0

18 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:00

Ph¶n øng thuû ph©n tinh bét nhê hÖ enzim amilaza ®−îc øng dông kh¸ réng r·i trong nhiÒu ngμnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lμ ngμnh c«ng nghiÖp thùc phÈm.. §Æc tÝnh vμ chÊt l−îng cña [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

4. Phạm Thị Thanh Huyền (2009), “Xây dựng mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc của sản phẩm thủy phân bột ngô với các yếu tố ảnh h−ởng đến quá trình khi sử dụng  chế phẩm enzim ”, Tạp chí Công nghiệp, số tháng 6/2009 -

4..

Phạm Thị Thanh Huyền (2009), “Xây dựng mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc của sản phẩm thủy phân bột ngô với các yếu tố ảnh h−ởng đến quá trình khi sử dụng chế phẩm enzim ”, Tạp chí Công nghiệp, số tháng 6/2009 Xem tại trang 3 của tài liệu.
bảng 3.3. -

bảng 3.3..

Xem tại trang 8 của tài liệu.
Qua kết quả bảng 3.5, thí nghiệm số 25 có giá trị kỳ vọng cao nhất, theo đó xác định đ−ợc các điều kiện công nghệ tối −u nh− sau:   -

ua.

kết quả bảng 3.5, thí nghiệm số 25 có giá trị kỳ vọng cao nhất, theo đó xác định đ−ợc các điều kiện công nghệ tối −u nh− sau: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3.5: Giá trị hàm mong đợi và kết quả chập mục tiêu TT d 1 d2  D= -

Bảng 3.5.

Giá trị hàm mong đợi và kết quả chập mục tiêu TT d 1 d2 D= Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3.11: ảnh h−ởng của nồng độ bột ngô đến cơ cấu dịch sau thuỷ phân (pH 5,0)  TTHàm l−ợng  -

Bảng 3.11.

ảnh h−ởng của nồng độ bột ngô đến cơ cấu dịch sau thuỷ phân (pH 5,0) TTHàm l−ợng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3.20. Kết quả thực nghiệm quá trình tối −u hoá với mục tiêu cực tiểu hoá tỷ lệ dextrin  -

Bảng 3.20..

Kết quả thực nghiệm quá trình tối −u hoá với mục tiêu cực tiểu hoá tỷ lệ dextrin Xem tại trang 11 của tài liệu.
3.5. Khảo sát động thái và xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình đ−ờng hoá bột ngô bằng chế phẩm FUN  -

3.5..

Khảo sát động thái và xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình đ−ờng hoá bột ngô bằng chế phẩm FUN Xem tại trang 11 của tài liệu.
hệ số hồi quy vμ kiểm tra sự có nghĩa của các hệ số theo chuẩn Fisher (F); kiểm tra sự thích ứng của mô hình -

h.

ệ số hồi quy vμ kiểm tra sự có nghĩa của các hệ số theo chuẩn Fisher (F); kiểm tra sự thích ứng của mô hình Xem tại trang 13 của tài liệu.
Kết quả bảng 3.36 cho biết ph−ơng án 1 lμ ph−ơng án có kỳ vọng cao nhất vμ lμ lời giải của bμi toán, -

t.

quả bảng 3.36 cho biết ph−ơng án 1 lμ ph−ơng án có kỳ vọng cao nhất vμ lμ lời giải của bμi toán, Xem tại trang 14 của tài liệu.
tôi sử dụng kết quả mục 3.3 để xây dựng mô hình toán học dạng hμm nội suy với hμm số (y) lμ tỷ lệ dextrin, -

t.

ôi sử dụng kết quả mục 3.3 để xây dựng mô hình toán học dạng hμm nội suy với hμm số (y) lμ tỷ lệ dextrin, Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.43: Một số chỉ tiêu chất l−ợng của sản phẩm đồ uống dinh d−ỡng lên men lactic từ ngô -

Bảng 3.43.

Một số chỉ tiêu chất l−ợng của sản phẩm đồ uống dinh d−ỡng lên men lactic từ ngô Xem tại trang 16 của tài liệu.