ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

3 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

[r] (1)Trường TH Trần Quốc Tuấn Họ tên HS:……… Lớp : Năm./……… Ngày:…… 4/2020 ÔN TẬP MÔN: TIN HỌC Năm học: 2019 -2020 BÀI CÂU LỆNH LỒNG NHAU (tiếp theo) A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH EM CẦN GHI NHỚ: Lệnh REPEAT n [<các câu lệnh>]: Rùa thực n lần <các câu lênh> Lệnh REPEAT m [REPEAR n[<các câu lệnh>]]: Rùa thực m lần lệnh REPEAT n[<các câu lệnh>] 1 Sửa tập tuần trước Hình (2)Hình repeat 6[repeat 60[fd 10 rt 6]rt 360/6] 2/ Viết chương trình vẽ hình theo mẫu: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4, ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4