0

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

7 8 0
  • Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:21

: Bạn A có một tấm bìa hình tròn (như hình vẽ), bạn ấy muốn dùng tấm bìa đó tạo thành một cái phễu hình nón, vì vậy bạn phải cắt bỏ phần quạt tròn AOB rồi dán hai bán kính OA và OB lại [r] (1)SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 THPT NGÔ QUYỀN (Đề gồm 05 trang) Thời gian làm bài: (90 phút, khơng kể thời gian phátMơn : TỐN 12 đề) ( Mã đề 119) Câu : Cho tứ diện ABCD cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện bởi mặt phẳng (P) qua G song song với mặt phẳng (BCD) diện tích thiết diện bằng: A. a2 4 B. 2 a 18 C. 2 a 16 D . 2 a 9 Câu2 : Tính đạo hàm hàm số   2 log   y x A.   2 ' 2 ln   x y x B   2 ' 2   x y x C.   2 ln ' 2   x y x D   1 ' 2 ln   y x Câu : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB = 3, AD = Tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho. A. 20 3 V   B. 10 V   C. 32 3 V   D . 16 V   Câu : Số nghiệm phương trình 6.9x- 13.6x+6.4x =0 là: A 0 B 2 C 1 D. Câu : Số nghiệm phương trình đoạn là: A 1 B 2 C 4 D. Câu : Cho tứ diện ABCDcó thể tích V =2028 Gọi A BC D1 1 1là tứ diện với đỉnh là trọng tâm tam giác BCD CDA DAB ABC, , , tích V1 Gọi A B C D tứ2 2 diện với đỉnh trọng tâm tam giácBC D C D A D A B A BC có1 1, 1 1, 1 1, 1 thể tích V2 … cho tứ diện A B C D tích n n n n Vn với n số tự nhiên lớn Tính T =nlimđ+Ơ(V V+ + +1 Vn) A. 4563 2 T = B 676 9 T = C. T =2106 D T =2018 Câu : Giải bất phương trình log 32( x- 1)>3. A. x<3 B. x>3 C. 10 3 x> D . 1 3 3< <x Câu : Giá trị nhỏ hàm số là: A. B. C. D . Câu 9 : Một khối nón có diện tích tồn phần 10 diện tích xung quanh 6 Tính thể tích V khối nón đó A. V  12 B. V  4 C. 3 V   D (2)Câu 10 : Hàm số ( ) ( ) ( ) 3 2 2 3 x y= m+ - m+ x + m- x m+ nghịch biến ¡ thì: A. m£ - B. m<- C. m>- D . m³ - Câu 11 : Nếu hàm số luôn đồng biến khoảng nào?y=f x( ) liên tục đồng biến khoảng (0;2) hàm số y=f( )2x A (0;1) B (0;4) C (- 2;0) D . (0;2) Câu 12 : Viết phương trình tiếp tuyến  C :y 31x3x2 2 điểm có hồnh độ là nghiệm phương trình ’’ 0.y  A. 3 y  x B. 3 y  x C. 3 y  x D . 11 y  x Câu 13 : Chọn ngẫu nhiên số nguyên dương tập {1, 2, , 10} xếp chúngtheo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao) Xác suất để số chọn xếp vị trí thứ hai là: A. B. C. D . Câu14 : Trong dãy số (un) sau đây, chọn dãy số bị chặn: A. B. C. D . Câu15 : Tìm tất giá trị m để phương trình 2 2 l go x+l go x m+ =0 có nghiệm x Ỵ ( )0;1 A. 1 B. 4 C. 4 D . 1 Câu16 : Cho hàm số yf x  có đạo hàm       2018 ' f xx xx Hàm số yf x có bao nhiêu điểm cực trị? A 2. B 3. C 0. D . Câu17 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): Ảnh đường tròn (C) quaphép đồng dạng có cách thực liên tiếp phép vị tự tâm I(1 ; -1), tỉ số phép tịnh tiến theo vectơ có phương trình là: A. B. C. D . Câu18 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, góc mặt bên mặt đáy 600 Tính diện tích xung quanh Sxq hình nón đỉnh S đáy là hình trịn nội tiếp tam giác ABC A. 4 xq a S  B. 3 xq a S  C. 6 xq a S  D 6 xq (3). Câu19 : Đồ thị hàm số 1 x y x x      có tổng số đường tiệm cận ngang và đứng ? A. B. C 3 D . Câu20 : bằng: A + B - C 0 D. Câu 21 : Tìm tổng 200 số hạng dãy số (u n) biết A. B. C. D . Câu22 : Phương trình 1 4x- m.2x+ +2m=0 có hai nghiệm x x thoả mãn 1, x1+ = khi:x2 A. m=3 B. m=4 C. m=1 D . m=2 Câu23 : Nghiệm bất phương trình 1 9x- - 36.3x- + £3 là: A.x£ B.x£2 C. 1 x£ D . x £ Câu24 : Cho hàm số ( ) sin m f x x p = + Tìm m để nguyên hàm ( )F x ( )f x thỏa mãn ( )0 F = F 4p p8 ổ ửữ ỗ =ữ ỗ ữ ỗố ø . A. m=- 43 B. m=- 34 C. 4 m= D . 3 m= Câu25 : Tập xác định hàm số   1 3 2 3 y x x     A.  \ 1; 2  B.  ;1 2; C.   ' 2 ln   x y x D .Câu26 : Cho hình lăng trụ ' ' ' ABC A B C có đáy ABC tam giác vng cân BAC=2a. Hình chiếu vng góc A' mặt phẳng (ABC) trung điểm H cạnh ABA A' =a 2 Tính thể tích khối lăng trụ ABC A B C ' ' 'theo a. A. 6 a V = B. V =a3 3 C. 2 a V = D . 3 2 V =a Câu27 : Cho hình chóp S ABCD , có đáy ABCD hình thoi cạnh AB  , a 0 60 ABC  , tam giác SAB cân nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Cạnh SC hợp với mặt đáy góc 45° Tính thể tích khối chóp S ABCD A. a3 2 B. 3 4 a C. 3a3 D . 3 2 a Câu28 (4)thời gian t (h) có đồ thị vận tốc hình bên Trong khoảng thời gian kể từ bắt đầu chuyển động, đồ thị phần đường parabol có đỉnh I(2;9) với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian lại đồ thị đoạn thẳng song song với trục hồnh Tính qng đường s mà vật di chuyển được A. 28,5 (km) B. 27 (km) C. 26,5 (km) D . 24 (km) Câu29 : Cho biết       2 ln x dx aln bln2 c , với a, b, c số nguyên Tính    S a b c A. S =34 B. S =13 C. S =18 D . S =26 Câu30 : Hệ số x 9 sau khai triển rút gọn đa thức là: A 2901 B 3001 C 3010 D. 3003 Câu31 : Cần xây hồ cá có dạng hình hộp chữ nhật với đáy có cạnh 40cm 30cm Để trang trí người ta đặt vào cầu thủy tinh có bán kính 5cm Sau đó đổ đầy hồ 30 lít nước Hỏi chiều cao hồ cá cm ?(Lấy chính xác đến chữ số thập phân thứ 2) A. 25,66 B. 24,55 C. 24,56 D . 25, 44 Câu 32 : Cho hàm số ( ) f x có nguyên hàm ¡ Xét mệnh đề: I ( ) ( ) 1 0 sin2 sin dx f x x xf x xd p = ò ò II ( ) ( ) 1 2 0 d d x e x f e f x x x e = x ò ò III ( ) ( ) 2 3 0 1 d d 2 a a x f x x= xf x x ò ò Các mệnh đề là: A Chỉ I. B Cả I, II III. C Chỉ III. D. Chỉ II Câu33 : Một chất điểm chuyển động thẳng xác định phương trình , t tínhbằng giây (s) S tính mét (m) Gia tốc chuyển động chất điểm t = s bằng: A 24 (m/s2) B 14 (m/s2) C 17 (m/s2) D . 12 (m/s2) Câu34 : Xét số nguyên dương a, b cho phương trình aln 2x + blnx + = có hai nghiệm phân biệt x1, x2 phương trình 5log2x + blogx + a = có hai nghiệm phân biệt x3, x4 thỏa mãn x1x2> x3x4 Tìm giá trị nhỏ Smin S 2a3b A Smin= 25 B Smin= 30 C Smin= 33 D. Smin= 17 Câu35 : Đồ thị hàm số 4 2 1     (5)R x O A B R h r A,B O A. B. C. D. Câu36 : Bạn A có bìa hình trịn (như hình vẽ), bạn muốn dùng bìa đótạo thành phễu hình nón, bạn phải cắt bỏ phần quạt trịn AOB rồi dán hai bán kính OA OB lại với Gọi x góc tâm hình quạt trịn dùng làm phễu Giá trị x để thể tích phễu lớn là: A. 2  B.C. 3  D . 6 6   Câu37 : Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác BCD, M trung điểm CD, I làđiểm thẳng AG Đường thẳng BI cắt mặt phẳng (ACD) J Khẳng định nào sau SAI ? A AM = (ACD)  (ABG) B A, J, M thẳng hàng C DJ = (ACD)  (BDJ) D . J trung điểm AM Câu38 : Tìm m để phương trình 3 3 2 0 x + x - - m= có nghiệm phân biệt: A. 0;  B. 0; \{1} C. 3;1  D .    0;  Câu39 : Số cách xếp người đàn ông, người đàn bà đứa trẻ ngồi vào ghế xếpquanh bàn tròn cho đứa trẻ ngồi người đàn ông là: A 6 B 72 C 120 D. 36 Câu 40 : Cho hàm số 4 2 2 y x  mxm Tìm m để hàm số có điểm cực đại, cực tiểu tạo thành tam giác có diện tích 32 A. m= B. m=- C. m= D . m=1 Câu41 : Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng : d y= x m+ cắt đồ thị hàm số 2 1 x y x -= - hai điểm phân biệt A B cho 4SDIAB=15, với I giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị A. m= ±5 B. m= C. m=- D . m= (6): góc 60  Gọi M điểm đối xứng với C qua D, N trung điểm SC Mặt phẳng BMN chia khối chóp S ABCD thành hai khối đa diện, khối đa diện khơng chứa đỉnh A tích V Tính V. A. V 6a3 36  B. V 6a3 72  C. V 6a3 72  D . 3 6a V 36  Câu43 : Hàm số 1 3 yxxx đồng biến trên: A.  ; 1và 3; B.  ; 1và 1; C. 1;3  D .Câu44 : Thiết diện qua trục khối trụ hình chữ nhật ABCD có AB = 4a, AC = 5a(AB CD thuộc hai đáy khối trụ) Thể tích khối trụ A. 16 aB. 8 aC. 12 aD . 3 4 aCâu45 : Hàm số đồng biến khoảng A. B. C. D Câu46 : Đặt aln 2, bln 5, biểu diễn 1 98 99 ln ln ln ln ln 2 99 100 I       theo a b A.2 a b   B.2 a b   C. 2 a b   D .   2 a bCâu47 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật AB = 2a, BC = a Các cạnhbên hình chóp Gọi E F trung điểm cạnh AB CD; K điểm thuộc đường thẳng AD Hãy tính khoảng cách hai đường thẳng EF SK theo a A. B. C. D . Câu48 : Một thầy giáo muốn tiết kiệm tiền để mua cho xe Ơ tô nên mỗitháng gửi ngân hang 000 000 VNĐ với lãi suất 0.5%/ tháng Hỏi sau tháng thầy giáo mua xe Ơ tô 400 000 000 VNĐ? A. n45 B n 60.C n 55.D . n 50. Câu49 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a Đường thẳng SA vng gócvới mặt phẳng đáy, SA = a Gọi góc đường thẳng SC mặt phẳng (SAB)  Khi tan nhận giá trị giá trị sau ? A. B. C. D . Câu50 : Với giá trị m hàm số   3 2 4 3 1 y x m xmx đạt cực đại x o = A m = -3 B. m = m =-3 C m = 1 D. m = -1 Câu 119 1 D 2 A (7)4 B 5 C 6 C 7 B 8 C 9 C 10 A 11 A 12 A 13 D 14 D 15 B 16 A 17 D 18 C 19 A 20 D 21 D 22 B 23 B 24 B 25 B 26 C 27 B 28 B 29 B 30 D 31 C 32 B 33 D 34 B 35 A 36 C 37 D 38 A 39 D 40 A 41 A 42 C 43 A 44 C 45 C 46 B 47 D 48 A 49 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu3 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = 3, AD = 2. Tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u3.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = 3, AD = 2. Tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Xem tại trang 1 của tài liệu.
: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

ho.

hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và Xem tại trang 2 của tài liệu.
của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

c.

ủa hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC Xem tại trang 2 của tài liệu.
: Cho hình lăng trụ - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

ho.

hình lăng trụ Xem tại trang 3 của tài liệu.
thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời  - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

th.

ời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời Xem tại trang 4 của tài liệu.
: Bạn A có một tấm bìa hình tròn (như hình vẽ), bạn ấy muốn dùng tấm bìa đó tạo thành một cái phễu hình nón, vì vậy bạn phải cắt bỏ phần quạt tròn AOB rồi - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

n.

A có một tấm bìa hình tròn (như hình vẽ), bạn ấy muốn dùng tấm bìa đó tạo thành một cái phễu hình nón, vì vậy bạn phải cắt bỏ phần quạt tròn AOB rồi Xem tại trang 5 của tài liệu.
: Thiết diện qua trục của một khối trụ là hình chữ nhật ABCD có AB = 4a, AC = 5a (AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ) - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

hi.

ết diện qua trục của một khối trụ là hình chữ nhật ABCD có AB = 4a, AC = 5a (AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ) Xem tại trang 6 của tài liệu.