0

BAC TRUNG BO

36 145 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

CHÀO MỪNG THẦY ,CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CHÀO MỪNG THẦY ,CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Đơn vị: Trường THPT Điền Hải Đơn vị: Trường THPT Điền Hải GV:NGUYỄN TRỌNG QUYỀN GV:NGUYỄN TRỌNG QUYỀN H C, H C N A- H C M IỌ Ọ Ữ Ọ à L­îc ®å c¸c Vïng kinh tÕ ViÖt Nam Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ Quan s¸t l­ỵc ®å, h·y kĨ tªn c¸c tØnh thc vïng B¾c Trung Bé ? L­ỵc ®å hµnh chÝnh B¾c Trung Bé Kh¸i qu¸t: THANH HÓA NGHỆ AN QUẢNG TRỊ HÀ TĨNH QUẢNG BÌNH THỪA THIÊN- HUẾ Các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tónh, Quảng Bình, Quảng Trò, Thừa Thiên-Huế Diện tích: 51 513 km 2 Dân số: 10,3 triệu người (năm 2002) Bài 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GiỚI HẠN LÃNH THỔ. - Quan sát lược đồ và cho biết: + Hình dạng lãnh thổ của vùng. + Xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng. Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ D A Õ Y T A M Đ I E Ä P DÃY BẠCH Mà - Là dải đất hẹp ngang, kéo dài từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã. - Giới hạn: + Phía Bắc giáp: TD&MNBB và ĐBSH. + Phía Tây giáp: CHDCND Lào. + Phía Nam giáp: DHNTB. + Phía Đông giáp:VBB. - Ý nghóa: + Là cầu nối giữa Bắc Bộ với các vùng phía Nam. + Là cửa ngõ của các nước Tiểu vùng sông Mê- Công ra Biển Đông và ngược lại Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ Đi từ Tây sang Đông vùng có những dạng đòa hình nào? - Đòa hình: Thể hiện rõ nhất sự phân hóa từ Tây sang Đông. II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ Đồng Hới mm 0 C §ång Híi Đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Đồng Hới? Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ? II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Giã T©y Nam (mïa h¹) Giã §«ng B¾c (mïa ®«ng) Giã §«ng B¾c (mïa ®«ng) Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ - Khí hậu: Khô nóng vào mùa hạ và mùa mưa chậm dần về mùa thu – đông. Đặc điểm sông ngòi của vùng? - Sông ngòi: ngắn, dốc. Có lũ vào mùa thu-đông, lên nhanh và rút nhanh. [...]... biÕt ch÷ Ti thä trung b×nh Ti thä trung b×nh TØ lƯ d©n sè thµnh thÞ TØ lƯ d©n sè thµnh thÞ §¬n vÞ tÝnh §¬n vÞ tÝnh B¾c B¾c TrungTrung Bé C¶ n­íc C¶ n­íc Ng­êi/km Ng­êi/km22 195 195 233 233 % % 1,5 1,5 1,4 1,4 % % Ngh×n ®ång Ngh×n ®ång 19,3 19,3 212,4 212,4 13,3 13,3 295,0 295,0 % % N¨m N¨m % % 91,3 91,3 70,2 70,2 12,4 12,4 90,3 90,3 70,9 70,9 23,6 23,6 Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ... PHONGNHA Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - Tài nguyên rừng và khoáng sản: tập trung chủ yếu ở phía bắc dãy Hoành Sơn Còn ở phía nam phát triển mạnh về tài nguyên du lòch - Bằng n tai thường cxuyêhãy nêu ra c gây thiên u khó Thiê kiến thức đã họ , em n xảy cá loại nhiề tai thườn cho ra ở xuấ Trung Bộ khăn g xảy sản Bắc... sản Bắc t và đời ?sống dân cư vùng Bắc Trung Bộ Nèi ®óng gi¶i ph¸p cho tõng lo¹i thiªn tai ë vïng B¾c Trung Bé Thiªn tai Giã Lµo kh« nãng Gi¶i B¶o vƯ, ph¸t triĨn ph¸p rõng ®Çu ngn B·o Trång rõng ®iỊu hßa khÝ hËu Lò lơt Dù b¸o, ®Ị phßng H¹n h¸n §Êt nhiƠm mỈn, c¸t lÊn ®Êt Lµm thđy lỵi vµ trång rõng phßng hé Thđy lỵi, x©y dùng hå chøa n­íc Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH... SƠN BIỂN SẦM SƠN M BIỂN THIÊN CẦ Hoµ nh S ¬n H×nh 23.1: L­ỵc ®å tù nhiªn vïng B¾c Trung Bé Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Rõng PhÝa B¾c Hoµnh S¬n PhÝa Nam Hoµnh S¬n Kho¸ng s¶n Tµi nguyªn du lÞch Chiếm tỉ lệ lớn: 61% toàn vùng Tập trung nhiều khoáng sản: sắt, vàng, mangan, thiếc, titan, Bãi tắm đẹp: Sầm Sơn, Cửa... nhiỊu cho vïng B¾c Trung Bé L­ỵc ®å hµnh chÝnh B¾c Trung Bé Thanh Ho¸ NghƯ An Hµ TÜnh Qu¶ng B×nh Qu¶ng TrÞ Thõa thiªn H Lt ch¬i • Chia líp thµnh 2 ®éi, mçi ®éi cư mét ®éi tr­ ëng Toµn ®éi ph¶i tu©n theo ý kiÕn cđa ®éi tr­ëng • LÊy qun ­u tiªn ch¬i tr­íc • C¸c ®éi chän ®Þa danh, tr¶ lêi c©u hái • Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­ỵc 10 ®iĨm, nÕu sai chun l­ỵt ch¬i sang ®éi b¹n L­ỵc ®å hµnh chÝnh B¾c Trung Bé Thanh... S¬n Rõng PhÝa B¾c Hoµnh S¬n PhÝa Nam Hoµnh S¬n Kho¸ng s¶n Tµi nguyªn du lÞch Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Rõng PhÝa B¾c Hoµnh S¬n PhÝa Nam Hoµnh S¬n Kho¸ng s¶n Tµi nguyªn du lÞch Chiếm tỉ lệ lớn: 61% toàn vùng Tập trung nhiều khoáng sản: sắt, vàng, mangan, thiếc, titan, Bãi tắm đẹp: Sầm Sơn, Cửa Lò…, nhiều vườn... Công trình thủy lợi ở Hưng Lợi, Nghệ An Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, Xà HỘI - Là đòa bàn cư trú của 25 dân tộc - Trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa phía đông và phía tây của vùng Tiết:27 Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN TỰ... B S¾t C §ång D Than 1 Về nhà học bài, làm các bài tập 1, 2, 3, trong SGK và trong Tập bản đồ Đòa lí 9 2 Xem và soạn trước bài 24_ Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) + Tìm hiểu tình hình phát triển các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và dòch vụ của vùng Xác đònh các trung tâm kinh tế trên hình 24.3 + Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa . tÕ ViÖt Nam Bài: 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ Quan s¸t l­ỵc ®å, h·y kĨ tªn c¸c tØnh thc vïng B¾c Trung Bé ? L­ỵc ®å hµnh chÝnh B¾c Trung Bé Kh¸i qu¸t: THANH HÓA. VÙNG BẮC TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Chiếm tỉ lệ lớn: 61% toàn vùng. Tập trung nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: BAC TRUNG BO, BAC TRUNG BO,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình 23.1, 23.2 trong SGK trang 6 hãy hoàn thành phiếu học tập sau:  - BAC TRUNG BO

a.

vào hình 23.1, 23.2 trong SGK trang 6 hãy hoàn thành phiếu học tập sau: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ - BAC TRUNG BO

Hình 23.1.

Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Xem tại trang 14 của tài liệu.