0

Nghiên cứu tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại thành phố cần thơ

260 24 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2021, 01:48

... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ NGUYỄN TRUNG NHÂN MÃ SỐ NCS: P1314002 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ... tài nghiên cứu tác động Công nghệ thông tin đến yếu tố cấu thành Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. .. trên, tác giả chọn đề tài: ? ?Nghiên cứu tác động Công nghệ thông tin đến yếu tố cấu thành Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ? ?? làm nội dung nghiên cứu luận án 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại thành phố cần thơ ,

Từ khóa liên quan