0

27 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:59

Nghiên cứu của chúng tôi chưa thấy mối liên quan giữa kiểu gen ApoE với tỷ lệ giảm thể tích hải mã, kết quả này tương tự như một số kết quả nghiên cứu trên MRI khác. Tuy nhiên, có một [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI -
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng 3.6. Thể tích hải mã phải và trái (mm3) theo giới -

Bảng 3.6..

Thể tích hải mã phải và trái (mm3) theo giới Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.14. Phân bố kiểu gen ở bệnh nhân AD theo tuổi -

Bảng 3.14..

Phân bố kiểu gen ở bệnh nhân AD theo tuổi Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.15. So sánh thể tích hải mã giữa các nhóm có alen ε4 -

Bảng 3.15..

So sánh thể tích hải mã giữa các nhóm có alen ε4 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.12. So sánh mật độ tế bào hạt ở hồi răng giữa nhóm chứng -

Hình 3.12..

So sánh mật độ tế bào hạt ở hồi răng giữa nhóm chứng Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.16. Số lượng tế bào dương tính với PSA ở vùng hồi răng -

Hình 3.16..

Số lượng tế bào dương tính với PSA ở vùng hồi răng Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 4.10. Tuổi khởi phát và kiểu gen APOE của 50 bệnh nhân AD -

Bảng 4.10..

Tuổi khởi phát và kiểu gen APOE của 50 bệnh nhân AD Xem tại trang 22 của tài liệu.