm tra chặt chẽ loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí thu hút thiếu niên tham gia vũ trường, quán bar, karaoke, qn Internet Thơng qua đó, để truy qt tụ điểm vui chơi, giải trí khơng lành mạnh, giúp kiểm soát quản lý đối tượng thiếu niên vào nơi Cần nâng cao đạo đức kinh doanh người mở quán games, tránh tình trạng thiếu niên chơi game ngày đêm Khi số tiền nợ chơi game không trả tất yếu nảy sinh suy nghĩ, hành động phạm tội trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ thỏa mãn nhu cầu nghiện games Thứ ba, phát triển phong trào nhân dân tự quản câu lạc phòng, chống tội phạm; tổ xe ơm tự quản; biên phịng,… nhằm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội Xây dựng lực lượng bảo vệ khu dân cư, bảo vệ dân phố, dân phòng lực lượng 62 nòng cốt phong trào hỗ trợ tích cực quần chúng nhân dân cho Công an việc phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội nói chung tội trộm cắp tài sản nói riêng Đặc biệt rộng mơ hình tự quản địa bàn cụm dân cư việc phát người lạ, người khả nghi phường, xã thành phố Nha Trang 3.2.6 Hạn chế tác động tiêu cực từ mơi trường văn hóa Để hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường văn hóa đến q trình hình thành nhân cách trẻ gia đình nhà trường địa bàn thành phố Nha Trang cần có phối hợp chặt chẽ cần ý vấn đề sau: Sở Thơng tin Truyền thơng, Sở Văn hóa, thể thao du lịch cần tăng cường biện pháp giải tình trạng quảng bá, tiếp thu thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngồi; phải quản lý chặt chẽ việc kiểm duyệt thông tin internet, sách, báo, game online, phim ảnh…; phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, góp phần ngăn chặn tình trạng văn hóa phẩm độc hại tràn lan khắp nơi giới trẻ Các quan chức thành phố Nha Trang cần quan tâm xây dựng phát triển khu vui chơi giải trí bổ ích, phù hợp với lứa tuổi nhằm thu hút em đến vui chơi, sinh hoạt lành mạnh phát triển câu lạc thiếu niên, trung tâm thể dục thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi Nhiệm vụ chức quan ban ngành kết hợp công tác tuyên tuyền, giáo dục vào công tác cụ thể nhằm tác động đến đông đảo quần chúng nhân dân, tầng lớp xã hội nhận thức đúng, đầy đủ trách nhiệm cá nhân, gia đình xã hội cơng tác phịng ngừa tội phạm nói chung tội trộm cắp tài sản nói riêng 3.2.7 Các giải pháp phịng ngừa tái phạm tội - Nâng cao hiệu công tác thi hành án hình Nâng cao cơng tác thi hành án hình biện pháp quan trọng nhằm giúp cho người phạm tội hiểu, nhận thức hành vi gây ra, biết ăn năn, hối hận hành vi cố gắng sửa chữa, trở thành người có ích cho gia đình, cho xã hội Vì vậy, để cơng tác thi hành án hình tốt thời 63 gian tới thành phố Nha Trang cần phải: Thứ nhất, quyền thành phố Nha Trang cần quan tâm việc trang bị sở vật chất phù hợp với việc phục vụ cải tạo phạm nhân nhằm biến nhà tù thành trường học, tạo điều kiện cho họ có hội hòa nhập cộng đồng tốt chấp hành xong hình phạt tù Thứ hai, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, trang bị kỹ năng, kiến thức tâm lý lứa tuổi cho cán làm cơng tác thi hành án hình Tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, xây dựng nếp sống theo phương châm “trật tự, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu công tác tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề phạm nhân; sử dụng có hiệu nguồn kinh phí nhằm cải thiện điều kiện giam giữ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán loại đối tượng giam giữ Tăng cường cơng tác phối hợp với Tịa án, Viện kiểm sát công tác theo dõi, quản lý người bị kết án tù ngoại, hỗn, tạm đình thi hành án Thứ ba, phải nắm vững đặc điểm nhân thân phạm nhân, để thực tốt việc phân loại phạm nhân áp dụng biện pháp tuyên truyền, quản lý, giáo dục cho phù hợp hiệu Thứ tư, nâng cao công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống thực có hiệu Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/09/2011 Chính phủ quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong hình phạt tù cho phạm nhân nói chung đặc biệt phạm nhân loại tội trộm cắp tài sản nói riêng Giáo dục kỹ sống, tư vấn tâm lý cho phạm nhân nhằm định hướng nâng cao khả tự giải khó khăn định hướng nghề nghiệp Bên cạnh đó, cần trang bị kiến thức pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, Luật lao động… hỗ trợ thủ tục pháp lý, tạo điều kiện cho họ thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật để họ tái hịa nhập với xã hội Thứ năm, dạy nghề yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn Qua tìm hiểu cho thấy đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản phần lớn thất nghiệp 64 nghề nghiệp không ổn định Mặt khác, Nha Trang thành phố du lịch phát triển việc địi hỏi người lao động phải có trình độ chun mơn cần thiết Vì vậy, cần phải đưa chương trình đào tạo nghề vào trại giam địa bàn thành phố Nha Trang để dạy nghề cho người chấp hành án Nhằm giúp họ sau chấp hành xong hình phạt tù kiếm sống lương thiện nghề mà học trại giam Điều có ý nghĩa lớn việc giáo dục cải tạo người phạm tội, giúp họ hiểu rõ giá trị lao động để mãn hạn tù họ dễ dàng tái hòa nhập với xã hội cách nhanh chóng Thứ sáu, tăng cường cơng tác quản lý người chấp hành xong hình phạt tù Đặc biệt án trộm cắp tài sản để kịp thời phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật không để họ tái phạm tội - Công tác tái hịa nhập cho người chấp hành xong hình phạt tù Để người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập với xã hội cách nhanh chóng phần đóng góp khơng nhỏ nhờ vào tác động tích cực từ gia đình nỗ lực toàn xã hội, nhằm thực hiệu Nghị định số 80/2011/NĐ-CP Chính phủ quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng dân cư người chấp hành xong án phạt tù Các giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, quyền thành phố, trường học sở giáo dục địa bàn thành phố Nha Trang cần tạo điều kiện cho người phạm tội sau chấp hành xong hình phạt tiếp tục đến trường, nhằm trang bị cho họ kiến thức tiếp tục học tập nâng cao trình độ Tăng cường công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thông qua việc tiếp nhận, hỗ trợ thủ tục pháp lý, hướng dẫn đăng ký hộ khẩu, cấp giấy Chứng minh nhân dân, xóa án tích Thứ hai, quan quyền địa bàn thành phố Nha Trang cần phối hợp chặt chẽ việc tạo điều kiện hỗ trợ cho vay vốn từ ngân hàng sách xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành phố; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, học văn hóa, nhằm giúp cho người chấp hành xong hình phạt tù tội trộm cắp tài sản có việc làm đảm bảo ổn định sống, hòa nhập với xã hội Thứ ba, gia đình quyền thường xun nắm tình hình, thuận 65 lợi, khó khăn người chấp hành xong hình phạt tù để có biện pháp quản lý, giáo dục, động viên giúp đỡ họ xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động, học tập, tham gia hoạt động xã hội chung cộng đồng dân cư phải tuân theo sách Đảng, pháp luật Nhà nước Thứ tư, quyền thành phố Nha Trang cần phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức tầng lớp nhân dân sách Đảng, pháp luật Nhà nước người chấp hành xong án phạt tù tội trộm cắp tài sản nói riêng tội phạm nói chung Vận động tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập xã hội cách nhanh chóng, tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc tổ chức, doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh Cá nhân tồn xã hội nên xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kì thị với người chấp hành xong hình phạt tù quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định sống Chính điều góp phần phịng ngừa, chống tái phạm tội hành vi vi phạm pháp luật khác Kết luận chương Dựa vào lý luận tình hình tội phạm trộm cắp tài sản góc độ nhân thân thành phố Nha Trang, chương ba luận văn trình bày sở nội dung dự báo tình hình phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang Cụ thể là, diễn biến tình hình tội trộm cắp tài sản theo chiều hướng tăng số lượng vụ án số người phạm tội địa bàn thành phố Nha Trang Chương ba luận văn, trình bày giải pháp tăng cường phịng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản khía cạnh nhân thân thành phố Nha Trang Các giải pháp tập trung vào hoạt động chủ yếu sau đây: Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường gia đình; Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục; Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường bạn bè; Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường kinh tế; Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường xã hội; Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường văn hóa; Đề số giải pháp phịng ngừa tái phạm tội 66 KẾT LUẬN Trước tình hình phức tạp xã hội năm qua, hoạt động phạm tội, có phạm tội trộm cắp tài sản ngày tinh vi, phức tạp, thủ đoạn hơn, quan có thẩm quyền thành phố Nha Trang nói riêng tỉnh Khánh Hịa nói chung có nhiều nỗ lực cơng tác phịng, chống tội phạm Trong cơng tác quản lý nhân thân người phạm tội trộm cắp nội dung quan trọng dành nhiều quan tâm Phát huy hiệu công tác quản lý nhân thân người phạm tội, có tội trộm cắp thành phố Nha Trang khơng đóng vai trị tìm hiểu ngun nhân làm phát sinh tội phạm trộm cắp, định tội, định khung, định hình phạt cách xác, mà cịn góp phần đề biện pháp hữu hiệu giáo dục, cải tạo người phạm tội trộm cắp tài sản Bên cạnh kết đạt được, việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản dừng lại mức độ cá nhân với tác động mạnh mẽ yếu tố khách quan chủ quan từ kinh tế, pháp luật, xã hội, giáo dục khiến cho cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm trộm cắp cịn nhiều hạn chế, thiếu sót chưa đạt mục tiêu đề ra, tình hình tội trộm cắp cịn diễn biến phức tạp số lượng phạm tội có quy mô lớn so với loại tội phạm khác Thông qua đề tài làm rõ đặc điểm nhân thân yếu tố tác động đến hình thành nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang Từ đó, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp địa bàn thành phố Nha Trang thời gian tới Luận văn cơng trình khoa học nghiên cứu nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang nên có nhiều nỗ lực, phấn đấu q trình nghiên cứu thực luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định nên chúng tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp chân tình thầy, giáo, đồng nghiệp, chuyên gia,… nhằm hoàn thiện kết nghiên cứu Chúng xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Học viện giảng viên tham gia giảng dạy lớp Cao học Luật đợt năm 2017 Học viên Khoa 67 học xã hội truyền đạt kiến thức, giúp đỡ thời gian học tập Học viện Đặc biệt, cảm ơn PGS.TS.Hoàng Thị Minh Sơn – giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội, đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, đồng chí lãnh đạo Tịa án nhân dân thành phố Nha Trang, đồng chí lãnh đạo Cơng an thành phố Nha Trang nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tài liệu để chúng tơi hồn thành Luận văn 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Liên Anh, Dương Thị Loan (2012) Giáo trình tâm lý học tư pháp, Nxb Giáo dục Việt Nam Hà Bắc (2018) “Khánh Hòa: Bắt giữ băng trộm nhí gây nhiều vụ trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Nha Trang”, Báo điện tử Báo , , (27/02/2018) Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2019) Bình luận khoa học BLHS năm 2015 (Phần thứ hai: tội phạm) - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội Lê Cảm (2001) “Nhân thân người phạm tội - Một số vấn đề lý luận bản”, Tạp chí Tòa án, (số 10), Hà Nội Lê Cảm (2001) “Nhân thân người phạm tội - Một số vấn đề lý luận bản”, Tạp chí Tịa án, số 11, Hà Nội Nguyễn Văn Cảnh (2010) Tội phạm học, Nxb Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Nxb Tổng cục Chính trị Cơng an nhân dân) Nguyễn Văn Cảnh Phạm Văn Tỉnh (2013) Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Học viện cảnh sát nhân dân, Hà Nội Bùi Quang Dũng (2016) Xã hội học, Học viện khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Tiến Dũng (2018) Nhân thân người phạm tội sở hữu từ thực tiễn tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ, Luận án tiến sĩ Luật, Học viện khoa học xã hội 10 Lê Văn Định (2015) “Đặc điểm nhân thân người phạm tội phương thức thực tội trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Kiểm sát, (số 6), Hà Nội 11 L.Giang (2017) “Nha Trang bắt đối tượng gây nhiều vụ trộm cắp xe máy”, Báo điện tử tin tức Việt Nam, , (02/12/2017) 12 Nguyễn Thị Giang (2015) “Điều kiện mức phạt tù nhân thân người phạm tội áp dụng án treo”, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Hòa (2015) Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư pháp 14 Nguyễn Văn Khương (2018) Nhân thân người phạm tội giết người địa bàn tỉnh Bình Phước, Luận văn thạc sĩ luật, Học viện khoa học xã hội 15 Hồ Thanh Lam (2016) Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu địa bàn thành phố Nha Trang, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam 16 Hà Thị Hồng Lan (2015) Nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân bị can điều tra tội phạm tham nhũng, Luận án tiến sĩ Tội phạm học Điều tra tội phạm, Đại học cảnh sát nhân dân 17 Trần Thị Liên (2018) Nhân thân người phạm tội ma túy địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 18 Văn Ngọc (2018), “Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy hạng sang Nha Trang”, Báo Sài gịn giải phóng online, , (04/8/2018) 19 Phan Ái Nhi (2016) Nhân thân người phạm tội giết người địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 20 Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2018) Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 21 Đỗ Ngọc Quang (1999) Giáo trình Tội phạm học, Khoa Luật, Đại học KHXH NV, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Đinh Văn Quế (2016) Bình luận khoa học Bộ luật hình sự: phần tội phạm, NXB Tổng hợp Hồ Chí Minh 23 Lý Văn Quyền (2008) Giáo trình Tội phạm học, Đại học Luật Hà Nội 24 Chu Thị Quỳnh (2015) Vai trò nhân thân người phạm tội, dấu hiệu quy định trách nhiệm hình sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Lê Thị Sơn (2014) Tội phạm học so sánh: Lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp 26 Trần Văn Sơn (1997) “Nhân thân người phạm tội – để định hình phạt”, Tạp chí Luật học, (Số 1), tr.41-43 27 Nguyễn Thị Thanh Thủy (2005) Nhân thân người phạm tội luật hình Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước Pháp luật 28 Phạm Uyên Thy (2015) Nhân thân người phạm tội địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã Hội 29 Phạm Văn Tỉnh (2014) Tội phạm học Việt Nam – Một số chuyên đề đại cương bản, Học viện Khoa học xã Hội, Hà Nội 30 Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (2014) Báo cáo công tác xét xử tòa án năm 2014 31 Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (2015) Báo cáo cơng tác xét xử tịa án năm 2015 32 Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (2016) Báo cáo cơng tác xét xử tịa án năm 2016 33 Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (2017) Báo cáo cơng tác xét xử tịa án năm 2017 34 Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (2018) Báo cáo cơng tác xét xử tịa án năm 2018 35 Lê Đình Tồn (2017) Nhân thân người phạm tội cướp tài sản địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 36 Hữu Toàn (2016) “Nghiện game ăn trộm, giở trò sàm sỡ với khổ chủ”, Báo điện tử Báo Công an Nhân dân, , (12/4/2016) 37 Trần Đức Trâm (2014) Xã hội học tội phạm, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật 38 Trần Tuyết Trinh (2018) “Phịng ngừa tội phạm từ góc độ nghiên cứu nhân thân người phạm tội”, Báo điện tử Luật sư Việt Nam, , (13/4/2018) 39 Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học Điều tra tội phạm (2017) Tội phạm học Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân 40 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa (2018) Thống kê quốc tịch khách du lịch năm 2018, , truy cập ngày 27/2/2019 41 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015) Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, HàNội 42 Bùi Phương Tuấn (2017) Nhân thân người phạm tội buôn bán trái phép chất trộm cắp địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 43 Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật (2000) Tội phạm học Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 45 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Tội phạm học, Trường Đại học Huế 46 Võ Khánh Vinh (2010) Quyền người tiếp cận đa ngành liên ngành khoa học xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 47 Nguyễn Xuân Yêm (2013) Tội phạm học Việt Nam, phần tội phạm đại cương, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội ... phố Nha Trang trình bày chương đề tài 26 Chương THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA 2.1 Tình hình phạm tội trộm cắp tài sản thành. .. chống tội phạm, có tội phạm trộm cắp tài sản địa bàn thành phố 2.1.3 Cơ cấu tội phạm trộm cắp tài sản thành phố Nha Trang giai đoạn 2014 – 2018 Cơ cấu tội phạm trộm cắp biểu tình hình trộm cắp tài. .. việc hình thành nhân thân tiêu cực người phạm tội trộm cắp 18 Chương 2: THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa , Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa