0

27 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:01

Sö dông cao su thiªn nhiªn láng cã c¸c nhãm hydroxyl cuèi m¹ch (CSTNL- OH) vμ ®Æc biÖt lμ cao su thiªn nhiªn láng epoxy ho¸ (CSTNL-E) ®Ó biÕn tÝnh nhùa epoxy lμ mét h−íng nghiªn cøu rÊt[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1: Kết quả thực nghiệm kế hoạch bậc 1 hai mức tối −u -

Bảng 3.1.

Kết quả thực nghiệm kế hoạch bậc 1 hai mức tối −u Xem tại trang 7 của tài liệu.
CSTNL điều chế đ−ợc bằng phản ứng Fenton quang hoá vẫn giữ nguyên cấu hình cis- -

i.

ều chế đ−ợc bằng phản ứng Fenton quang hoá vẫn giữ nguyên cấu hình cis- Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 3.2: Kết quả điều chế CSTNL-E bằng ph−ơng pháp epoxy hoá CSTNL-OH (Mn= 4510) bởi axit 3-clo perbenzoic  -

Bảng 3.2.

Kết quả điều chế CSTNL-E bằng ph−ơng pháp epoxy hoá CSTNL-OH (Mn= 4510) bởi axit 3-clo perbenzoic Xem tại trang 9 của tài liệu.
3.3. Biến tính tăng c−ờng độ bền nhựa epoxy-DGEBA bằng CSTNL-OH -

3.3..

Biến tính tăng c−ờng độ bền nhựa epoxy-DGEBA bằng CSTNL-OH Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3.3: ảnh h−ởng của Mn CSTNL-OH đến tính chất cơ lý của -

Bảng 3.3.

ảnh h−ởng của Mn CSTNL-OH đến tính chất cơ lý của Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3.4: Tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA/CSTNL-OH trong nhóm B -

Bảng 3.4.

Tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA/CSTNL-OH trong nhóm B Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 3.6: Tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA/CSTNL-OH trong nhóm D -

Bảng 3.6.

Tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA/CSTNL-OH trong nhóm D Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.1: Sự biến thiên nhiệt độ theo thời gian của phản ứng khâu mạch -

Hình 3.1.

Sự biến thiên nhiệt độ theo thời gian của phản ứng khâu mạch Xem tại trang 14 của tài liệu.
3.3.4. Nghiên cứu hình thái học của vật liệu blend -

3.3.4..

Nghiên cứu hình thái học của vật liệu blend Xem tại trang 15 của tài liệu.
hμm l−ợng của CSTNL-OH sử dụng. ảnh FeSEM với độ phân giải cao trong hình 3.3 cho ta thấy rất rõ: khi hμm l−ợng của CSTNL-OH sử dụng lμ 6% (mẫu B6) thì các hạt  -

h.

μm l−ợng của CSTNL-OH sử dụng. ảnh FeSEM với độ phân giải cao trong hình 3.3 cho ta thấy rất rõ: khi hμm l−ợng của CSTNL-OH sử dụng lμ 6% (mẫu B6) thì các hạt Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.8: ảnh h−ởng của hμm l−ợng nhóm epoxy trong CSTNL-E vμ hμm l−ợng chất khâu mạch đến tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA /CSTNL-E  -

Bảng 3.8.

ảnh h−ởng của hμm l−ợng nhóm epoxy trong CSTNL-E vμ hμm l−ợng chất khâu mạch đến tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA /CSTNL-E Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.9: ảnh h−ởng của hμm l−ợng CSTNL-E vμ chất khâu mạch đến các tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA/CSTNL-E  -

Bảng 3.9.

ảnh h−ởng của hμm l−ợng CSTNL-E vμ chất khâu mạch đến các tính chất cơ lý của blend nhựa epoxy-DGEBA/CSTNL-E Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.4: Sự biến thiên của nhiệt độ theo thời gian của phản ứng khâu mạch nhựa epoxy -

Hình 3.4.

Sự biến thiên của nhiệt độ theo thời gian của phản ứng khâu mạch nhựa epoxy Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 3.5: ảnh SEM của bề mặt gãy của mẫu nhựa epoxy-DGEBA ch−a biến tính (a) vμ  biến tính với 6% CSTNL-E (b) -

Hình 3.5.

ảnh SEM của bề mặt gãy của mẫu nhựa epoxy-DGEBA ch−a biến tính (a) vμ biến tính với 6% CSTNL-E (b) Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 3.6: ảnh SEM của bề mặt gãy của mẫu nhựa epoxy-DGEBA biến tính với 10% CSTNL-E  -

Hình 3.6.

ảnh SEM của bề mặt gãy của mẫu nhựa epoxy-DGEBA biến tính với 10% CSTNL-E Xem tại trang 25 của tài liệu.