0

Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

8 8 0
  • Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:25

(Mặt cầu nội tiếp tứ diện là mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của tứ diện, mặt cầu nội tiếp hình lập phương là mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập phương)A. A..[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU Mã đề thi: 101 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 Tên mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số f liên tục đoạn [0;6] Nếu 5 1 ( ) f x dx  3 1 ( ) f x dx  5 3 ( ) f x dx  có giá trị bằng: A 5 B 5 C 9 D 9 Câu 2: Nguyên hàm hàm số f x  x33x hàm số hàm số sau?2 A F x  3x23x CB   4 3 3 x F x   xx CC   4 3 2 4 x x F x    x CD   4 2 4 x x F x    x CCâu 3: Hình chóp có 50 cạnh có mặt? A 26 B 21 C 25 D 49 Câu 4: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình vẽ Phương trình f x   có nghiệm? A 2 B 3 C 1 D 4 Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước a5cm b; 6cm c; 4cm Thể tích khối hộp là? A 40cm3. B 120cm3. C 60cm3. D 20cm3. Câu 6: Tính diện tích xung quanh (Sxq) hình nón hình vẽ đây? A 2 2 xq a S  B Sxq a2 C 2 2 2 xq a S  D 2 xq S a Câu 7: Cho dãy số  u có n 2 1 n u    n n Số 19 số hạng thứ dãy (2)Câu 8: Nghiệm phương trình 92 1x 81 là: A 2 xB 2 xC 2 x  D 2 x  Câu 9: Hàm số sau nghịch biến  ? A y  x3 2x B    x y x C y x 43x2 D y x 33x2 Câu 10: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số yx33x21 điểmA 3;1 là: A y  9x B y9x26 C y9x2 D y  9x 26 Câu 11: Choa số dương, biểu thức a23 a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là? A a 43 B 5 a C 7 a D 6 a Câu 12: Công thức sau công thức tính thể tích khối chóp? (Trong B diện tích mặt đáy, h chiều cao hình chóp) A 3 B h B 6 B h C B h D 4 3B h Câu 13: Cho hình chữ nhật ABCDAB5cm BC; 4cm Thể tích khối trụ tạo thành cho hình chữ nhật ABCD quay quanh AB là: A V 80 B 80 3 V   C V 20 D V 100 Câu 14: Tập nghiệm bất phương trình 1  2 log x 5x7 0 là: A ;2  3;   B 3;   C ;2 D  2;3 Câu 15: Tích phân   2 0 4x3 dx  cho kết bằng? A 5 B 2 C 4 D 7 Câu 16: Giá trị nhỏ hàm số y x 33x2 đoạn   bằng:4; 1 A 0 B - 16 C 4 D - Câu 17: Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật ABCD A B C D ' ' ' ' có AB a 3, AD a , ' AAa là: (Khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật khối trụ có hai đường trịn đáy ngoại tiếp hai đáy khối hộp chữ nhật) A V a3 6. B 3 6 3 a V  C 2 a V  D V a3 3. Câu 18: Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có độ dài cạnh a là: A 2 V  a B 3 V  a C V 4a3 3. D 81 V  a Câu 19: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y x2 x x     là: A 3 B 4 C 2 D 1 Câu 20: Một nhóm học sinh gồm có nam nữ, chọn ngẫu nhiên bạn Tính xác suất để bạn chọn có nam nữ A 4 9 B 5 18 C 5 9 D (3)Câu 21: Nguyên hàm F x hàm số     1 sin f x x x   thỏa mãn 4 F       là: A 2 cot 16 x x     B 2 cot 16 x x  C cotx x    D 2 cot 16 x x  Câu 22: Tập xác định hàm số 13 ( 2) yxx là: A D(0;) B D(1;2) C D  ( ;1) (2;) D D  \{1;2} Câu 23: Cho hàm số yf x  liên tục khoảng K Hàm số yf x  có đồ thị khoảng K hình vẽ bên Hỏi khoảng K hàm sốyf x  có điểm cực trị? A 2 B 1 C 4 D 3 Câu 24: Cho phương trình 2 x15.2x 8 0, khẳng định sau đúng? A Có hai nghiệm dương B Có hai nghiệm trái dấu C Có hai nghiệm âm D Có nghiệm Câu 25: Tập nghiệm phương trình 2 2 1 log 2 x   là: A 1;0 B  C 0; 4  D  0 Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng ABCD A B C D ' ' ' ', đáy hình thang vng A D , có 2 , 2, ' ABCD AD CD a  AAa Thể tích khối lăng trụ cho bằng: A 12a B 6a C 2a D 4a Câu 27: Họ nguyên hàm hàm số f x( )ex(3ex) là: A ( ) x x F x e C e    B F x( ) 3 ex x C. C F x( ) 3 exexlnexC. D F x( ) 3 ex x C. Câu 28: Cho log 3a, log2b Khi giá trị log 30125 tính theo a b là: A 3 11abB 4 3  3 a b   C 3 a bD 3 a aCâu 29: Tích phân 1 0 1 x x x I d    có giá trị bằng: A 2ln 3 B 2ln C 2ln  D 2ln Câu 30: Hình chóp S ABCD đáy hình vng, SAvng góc với đáy, SAa 3,AC a Khi thể tích khối chóp S ABCD là: A 3 2 aB 2 aC 3 aD 3 (4)Câu 31: Cho hàm số yf x( ) liên tục  Hàm số yf x( ) có đồ thị hình bên Hàm số   (1 2 2) g xfx x đồng biến khoảng đây? A  ;1 B 1;  C  0;1 D  1;2 Câu 32: Tìm tất giá trị m để hàm số tan tan x y x m    đồng biến 0;4       ? A m2 B m0 1 m C 1 m D m0 Câu 33: Tham số m thuộc khoảng để đồ thị hàm số  4 2  2 y x mx m m có cực đại, cực tiểu mà điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích 1? A m 0;2 . B m 1;3 . C m 2;4 . D m 2;0  . Câu 34: Gọi F x nguyên hàm hàm số        2 1 x f x x x Biết F 3 6, giá trị F 8 là: A 217 8 B 27 C 215 24 D 215 Câu 35: Cho phương trình log4x12 2 log 4 x log 48 x3 Tổng nghiệm phương trình là? A 4 6 B C 4 6 D 2 3 Câu 36: Một người gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng theo thức lãi kép kì hạn quý, với lãi suất 1,75% /một quý Hỏi sau tháng người gửi có 500 triệu đồng (bao gồm vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi) A 90 tháng B 30 tháng C 87 tháng D 29 tháng Câu 37: Cho hàm số yf x  có đạo hàm  có bảng xét dấu f x  sau Hỏi hàm số   2 yf xx có điểm cực tiểu? x  2 1    f x     A 4 B 2 C 3 D 1 Câu 38: Cho tích phân 1 1 ln e I x xdx ae b x            , a b số hữu tỉ Giá trị 4a3b là: A 13 2 B 13 4 C  134 D  132 Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C ' ' ' có đáy ABC tam giác vng A , AB a 3, 2 BCa, đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng BCC B  góc  30 (tham khảo hình vẽ bên dưới).0 (5)A 24 aB 6 aC 4 aD 3 aCâu 40: Cho 1 n 0 1 n n x a a x a x      thỏa a0  a1 an 729 Tìm n số hạng thứ khai triển A n7; 560x4 B n7; 280x4 C n6; 240x4 D n6; 60x4 Câu 41: Hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O, AB a , BAD600, SOABCD và mặt phẳng SCD tạo với mặt đáy góc  600 Tính thể tích khối chóp S ABCD. . A 24 S ABCD a VB 3 48 S ABCD a VC 3 12 S ABCD a VD 3 S ABCD a VCâu 42: Cho khối chóp S ABCDABCD hình vng cạnh a, SA a SA vng góc với mặt phẳng đáy Cosin góc hai đường thẳng SB AC là: A 4 B C D 5 Câu 43: Cho hình tứ diện ABCDADABC, ABC tam giác vng B Biết BC a , 3 AB a , AD3a Quay tam giác ABC ABD (Bao gồm điểm bên tam giác) xung quanh đường thẳng AB ta khối trịn xoay Thể tích phần chung khối trịn xoay bằng: A 8 3 3 a  . B 4 3 16 a  . C 5 3 16 a  . D 3 3 16 a  . Câu 44: Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng hầm biogas với thể tích 12 m3 để chứa chất thải chăn ni tạo khí sinh học Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng Hãy xác định kích thước đáy (dài, rộng) hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu (khơng tính đến bề dày thành bể) Tính kích thước (dài; rộng – tính theo đơn vị m, làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) phù hợp yêu cầu A Dài 2,42 m rộng 1,82 m B Dài 2,74 m rộng 1,71m C Dài 2,26 m rộng 1,88 m D Dài 2,19 m rộng 1,91m Câu 45: Cho đa giác gồm 2018 đỉnh A A A1 2018 Chọn ngẫu nhiên đỉnh 2018 đỉnh đa giác, xác suất để đỉnh chọn đỉnh tam giác tù bao nhiêu? A 3 5 B 3053 4034 C 25 34 D 3021 4034 Câu 46: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 91 1 x2 m3 3 1 1 x2 2m 1 0 có nghiệm thực? A 5 B 7 C Vô số D 3 Câu 47: Biết 2018 2018 2018 sin d sin cos a x x x x x b      , a , b số nguyên dương Giá trị biểu thức 2 2 Pab là: (6)Câu 48: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy 1, chiều cao Xét đa diện lồi H có đỉnh là trung điểm tất cạnh hình chóp (tham khảo hình vẽ) Tính thể tích H A 9 2 B 4 C 2 D 5 12 Câu 49: Cho hàm số bậc ba f x  x3mx2 nx với ,1 m n  , biết m n 0 2  m n  0. Khi số điểm cực trị đồ thị hàm số g x   f x  là: A 7 B 5 C 9 D 11 Câu 50: Cho tứ diện ABCD có mặt cầu nội tiếp  S mặt cầu ngoại tiếp 1  S , hình lập2 phương ngoại tiếp  S nội tiếp mặt cầu 2  S Gọi 3 r1, r2, r3 bán kính mặt cầu  S , 1  S , 2  S Khẳng định sau đúng?3 (Mặt cầu nội tiếp tứ diện mặt cầu tiếp xúc với tất mặt tứ diện, mặt cầu nội tiếp hình lập phương mặt cầu tiếp xúc với tất mặt hình lập phương) A 2 1 r r  1 3 r rB 1 2 r r  1 r rC 1 1 r r  1 r rD 1 2 r r  1 r r  - HẾT -S A D C B M N P Q E F G (7)Mã đề 101 1. B 2. C 3. A 4. D 5. B 6. B 7. A 8. B 9. A 10. B 11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. B 17. A 18. A 19. C 20. C 21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. B 27. D 28. A 29. C 30. D 31. D 32. B 33. A 34. A 35. C 36. A 37. B 38. B 39. B 40. C 41. D 42. B 43. D 44. C (8)46. B 47. C 48. D 49. D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Hình chóp có 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt? - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

3: Hình chóp có 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt? Xem tại trang 1 của tài liệu.
h là chiều cao của hình chóp) - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

h.

là chiều cao của hình chóp) Xem tại trang 2 của tài liệu.
như hình vẽ bên dưới. - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

nh.

ư hình vẽ bên dưới Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 31: Cho hàm số () liên tục trên . Hàm số fx ( ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

31: Cho hàm số () liên tục trên . Hàm số fx ( ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 41: Hình chó pS ABCD. có đáy ABCD là hình thoi tâm O, AB , BAD  600 , SO  ABCD  - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

41: Hình chó pS ABCD. có đáy ABCD là hình thoi tâm O, AB , BAD  600 , SO  ABCD  Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 48: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 1, chiều cao bằng 2. Xét đa diện lồi H có các đỉnh là trung điểm tất cả các cạnh của hình chóp đó (tham khảo hình vẽ) - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

48: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 1, chiều cao bằng 2. Xét đa diện lồi H có các đỉnh là trung điểm tất cả các cạnh của hình chóp đó (tham khảo hình vẽ) Xem tại trang 6 của tài liệu.