0

Rung chuông vàng Khối 4

35 2,954 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:11

? Thö tµi cña b¹n C©u 1: TiÕng ®Çy ®ñ gåm mÊy bé phËn ? (3 bé phËn) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 2 : H y viÕt tªn TØnh ta hiÖn nay ?· (NghÖ An) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 3: ViÕt sè nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau (102) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 4 : ViÕt l¹i cho ®óng tiÕng viÕt sai chÝnh t¶ trong c©u sau: L­ng tÇn ph¬i n¾ng ph¬i s­¬ng. (TrÇn) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 5 : C©y c«ng nghiÖp ®­îc trång nhiÒu nhÊt ë T©y Nguyªn lµ c©y g× ? (C©y cµ phª) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 6: Tæng tuæi cña mÑ vµ cña con hiÖn nay lµ 40 tuæi. Hái 5 n¨m sau tæng tuæi cña mÑ vµ con lµ bao nhiªu tuæi ? (50 tuæi) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 7 : Bèn con tr©u vµ 2 con gµ cã bao nhiªu c¸i ch©n ? (20 ch©n) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thö tµi cña b¹n C©u 8 : §µ L¹t n»m trªn Cao nguyªn nµo ? (Cao nguyªn L©m Viªn) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê ? Thử tài của bạn Câu 9 : Những từ nào không gần nghĩa với các từ cùng dòng ? a. nhân ái c. nhân loại c. nhân đức b. nhân loại 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Hết giờ [...]... 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 21 : Hai số lẻ liên tiếp có Trung bình cộng là 40 Vậy 2 số đó là bao nhiêu ? 39 và 41 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 22 : Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì ? (Tam giác) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13... 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 16 : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào ? (Năm 40 ) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 17 : Phần đất liền của nước ta có dạng hình gì ? (chữ S) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 4 6 7 8 9 1 2 3 5 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 13 : Ai là người tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước ? (Đinh Bộ Lĩnh) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 14 : Số 5000 có bao nhiêu trăm ? (50) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6... niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập vào năm: A 1930 B 1931 C 1 941 D.1 945 (năm 1 941 ) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 11 : Ghi lại công thức tính diện tích hình vuông có cạnh là a ? (S = a x a) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 12 : Nước Văn Lang có... kỉ 10) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 25 : 11 x 89= ? (979) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 26 : Ngày mồng 1 tháng 6 là ngày gì ? (Quốc tế thiếu nhi) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử... 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Thử tài của bạn Câu 28 : 1 tấn bông nhẹ hơn 10 tạ sắt đúng hay sai ? (Sai) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 29 : Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc gì ? (Góc tù) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5... nhạc và lời của nhạc sĩ nào ? ( Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn ) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 31 : Tết trung thu độc lập trong bài "Trung thu độc lập" là tết năm nào ? (Năm 1 945 ) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 32 : Hãy cho biết dãy số sau kết quả... số tận cùng là bao nhiêu ? 5 + 5 x 10 + 10 x 7 x 100 = 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( Chữ số 5 ) ? Hết giờ Thử tài của bạn Mất đuôi thì Câu 33 : tha Mất đầu thì gỉ Để nguyên rất quý 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Gọi là vàng ? đen (than) Đó là gì nhỉ ? Thử tài của bạn Xin chân thành cảm ơn... 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 18 : 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 giờ = phút (30 phút) ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 19 : Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo diễn ra vào năm nào ? (938) 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 20 : Mẹ của bạn nhỏ trong... 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 23 : Câu thơ : "Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm " Gợi lên phẩm chất gì của người dân Việt Nam ? 26 28 27 29 30 14 16 17 18 19 24 10 11 12 13 15 20 21 22 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Đoàn Kết) ? Hết giờ Thử tài của bạn Câu 24 : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lư ợc lần thứ nhất . 1930 B. 1931 C. 1 941 D.1 945 (n¨m 1 941 ) 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11. 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 HÕt giê
- Xem thêm -

Xem thêm: Rung chuông vàng Khối 4, Rung chuông vàng Khối 4,

Hình ảnh liên quan

Câu 1 1: Ghi lại công thức tính diện tích hình vuông có cạnh là a ? - Rung chuông vàng Khối 4

u.

1 1: Ghi lại công thức tính diện tích hình vuông có cạnh là a ? Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 17 : Phần đất liền của nước ta có dạng hình gì ? - Rung chuông vàng Khối 4

u.

17 : Phần đất liền của nước ta có dạng hình gì ? Xem tại trang 18 của tài liệu.
Câu 22 : Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì ? - Rung chuông vàng Khối 4

u.

22 : Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì ? Xem tại trang 23 của tài liệu.