0

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2019 THPT Đặng Thúc Hứa | Đề thi đại học, Vật lý - Ôn Luyện

6 21 0
  • Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2019 THPT Đặng Thúc Hứa | Đề thi đại học, Vật lý - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:39

Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng 1 và 2 với 2 = 1/2 vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại trong hai... Giới [r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA (Đề có 06 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên học sinh : Số báo danh : Câu Độ cao âm đặc trưng sinh lý âm phụ thuộc vào A tốc độ truyền âm B tần số âm C cường độ âm D mức cường độ âm Câu Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài , dao động nơi có gia tốc trọng trường g là A T 2  g  B T g C T 2  g D g T  Câu Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có phương trình u 220 cos(100 t )(V) 6     Điện áp hiệu dụng có giá trị là A 220 V B 110 V C 220 V D 110 V Câu Giới hạn quang điện kim loại A bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện. B công lớn dùng để bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại đó. C bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện. D công nhỏ dùng để bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại đó. Câu Một điện tích điểm + Q nằm tâm vòng tròn Cường độ điện trường gây điện tích Q tại điểm khác đường trịn sẽ A phương, chiều độ lớn. B hướng + Q C hướng. D độ lớn. Câu Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa vào tượng A cảm ứng điện từ B cộng hưởng điện C tự cảm D cảm ứng điện từ việc sử dụng từ trường quay Câu Trong phản ứng hạt nhân: 11H + X → 2211Na + α, hạt nhân X có A 25 prôtôn 12 nơ trôn. B 12 prôtôn 13 nơ trôn. C 12 prôtôn 25 nơ trôn. D 13 prôtôn 12 nơ trôn. Câu Phản ứng phân hạch A vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn D xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ Câu Trong sơ đồ khối máy thu vơ tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Anten B Mạch tách sóng C Mạch khuếch đại D Mạch biến điệu Câu 10 Khi ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang mơi trường suốt khác thì A bước sóng tần số thay đổi. B bước sóng thay đổi tần số khơng đổi. C bước sóng khơng đổi tần số thay đổi. D bước sóng tần số không đổi. (2)Câu 11 Bước sóng A khoảng cách gần hai điểm dao động pha hướng truyền sóng B khoảng cách hai điểm gần dao động pha C khoảng cách gần hai điểm dao động ngược pha hướng truyền sóng D quãng đường sóng truyền sau nửa chu kỳ Câu 12 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x 5cos(20t )(cm) 4    Pha ban đầu dao động của vật là A 4  rad B cm C 20t 4   rad D 20 rad/s Câu 13 Một số ứng dụng tia tử ngoại là A phát lỗ hổng khuyết tật sản phẩm đúc kim loại B dùng để chụp điện C dùng để chữa bệnh vàng da sinh lí cho trẻ sơ sinh D phát vết nứt, kẽ hở bề mặt vật rắn Câu 14 Hạt nhân 1 A Z X hạt nhân 22 A ZY có độ hụt khối Δm1 Δm2 Biết hạt nhân 11 A Z X bền vững hơn hạt nhân 2 A ZY Hệ thức là A 2 1 A m A m    . B 1 2 A m A m    . C A1 > A2. D Δm1 > Δm2. Câu 15 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm là 0,75 m   Vân sáng thứ xuất vị trí mà hiệu đường ánh sáng từ hai nguồn đến vị trí bằng A 3,0m B 1,5m C 6,0m D 4,5m Câu 16 Linh kiện hoạt động dựa vào tượng quang điện trong? A Quang điện trở B Nhiệt điện trở. C Tế bào quang điện. D Đèn LED. Câu 17 Mạch dao động LC lí tưởng có điện tích tụ C biến thiên điều hịa theo thời gian với chu kì T. Năng lượng từ trường cuộn cảm A khơng biến thiên tuần hồn theo thời gian B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. C biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì 2T D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. Câu 18 Cho hình vẽ H.1, H.2, H.3, H.4 có S vật S' ảnh S cho thấu kính có trục chính xy quang tâm O Biết chiều truyền ánh sáng hướng từ x đến y. Hình vẽ ứng với thấu kính phân kỳ là (3)Câu 19 Đặt điện áp xoay chiều u 200 cos(100 t )(V)     vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 3 1 10 R 50 3( ); L (H);C (F) 5        ghép nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C là A 200 2V B 100 V C 200 V D 100 2V Câu 20 Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u cos(20 t x)    cm (x tính mét, t tính giây) Sóng truyền Ox với bước sóng A cm. B m. C 0,5 cm. D 0,5 m. Câu 21 Một vật dao động điều hịa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm thì A độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm B vận tốc gia tốc có giá trị dương C vec tơ vận tốc ngược chiều với vec tơ gia tốc D độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc tăng Câu 22 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính dung kháng, tăng dần tần số dòng điện xoay chiều hệ số cơng suất mạch sẽ A ln giảm B tăng đến sau giảm C tăng D không thay đổi Câu 23 Một đám khí hiđrơ chuyển từ trạng thái lên trạng thái dừng mà electron chuyển động trên quỹ đạo P Số vạch quang phổ tối đa mà đám khí phát ngun tử chuyển trạng thái có lượng thấp là A 10 vạch. B vạch. C vạch. D 15 vạch. Câu 24 Một mẫu phóng xạ 1431Si ban đầu phút có 196 nguyên tử bị phân rã, sau 5,2 (kể từ lúc t = 0) phút có 49 nguyên tử bị phân rã Chu kỳ bán rã 1431SiA 5,2 giờ B 7,8 giờ C 10,4 giờ D 2,6 giờ Câu 25 Một anten parabol đặt điểm O mặt đất, vị trí có tọa độ (00, 00) phát sóng ngắn (khơng có trạm trung chuyển) muốn truyền tới máy thu đặt điểm mặt đất có tọa độ (00, 600T) (Nghĩa là: điểm xích đạo nằm kinh tuyến 600 Tây) Cho tốc độ truyền sóng khơng khí là 3.108 m/s; bán kính Trái Đất R = 6400 km; tầng điện li lớp cầu độ cao 110 km mặt đất Khoảng thời gian ngắn kể từ phát sóng đến máy thu thu sóng là A 2,23 ms B 22,3 ms C 14,3 ms D 1,43 ms Câu 26 Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương, tần số x1 5cos(20t )(cm) 4    và x2 5 cos(20t )(cm) 4    Phương trình dao động tổng hợp vật là A x 10cos(20t )(cm) 6    B x 10cos(20t )(cm) 12    C x 10cos(20t )(cm) 12    D x 10 cos(20t)(cm) (4)động nhỏ theo phương ngang dây có sóng dừng Khi tần số dao động cần rung 27 Hz, trên dây có sóng dừng với nút sóng Tăng tần số sóng dừng lượng tối thiểu dây lại có sóng dừng A 6,75 Hz B Hz C Hz D 5,5 Hz Câu 28 Một khung dây dẫn điện trở Ω hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường đều, cạnh vng góc với đường sức từ Khi độ lớn vec tơ cảm ứng từ giảm từ T thời gian 0,1 s cường độ dòng điện dây dẫn là A 0,2 A B A C A D 0,1 A Câu 29 Cường độ dịng điện mạch LC lí tưởng có biểu thức i 5cos(10 t6 )(mA)     Thời điểm lần thứ 2019 cường độ dịng điện mạch có giá trị 2,5(mA) là A 2,0185 ms B 1,0095 ms C 4,0365 ms D 6,0455 ms Câu 30 Cho mạch điện hình vẽ: 20V,r 10    , R2 thay đổi được, R1 5 , R3=6Ω, R4R5 5 Bỏ qua điện trở dây nối Điều chỉnh R2 để cơng suất mạch ngồi đạt giá trị cực đại Giá trị R2 là A R2 5 B R2 10 C R2 4 D R2 18,5 Câu 31 Mạch điện nối tiếp R, L, C cuộn dây cảm (ZL < ZC); R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u 200 cos(100 t )(V)     Khi R = 50 Ω công suất mạch đạt giá trị cực đại Biểu thức dòng điện qua mạch lúc là A i 4cos(100 t )(A)     B i cos(100 t )(A) 2     C i cos(100 t )(A)     D i cos(100 t)(A)  Câu 32 Ống phát tia X có hiệu điện anôt catôt U, phát tia X có bước sóng ngắn λ Nếu tăng hiệu điện thêm 5000 V tia X ống phát có bước sóng ngắn λ1 Nếu giảm hiệu điện thế 2000 V tia X ống phát có bước sóng ngắn λ2 = 5/3 λ1 Bỏ qua động ban đầu của electron catôt Giá trị λ1 bằng A 248,44 pm B 99,38 pm C 70,98 pm D 118,32 pm Câu 33 Khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng  thích hợp vào bề mặt kim loại có cơng A thì làm electron bật khỏi bề mặt kim loại với động ban đầu cực đại Wdmax có liên hệ theo công thức Anh-x-tanh: d max hc A W   (5)trường hợp Giới hạn quang điện kim loại 0 Tỉ số 0/1 bằng A 5/4 B 5/11 C 11/5 D 3 Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C cho R L C  Thay đổi tần số đến giá trị f1 và f2 hệ số cơng suất đoạn mạch cos Thay đổi tần số đến giá trị f3 điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại, biết f1 f2 3f3 Giá trị cos gần với giá trị sau đây? A 0,32 B 0,40 C 0,45 D 0,86 Câu 35 Cho đoạn mạch AB hình vẽ Biết R = 80  ; r = 20  Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u U cos(100 t) (V).  Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp tức thời hai điểm A, N (uAN) và hai điểm M, B (uMB) theo thời gian biểu diễn hình vẽ: Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch có giá trị gần giá trị sau đây? A 200 V. B 275 V. C 125 V. D 180 V. Câu 36 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Lần thứ nhất, ánh sáng dùng thí nghiệm có 2 loại xạ màu tím 1 = 0,42 m màu đỏ 2 với 0,67 m < 2 < 0,74 m khoảng hai vạch sáng gần màu với vạch sáng trung tâm có vân sáng màu đỏ 2 Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có loại xạ 1, 2 3, với 3 = 7 92, khoảng vạch sáng gần nhất màu với vạch sáng trung tâm cịn có vạch sáng đơn sắc? A 44 B 21 C 42 D 22 (6)Lấy g 10(m / s ) Khoảng thời gian mà lực kéo lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều trong 1 chu kỳ là A 0,1064 s B 0,1325 s C 0,0662 s D 0,0923 s Câu 38 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với phương trình u1 u2 10 os(40 t)c  (u tính mm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s. Xét phần tử mặt nước đoạn AB, O trung điểm AB, M có vị trí cân cách vị trí cân bằng của O khoảng 4,5 cm, N cực đại gần O khác phía với M (so với O) Trong trình dao động, tỉ số khoảng cách lớn hai điểm M, N khoảng cách nhỏ chúng là A 1,06 B 1,13 C 5,35 D 7,34 Câu 39 Hai lắc lò xo (1) (2) giống hệt nhau, đầu hai lò xo cố định giá đỡ nằm ngang Vật nặng lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ lắc (1) A, lắc (2) 2A Trong trình dao động, chênh lệch độ cao lớn hai vật A 3. Khi động lắc (1) cực đại 0,36 J động lắc (2) là A 0,42 J. B 0,18 J. C 0,36 J. D 0,27 J. Câu 40 Người ta dùng hạt nơtron có động Kn 2MeV bắn vào hạt nhân 3Li đứng yên sinh phản ứng: 1 0n3Li1H Hạt  và hạt nhân bay 1H theo hướng hợp với hướng tới nơtron những góc tương ứng  450và 300 Lấy tỉ số khối lượng hạt nhân tỉ số số khối của chúng Bỏ qua xạ gam-ma Phản ứng tỏa hay thu lượng bao nhiêu? A Thu 1,509 MeV B Tỏa 1,553 MeV C Tỏa 1,509 MeV D Thu 1,553 MeV
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2019 THPT Đặng Thúc Hứa | Đề thi đại học, Vật lý - Ôn Luyện,

Hình ảnh liên quan

Câu 35. Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R= 80 r= 20 . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u U 2 cos(100 t) (V). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (uAN) và giữa hai điểm M, B (uMB) theo thời gian được biểu  - Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2019 THPT Đặng Thúc Hứa | Đề thi đại học, Vật lý - Ôn Luyện

u.

35. Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R= 80 r= 20 . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u U 2 cos(100 t) (V). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (uAN) và giữa hai điểm M, B (uMB) theo thời gian được biểu Xem tại trang 5 của tài liệu.
thuộc vào li độ của vật theo đồ thị như hình vẽ: - Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2019 THPT Đặng Thúc Hứa | Đề thi đại học, Vật lý - Ôn Luyện

thu.

ộc vào li độ của vật theo đồ thị như hình vẽ: Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan