0

Xem tiếp...

11 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2021, 12:17

sự kết hợp 2 bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.. sự kết hợp của 2 tinh tử với trứng ở trong túi phôi [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Xem tiếp...,

Hình ảnh liên quan

Câu 26: Quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua mấy lần phân bào? - Xem tiếp...

u.

26: Quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua mấy lần phân bào? Xem tại trang 5 của tài liệu.