0

Xem tiếp...

11 7 0
  • Xem tiếp...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2021, 12:17

sự kết hợp 2 bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.. sự kết hợp của 2 tinh tử với trứng ở trong túi phôi [r] (1)NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN SINH HỌC 11 NĂM HỌC 2018 - 2019 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 24 câu – điểm Tự luận điểm BÀI 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 1 Khái niệm tập tính 2 Phân loại tập tính a Tập tính bẩm sinh (đặc điểm, ví dụ) b Tập tính học (đặc điểm, ví dụ) 3 Cơ sở thần kinh tập tính BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 1 Khái niệm sinh trưởng thực vật 2 Mơ phân sinh gì? Phân biệt loại mô phân sinh 3 Phân biệt sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng thực vật a Nhân tố bên b Nhân tố bên BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 1 Khái niệm sinh trưởng phát triển động vật 2 Khái niệm biến thái 3 Phân biệt kiểu sinh trưởng phát triển động vật a Phát triển không qua biến thái b Phát triển qua biến thái hoàn toàn c Phát triển qua biến thái khơng hồn tồn BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 1 Nhân tố bên a Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống b Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không xương sống ***** Hết ***** CÁC ĐỀ THI THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Sự hình thành giao tử đực thực vật có hoa diễn nào? A Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  tiểu bào tử sống sót nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn  tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực (2)C Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn  tế bào sinh sản giảm phân tạo giao tử đực D Tế bào mẹ nguyên phân lần cho tiểu bào tử  tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn  tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực Câu 2: Đặc điểm sinh sản vơ tính động vật 1 cá thể tạo có khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện môi trường tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn 3 cá thể sống độc lập, đơn lẻ sinh sản bình thường cá thể có đa dạng đặc điểm di truyền đảm bảo ổn định mặt di truyền qua hệ Phương án A.1, 2, B 1, 4, C 2, 3, D 2, 3, Câu 3: Một ngô bị đột biến gen làm cho thân lùn Khi xử lí ngơ lùn loại hoocmon người ta thấy ngơ cao bình thường Hãy cho biết tên loại hoocmon đó? A.Giberelin B Xitơkinin C Êtilen D Axit abxixic Câu 4: Trong giai đoạn biến thái ếch, môi trường nước thừa hoocmon tuyến giáp tiroxin A nịng nọc biến đổi thành ếch B nịng nọc khơng biến đổi thành ếch C nòng nọc biến đổi nhanh thành ếch bé xíu D nịng nọc biến đổi thành ếch to bình thường Câu 5: Nguyên tắc nhân vơ tính A chuyển nhân tế bào xôma (n) vào tế bào trứng lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phơi tiếp tục hình thành thể B chuyển nhân tế bào xôma (2n) vào tế bào trứng lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phơi tiếp tục hình thành thể C chuyển nhân tế bào xôma (2n) vào tế bào trứng, kích thích tế bào trứng phát triển thành phơi tiếp tục hình thành thể D chuyển nhân tế bào trứng vào tế bào xơma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phơi tiếp tục hình thành thể Câu 6: Có phát biểu nói quả? 1 Quả bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành Quả có vai trị bảo vệ hạt 3 Quả nỗn thụ tinh phát triển thành Quả khơng có vai trị phát tán hạt 5 Quả cung cấp chất dinh dưỡng (đường, vitamin, khoáng chất,…) A B C D Câu 7: Phát triển thể động vật bao gồm A trình liên quan mật thiết với sinh trưởng, phân hóa tế bào phát sinh hình thái quan thể B trình liên quan mật thiết với sinh trưởng phát sinh hình thái quan thể C trình liên quan mật thiết với sinh trưởng phân hóa tế bào D trình liên quan mật thiết với phân hóa tế bào phát sinh hình thái quan thể (3)C Sắn, ổi, xoài, hoa hồng D Cam, quýt, bưởi, táo Câu 9: Ý nghĩa tượng sinh trưởng phát triển qua biến thái động vật A tăng đa dạng loài sinh giới B tạo môi trường thuận lợi cho non phát triển (trong đất, nước, chín,…) C mang tính thích nghi để trì tồn lồi với môi trường khác D tăng cạnh tranh thức ăn non trưởng thành Câu 10: Auxin ức chế trình sau đây? A.Ra rễ cành giâm B Sinh trưởng tế bào C Sinh trưởng chồi bên D Hướng động, ứng động Câu 11: Hạn chế sinh sản vơ tính A tạo hệ cháu đồng mặt di truyền nên thích ứng khác trước điều kiện mơi trường thay đổi B tạo hệ cháu khơng đồng mặt di truyền nên thích ứng khác trước điều kiện môi trường thay đổi C tạo hệ cháu đồng mặt di truyền nên thích ứng trước điều kiện môi trường thay đổi D tạo hệ cháu không đồng mặt di truyền nên thích ứng trước điều kiện mơi trường thay đổi Câu 12: Ở loài ong, kết trình trinh sinh A tạo ong thợ có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n B tạo ong chúa có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n C tạo ong thợ có nhiễm sắc thể đơn bội n D tạo ong đực có nhiễm sắc thể đơn bội n Câu 13: Dựa vào sở khoa học để ni tế bào thành hồn chỉnh? A Tính tồn tế bào B Điều kiện vô trùng tuyệt đối C Đảm bảo đủ nguyên tố dinh dưỡng D Tế bào hoàn toàn bệnh Câu 14: Bản chất thụ tinh thực vật có hoa A kết hợp nhân giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành nội nhũ tam bội B kết hợp nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phơi tạo thành hợp tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội C kết hợp tinh tử với trứng túi phôi tạo thành nội nhũ tam bội D kết hợp nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử nhân nội nhũ Câu 15: “Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành” đặc điểm phát triển nhóm động vật sau đây? A Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua B Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi C Châu chấu, ếch, muỗi D Cá chép, gà, thỏ, khỉ Câu 16: Vì khơng dùng auxin nhân tạo nông phẩm sử dụng trực tiếp làm thức ăn? A Vì tạo khơng hạt nên khơng trì nịi giống B Vì kéo dài tuổi thọ nên lâu thu hoạch sản phẩm C Vì làm giảm suất sử dụng lá, thân, củ D Vì khơng có enzim phân giải nên tích lũy nơng phẩm gây độc cho người tiêu dùng Câu 17: Trong khẳng định sau, có khẳng định nói ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính thực vật ? 1 Là hình thức sinh sản phổ biến 2 Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền (4)4 Rút ngắn thời gian phát triển cây, sớm thu hoạch 5 Cơ thể có khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi Phục chế giống quý A.1 B C D Câu 18: Có phương án sai nói điểm giống sinh trưởng, phát triển qua biến thái hồn tồn biến thái khơng hoàn toàn ? 1 Ấu trùng qua nhiều lần lột xác biến đổi thành trưởng thành Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống trưởng thành Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với trưởng thành Ấu trùng biến đổi thành trưởng thành không qua lột xác A B C D Câu 19: Ý nghĩa sinh học tượng thụ tinh kép thực vật hạt kín gì? A Tiết kiệm vật liệu di truyền B Hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng nuôi phôi C Tái tổ hợp vật chất di truyền nhờ kết hợp giao tử đực giao tử D Giúp thực vật thích nghi tốt với điều kiện môi trường Câu 20: Cho ví dụ sinh sản vơ tính thực vật sau 1 Rau má sinh sản thân bò Rêu sinh sản thân rễ 3 Cỏ gấu sinh sản thân bò Khoai tây sinh sản rễ củ Cây sống đời sinh sản Có phương án đúng? A.3 B C D Câu 21: Vì phải cắt bỏ hết cành ghép? A Vì để tập trung nước ni cành ghép B Vì để tránh gió mưa làm lay cành ghép C Vì để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho D Vì để loại bỏ sâu bệnh Câu 22: Cho chất điều hòa sinh trưởng: auxin, giberelin, êtylen, axit abxixic Hãy cho biết có ứng dụng ứng dụng sau đây? 1 Kích thích cành chiết, cành giâm nhanh rễ: auxin Điều tiết trạng thái ngủ chồi: êtylen 3 Làm khí khổng đóng: axit abxixic Kích thích nảy mầm củ: giberelin Tạo không hạt: axit abxixic A.2 B C D Câu 23: Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản A khơng có kết hợp giao tử đực giao tử cái, không giống mẹ B có thụ tinh tạo giống giống mẹ C có kết hợp giao tử đực giao tử cái, tạo giống D khơng có kết hợp giao tử đực giao tử cái, giống Câu 24: Hình thức sinh sản vơ tính có động vật đơn bào đa bào? A.Trinh sinh B Nảy chồi C Phân đôi D Phân mảnh Câu 25: Bạn cần nhiều xoài cho buổi liên hoan chúng cịn xanh Hãy cho biết có phương án để làm cho xồi nhanh chín? 1 Bỏ xồi vào hộp kín táo chín Cho xồi vào tủ lạnh (5)4 Để xoài chỗ tối 5 Để xồi nơi có nhiệt độ cao Cung cấp khí êtylen A.2 B C D Câu 26: Q trình hình thành túi phơi thực vật có hoa trải qua lần phân bào? A lần giảm phân lần nguyên phân B lần giảm phân lần nguyên phân C lần giảm phân lần nguyên phân D lần giảm phân lần ngun phân Câu 27: Phương pháp nhân giống vơ tính có hiệu A chiết cành B gieo từ hạt C ghép cành D ni cấy mơ Câu 28: Kí hiệu: I – Trứng; II – Bướm trưởng thành; III – Sâu bướm; IV – Nhộng Sự phát triển bướm trải qua giai đoạn theo trình tự sau đây? A II  I  III  IV B I  IV  III  II C I  III  IV  II D I  II  III  IV Câu 29: Đặc điểm khơng có hoocmon thực vật? A Tính chuyên hóa cao nhiều so với hoocmon động vật bậc cao B Được vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây C Được tạo nơi gây phản ứng nơi khác D Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể Câu 30: Ý khơng phải sinh sản vơ tính động vật đa bào? A Trứng không thụ tinh (trinh sinh) phát triển thành thể B Bào tử phát sinh thành thể C Mảnh vụn vỡ từ thể phát triển thành thể D Chồi sau hình thành thể mẹ tách thành thể ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 127 1B 2D 3A 4C 5B 6C 7A 8D 9C 10C 11C 12D 13A 14B 15A 16D 17D 18C 19B 20B 21A 22B 23D 24C 25B 26B 27D 28C 29A 30B (6)KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: Sinh học - Lớp: 11 (Thời gian làm bài: 45 phút) A Phần trắc nghiệm (8 điểm) Câu 1: Bọt biển sinh sản hình thức A phân đôi, nảy chồi B trinh sinh, phân đôi C phân mảnh, trinh sinh D nảy chồi, phân mảnh Câu 2: Giả sử cam khỏe mạnh có mười cành Muốn tạo nhiều cam hơn, người ta tiến hành chiết mười cành lúc Theo em, việc làm có ảnh hưởng đến cam? A Cây cam chết trình phân chia tế bào vị trí chiết cành diễn chậm, có nguy bị nhiễm khuẩn cao B Cây cam sinh trưởng phát triển bình thường nước từ rễ chất hữu từ theo mạch dẫn cung cấp đầy đủ cho cành chiết C Cây cam khỏe mạnh cành vị trí chiết tự tổng hợp chất dinh dưỡng nuôi D Cây cam chết tồn chất hữu cung cấp cho rễ từ vận chuyển xuống rễ bị chặn lại vị trí chiết Câu 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến chín gồm A độ ẩm, nồng độ oxi B khí etylen, nhiệt độ C nhiệt độ độ pH D ánh sáng phân bón Câu 4: Ở thực vật có hoa, sau kết thúc trình thụ tinh A hợp tử biến đổi thành hạt, nội nhũ có chứa chất dinh dưỡng nuôi phôi, đài tràng rụng B hạt biến đổi thành quả, đài tràng rụng, nội nhũ có chứa chất dinh dưỡng ni phơi C noãn biến đổi thành hạt, bầu nhụy biến đổi thành quả, đài tràng rụng D nỗn biến đổi thành phơi, đài tiêu biến tràng biến đổi thành bảo vệ hạt Câu 5: Sinh sản vơ tính động vật ứng dụng A nuôi cấy mô sống điều kiện môi trường vô trùng B thay mô, quan bị tổn thương người mô, quan người khác C nuôi cấy da vật nuôi chữa cho bệnh nhân bị bỏng da D nuôi cấy mô sống nhân vơ tính Câu 6: Khi nói sinh trưởng phát triển động vật, phát biểu sau sai? A Sinh trưởng tăng lên kích thước khối lượng thể động vật B Ở người, tốc độ sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn thai tháng tuổi dậy C Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển D Tốc độ sinh trưởng diễn đồng giai đoạn sinh trưởng khác Câu 7: Nhược điểm sinh sản hữu tính A khó thích nghi, tồn phát triển môi trường sống không ổn định B mật độ cá thể thấp, trình thụ tinh gặp khó khăn C số lượng cá thể tạo ít, khó trì nịi giống cho hệ sau D trình thụ phấn thụ tinh phụ thuộc nhiều vào điều kiện ngoại cảnh Câu 8: Sinh sản loài ong, có đặc điểm A ong thợ có nhiễm sắc thể đơn bội (n), ong đực ong chúa có nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) B ong đực kết trình sinh sản hữu tính, ong thợ ong chúa kết trình trinh sinh C ong đực có nhiễm sắc thể đơn bội (n), ong thợ ong chúa có nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) D ong thợ kết trình trinh sinh, ong đực ong chúa kết q trình sinh sản hữu tính Câu 9: Có phát biểu nói quả? 1 Hầu hết phần mang hạt thực vật hạt kín Quả khơng có thụ tinh nỗn gọi đơn tính Quả chín xuất hương thơm, mùi vị đặc trưng 4 Quả cung cấp chất dinh dưỡng (đường, vitamin, khoáng chất) Quả tạo từ hoa lưỡng tính A B C D Câu 10: Phân đơi hình thức sinh sản (7)B từ thể mẹ, phân đôi nhân tế bào chất tạo thành hai thể C tái sinh, từ phần thể mẹ, phát triển thành thể D từ giao tử cái, nguyên phân nhiều lần hình thành thể Câu 11: Trong nhận định sau, có ưu điểm chiết cành so với trồng từ hạt? Giữ nguyên tính trạng tốt 2 Tạo hàm lượng chất dinh dưỡng cao 3 Tăng khả chống chịu với điều kiện bất lợi môi trường Rút ngắn thời gian phát triển cây, nhanh thu hoạch 5 Tạo hệ sau hồn tồn bệnh Có suất, chất lượng cao A B C D Câu 12: Hình thức sinh sản vơ tính cách nảy chồi gặp A sán lông, đỉa B trùng roi, thuỷ tức C sán lông, hải quỳ D thuỷ tức, hải quỳ Câu 13: Một học sinh đưa nhận định: “Sâu non phá hoại mùa màng, bướm không phá hoại mùa màng nên không cần tiêu diệt bướm” Theo em, nhận định A đúng, sâu non có tốc độ ăn lớn, cần tiêu diệt sâu non để bảo vệ mùa màng, không cần tiêu diệt bướm B đúng, bướm giúp cho người thụ phấn cần tiêu diệt sâu non ăn C sai, cần tiêu diệt bướm bướm ăn nhiều tích lũy lượng cần thiết cho giai đoạn hóa nhộng D sai, cần tiêu diệt bướm bướm sinh nhiều sâu non ăn phá hoài mùa màng Câu 14: Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng cách ghép, mục đích quan trọng việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép để A vi sinh vật gây hại không làm nhiễm khuẩn gốc ghép cành ghép, đảm bảo sinh trưởng phát triển bình thường B mơ dẫn nhanh chóng nối liền đảm bảo chất dinh dưỡng từ gốc ghép đến cành ghép dễ dàng C tiết kiệm thời gian, giúp vị trí ghép phân chia nhanh hơn, nối liền gốc ghép cành ghép D tạo sau ghép mang đầy đủ thông tin di truyền, đặc trưng gốc ghép Câu 15: Khi nói sinh sản thực vật, có nhận định đúng? 1 Hình thức sinh sản bào tử gặp dương xỉ, rêu 2 Hình thức sinh sản hữu tính có tham gia trình giảm phân thụ tinh Cơ quan sinh sản thực vật có hoa nhị 4 Ở thực vật, sinh sản hữu tính có thực vật có hoa Hạt phấn giao tử đực 6 Hình thức sinh sản hữu tính có kết hợp giao tử đực A B C D Câu 16: Điểm giống trình hình thành hạt phấn túi phơi A diễn hoa B có số lần nguyên phân giống C trải qua trình nguyên phân giảm phân D tạo tế bào sinh sản (2n) hình thành nên thể Câu 17: Sự thụ phấn A tượng hạt phấn nảy mầm đầu nhụy hoa B tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục bầu nhụy C tượng hạt phấn nguyên phân tạo thành ống phấn đến bầu nhụy D tượng hạt phấn chuyển đến đầu nhụy hoa Câu 18: Trinh sinh hình thức sinh sản A khơng có tham gia giao tử đực B khơng có tham gia giao tử C từ phận thể mẹ hình thành thể D sinh có nhiễm sắc thể lưỡng bội Câu 19: Từ tế bào sinh hạt phấn qua trình… (1) … tạo bốn tế bào đơn bội Mỗi tế bào đơn bội … (2) … tạo hạt phấn gồm ….(3) … … (4) … Các số (1), (2), (3), (4) (8)C (1) – giảm phân, (2) – nguyên phân hai lần, (3) – tế bào dinh dưỡng, (4) – tế bào sinh sản D (1) – giảm phân, (2) – nguyên phân lần, (3) – tế bào dinh dưỡng, (4) – tế bào sinh sản Câu 20: Thụ tinh kép thực vật có hoa A kết hợp giao tử đực thứ với tế bào kèm tạo hợp tử (2n) giao tử đực thứ hai với nhân cực tạo thành phôi (3n) B kết hợp giao tử đực thứ với noãn cầu (trứng) tạo thành hợp tử (3n) giao tử đực thứ hai với noãn cầu (trứng) tạo thành nội nhũ (2n) C kết hợp giao tử đực thứ với noãn cầu (trứng) tạo thành hợp tử (2n) giao tử đực thứ hai với nhân cực tạo thành nội nhũ (3n) D kết hợp giao tử đực thứ với nhân cực tạo thành hợp tử (2n) giao tử đực thứ hai với noãn cầu (trứng) tạo thành nội nhũ (3n) Câu 21: Điều sau sở khoa học nuôi cấy mô tế bào thực vật? A Dựa vào tính phân hóa tế bào B Dựa vào tính tồn tế bào C Dựa vào trình giảm phân D Dựa vào trình nguyên phân Câu 22: Hiện tượng thằn lằn bị đứt mọc hình thức A sinh sản cách phân mảnh B tái sinh phận thể C sinh sản cách nảy chồi D sinh sản vơ tính Câu 23: Cho ví dụ sau, có ví dụ hình thức sinh sản vơ tính? Dây khoai lang giâm xuống đất ẩm, mọc thành khoai lang 2 Cây đậu xanh hoa, tạo hạt đậu xanh, hạt đậu xanh trồng xuống đất tạo thành đậu xanh Lá thuốc bỏng, rơi xuống đất ẩm, mọc thành thuốc bỏng 4 Củ gừng lấp đất ẩm, mọc thành gừng 5 Cây bạch đàn bị chặt ngang gốc, sau thời gian mọc thành cành khôi phục lại A B C D Câu 24: Có ý sau vai trò sinh sản sinh dưỡng ngành nông nghiệp? Duy trì đặc tính tốt có lợi cho người 2 Nhân nhanh giống cần thiết thời gian ngắn 3 Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Phục chế giống quý 5 Tạo giống trồng bệnh, giá thành thấp A B C D B Phần tự luận (2 điểm) Cho nhóm động vật sau: ve sầu, ruồi nhà, ong mật, rắn đuôi chuông Hãy cho biết phát triển giai đoạn hậu phôi nhóm động vật thuộc kiểu phát triển nào? Lập bảng phân biệt kiểu phát triển ĐÁP ÁN A Phần trắc nghiệm (8 điểm) MÃ ĐỀ 210 1D 2D 3B 4C 5D 6D 7B 8C 9A 10B 11C 12D 13D 14B 15A 16C 17D 18A 19D 20C 21C 22B 23B 24A B Phần tự luận (2 điểm) Trãi qua q trình phát triển khơng qua biến thái qua biến thái (biến thái hoàn toàn khơng hồn tồn) Phát triển khơng qua biến thái Phát triển qua biến thái Điểm Biến thái hồn tồn Biến thái khơng hoàn toàn Đại diện Rắn đuôi chuông Ruồi nhà, ong mật Ve sầu 0,5 Đặc điểm Con non nở (đẻ ra) mang hình thái, cấu tạo giống trưởng thành Con non sinh khác hoàn toàn trưởng thành, trãi qua trình biến đổi trung gian (nhộng) giống trưởng thành Con nở từ trứng thụ tinh nhỏ nững gần giống với trưởng thành Chúng lớn lên trở thành trưởng thành phải qua nhiều lần lột xác (9)KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC 11 (Thời gian làm bài: 45 phú)t Phần 1: Trắc nghiệm (8 điểm) Câu 1: “Nhóm tế bào chưa phân hóa, trì khả nguyên phân” đặc điểm A mơ phân hóa B mơ phân sinh C mô phân sinh đỉnh D mô phân sinh bên Câu 2: Điểm khác sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn biến thái khơng hồn tồn A ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác B ấu trùng không trải qua trình lột xác C ấu trùng lớn dần lên thành trưởng thành D ấu trùng trải qua giai đoạn trung gian Câu 3: Việc ấp trứng hầu hết lồi chim có tác dụng A tạo môi trường thân thiện chim mẹ non sau nở từ trứng B bảo vệ trứng không bị ánh sáng mặt trời làm hỏng trứng C tạo nhiệt độ thích hợp thời gian định giúp hợp tử phát triển bình thường D giữ cho trứng không bị lăn khỏi tổ Câu 4: Ở mầm, kết kiểu sinh trưởng sơ cấp A tăng kích thước chiều cao B tăng kích thước bề ngang C nhiều hoa D giảm sinh trưởng chiều cao Câu 5: Ở người, biểu sau mô tả ảnh hưởng tác nhân độc hại (rượu, thuốc lá, virut, ma túy) đến sinh trưởng phát triển giai đoạn phôi thai? I Trẻ bị bệnh khô mắt II Trẻ bị dị tật III Trẻ bị hở hàm ếch IV Trẻ béo phì V Trẻ bị thiếu ngón chân, ngón tay A I, III, V B III, IV, V C II, III, IV D II, III, V Câu 6: Củ khoai lang để đất ẩm, nảy mầm thành khoai lang Đây hình thức sinh sản từ A B thân rễ C thân củ D rễ củ Câu 7: Khi nói phitocrom, phát biểu sau đúng? A Phitocrom loại lipit hấp thụ ánh sáng B Phitocrom giúp tăng kích thước chiều cao C Phitocrom sắc tố cảm nhận quang chu kì D Phitocrom giúp tăng kích thước bề ngang Câu 8: Trong sản xuất nông nghiệp, để hoa trái vụ thông qua việc thay đổi quang chu kì, có biện pháp kĩ thuật đúng? I Tưới nước ấm cho II Che tối làm giảm thời gian sáng III Sử dụng ánh sáng nhân tạo IV Bón phân hợp lý V Tạo ngày đêm giả A B C D Câu 9: Việc bấm thu hoạch hoa nhằm mục đích A giúp phát triển nhiều chồi, hoa, B giúp sinh trưởng chiều cao C hạn chế sinh trưởng bề ngang D hạn chế phát triển chồi, hoa, Câu 10: “Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành” đặc điểm sinh trưởng phát triển A gián, tôm, cào cào, cua B rắn, cào cào, gián, tơm C gà, chó, rắn, bướm D bướm, ruồi, ong, ếch (10)A sinh sản bào tử B sinh sản vơ tính C sinh sản hữu tính D sinh sản sinh dưỡng Câu 12: Trên thể thực vật, mô phân sinh bên phân bố A chồi đỉnh B chồi nách C thân D đỉnh rễ Câu 13: Các trình liên quan mật thiết với phát triển thể thực vật I nguyên phân II phân hóa tế bào III thụ tinh IV sinh trưởng V phát sinh hình thái quan thể A I, IV, V B II, IV, V C I, III, V D II, III, IV Câu 14: Ý nghĩa giai đoạn nhộng chu trình sinh trưởng phát triển bướm A phân hóa tế bào phơi B hình thành quan sâu C hồn thiện tồn thể D thay đổi kích thước thể động vật Câu 15: Để hạn chế ảnh hưởng xấu nhiệt độ thấp đến trình sinh trưởng phát triển động vật, cần thực biện pháp I tăng phần ăn II chắn gió lùa, ủ ấm III cho vật nuôi phơi nắng IV bổ sung vitamin D cho vật nuôi V đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng thức ăn A I, II, III B II, III, IV C I, II, V D II, IV, V Câu 16: Ý nghĩa khoa học phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật A tạo nhiều biến dị di truyền cho chọn giống B tạo giống thích nghi tốt C tạo giống cho suất cao D trì tính trạng mong muốn mặt di truyền Câu 17: Đối với động vật biến nhiệt, trời rét sinh trưởng phát triển chậm Có giải thích sau đúng? I Khi trời rét, thân nhiệt giảm làm cho chuyển hóa thể giảm II Khi trời rét, thân nhiệt giảm làm cho hoạt động sinh sản, kiếm ăn động vật tăng III Khi trời rét, thân nhiệt giảm làm cho hoạt động sinh sản, kiếm ăn động vật giảm IV Khi trời rét, thân nhiệt giảm làm cho chuyển hóa thể mạnh tạo nhiều lượng để chống rét V Khi trời rét, thân nhiệt giảm làm cho chuyển hóa thể tăng, hạn chế tiêu thụ lượng A B C D Câu 18: Sinh trưởng thứ cấp có A lúa B ngô C hành D mít Câu 19: Biện pháp kĩ thuật thúc đẩy q trình sinh trưởng phát triển vật ni thông qua cải thiện môi trường sống A lai giống B tư vấn di truyền C công nghệ phơi D dinh dưỡng thích hợp Câu 20: Khi nói vai trị thức ăn sinh trưởng phát triển động vật, có phương án sau đúng? I Gia tăng phân bào, tạo nên mô, quan, hệ quan II Giúp động vật thu nhiệt giảm nhiệt III Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp chất hữu IV Cung cấp lượng cho hoạt động sống thể V Giảm tỉ lệ sinh bị dị tật A B C D (11)A trứng  nhộng  sâu bướm  bướm trưởng thành B nhộng  trứng  lăng quăng  muỗi trưởng thành C trứng  nòng nọc  ếch  ếch trưởng thành D trứng  ấu trùng  nhộng  châu chấu trưởng thành Câu 22: Trong nhân giống sinh dưỡng phương pháp ghép cành, cắt bớt không cắt hết gốc ghép nhằm mục đích A giảm nước qua đường thoát nước B tập trung nước nuôi cành ghép C tổng hợp chất hữu nuôi sống hệ rễ gốc ghép D đảm bảo thơng suốt cho dịng mạch gỗ từ gốc ghép đến cành ghép Câu 23: Nhược điểm phương pháp sinh sản vơ tính A khơng tạo số lượng lớn cá thể B cá thể thường khơng thích nghi với điều kiện môi trường thay đổi C cá thể có đặc điểm đa dạng so với hệ ban đầu D cá thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường thay đổi Câu 24: Biến thái thay đổi A đột ngột hình thái, cấu tạo từ từ sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng B từ từ hình thái, cấu tạo sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng C từ từ hình thái, cấu tạo đột ngột sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng D đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng Phần 2: Tự luận (2 điểm) Câu 1: Quang chu kì gì? Tại có hoa vào mùa hè, có hoa vào mùa đông? (1 điểm) Câu : Tại vào ngày mùa đông, cần cho gia súc non ăn nhiều để chúng sinh trưởng phát triển bình thường? (1 điểm) ĐÁP ÁN Phần 1: Trắc nghiệm - điểm Mã đề 127 Phần 2: Tự luận – điểm Câu 1: (1 điểm) - Quang chu kì thời gian chiếu sáng xen kẽ với thời gian tối (sự tương quan độ dài ngày đêm) liên quan đến hoa thực vật (0.5đ) - Cây hoa vào mùa hè: ngày dài (ra hoa điều kiện chiếu sáng nhiều 12 giờ) (0.25đ) - Cây hoa vào mùa đông: ngày ngắn (ra hoa điều kiện chiếu sáng 12 giờ) (0.25đ) Câu 2: (1 điểm) - Vào mùa đông, nhiệt độ môi trường xuống thấp, gia súc non nhiều nhiệt  động vật tăng cường trình phân giải chất hữu để tạo nhiều nhiệt chống lạnh Vì vậy, cần cho gia súc non ăn nhiều để bù lại lượng chất hữu bị phân giải 1 10 11 12 B D C A D D C C A A D C 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Xem tiếp..., Xem tiếp...

Hình ảnh liên quan

Câu 26: Quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua mấy lần phân bào? - Xem tiếp...

u.

26: Quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua mấy lần phân bào? Xem tại trang 5 của tài liệu.