0

27 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:13

Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đối chiếu kết quả chẩn đoán thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ với kết quả phẫu thuật ở một số dấu hiệu chính thông qua tính [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.8. Phõn bố tầng thoỏt vị đĩa đệmv ới cỏc kỹ thuật mở xương Cỏc kỹ thuật  -

Bảng 3.8..

Phõn bố tầng thoỏt vị đĩa đệmv ới cỏc kỹ thuật mở xương Cỏc kỹ thuật Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.11. Giỏ trị cộng hưởng từ trong chẩn đoỏn đĩa đệm cú mảnh rời Phẫu thuật  -

Bảng 3.11..

Giỏ trị cộng hưởng từ trong chẩn đoỏn đĩa đệm cú mảnh rời Phẫu thuật Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.13. Giai đoạn của bệnh ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật -

Bảng 3.13..

Giai đoạn của bệnh ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.15. Một số dấu hiệu lõm sàng ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật Kết quả -

Bảng 3.15..

Một số dấu hiệu lõm sàng ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật Kết quả Xem tại trang 18 của tài liệu.