0

Hội Tim mạch học Việt Nam

56 6 0
  • Hội Tim mạch học Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:23

Tiến bộ mới về siêu âm Doppler mô cơ tim  Gần đây, STE đƣợc xem nhƣ một phƣơng pháp thay thế để đánh giá sự biến đổi hình dạng và sự xoay của thất trái.  Phƣơng pháp này đã đƣợc chuẩn [r] (1)VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PGS TS Trƣơng Thanh Hƣơng (2)Nguyên lý siêu âm Doppler mô timSAD tim phát biến đổi tần số tín hiệu siêu âm phát từ vật thể chuyển động.SAD thơng thƣờng đánh giá vận tốc dịng máu bằng cách đo đạc tín hiệu có biên độ thấp có tần số cao phát từ tế bào máu nhỏ chuyển động dòng máu (3)(4)Nguyên lý siêu âm Doppler mô timSAD mô tim bao gồm SAD mô xung,SAD mô mầu và SAD TM màu.SAD mô xung dùng để đo vận tốc chuyển động tối đa tim đặc biệt thích hợp để đo vận tốc chuyển động theo chiều dọc tâm thất các sợi tim hƣớng theo chiều dọc song song với chùm tia siêu âm mặt cắt từ mỏm tim (5)Nguyên lý siêu âm Doppler mô timĐể đo vận tốc vận động tim theo chiều dọc, cửa sổ Doppler đƣợc đặt tâm thất gần vòng van hai Một chu chuyển tim đƣợc thể bằng sóng: – Sa, vận tốc tim tâm thu đƣờng sở vịng van xuống phía mỏm tim; – Ea, vận tốc giãn tim đầu tâm trƣơng dƣới đƣờng sở vịng van lên rời xa mỏm tim; (6)Nguyên lý siêu âm Doppler mô timCác ký hiệu a để vòng van, m để tim E’ thƣờng đƣợc dùng để phân biệt vận tốc siêu âm Doppler mô với siêu âm Doppler thông thƣờng dịng chảy xi qua van hai Siêu âm Doppler mơ xung có độ phân giải theo thời gian cao nhƣng không cho phép thăm dò đồng thời (7)Nguyên lý siêu âm Doppler mô timVới siêu âm Doppler mô mầu, vùng tim mã hóa mầu theo vận tốc di chuyển đƣợc thể trên hình với hình ảnh siêu âm 2D hình siêu âm TM biết hƣớng vận tốc chuyển động tim (8)Hinh ảnh siêu âm doppler mô tim (9)Đánh giá chức tâm thu thất tráiVận tốc tâm thu của tim (Sa) tại vịng van hai lá phía thành bên thất trái số đo đánh giá chức năng tâm thu thất trái theo chiều dọc tƣơng đƣơng với phân số tống máu thất trái tƣơng đƣơng với peak dP/dt. (10)Đánh giá chức tâm trƣơng thất trái.Đánh giá chức tâm trƣơng thất trái siêu âm Doppler thơng thƣờng dựa vào hình dạng phổ Doppler của dòng chảy qua van hai lá. phản ánh chênh áp nhĩ trái thất trái nên (11)Đánh giá chức tâm trƣơng thất trái.Ea phản ánh vận tốc giãn tim ban đầu vòng van hai lên đầu thời kỳ đổ đầy nhanh Vận tốc đỉnh Ea đo đƣợc điểm trên vòng van hai mặt cắt từ mỏm tim, với (12)Đánh giá chức tâm trƣơng thất trái.Vận tốc Ea đo thành bên ≥ 20cm/s trẻ em ngƣời trẻ tuổi khỏe mạnh, thông số giảm theo tuổi Ở ngƣời trƣởng thành 30 tuổi, Ea đo thành bên >12cm/s tƣơng ứng với chức tâm trƣơng thất trái bình thƣờng (13)Đánh giá chức tâm trƣơng thất trái.Ea giảm ≤ 8cm/s ngƣời trung niên ngƣời già cho biết có tình trạng suy giảm thƣ giãn của thất trái giúp phân biệt dạng bình thƣờng với dạng giả bình thƣờng dòng chảy qua van hai lá. (14)(15)A B (16)Ƣớc tính áp lực đổ đầy thất tráiCác nghiên cứu thông tim siêu âm đồng thời cho thấy áp lực đổ đầy thất trái có tƣơng quan với tỷ số giữa:Vận tốc sóng E dòng chảy qua van hai lá trên Doppler xung. (17)Ƣớc tính áp lực đổ đầy thất trái thể dùng E/Ea để ƣớc tính áp lực đổ đầy thất trái nhƣ sau:E/Ea thành bên > 10 hoặc E/Ea vách > 15 tƣơng ứng với áp lực cuối tâm trƣơng thất trái tăng (18)(19)Phân biệt sinh lý học hai tình trạng co thắt (constrictive) hạn chế (restrictive) (20) Trong viêm màng tim co thắt: - kháng lực màng tim cản trở đổ đầy bình thƣờng. - khơng có bệnh tim, vận tốc Ea bình thƣờng.Ngƣợc lại, điểm đặc trƣng bệnh lý nội tại tại tim của bệnh tim hạn chế: (21)(22)Chẩn đốn sớm bệnh tim phì đại (một bệnh lý di truyền)Mặc dù phì đại thất trái khơng có ngun nhân là dấu hiệu điển hình cần có để chẩn đốn bệnh tim phì đại (HCM)Nhƣng mức độ phì đại tuổi khởi phát bệnh rất biến đổi. (23)A B Hình A: Hình ảnh Doppler mơ BN bị BCT phì đại, chẩn đốn kỹ thuật gen Hình B: Hình ảnh Doppler mơ BN trên, năm sau (24)Phân biệt tim vận động viên với bệnh tim phì đạiGần 2% số vận động viên điền kinh ƣu tú có tình trạng phì đại thất trái mức độ bất thƣờng.Phân biệt tình trạng phì đại sinh lý tăng cƣờng luyện tập thể lực với phì đại bệnh lý một khó khăn.Độ đàn hồi tâm thất vận động viên điển hình cao thể vận tốc sóng Ea lên cao nhanh (brisk).Ngƣợc lại vận tốc sóng Ea giảm ở bệnh (25)Đánh giá đồng co bóp tim.Rất khó để nhận bệnh nhân có lợi ích nếu họ đƣợc điều trị tái đồng thất.Đây phƣơng pháp điều trị cải thiện biến chứng tử vong cho bệnh nhân suy tim nặng.Siêu âm Doppler mô cơ tim đƣợc sử dụng để đánh giá sự trùng khớp tƣơng đối thời gian đạt đỉnh vận tốc co tâm thu của nhiều vùng tim.Độ lệch chuẩn thời gian đạt đỉnh vận tốc tâm thu là thông số đánh giá đồng toàn tâm thất. (26)Đánh giá chức thất phảiSự phức tạp trong hình dạng giải phẫu của thất phải gây khó khăn việc đánh giá chức năng tâm thu của thất phải.Chức tâm thu thất phải số tiên lƣợng quan trọng bệnh nhân suy tim các bệnh nhân sau nhồi máu tim. (27)Chỉ số Tei mô thất phải = (a’ – b’)/b’ ba’ (28)Ứng dụng bệnh động mạch vànhĐối với phƣơng pháp chẩn đốn hình ảnh ứng dụng tim mạch thì siêu âm D có vai trị nổi bật bệnh động mạch vành.Một rối loạn vận động vùng thành tim lúc nghỉ hay gắng sức điểm nhạy bén cho tình trạng tổn thƣơng tim tình trạng hẹp có ý nghĩa động mạch vành.Thành tim mất vận động đƣợc định nghĩa khi thành tim chỉ dầy lên dƣới 10% giảm vận động thành tim đƣợc định nghĩa thành tim dày lên (29)Ứng dụng bệnh động mạch vànhTuy nhiên, phân tích vận động thành tim dựa trên siêu âm tim thông thƣờng đƣợc tiến hành theo cách tả “bán định lƣợng” dựa quan sát bằng mắt thƣờng.Việc phân tích xác vận động vùng còn phụ thuộc vào chất lƣợng hình ảnh kinh nghiệm của ngƣời làm siêu âm. (30)Ứng dụng bệnh động mạch vànhCác phƣơng pháp siêu âm định lƣợng đƣợc mô tả trƣớc nhƣ siêu âm cản âm hay động học mầu (color-kinesis) nhiều nhƣợc điểm chƣa đƣợc áp dụng thực hành lâm sàng hàng ngày.Siêu âm Doppler mô là một kỹ thuật đƣợc dùng để định lƣợng chức tâm thu nhƣ chức tâm trƣơng của từng vùng tim.Tuy nhiên, do lệ thuộc vào góc quét siêu âm nên việc sử dụng siêu âm Doppler mô tim đánh giá vận động vùng chỉ giới hạn số vùng cơ (31)Ứng dụng bệnh động mạch vànhTrong trƣờng hợp thiếu máu cục bộ, sợi cơ dọc dƣới nội tâm mạc bị ảnh hƣởng đầu tiên. (32)Ứng dụng bệnh động mạch vànhTrong tắc động mạch vành cấp thƣờng thấy vận tốc đỉnh tâm thu giảm, đảo ngƣợc vận tốc giãn đồng thể tích giảm vận tốc đầu cuối tâm trƣơng.Các thay đổi đảo ngƣợc đƣợc trong quá trình tái tƣới máu mạch vành. (33)Ứng dụng bệnh động mạch vànhGiá trị cut-off ≥ 7,5 cm/s độ nhạy 79% độ đặc hiệu 88% dự báo chức thất trái tâm thu bảo tồn tƣơng ứng với phân suất tống máu EF tƣơng ứng ≥ 50% hoặc < 50%.Thêm vào với vận tốc tâm thu, vận tốc tâm trƣơng E’ (tại vòng van hai lá) – thời gian dốc xuống tỷ lệ E’/A’ cũng có tƣơng quan với rối (34)Ứng dụng bệnh động mạch vànhTuy nhiên sự chồng chéo phân đoạn cơ tim ở vùng mỏm làm giảm xác phân biệt tình trạng bình thƣờng - giảm - mất vận động vùng này.Gorcsan và cộng thấy tƣơng quan có ý nghĩa nhiều thơng số siêu âm Doppler mô nhƣ (35)Ứng dụng siêu âm gắng sứcSiêu âm tim gắng sức chiếm giữ tầm quan trọng ngày càng tăng nhƣ phƣơng tiện chẩn đốn khơng chảy mẳ có giá trị bệnh động mạch vành xác định sự sống tim.Tuy nhiên sự lệ thuộc vào chất lƣợng hình ảnh tính chủ quan của việc phân tích hình ảnh dựa vào quan sát hạn chế chủ yếu phƣơng pháp này.Siêu âm Doppler mô giúp định lƣợng bất thƣờng vận (36)Ứng dụng siêu âm gắng sứcKatz cs phát hiện vận tốc tâm thu thấp hơn có ý nghĩa tại thời điểm đạt đỉnh gắng sức vùng tim bệnh lý so với vùng tim bình thƣờng (3,1 1,2 cm/s so với 7,2 1,9 cm/s).Tuy nhiên, không thể phân biệt đƣợc thay đổi vận tốc này khi cơ tim ở vùng mỏm bị bệnh lý so với vùng tim lành khác. (37)Ứng dụng siêu âm gắng sứcWilkenshoff cs làm siêu âm gắng sức có dùng siêu âm Doppler mơ cho những ngƣời khỏe mạnh tình nguyện thấy rằng vận tốc tâm thu tăng có ý nghĩa hầu hết các vùng cơ tim mức tăng gắng sức. (38)Ứng dụng siêu âm gắng sứcPasquet phát vận tốc đỉnh tâm thu thấp hai vùng thiếu máu vùng sẹo hóa so với vùng tim lành tại thời điểm nghỉ ngơi tiến hành nghiệm pháp gắng sức thảm chạy.Trong nghiên cứu đa trung tâm đƣợc tiến hành, tính xác siêu âm Doppler mơ việc (39)Ứng dụng siêu âm gắng sứcĐánh giá sống siêu âm gắng sức Dobutamin có kết hợp với siêu âm Doppler mơ làm cải thiện độ xác cho thấy kết so sánh với chụp cắt lớp phóng xạ với thalium-201 Trong PET, vận tốc đỉnh tâm thu vùng tim khơng cịn sống thấp có ý nghĩa giảm đáp ứng làm nghiệm pháp gắng sức (40)Ứng dụng loạn nhịp tim Hiện siêu âm Doppler mô xung siêu âm Doppler mơ mầu đạt đƣợc độ phân giải theo thời gian 5ms tốc độ hình ảnh >200 bằng cách giảm góc quét.Cả ngƣời khỏe mạnh vận tốc tim đo vị trí khác nhau cũng có biến đổi theo vùng. (41)Ứng dụng loạn nhịp tim Chẩn đốn TDI vị trí đƣờng dẫn truyền phụ bên trái có tƣơng quan tốt với vị trí đƣờng dẫn truyền phụ đƣợc phát hiện thăm dị điện sinh lý triệt bỏ sóng cao tần.Với đƣờng dẫn truyền phụ ở bên phải thì việc xác định vị trí khó hơn.Với kiểu siêu âm Doppler mô tăng tốc, dạng đặc biệt của TDI, ngƣời ta đạt đƣợc độ quán đến 90% giữa TDI thăm dò điện sinh lý học việc xác định vị trí đƣờng dẫn truyền phụ.TDI có hiệu việc xác định vị trí đƣờng dẫn (42)Điểm hạn chếĐó là: - TDI chỉ đo các vectơ chuyển động song song với hướng chùm tia siêu âm. - TDI chỉ đo sự vận động tuyệt đối của tổ chức tim mà phân biệt vận động thụ động ( tim di chuyển bị dính) với vận động chủ động (do thân sợi cơ dài co lại). (43)Tiến siêu âm Doppler mô tim (1) sức căng: sự biến đổi hình dạng tim khi co giãn. Khi cơ tim giãn, sức căng có trị số dƣơng. Khi cơ tim co sức căng có trị số âm. Theo S=L/L0 trong đó S= sức căng, L= thay đổi độ dài sợi tim, L0= chiều dài sợi tim khi ở trạng thái ban đầu. (2) suất căng: đƣợc tính tốn từ sức căng theo thời (44)Tiến siêu âm Doppler mô tim (45)(46)Tiến siêu âm Doppler mô tim (3) Xoay và xoắn vắt của (47)Tiến siêu âm Doppler mô timDo hƣớng sợi tim biến đổi đi ngang qua thành thất trái.Từ dạng xoắn ốc theo tay phải ở sợi cơ dƣới nội tâm mạcQua dạng cơ vòng theo chu vi giữa thành tim. (48)Tiến siêu âm Doppler mô timSự co rút sợi có hƣớng chếch chéo nhƣ tạo nên chuyển động vắt gây nên sự xoắn vắt thất trái. (49)Tiến siêu âm Doppler mô timSự xoay hay xoắn vắt thất trái có vai trị quan trọng trong tống máu và trong dự trữ lƣợng vào cuối tâm thu. (50)Tiến siêu âm Doppler mô timSự xoắn vắt đƣợc nghiên cứu lâm sàng và trong thực nghiệm. ngƣời ta xác định sự xoay của thất trái rất nhạy với thay đổi chức thất trái. (51)Tiến siêu âm Doppler mô tim (4) Speckle tracking echocardiography (STE), tạm dịch siêu âm theo vùng tim đánh dấu dạng đốm: một kỹ thuật không chảy máu để đánh giá chức toàn vùng tâm thất trái. (52)Tiến siêu âm Doppler mô timTrƣớc có STE, có cộng hƣởng từ tim kỹ thuật cho phép đánh giá biến đổi hình dạng xoay thất trái mà khơng bị phụ thuộc vào góc thăm dị. (53)Tiến siêu âm Doppler mô timGần đây, STE đƣợc xem nhƣ phƣơng pháp thay thế để đánh giá biến đổi hình dạng sự xoay của thất trái.Phƣơng pháp đƣợc chuẩn hóa cách hệ thống siêu âm kế (sonomicrometry) , cộng hƣởng từ siêu âm Doppler mơ mã hóa mầu. (54)Sử dụng kỹ thuật speckle – tracking 2D để đánh giá strain trên: người bình thường (A), B/N NMCT có tắc ĐM liên thất trước (B), tắc ĐM mũ (55)(56)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Carolyn Y.Ho, MD; Scott D Solomon, MD (2006) - A clinician’s guide to tissue doppler imaging (Circulation. 2006; 113:e369-e398). 2 G Mundigler, M Zehetgruber (2002) - Tissue doppler imaging: Myocardial velocities and strain – Are there clinical applications? (J clin basic cardiol 2002; 5:125). 3 Goffinet Celine, Vanoverschelde JeanLouis (2007) -Speckle tracking echocardiography (European cardiovascular disease 2007). 4 Hermann Blessberger, Thomas Binder (2007) - (Heart 2010; 96:716-722 doi:10.1136/hrt.2007.141002). 5 Sherif F Nagueh and John J Mahmarian Noninvasive Cardiac Imaging in Patients With Hypertrophic
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam

Hình ảnh liên quan

3 hình thái siêu âm Doppler mô cơ tim - Hội Tim mạch học Việt Nam

3.

hình thái siêu âm Doppler mô cơ tim Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình ảnh Doppler mô xung của ngƣời bình thƣờng (A), và của bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm trƣơng thất trái (B). - Hội Tim mạch học Việt Nam

nh.

ảnh Doppler mô xung của ngƣời bình thƣờng (A), và của bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm trƣơng thất trái (B) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình ảnh Doppler mô xung của bệnh nhân có áp lực đổ đầy thất trái tăng, với E/Ea = 40. - Hội Tim mạch học Việt Nam

nh.

ảnh Doppler mô xung của bệnh nhân có áp lực đổ đầy thất trái tăng, với E/Ea = 40 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình A: Hình ảnh Doppler mô của một BN bị BCT phì đại, được chẩn đoán bằng kỹ thuật gen. - Hội Tim mạch học Việt Nam

nh.

A: Hình ảnh Doppler mô của một BN bị BCT phì đại, được chẩn đoán bằng kỹ thuật gen Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình minh họa sức căng - Hội Tim mạch học Việt Nam

Hình minh.

họa sức căng Xem tại trang 44 của tài liệu.