0

Bài giảng hoc van ăn-ân

6 282 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:12

Häc vÇn líp 1 Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H»ng Gi¸o viªn tr­êng TiÓu häc §ång Phóc- Yªn Dòng Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2010 Học vần: ®äc bµi: rau non hòn đá thợ hàn bàn ghế Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa. Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2010 Học vần: Bài 45: ân, ă-ăn ân cân ă - ăn trăn cái cân con trăn bạn thân gần gũi khăn rằn dặn dò ân ân ăn ăn ăn Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Hoùc van: Baứi 45: aõn, aờ-aờn Luyện viết bảng con: Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2010 Học vần: Bài 45: ân, ă-ăn Trß ch¬i: con rắnquả mận cái sân củ sắn Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2010 Học vần: Bài 45: ân, ă-ăn ân cân ă - ăn trăn cái cân con trăn bạn thân gần gũi khăn rằn dặn dò ân ân ăn ăn ăn . vần: Bài 45: ân, ă-ăn ân cân ă - ăn trăn cái cân con trăn bạn thân gần gũi khăn rằn dặn dò ân ân ăn ăn ăn Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Hoùc van: Baứi. th¸ng 11 n¨m 2010 Học vần: Bài 45: ân, ă-ăn Trß ch¬i: con rắnquả mận cái sân củ sắn Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2010 Học vần: Bài 45: ân, ă-ăn ân cân ă
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hoc van ăn-ân, Bài giảng hoc van ăn-ân,

Hình ảnh liên quan

Luyện viết bảng con: - Bài giảng hoc van ăn-ân

uy.

ện viết bảng con: Xem tại trang 4 của tài liệu.