Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

48 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:31

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 1. Mục tiêu: Phân tích thiết kế hệ thống quản túc nhằm tin học hóa việc quản sinh viên, tạo mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên và nhà trường. 2.Phạm vi: Đồ án được thực hiện trong phạm vi giới hạn của môn phân tích thiết kế hệ thống và mục tiêu đã nêu trên. 3.Phân tích hiện trạng hệ thống: BAN QUẢN TÚC Phiếu số………………. PHIẾU BÁO ĐIỆN NƯỚC Ngày……Tháng……Năm 200… PHÒNG……… TSSV:………Nội trú:……… Tạm trú:………… Tên SP TSSV T.Thụ Định mức CS Đầu CS Cuối T.Thụ Vượt mức Đơn giá Thành tiền Nước Điện Tổng số sản phẩm:2 Tổng số tiền: Ngày……Tháng……Năm 2008 Người thu tiền : Sau mỗi tháng mỗi phòng sẽ nhận giấy báo điện nướcđề nghị đại diện phòng đóng đúng thời hạn. BAN QUẢN TÚC Số:………… THẺ NỘI TRÚ Họ tên sinh viên:………………………. Ngày sinh………… …….Nơi sinh……… Hộ khẩu thường trú……………………… MASV:……Lóp……… Khoa…………… Trường…………… Nội trú phòng……… Ngày…… Tháng……….Năm……………. GIÁM ĐỐC Khi được xét vào túc xá.Sinh viên bắt buộc phải có mối quan hệ ràng buộc với ban quản túc thông qua việc lập thể nội trú.Từ đó ban quản sẽ quản sinh viên bằng thẻ nội trú này. BAN QUẢN TÚC Số phiếu…… …… PHIẾU GIAO CA Ngày……Tháng… Năm…… Ca:………………………………………………………………………… STT MANV Thời gian giao ca Ghi chú Người giao ca Người nhận ca Khi nhân viên bảo vệ quản việc ra vào của sinh viên,cho phép sinh viên bảo lãnh người thân đến thăm.Mỗi ngày gồm hai nhân viên bảo vệ thay ca nhau trực. 2 BAN QUẢN TÚC BIÊN LAI THU LỆ PHÍ Mẫu: Số:……………………………… Ký hiệu:…………………………. Ngày……… Tháng……… Năm…… Họ tên sinh viên: Lớp:…………………… Khóa . Hệ đào tạo:…………… Nội dung thu: . Số tiền thu:. Viết bằng chữ: . Người nộp tiền Người nhận tiền (Kí,ghi rõ họ tên) (Kí,ghi rõ họ tên) Hằng năm sinh viên có nhiêm vụ phải đóng tiền lệ phí cho ban quản lý. BAN QUẢN TÚC Số: …………………… BIÊN LAI THẾ CHÂN TÀI SẢN Họ và tên người nộp tiền:…………………… Phòng:……………………… Số tiền nộp:………………………………………. do nộp: TIỀN THUẾ CHÂN TÀI SẢN NĂM HỌC 200…200… Ngày… Tháng….Năm…… Kế toán Thủ quỹ Mỗi năm sinh viên phải đóng kèm theo tiền thế chân tài sản. 3 II. Phân tích yêu cầu: 1.Phát hiện thực thể: 1/ Thực thể: SINHVIEN - Mỗi thực thể tượng trưng cho một sinh viên ở trong túc xá. - Các thuộc tính:  MSSV :Mã số sinh viên là thuộc tính khóa dùng để phân biệt với các sinh viên khác  HOTENSV:Họ và tên sinh viên  GIOITINH: Giới tính  NGAYSINH: Ngày sinh  NOISINH: Nơi sinh  DIACHI:Địa chỉ  SDT:Số điện thoại  TRUONG:Trường  PHONG:Phòng 2/Thực thể SV_NOITRU: - Các thuộc tính:  MSSVNT :Mã số sinh viên nội trú là thuộc tính khóa dùng để phân biệt với sinh viên tạm trú 3/Thực thể SV_TAMTRU: - Các thuộc tính:  MSSVTT :Mã số sinh viên tạm trú là thuộc tính khóa 4/ Thực thể: PHONG - Mỗi thực thể tượng trưng cho một phòng có sinh viên đăng ở - Các thuộc tính:  MAPHG :Mã Số Phòng là thuộc tính khóa dùng để phân biệt các phòng với nhau  TENPHG:tên phòng  TRPHG:Trưởng phòng 5/Thực thể:PHONG_HC − Mỗi thực thể cho biết thông tin về phòng làm việc của nhân viên − Các thuộc tính:  MPHC :Mã phòng hành chính là thuộc tính khóa 6/Thực thể:PHONG_O − Mỗi thực thể cho biết thông tin về phòng ở của sinh viên − Các thuộc tính: 4  MSPHO :Mã số phòng ở là thuộc tính khóa 7/ Thực thể: NHANVIEN − Mỗi thực thể cho biết thông tin về nhân viên − Các thuộc tính:  MANV :Mã số nhân viên là thuộc tính khóa dùng để phân biệt nhân viên khác  HOTENNV:Họ và tên nhân viên  GIOITINH: Giới tính  DIACHI:Địa chỉ  SDT:Số điện thoại 8/ Thực thể:NV_HC − Mỗi thực thể cho biết vai trò của từng nhân viên trong phòng hành chính − Các thuộc tính:  MSNVHC :Mã số nhân viên hành chính 9/ Thực thể:NV_BV − Cho biêt vai trò của từng nhân viên bảo vệ − Các thuộc tính:  MSNVBV :Mã số nhân viên bảo vệ 10/ Thực thể: HOADON − Mỗi thực thể cho biết số tiền mà sinh viên trong một phòng phải trả. − Các thuộc tính:  MAHD :Mã số hóa đơn là thuộc tính khóa dùng để phân biệt hóa đơn tưng phòng  MAPHG:Mã số phòng  TTIEN:Tổng tiền 11/Thực thể: HOPDONG − Mỗi thực thể cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc của sinh viên khi đăng ở. − Các thuộc tính:  MSHDG :Mã số hợp đồng  TGBD:Thời gian bắt đầu  TGKT:Thời gian kết thúc 12/Thực thể:TRUONG − Mỗi thực thể cho biết thông tin về trường nơi mà sinh viên có sinh viên đang theo học − Các thuộc tính:  MSTRG:Mã số trường là thuiộc tính khóa dung để phân biệt giữa các trường với nhau  TENTRUONG:Tên trường 5  DIACHI:Địa chỉ 13/Thực thể:HOATDONG − Mổi thực thể cho biết thông tin về những hoạt động mà sinh viên tham gia − Các thuộc tính:  MHDONG :Mã số hoạt động là thuộc tính khóa phân biệt các hoạt động  TENHD:Tên hoạt động  TGTCHUC:Thời gian tổ chức 14/Thực thể:CHUCVU − Mỗi thực thể cho biết chức vụ của nhân viên và sinh viên(nếu có) − Các thuộc tính:  MSCV :Mã số chức vụ là thuộc tính khóa phân biệt giũa các loại chức vụ  TENCV:Tên chức vụ 15/Thực thể:THANNHAN − Mỗi thực thể cho biết mối quan hệ của sinh viên với gia đình − Các thuộc tính:  MSSV :Mã số sinh viên là thuộc tinh khóa cho biết thân nhân đó họ hàng với sinh viên nào  TENTN :Tên thân nhân  DIACHI:Địa chỉ  QUANHE:Quan hệ 6 2.Sơ đồ tổ chức quản túc xá: Nhận xét: - Từ sơ đồ tổ chức quản lí ký túc chúng ta có thề hình dung ra được quy cách hoạt động của ký túc xá.Tuy sơ đồ không được hoàn chỉnh nhưng giúp ban quản túc quản sinh viên chặt chẽ hơn.Để quàn tốt đòi hỏi ban quản phải linh hoạt cả về khâu tổ chức lẩn khâu quản lý. 7 3.Mô hình ERD : 8 4.Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: SINHVIEN(MSSV, HOTENSV, GIOITINH, NGAYSINH, NOISINH, DIACHI, SDT, TRUONG, PHONG, MSTRG, MAPHG, MACV) SINHVIEN_NT(MSSVNT) SINHVIEN_TT(MSSVTT) NHANVIEN(MANV, HOTENNV, GIOITINH, DIACHI, SDT, MACV) CHUCVU(MACV , TENCV) NHANVIEN_HC(MSNVHC) NHANVIEN_BAOVE( MSNVBV ) PHONG(MAPHG,TENPG,TRPHG) PHONG_HC(MPHC) PHONG_O(MSPHO) HOADON(MAHD,MAPHG,TTIEN) TRUONG(MSTRG,TENTRUONG,DIACHI) HOATDONG(MHDONG,TENHD,TGTCHUC) HOPDONG(MSHDG,TGBD,TGKT) THANNHAN(MSSV,TENTN,DIACHI,QUANHE) 9 5.Mô tả quan hệ : 1) Quan hệ SINHVIEN Quan hệ SINHVIEN STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte RB 1 MSSV Mã số sinh viên SN B 7 PK 2 HOTENSV Họ tên sinh viên CD B 50 3 DIACHI Địa chỉ CD B 50 4 SDT Số điện thoại SN B 10 5 TRUONG Trường CD B 50 6 PHONG Phòng SN B 3 7 GIOITINH Giới tính CT B 5 8 NGAYSINH Ngày sinh N B 15 9 NOISINH Nơi sinh CD B 50 Tổng 233 - Khối lượng: Số dòng tối tiểu: 900 Số dòng tối đa: 1000 Kích thước tối tiểu: 900*233(Byte) = 209,7 KB Kích thước tối đa: 1000*233(Byte) = 233 KB 2)Quan hệ NHANVIEN Quan hệ NHANVIEN STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loai DL MGT Số byte RB 1 MANV Mã số nhân viên SN B 10 PK 2 HOTENNV Họ tên nhân viên CD B 30 3 DIACHI Địa chỉ CD B 50 4 SDT Số điện thoại SN B 10 5 GIOITINH Giới tính CT B 5 Tổng 105 10 . HOPDONG(MSHDG,TGBD,TGKT) THANNHAN(MSSV,TENTN,DIACHI,QUANHE) 9 5.Mô tả quan hệ : 1) Quan hệ SINHVIEN Quan hệ SINHVIEN STT Tên thuộc tính Diễn giải Ki u DL Loại DL MGT Số byte. https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 1. Mục tiêu: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá nhằm tin học hóa việc quản lý sinh viên, tạo mối quan

Hình ảnh liên quan

Output:In ra màn hình hoặc in ra từ máy in Table liên quan:HOADON - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

utput.

In ra màn hình hoặc in ra từ máy in Table liên quan:HOADON Xem tại trang 25 của tài liệu.
Button In: dùng để in dữ liệu trong bảng Kết quả Button Thoát: thoát khỏi form. - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

utton.

In: dùng để in dữ liệu trong bảng Kết quả Button Thoát: thoát khỏi form Xem tại trang 36 của tài liệu.
DL từ bảng SINHVIEN - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

t.

ừ bảng SINHVIEN Xem tại trang 37 của tài liệu.
Button Chi tiết NV: khi chọn một người trong Bảng chi tiết và click vào nút Chi tiết NV thì form THÔNG TIN CHI TIẾT sẽ hiện ra và cung cấp toàn bộ thông tin có liên  quan đến nhân viên đó - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

utton.

Chi tiết NV: khi chọn một người trong Bảng chi tiết và click vào nút Chi tiết NV thì form THÔNG TIN CHI TIẾT sẽ hiện ra và cung cấp toàn bộ thông tin có liên quan đến nhân viên đó Xem tại trang 38 của tài liệu.
Button In: In kết quả trong mục Bảng chi tiết - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

utton.

In: In kết quả trong mục Bảng chi tiết Xem tại trang 40 của tài liệu.
Button Sửa dùng để Sửa một hay nhiều mục trong bảng Kết quả Button Lưu là lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

utton.

Sửa dùng để Sửa một hay nhiều mục trong bảng Kết quả Button Lưu là lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu Xem tại trang 46 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan