Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

22 207 0
Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 TUN 20 ------------- Ngy son: Ngy 16thỏng 01 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 18 thỏng 01 nm 2010 Mụn: Toỏn Bi: PHẫP CNG DNG 14 + 3 I.Mc tiờu: 1.Kin thc: Bit lm tớnh cng (khụng nh) trong phm vi 20, phõn bit c s chc, s n v. 2.K nng: Rốn cho HS cú k nng t tớnh, thc hin phộp tớnh cng khụng nh trong phm vi 20 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn *Ghi chỳ: Bi 1(ct1, 2, 3) , bi 2( ct 2, 3),bi 3(phn 1) II.Chun b: Bng ph, SGK, cỏc bú chc que tớnh v cỏc que tớnh ri. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Giỏo viờn nờu cõu hi: 20 n v bng my chc? 20 cũn gi l gỡ? Gi hc sinh bi bi tp s 4 trờn bng lp. Cụ nhn xột v kim tra bi c. 2.Bi mi :Gii thiu trc tip, ghi ta. 3. Gii thiu cỏch lm tớnh cng dng 14 + 3 GV cho HS ly 14 que tớnh ( gm 1 bú chc que tớnh v 4 que tớnh ri), ri ly thờm 3 que tớnh na. Hi tt c cú my que tớnh? Giỏo viờn th hin trờn bng lp: Cú 1 bú chc, vit 1 hng chc. 4 que tớnh ri, vit 4 hng n v. Ly 3 que na t di 4 que ri. Thờm 3 que ri, vit 3 di 4 ct n v. Mun bit cú tt c bao nhiờu QT ta gp 4 que tớnh ri v 3 QT ri, c 7 que tớnh ri. Cú 1 bú chc v 7 QT ri l 17 que tớnh. HD cỏch t tớnh: Vit 14 ri vit 3 sao cho 3 thng ct vi 4 ( ct n v).Vit du (+) K vch ngang di 2 s. Tớnh t phi sang trỏi. 4. Hc sinh thc hnh: (Luyn tp) Bi 1: Giỏo viờn lu ý HS vit cỏc s thng ct hng n v v cng t phi sang trỏi Nờu cỏch t tớnh? 20 n v bng 2 chc.Hai mi cũn gi l hai chc. Hc sinh lm bng lp. Hc sinh nhc ta. Cho hc sinh m s que tớnh Cú 14 que tớnh, thờm 3 que tớnh l 17 que tớnh. Hc sinh nhc li: Cú 14 que tớnh, thờm 3 que tớnh l 17 que tớnh. Hc sinh theo dừi v lm theo. 14 4 cng 3 bng 7, vit 7. 3 H 1, vit 1. 17 Hc sinh lm BC. 14 15 13 11 16 12 14 2 3 5 6 1 7 4 16 18 18 17 17 19 18 Lê Thị Thu Hà. + + + + + + + + Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 Bi 2: tớnh. Gi nờu yờu cu ca bi: 12 + 3 = 13 + 6 = 12 + 1 = 14 + 4 = 12 + 2 = 16 + 2 = 13 + 0 = 10 + 5 = 15 + 0 = Yờu cu hc sinh tớnh nhm v nờu kt qu. Bi 3: in s thớch hp vo ụ trng Gi nờu yờu cu ca bi: 14 1 2 3 4 5 15 Cựng HS nhn xột sa sai 5.Cng c, dn dũ: Hi tờn bi. Nờu cỏch t tớnh? Nhn xột gi hc Xem trc bi luyn tp Nờu yờu cu Hc sinh tớnh nhm v nờu kt qu. Nờu yờu cu Hc sinh lm phiu hc tp. 14 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 Hc sinh nờu tờn bi, nhc li cỏch t tớnh v tớnh: 17 + 2 trờn bng con Mụn: Hc vn Bi: ACH I.Mc tiờu: 1.Kin thc:c c:ach, cun sỏch, t v on th ng dng ; Vit c: ach, cun sỏch. Luyn núi 2- 4 cõu theo ch : Gi gỡn sỏch v 2.K nng: Rốn cho HS c , vit thnh tho ting , t cú cha vn ach 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Chun b: Vt mu: Quyn sỏch .Tranh on th ng dng , phn luyn núi III. dựng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit: cỏ dic, cụng vic, thc k. 1 em c cõu ng dng 2 . Bi mi: *Vn ach: a)Nhn din vn: -Phỏt õm : ach. Ghộp vn ach -Phõn tớch vn ach? -So sỏnh vn ach vi vn am b)ỏnh vn: a - ch - ach Chnh sa Ghộp thờm õm s thanh sc vo vn ach to ting mi. Phõn tớch ting sỏch? ỏnh vn: s - ach - sach - sc - sỏch Gii thiu cun sỏch Ting Vit. Lp vit bng con 1 em c trn. lp ghộp vn ach Vn ach cú õm a ng trc, õm ch ng sau +Ging: u m u õm a +Khỏc: vn ach kt thỳc bng õm ch ỏnh vn cỏ nhõn , nhúm , lp Ghộp ting sỏch Cú õm s ng trc , vn ach ng sau, thanh sc trờn a Rỳt t cun sỏch Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 c t : cun sỏch c ton phn. Nhn xột , sa sai d)Luyn c t: Ghi t lờn bng. Gch chõn Gii thớch t , c mu TIT 2 3.Luyn tp a) Luyn c: Ln lt c ụn tit 1 Ln lt c õm , ting , t khoỏ Ln lt c t ng dng *c cõu ng dng Treo tranh hi: Tranh v gỡ? c thm cõu ng dng tỡm ting mi cú cha vn ach? c trn on th. Chnh sa Khi c ht mi dũng th cn chỳ ý iu gỡ? c mu b)Luyn vit: Treo bng vit mu Hng dn HS vit vo v tp vit Theo dừi giỳp HS vit cũn chm. Thu chm 1/3 lp , nhn xột c)Luyn núi: c tờn bi luyn núi. Cho HS quan sỏt mt s sỏch v c gi gỡn sch p ca cỏc bn trong lp QS tranh tho lun nhúm 2, gii thiu trc lp v sỏch v sch p ca nhúm mỡnh Cựng HS tuyờn dng nhng em cú sỏch v sch, vit ch p. Em ó lm gỡ gi gỡn sỏch v sch p? Nhc nh s HS sỏch v cũn, cu th, HD cỏch t sỏch v c, vit, cỏch cm bỳt vit lm sỏch v khụng qun mộp IV. Cng c dn dũ: Tỡm nhanh ting cú cha vn ach c vit thnh tho bi vn ach Xem trc bi: ich, ờch Cỏ nhõn, nhúm , lp Cỏ nhõn, lp c thm tỡm ting cú cha vn ach Phõn tớch ting. c cỏ nhõn, nhúm , lp 2 - 3 HS c li Cỏ nhõn , nhúm , lp Tranh v cụ dy Nờu , phõn tớch Cỏ nhõn , nhúm , lp ngh hi 2 - 3em c li Quan sỏt nhn xột cao khong cỏch Vit vo v tp vit Gi gỡn sỏch v Quan sỏt nhn xột Tho lun N2 (5 phỳt) i din nhúm lờn gii thiu trc lp. Lp nhn xột nhúm cú sỏch v sch s , vit ch p, HS t nờu HS thi tỡm ting trờn bng ci Thc hin nh Ngy son: Ngy 16thỏng 01 nm 2010 Ngy ging: Th ba ngy 19 thỏng 01 nm 2010 Mụn: Hc vn Bi: ICH ấCH I.Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 1.Kin thc: c c ich,ờch, t lch, con ch , t v on th ng dng ; Vit c ich, ờch, t lch, con ch. Luyn núi 2- 4 cõu theo ch : Chỳng em i du lch 2.K nng: Rốn cho HS c , vit thnh tho ting , t cú cha vn ich , ờch 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Chun b: Vt mu: t lch Tranh: con ch, on th ng dng , phn luyn núi III. dựng dy hc: Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 Lê Thị Thu Hà. Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit viờn gch, sch s, tỳi xỏch. 1 em c cõu ng dng , tỡm ting cú cha vn ach trong cõu. 2 . Bi mi: *Vn ich: a)Nhn din vn: -Phỏt õm : ich. Ghộp vn ich - Phõn tớch vn ich? - So sỏnh vn ich vi vn ach b)ỏnh vn: i - ch - ich Chnh sa Ghộp ting sỏch Phõn tớch ting lch? ỏnh vn: l - ich - lich - nng - lch Gii thiu quyn lch. c t : t lch. c ton phn * Vn ờch ( tng t vn ich) Vn ờch c to nờn t ờ v ch So sỏnh vn ich vi vn ờch ? ỏnh vn: ấ - ch - ờch ấch - sc - ch. Con ch c)Luyn Vit: Vit mu, hng dn cỏch vit Nhn xột , sa sai d)Luyn c t: Ghi t lờn bng. Gch chõn .Chnh sa Gii thớch t , c mu TIT 2 3.Luyn tp a) Luyn c:Ln lt c ụn tit 1 Ln lt c õm , ting , t khoỏ Ln lt c t ng dng *c cõu ng dng Treo tranh hi: Tranh v gỡ? c , ờch ? c trn on th. Chnh sa c mu. b)Luyn vit: Treo bng vit mu Hng dn HS vit vo v tp vit Theo dừi giỳp HS vit cũn chm. Thu chm 1/3 lp , nhn xột c)Luyn núi: c tờn bi luyn núi hụm nay? Ai ó c i du lch vi gia ỡnh ri? Khi i du lch cỏc ban thng mang nhng gỡ? K tờn cỏc chuyn du lch m em ó c i? Nhn xột b sung hon chnh Lp vit bng con 1 em c trn. Lp ghộp vn ich Cú õm i ng trc, õm ch ng sau +Ging: u kt thỳc bng õm ch +Khỏc: vn ich m u bng õm i ỏnh vn cỏ nhõn , nhúm , lp Ghộp ting sỏch Cú õm l ng trc, vn ich ng sau, thanh nng di i Rỳt t t lch Cỏ nhõn, nhúm , lp +Ging: u kt thỳc bng õm ch +khỏc: vn ờch m u bng õm ờ Theo dừi Vit nh hỡnh Vit bng con c thm tỡm ting cú cha vn ich , ờch Phõn tớch ting. c cỏ nhõn, nhúm , lp 2 - 3 HS c li Cỏ nhõn , nhúm , lp Tranh v chim chớch Nờu , phõn tớch Cỏ nhõn , nhúm , lp 2 - 3em c li Quan sỏt nhn xột cao khong cỏch Vit vo v tp vit Chỳng em i du lch Thi nhau k trc lp Bỏnh , trỏi cõy Thi nhau k Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 Mụn: o c BI : L PHẫP, VNG LI THY GIO, Cễ GIO (Tit 2) I.Mc tiờu: SGV II.Chun b: Tranh minh ho phúng to theo ni dung bi. -Mt s vt phc v cho din tiu phm. III. Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng hc sinh 1.KTBC: Khi gp thy (cụ) giỏo chỳng ta phi lm gỡ? Chỳng ta cú thc hin ỳng nhng li thy (cụ) giỏo dy bo hay khụng? 2.Bi mi : Gii thiu bi ghi ta. Hot ng 1 : lm bi tp 3 a) Gi hc sinh k trc lp ni dung bi tp 3. b) Cho c lp trao i. c) K 1, 2 tm gng ca cỏc bn trong lp, trong trng v vic l phộp v võng li thy (cụ) giỏo. Bn no trong cõu chuyn ó l phộp võng li thy giỏo (cụ) giỏo? Hot ng 2: Tho lun theo nhúm (bi tp 4) Chia nhúm theo t (4 nhúm) v nờu yờu cu: Em s lm gỡ nu bn cha l phộp, cha võng li thy giỏo cụ giỏo? GV kt lun: Khi cỏc bn cha l phộp, cha võng li thy giỏo cụ giỏo, em nờn nhc nh nh nhng v khuyờn bn khụng nờn nh vy. Hot ng 3: Hc sinh vui mỳa hỏt v ch : L phộp, võng li thy giỏo cụ giỏo. Hng dn cho hc sinh vui mỳa theo ch . 4 Cng c: Gi hc sinh nờu ni dung bi hc v c 2 cõu th cui bi. 4.Dn dũ: Hc bi, chun b bi sau. Khi gp thy (cụ) giỏo chỳng ta phi l phộp ct m nún, ng cho Chỳng ta cn thc hin ỳng nhng li thy (cụ) giỏo dy bo. Vi HS nhc li. HS k trc lp theo HD ca GV. Hc sinh trao i nhn xột. Hc sinh lng nghe. Hc sinh nhn xột phỏt biu ý kin ca mỡnh trc lp. i din nhúm phỏt biu ý kin. Khi cỏc bn cha l phộp, cha võng li thy giỏo cụ giỏo, em nờn nhc nh v khuyờn bn khụng nờn nh vy. Sinh hot tp th mỳa hỏt v ch L phộp, võng li thy giỏo cụ giỏo. Nờu tờn bi v nhc li ni dung bi hc, c 2 cõu th Mụn: Toỏn Bi: LUYN TP PHẫP CNG DNG 14 + 3 I.Mc tiờu: 1.Kin thc:Cng c cho HS cỏch t tớnh , cỏch tớnh thnh tho dng 14 +3 theo ct dc 2.K nng:Rốn cho HS cú k nng thc hin ỳng , chớnh xỏc kt qu cỏc phộp tớnh 3.Thỏi :Giỏo dc HS tớnh cn thn II.Cỏc hot ng dy hc: Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Tớnh 14 + 3 15 + 4 17 + 1 Cựng HS nhn xột sa sai 2.Bi mi Hc sinh thc hnh: Bi 1: tớnh Ghi cỏc phộp tớnh lờn bng, yờu cu HS nờu cỏch tớnh. Nờu cỏch t tớnh? Cựng HS nhn xột sa sai Bi 2: in s thớch ho vo ụ trng Gi nờu yờu cu ca bi: 8 7 6 5 4 3 2 1 19 12 3 4 5 6 7 8 9 0 15 Bi 3: Vit phộp tớnh thớch hp: T 1 : 12 ngi T 2: : 7 ngi C 2 t : .ngi ? HD gii BT. Cựng HS nhn xột sa sai 5.Cng c, dn dũ: Hi tờn bi. Nhn xột gi hc Xem trc bi luyn tp 2 em lờn bng lm , lp lm bng con HS nờu yờu cu ca bi. 14 12 11 15 12 5 3 6 4 5 19 15 17 19 17 Nờu yờu cu 11 8 7 6 5 4 3 2 1 19 18 17 16 15 14 13 12 12 3 4 5 6 7 8 2 0 15 16 17 18 19 20 14 12 Nờu yờu cu 2 em c túm tt bi toỏn 2 em nờu bi toỏn HS lm v bi tp , nờu phộp tớnh v kt qu 1 em Thc hin lm bi tp nh Giỏo ỏn chiu ------ ------ Mụn: Toỏn nõng cao BI: PHẫP CNG TR TRONG PHM VI 19 I.Mc tiờu : Sau bi hc, hc sinh c nõng cao v: -Thc hin cỏc phộp tớnh cng tr trong phm vi 19. Thc hin c cỏc BT GV a ra II dựng dy hc:-Mụ hỡnh bi tp biờn son, v BT III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1. KTBC: HS lm mt s phộp tớnh phm vi 17 2.Bi mi: .Hng dn hc sinh lm BT Bi 2 a) 17 5 - 1 - = 3 HS Lp bng con, 3 HS lm bng lp. Dnh cho HS khỏ, gii. Lê Thị Thu Hà. + + + + + Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 10 + 7 - 4 - 3 = b) 17 + 0 = 17 - 1 + 17 + 0 - 1 = + 3 - lm th no thc hờn BT ny? Bi 3 17 - 4 - 2 = ;19 - 4 + 2 = ; 8 + 2 + 7 = 15+ 2 - 2 = ;12 + 5 - 1 = ; 11 + 7 - 8 = 3.Cng c dn dũ: Nhn xột, tuyờn dng hc bi, xem bi mi. Tớnh kt qu v cú phộp tớnh y la chn s thớch hp in vo Thc hin v toỏn v nờu kt qu. Kim tra v chộo 4 HS lờn bng cha bi. Hc sinh lng nghe, thc hin nh. Th cụng: BI : GP M CA Lễ (Tit 2) I.Yờu cu: 1.Kớờn thc: Bit cỏch gp m ca lụ bng giy ; Gp c m ca lụ bng giy ,cỏc np gp tng i thng phng . 2.K nng: Rốn cho HS gp m ca lụ thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS yờu thớch mụn hc, cn thn *Ghi chỳ: Vi HS khộo tay : Gp c m ca lụ bng giy , m cõn i.Cỏc np gp thng ,phng. II.chun b: -Mu gp m ca lụ bng giy mu. -1 t giy mu hỡnh vuụng. -Hc sinh: Giy nhỏp trng, bỳt chỡ, v th cụng. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Kim tra s chun b ca HS Nhn xột chung v vic chun b ca HS 2.Bi mi: Gii thiu bi, ghi ta. 3.Hc sinh thc hnh: Giỏo viờn gi ý hc sinh nh v nhc li quy trỡnh gp. t giy hỡnh vuụng phớa mu ỳp xung : Gp ly ng du gia theo ng chộo (H2) Gp ụi hỡnh vuụng theo ng gp chộo H2 ta c H3. Gp ụi H3 ly ng du gia, sao ú m ra, gp 1 phn ca cnh bờn phi vo sao cho phn mộp giy cỏch u vi cnh trờn v im u ca cnh ú chm vo ng du gia H4. Lt H4 ra mt sau v cng gp tng t ta c H5 Gp lp giy phớa di ca H5 lờn sao cho sỏt vi cnh bờn va mi gp nh H6. Gp theo Hc sinh mang dng c trờn bn cho giỏo viờn km tra. Vi HS nờu li Hc sinh lng nghe cỏc quy trỡnh gp m ca lụ bng giy. Hc sinh nhc li quy trỡnh gp m ca lụ bng giy. Hc sinh khỏc b sung nu thy cn thit. Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 ng du v gp vo trong phn va gp lờn H7 ta c H8. Lt H8 ra mt sau, cng lm tng t nh vy ta c H10. *Hc sinh thc hnh gp hỡnh m ca lụ. Quan sỏt giỳp cỏc em yu hon thnh sn phm ti lp. 4.Cng c:nhc li quy trỡnh gp m ca lụ. 5.Nhn xột, dn dũ: Nhn xột, tuyờn dng cỏc em gp p. Hc sinh thc hnh gp m ca lụ bng giy. Hc sinh trang trớ sn phm ca mỡnh v trng by sn phm trc lp. Nờu quy trỡnh gp m ca lụ Thc hin gp m ca lụ nh thnh tho Ngy son: Ngy 18 thỏng 01 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 20 thỏng 01 nm 2010 MễN : TH DC BI TH DC - TRề CHI I.Mc tiờu, yeu cu cn t: -ễn 2 ng tỏc ó hc. Hc ng tỏc chõn. Yờu cu thc hin ng tỏc mc tng i chớnh xỏc. -im s hng dc theo t. Yờu cu thc hin mc c bn ỳng. II.Chun b: -Dn v sinh ni tp, k ụ chun b cho trũ chi. III. Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.Phn m u: Thi cũi tp trung hc sinh. Ph bin ni dung yờu cu ca bi hc. Gim chõn ti ch m theo nhp (2 phỳt) Chy nh nhng theo 1 hng dc theo a hỡnh t nhiờn sõn trng 50 n 60 một. i thng theo vũng trũn (ngc chiu kim ng h) v hớt th sõu (1 -> 2 phỳt) 2.Phn c bn: ễn 2 ng tỏc TD ó hc : 3 -> 5 ln, mi ng tỏc 2 x 4 nhp. Ln 1: Giỏo viờn hụ nhp v lm mu. Ln 2: Giỏo viờn ch hụ nhp khụng lm mu Ln 3 -> 5 : Giỏo viờn t chc cho hc sinh thi di dng cho tng t trỡnh din hoc cho cỏn s lm mu v hụ nhp. Hc sinh ra sõn. ng ti ch, khi ng. Hc sinh lng nghe nmYC ni dung bi hc. Hc sinh thc hin theo hng dn ca lp trng. Hc sinh thc hin theo hng dn ca GV. Hc sinh nờu li quy trỡnh tp 2 ng tỏc v biu din gia cỏc t. Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 20 + Hc ng tỏc chõn: 4 5 ln, 2x4 nhp. Giỏo viờn nờu tờn ng tỏc, lm mu, gii thớch v cho hc sinh tp bt chc. Sau ln tp th nht, giỏo viờn nhn xột un nn ng tỏc sai, cho tp ln 2. Chn hc sinh thc hin ng tỏc tt lờn lm mu v cựng c lp tuyờn dng. Cho tp thờm 2 3 ln na cỏc em quen ng tỏc. + im s hng dc theo t: 8 10 phỳt. + hụ khu lnh tp hp hng dc, dúng hng; ng nghiờm, ng ngh. Ln 1 2, tng t ln lt im s. Ln 3 4, giỏo viờn cho hc sinh lm quen vi cỏch 4 t cựng ng lot im s. + Trũ chi: Nhy ụ tip sc: 1 2 ln. GV nờu trũ chi sau ú gii thớch cỏch chi, T chc cho hc sinh chi mt vi ln. 3.Phn kt thỳc : GV dựng cũi tp hp hc sinh. i thng theo nhp v hỏt 2 -> 4 hng dc v hỏt : 1 2 phỳt. Trũ chi hi tnh: Do giỏo viờn chn 1 phỳt. GV cựng HS h thng bi hc. 4.Nhn xột gi hc. Hng dn v nh thc hnh. Hc sinh thc hin theo hng dn ca GV. Hc sinh nờu li quy trỡnh tp ng tỏc chõn. Hc sinh tp th. Ri tp chớnh thc. Hc sinh thc hin theo hng dn ca giỏo viờn. Hc sinh thc hin theo hng dn ca lp trng. Hc sinh nhc li quy trỡnh tp cỏc ng tỏc ó hc. Hc vn: BI : ễN TP I.Yờu cu: 1.Kin thc: -c c cỏc vn , cỏc t ng ,cõu ng dng t bi 77 n bi 83. -Vit c cỏc vn,cỏc t ng ng dng t bi 77 n bi 83 -Nghe hiu v k c mt on truyn theo tranh truyn k :Anh chng ngc v con ngng vng 2.K nng: Rốn cho HS cú k nng c vit cỏc vn , t ó hc thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS bit sng tt bng, vỡ ngi khỏc s c n ỏp . *Ghi chỳ: HS khỏ gii k c 2 3 on truyn theo tranh II.Chun b : -Tranh phúng to bng ch SGK , thỏc nc -Tranh minh holuyn núi Anh chng ngc v con ngng vng . III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh Lê Thị Thu Hà.

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Hình ảnh liên quan

II.Chuẩn bị: Bảng phụ, SGK, các bĩ chục que tính và các que tính rời. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

hu.

ẩn bị: Bảng phụ, SGK, các bĩ chục que tính và các que tính rời Xem tại trang 1 của tài liệu.
Lớp viết bảng con 1 em - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

p.

viết bảng con 1 em Xem tại trang 2 của tài liệu.
d)Luyện đọc từ: Ghi từ lên bảng. Gạch chân Giải thích từ , đọc mẫu    - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

d.

Luyện đọc từ: Ghi từ lên bảng. Gạch chân Giải thích từ , đọc mẫu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ghi từ lên bảng. Gạch chân .Chỉnh sửa Giải thích từ , đọc mẫu    - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

hi.

từ lên bảng. Gạch chân .Chỉnh sửa Giải thích từ , đọc mẫu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ghi các phép tính lên bảng, yêu cầu HS nêu cách tính. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

hi.

các phép tính lên bảng, yêu cầu HS nêu cách tính Xem tại trang 7 của tài liệu.
4 HS lên bảng chữa bài. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

4.

HS lên bảng chữa bài Xem tại trang 8 của tài liệu.
*Học sinh thực hành gấp hình mũ ca lơ. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

c.

sinh thực hành gấp hình mũ ca lơ Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Tranh phĩng to bảng chữ SGK, thác nước - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

ranh.

phĩng to bảng chữ SGK, thác nước Xem tại trang 10 của tài liệu.
Gọi học sinh ghép, GV chỉ bảng lớp. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

i.

học sinh ghép, GV chỉ bảng lớp Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Bảng phụ chuẩn bị bài 4, SGK -Bộ đồ dùng tốn 1. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

Bảng ph.

ụ chuẩn bị bài 4, SGK -Bộ đồ dùng tốn 1 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Gọi học sinh lên bảng làm (3 em). - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

i.

học sinh lên bảng làm (3 em) Xem tại trang 13 của tài liệu.
GV giới thiệu tranh rút ra vần op, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần  op. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

gi.

ới thiệu tranh rút ra vần op, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần op Xem tại trang 15 của tài liệu.
Gọi đọc sơ đồ trên bảng. Vần 2 : vần ap (dạy tương tự ) So sánh 2 vần - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

i.

đọc sơ đồ trên bảng. Vần 2 : vần ap (dạy tương tự ) So sánh 2 vần Xem tại trang 16 của tài liệu.
HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 4 em. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

c.

nối tiếp kết hợp đọc bảng con 4 em Xem tại trang 17 của tài liệu.
Gọi đọc tồn bảng. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

i.

đọc tồn bảng Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Bảng phụ, SGK, các bĩ chục que tính và các que tính rời. - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

Bảng ph.

ụ, SGK, các bĩ chục que tính và các que tính rời Xem tại trang 19 của tài liệu.
Lớp viết bài. 3HS lên bảng - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

p.

viết bài. 3HS lên bảng Xem tại trang 20 của tài liệu.
GV ghi bảng các vần và từ ngữ ứng dụng đã học của bài 86-89 lên bảng. Tổ chức  cho HS đọc nhiều lần  - Tài liệu Giáoánlớp1-2Buôituan20FontimeNewRoman

ghi.

bảng các vần và từ ngữ ứng dụng đã học của bài 86-89 lên bảng. Tổ chức cho HS đọc nhiều lần Xem tại trang 21 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan