0

Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 7: What do you like doing? - Để học tốt Tiếng Anh 4 thí điểm

12 13 0
  • Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 7: What do you like doing? - Để học tốt Tiếng Anh 4 thí điểm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:19

a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì? I like riding a bike. Tôi thích cưỡi xe đạp. b) What's your hobby? sở thích của bạn là gì? I like playing badminton, Tôi thích chơi cầu lông[r] (1)Nhìn, nghe đọc lại. Cách dùng: like + V-ing: diễn đạt ý thích, sở thích hay đam mê Ví dụ: He does like reading novel Anh thích đọc tiểu thuyết, (chỉ sở thích) She likes listening to folk music Cơ ây thích nghe nhạc dân ca (chỉ sở thích) a) Hello Welcome to my house Come in (2) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Wow! You have a lot of books! 0h! Bạn có nhiều sách! Yes, I like reading Vâng, tơi thích đọc sách c) I like reading, too Tơi thích đọc sách I don't like reading Tơi khơng thích đọc sách I like listening to music Tơi thích nghe nhạc d) What you like doing, Phong? Bạn thích làm Phong? I like watching TV Tơi thích xem ti vỉ 2 Point and say. Chỉ nói. Làm việc theo cặp Nói cho bạn em biết em thích làm a) What you like doing? Bạn thích làm gì? I like swimming Tơi thích bơi b) What you like doing? Bạn thích làm gì? I like cooking Tơi thích nấu ăn c) What you like doing? Bạn thích làm gì? I like collecting stams Tơi thích sưu tập tem d) What you like doing? Bạn thích làm gì? I like playing chess Tơi thích chơi cờ (3)Nghe đánh dấu chọn. 1 b c a Bài nghe: 1 Nam: What you like doing, Linda? Linda: I like collecting stamps Nam: I like collecting stamps, too 2 Tony: Hi, I'm Tony I'm from Australia I've got a lot of books I like dancing hip hop What about you? 3 Phong: Do you like playing chess, Mai? Mai: No, I don't Phong: What you like doing? Mai: I like swimming 4 Look and write. Nhìn viết. 1 I like playing football Tơi thích chơi bóng đá I like playing chess Tơi thích chơi cờ I like reading a book Tơi thích đọc sách I like collecting stamps Tơi thích sưu tập tem (4) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chúng ta hát. Tơi thích làm thứ I like reading comic books so much Reading comic books is lots of fun I like making models, too Making models is very cool I like collecting stamps so much Collecting stamps is lots of fun I like playing football, too Playing football is very cool Tơi thích đọc truyện tranh Đọc truyện tranh nhiều thú vị Tơi thích làm mơ hình Làm mơ hình tuyệt Tơi thích sưu tầm tem Sưu tầm tem nhiều thú vị Tơi thích chơi bóng đá Chơi bóng đá tuyệt Lesson Unit trang 48 SGK Tiếng Anh lớp Mới tập 1 (5)Nhìn, nghe đọc lại. a) What's your hobby, Linda? sở thích bạn Linda? I like playing the piano Tơi thích chơi đàn piano b) Playing the guitar is my hobby Chơi đàn ghi-ta sở thích c) I like singing Tơi thích hát Well, we all like music Let's go to Super Music Club Tuyệt Tất thích âm nhạc Chúng ta đến Câu lạc Ầm nhạc Tuyệt vời (6) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chỉ nói. a) What's your hobby? sở thích bạn gì? I like riding a bike Tơi thích cưỡi xe đạp b) What's your hobby? sở thích bạn gì? I like playing badminton, Tơi thích chơi cầu lơng c) What's your hobby? sở thích bạn gì? I like flying a kite Tơi thích thả diều d) What's your hobby? sở thích bạn gì? I like taking photos Tơi thích chụp ảnh e) What's your hobby? sở thích bạn gì? I like watching TV Tơi thích xem ti vi 3 Let's talk. Chúng ta nói. • What you like doing? Bạn thích làm gì? • What's your hobby? sở thích bạn gì? (7)Nghe điền số. a b c d Bài nghe: 1 Peter: I have a new ball Let's play football Nam: No, I don't like playing football Peter: What you like doing? Nam: I like playing badminton Peter: OK, let's play! 2 Linda: Oh, your kite's nice Quan: Flying a kite is my hobby What's your hobby? Linda: Flying a kite, too Quan: OK Let's make a kite Linda: That's a good idea! 3 Peter: I don't like riding a bike Akiko: What's your hobby? Peter: Taking photographs Akiko: Oh, that's interesting 4 Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Tony: Oh, you sing very well! Mai: Yes, I like singing Tony: I like singing, too (8) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nhìn viết. 1 Peter: What's your hobby? sở thích bạn gì? Linda: I like riding a bikẹệ Tơi thích cưỡi xe đạp Peter: What's your hobby? sở thích bạn gì? Tom: I like flying a kite Tơi thích thả diều 3 Phong: What's your hobby? sở thích bạn gì? Linda: I like taking photos, Tơi thích chụp ảnh Phong: What's your hobby? sở thích bạn gì? Mai: I like playing badminton Tơi thích chơi cầu lông (9)Nghe đọc lại. fl flying Ví dụ: I like flying a kite Tơi thích thả diều pl playing Ví dụ: He likes playing the piano Cậu thích chơi đàn piano 2 Listen and circle Then write and say aloud. Nghe khoanh trịn Sau viết đọc lớn. 1 b a b A Bài nghe: 1 I like flying a kite 2 He likes playing the guitar She likes playing with a yo-yo We like flying in a plane (10) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chúng ta hát ca. Flying a little kite Thả cánh diều nhỏ Flying, flying, flying a little kite Playing, playing, playing a big drum Sailing, sailing, sailing an old boat Planting, planting, planting a new tree What fun it will be! Thả diều, thả diều, thả cánh diều nhỏ Đánh trống, đánh trống, đánh trống lớn Đi thuyền, thuyền, thuyền cũ Trồng cây, trồng cây, trồng Đó điều thú vị! (11)Đọc trả lời. Bạn thân mến! Xin chào! Mình tên Mai Mình chín tuổi Mình người Việt Nam Mình thích sưu tầm tem Mình có nhiều tem Chúng thật đẹp Mình khơng thích chơi cờ thích chụp ảnh Đây ảnh Mình thật muốn có người bạn qua thư Vui lòng viết cho mình: mai@englishenglish.com.vn Mai 1 Mai is nine years old Mai chín tuổi 2 She likes collecting stamps and taking photos Cơ thích sưu tầm tem chụp ảnh 3 She doesn't like playing chess Cô khơng thích chơi cờ She wants a penfriend Cơ muốn có người bạn qua thư (12) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thêm ảnh viết thư trả lời cho Mai. Dear Mai, Nice to meet you! My name's is Sara and I'm nine years old, too I'm English I live in London with my family I live near my school so I walk to school every day I like taking photos, too I like playing the piano but I don't like playing football I really want a penfriend Let's be friends Sara Mai thân mến! Rất vui biết bạn! Mình tên Sara chín tuổi Mình người Anh Mình sống Ln Đơn với gia đình Mình sống gần trường học nên đến trường ngày Mình thích chụp ảnh Mình thích chơi đàn piano khơng thích chơi bóng đá Mình thật muốn có người bạn qua thư Chúng ta làm bạn nhé! Sara 6 Project. Dự án.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 7: What do you like doing? - Để học tốt Tiếng Anh 4 thí điểm, Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 7: What do you like doing? - Để học tốt Tiếng Anh 4 thí điểm

Hình ảnh liên quan

Làm mô hình thì rất tuyệt. Tôi rất thích sưu tầm tem. Sưu tầm tem thì nhiều thú vị. Tôi cũng thích chơi bóng đá - Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 7: What do you like doing? - Để học tốt Tiếng Anh 4 thí điểm

m.

mô hình thì rất tuyệt. Tôi rất thích sưu tầm tem. Sưu tầm tem thì nhiều thú vị. Tôi cũng thích chơi bóng đá Xem tại trang 4 của tài liệu.
Sưu tầm những thứ mà em thích (ví dụ: nhãn dán có hình, tem, giấy gói kẹo,...) và trình bày chúng cho cả lớp xem. - Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 7: What do you like doing? - Để học tốt Tiếng Anh 4 thí điểm

u.

tầm những thứ mà em thích (ví dụ: nhãn dán có hình, tem, giấy gói kẹo,...) và trình bày chúng cho cả lớp xem Xem tại trang 12 của tài liệu.