0

Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12

7 30 0
  • Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:41

Tên tôi là Quân. Có 4 người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng tôi có những công việc khác nhau. Bố tôi là 1 giáo viên ở trường tiểu học. Anh tôi là sinh viên tạ[r] (1)Unit 12 What does your father do? trang 48 Sách tập (SBT) Tiếng Anh mới A PHONICS - Phát âm (1)Complete and say the words aloud Hoàn thành đọc to từ sau reading 2 teacher field 4 a piece of cake 2) Complete with the words above and say the sentences aloud ( Hoàn thành với từ đọc to câu sau) Key: 1 a piece of cake Tôi đói Tơi muốn miếng bánh teacher Bác giáo viên trường tiểu học field Ơng bà tơi làm việc đồng lúa readng Tôi đọc sách B VOCABULARY - từ vựng Write their jobs and where they work (2)key: 1 giáo viên trường a farmer in the field nông dân cánh đồng a doctor in a hospital bác sĩ bệnh viện a worker in a factory công nhân nhà máy a driver in a taxi 1 tài xế taxi a nurse in a hospital y tá bệnh viện C SENTENCE PATTERNS - cặp câu 1) Read and match (đọc nối) key: 1e (3)2d Bà làm việc đâu? Bà làm bệnh viện 3f Bà có thích cơng việc khơng? Có 4b Bố cậu làm gì? Ơng thư ký 5a Ơng làm việc đâu? Ông làm việc văn phịng 6c Ơng thích cơng việc chứ? Có 2) complete and read aloud (hoàn thành đọc to) key: 1 what does Bố bạn làm gì, Quân? where (4)Ơng có thích cơng việc khơng? What does your mother do? Mẹ bạn làm gì? 5 Where does she work? bà làm việc đâu? Does she Bà có thích cơng việc khơng? D SPEAKING - nói 1) Read and reply (đọc đáp lại) a Bố bạn làm gì? b Ông làm việc đâu? c Mẹ bạn làm gì? d Bà làm việc đâu? 2) Ask and answer the questions above Hỏi trả lời câu hỏi bên E READING - đọc (5)key: four school nurse student grade Tên Qn Có người gia đình tơi: bố mẹ tơi, anh trai tơi tơi Chúng tơi có công việc khác Bố giáo viên trường tiểu học Mẹ y tá bệnh viện Anh sinh viên trường đại học Hà Nội học lớp trường bố tơi Tơi u gia đình nhiều vui đến trường 2) Complete the table (hoàn thành bảng sau) key: job Place of work/study Quan’s father teacher A primary school (6)Quan’s brother student Ha Noi University Quan Pupil/student His father’s primary school F WRITING -viết 1) Look and write Use the information from Activity E2 key: 1 Đây gia đình Quân 2 a teacher, in a primary school Bố anh giáo viên Ông làm trường tiểu học a nurse , in a hospital Mẹ cậu y tá, bà làm việc bệnh viện a student, in Ha Noi University Anh trai cậu sinh viên Anh học trường Đại học HN a pupil/student, in his father's primary school (7)2) Write about the jobs of your family members
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12, Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12

Hình ảnh liên quan

2) Complete the table (hoàn thành bảng sau) - Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12

2.

Complete the table (hoàn thành bảng sau) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan