0

19 3 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:54

C¸c chØ tiªu c©y xanh nªu trong quy chuÈn hiÖn hµnh, trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ tõng lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng lµ quy ®Þnh chung cho c¸c lo¹i ®« thÞ cÇn cô thÓ hãa c[r] (1)Bộ giáo dục v đo tạo Bé x©y dùng Viện kiến trúc, qui hoạch ụ th v nụng thụn Đo Thị Tiến Ngọc Mô hình v giải pháp tổ chức HƯ thèng kh«ng gian xanh Khu th mi H Ni Chuyên ngành: Lý thuyết lịch sử kiến trúc Mà số: 62.58.01.01 Tóm tắt luận án tiến sỹ kiến trúc (2)Công trình đợc hon thnh Viện kiến trúc qui hoạch đô thị vμ nơng thơn Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: - PGS.TS.KTS Ngun Qc Th«ng - GS.TS.KTS Ngun Việt Châu Phản biện 1: GS.TSKH.KTS Nguyễn Thế Bá Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam Phản biện 2: GS.TS.KTS Nguyễn Lân Hiệp hội Đô thị Việt Nam Phản biện 3: PGS.TS.KTS Đàm Thu Trang Trờng Đại học Xây dựng Hà Nội Lun ỏn s c bảo vệ tr−ớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà n−ớc họp tại……… ……… Vµo håi giê ngày tháng năm (3)Bảng thống kê cơng trình nghiên cứu đ∙ cơng bố Của tác giả có liên quan đến luận án 1 (2002), “H−ớng quy hoạch phát triển xanh thị Hà Nội”, Tạp chí Xây dựng, số 10/2002, trang 21-22 2 (2005), Không gian xanh Hà Nội - Tồn giải pháp thực theo quy hoạch, T¹p chÝ KiÕn tróc ViƯt Nam, sè 8/2005, trang 46-47 3 (2007), “Để có đ−ợc hệ thống không gian xanh xứng đáng với vị Thủ đô Hà Nội”, Tham luận Hội thảo khoa học Hệ thống không gian xanh công cộng Thủ đô Hà Nội, Hà Nội tháng 8/2007, trang 29-33 4 (2008), “Không gian xanh công cộng khu phố Pháp Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo, Văn hóa - Kiến trúc Pháp với Thủ Hà Nội, Hà Nội 7/2008 5 (2008), “Mô hình giải pháp tổ chức hệ thống khơng gian xanh khu ụ thị Hà Nội, Tạp chÝ KiÕn tróc ViƯt Nam, sè 11/2008, trang 53-54 6 (2009), “Không gian xanh công cộng: yếu tố quan trọng để Hà Nội thành phố sống tốt thân thiện cộng đồng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Hà Nội thành phố sống tốt - thân thiện cộng đồng, Hà Nội th¸ng 7/2009 7 (2004 - nay), Chủ trì tham gia biên soạn số tiêu chuẩn: Trờng (4)Phần mở đầu 1 Sự cần thiết lý nghiên cứu đề tài Hệ thống không gian xanh thành phần thiếu cấu trúc thị, có vai trị quan trọng đời sống ng−ời, phận quan trọng hệ sinh thái tự nhiên, có tác dụng lớn việc cải tạo vi khí hậu, bảo vệ mơi tr−ờng yếu tố quan trọng tạo nên chất l−ợng kiến trúc cảnh quan đô thị Từ năm 1998, Hà Nội chủ yếu phát triển khu đô thị (tr−ớc mở rộng khoảng 80 khu) Tuy nhiên khu đô thị hệ thống không gian xanh ch−a đ−ợc quan tâm từ thiết kế, đầu t− xây dựng đến quản lý Không gian xanh khu đô thị ch−a gắn kết với đô thị thành hệ thống, ch−a phát triển đồng có chất l−ợng từ cấu qui hoạch, chủng loại xanh, ch−a kết hợp để hồn thiện khơng gian kiến trúc, ch−a hoàn thành đồng đáp ứng yêu cầu nghỉ ngơi, th− giãn tổ chức hoạt động vui chơi giải trí Nh− vậy, việc nghiên cứu, hồn thiện hệ thống khơng gian xanh khu thị vấn đề cấp thiết thời gian tới khu thị mơ hình phát triển không gian c− trú Hà Nội t−ơng lai Đã có số đề tài nghiên cứu khoa học, luận án vai trò xanh, chất l−ợng xanh, tổ chức hợp lý cho đô thị, khu đô thị Những kết nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, số giải pháp nh−ng ch−a sâu hệ thống không gian xanh cho khu đô thị Để khu đô thị Hà Nội phát triển bền vững, thân thiện với mơi tr−ờng cần nghiên cứu “Mơ hình giải pháp tổ chức hệ thống không gian xanh khu đô thị Hà Nội” cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá trạng hệ thống không gian xanh Hà Nội nói chung khu thị nói riêng - Đề xuất mơ hình giải pháp tổ chức, quản lý hệ thống không gian xanh khu ụ th mi 3 Đối tợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiªn cøu - Lý thuyết sở pháp lý tổ chức không gian xanh t−ơng ứng với loại khu đô thị Hà Nội - Cơ cấu, chức giải pháp bố cục không gian xanh - Các tiêu để thiết k v qun lý 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Tổ chức hệ thống không gian xanh đô thị số n−ớc giới cấu không gian xanh số khu đô thị (5)- Nghiên cứu cấu hệ thống không gian xanh tiêu xanh khu đô thị xây dựng Hà Nội từ 1997 đến 2007 - Nghiên cứu giải pháp thiết kế không gian xanh công cộng số khu đô thị Hà Ni 4 Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp thu thập thông tin, khảo sát, điều tra phân tích - Phơng pháp phi thực nghiệm - Phơng pháp thực nghiệm - Xử lý số liệu 5 ý nghÜa khoa häc Nghiên cứu luận án đóng góp vào lý luận quy hoạch xây dựng thị nói chung khu thị nói riêng khơng gian xanh Cụ thể: - Xác lập đ−ợc mối quan hệ không gian xanh thị loại hình khu thị - Xây dựng hệ thống không gian xanh đồng bộ, cho khu đô thị để phù hợp với cấu chức sử dụng cộng đồng - Xác định nguyên tắc, đặc điểm không gian xanh, chủng loại xanh không gian xanh truyền thống Hà Nội - Đề xuất sở khoa học để nghiên cứu điều chỉnh số tiêu qui chuẩn, tiêu chuẩn đề xuất quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 C¸c kh¸i niƯm sư dơng ln ¸n - Khu đô thị dự án xây dựng đồng có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân c− dịch vụ khác… Trong luận án chủ yếu tập trung vào khu đồng - Hệ thống không gian xanh bao gồm ruộng lúa, đất nông nghiệp, lâm nghiệp xanh công cộng, xanh đ−ờng phố, xanh cách ly, chuyên dụng Trong luận án ch−a đề cập đến ruộng lúa, đất nông nghiệp, rừng (6)Néi dung luận án Chơng Tng quan hệ thống không gian xanh đô thị vμ khu Đô thị 1.1 Khái quát lịch sử phát triển hệ thống không gian xanh đô thị giới 1.1.1 Thời kỳ c i Hệ thống không gian xanh đợc hình thành từ vờn, công viên nhỏ công trình thờ cúng, dinh thự Hình thành phơng Đông chuyển sang phơng Tây Mỗi quốc gia có giải pháp nghệ thuật tổ chức vờn khác 1.1.2 Thời kỳ trung đại Chế độ phong kiến làm xuất nhiều lâu đài, công trình tơn giáo Đến kỷ IX, hệ thống thị với loại hình: thị tơn giáo, thị qn thị th−ơng mại Trong đó, không gian xanh đa dạng hơn, bật xuất không gian xanh công cộng, quảng tr−ờng 1.1.3 Thời kỳ cận đại Chủ nghĩa t− tạo điều kiện để đô thị phát triển với qui mô lớn Đô thị học đời, lý luận không gian xanh đ−ợc trọng 1.1.4 Thời kỳ đại (thế kỷ XX) Trong cấu qui hoạch thành phố khẳng định không gian xanh phần hữu thiếu Công viên thành phố đa dạng, phong phú hình thức chức sử dụng Mơ hình thành phố v−ờn đời Xuất loại hình khơng gian xanh xanh dọc đ−ờng phố, xanh cách ly, xanh phịng hộ… 1.2 Khơng gian xanh thị n−ớc ngồi 1.2.1 Khơng gian xanh cơng cộng tồn thị: thể rõ gắn kết không gian xanh nội đô với ven đô gồm: - Vành đai xanh phủ kín xung quanh đô thị (London) - Vành đai hở bao quanh (Paris) - Các trục không gian xanh đô thị kết hợp vành đai ngoại thành (Moscova) - Chỉ có vùng xanh nêm đô thị (Berlin) 1.2.2 Hệ thống không gian xanh khu đô thị, khu Sự đời lý luận đơn vị ở, tiểu khu nhà ở, đơn vị láng giềng, thành phố v−ờn đời KGX khu ĐT, khu nhà Nhiều n−ớc xem tiêu xanh tiêu đánh giá phát triển bền vững 1.3 Đặc điểm trình phát triển hệ thống không gian xanh đô thị Việt Nam (7)1.3.1.1 HƯ thèng kh«ng gian xanh làng xóm - Nhà nông thôn gắn kÕt víi ao, v−ên thµnh tỉng thĨ - Trong công trình tôn giáo, tín ngỡng, xanh yếu tố gắn với kiến trúc đợc chọn lọc, tỉ chøc cã nghƯ tht 1.3.1.2 Khơng gian xanh nh ụ th Thông thờng đợc mô theo thiên nhiên, nghệ thuật bon sai, c¶nh 1.3.2 Khơng gian xanh thị thời Pháp thuộc (1858-1945) Với lý luận đô thị thời đại, loại hình khơng gian xanh cơng cộng (v−ờn hoa, công viên), dải xanh đ−ờng phố, v−ờn biệt thự, cơng trình cơng cộng tạo thành hệ thống 1.3.3 Không gian xanh đô thị giai đoạn từ 1945 đến Mơ hình tiểu khu nhà (miền Bắc) dành 3% ữ 5% diện tích cho xanh Từ sau 1975, nhiều đô thị, công viên đô thị đời, nhiều chủng loại xanh đ−ợc khai thác 1.3.4 Nhận xét chung hệ thống không gian xanh đô thị Việt Nam Việt Nam có 744 thị (số liệu tháng 11/2008), diện mạo đô thị cải thiện theo h−ớng đại song hạ tầng kỹ thuật, xanh khác thấp so với giới Ch−a hình thành đồng hệ thống không gian xanh đô thị 1.4 Thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị Hà Nội 1.4.1 Hệ thống không gian xanh đô thị Hà Nội Từ 1945 đến nay, Hà Nội qua lần quy hoạch, có định h−ớng khơng gian xanh song đến ch−a hình thành đồng hệ thống không gian xanh đô thị, thiếu vành đai xanh Không gian xanh công cộng nội thành phân bố khơng đồng (bình qn 1,09m2/ng−ời) Chủng loại xanh cịn đơn điệu, nghèo nàn (có 100 lồi có 25 lồi cá thể đ−ợc xem truyền thống) Cây xanh đ−ờng phố ch−a có quy định cụ thể Ch−a đầu t− xây dng cõy xanh chuyờn dng 1.4.2 Thực trạng không gian xanh khu phố tiểu khu nhà ở Hà Nội (trớc quy hoạch chung Hà Nội đợc phê duyệt năm 1998) Trong khu nội thành cũ: không gian xanh chủ yếu v−ờn hoa nhỏ dải đ−ờng phố cũ Từ 1954 xây dựng nhiều khu nhà theo mô hình tiểu khu nhà (Micro rayon) Cây xanh th−ờng bố trí phân tán: dãy nhà trung tâm tiểu khu gắn kết với cơng trình cơng cộng cấp I Thực trạng xanh bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích (8)Hà Nội có hệ thống khơng gian xanh lâu đời, có hệ sinh thái phong phú, song trình phát triển đô thị vừa qua không tạo đ−ợc hệ không gian xanh t−ơng xứng, nhiều tiêu nêu quy hoạch chung 1998 cịn ch−a thực tiễn, tiêu bình qn xanh/ng−ời giảm (nhất nội thành) phân bố không đồng Qua nghiên cứu 42 khu đô thị cho thấy: - Chỉ tiêu xanh dao động lớn từ 0,5m2/ng−ời ữ 2,5m2/ng−ời - Cây xanh cơng cộng th−ờng bố trí tập trung, khơng thành hệ thống, không đáp ứng yêu cầu sử dụng khai thác ch−a hiệu Thực trạng đòi hỏi phải có nghiên cứu khơng gian xanh khu thị 1.4.4 Hệ thống không gian xanh khu đô thị Hà Nội 1.4.4.1 Thực trạng hệ thống không gian xanh khu đô thị Hà Nội Tác giả tập hợp đồ án quy hoạch chi tiết 80 khu đô thị Hà Nội (từ 1996 đến 2007) có quy mơ từ trở lên với qui mô dân từ 1.500ng−ời Lựa chọn 42 khu đô thị để khảo sát đồ án thực tiễn triển khai đầu t− xây dựng để nghiên cứu, lập bảng tổng hợp số liệu nhận xét khơng gian xanh với hình ảnh, vẽ đất xanh để minh họa 1.4.4.2 Đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh khu thị Hà Nội VỊ qui mô diện tích tiêu tính toán dân số thấy rõ có loại (20ha ữ 50ha, 50ha ữ 200 200 ha) - Trong khu đô thị xem xét tiêu xanh bình qn/ng−ời tính cho tồn khu thị ch−a xem xét đến yêu cầu phân bố xanh cho hợp lý để thành hệ thống - Thiếu quy định quản lý không gian xanhđô thị nên chủ đầu t− khu thị trọng đến đầu t− xây dựng không gian xanh xanh đ−ờng phố, xanh cơng cộng nhóm - Chỉ tiêu xanh/ng−ời khơng đồng (0,5m2/ng−ời ữ 2,5m2/ng−ời) chí cịn tính xanh cơng cộng cấp thành phố, khu vực để nâng tiêu Cây xanh công cộng không đ−ợc sử dụng mục tiêu, thiếu khu vui chơi, giải trí cho cộng đồng Bảng 1.1. Diện tích xanh tiêu xanh thị quận nội thành Hà Nội (cũ) hai thành phố Sơn Tây - Hà Đông năm 2006 DiƯn tÝch c©y xanh (ha) ChØ tiªu (m2/ng−êi) Tỉng céng: 175,5 0,9 (9)0 50 100 150 200 250 300 1985 1991 1995 1998 2000 2003 2006 (năm) (h a) Diện tích xanh (ha) Diện tích xanh/ người (m2/người) Sơ đồ 1.1. Diện tích tiêu đất xanh DT HN giai on 1985-2006 1.5 Những công trình nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc cảnh quan xanh đ công bố Việt Nam Nhiều lý luận qui hoạch tiểu khu nhà ở, đ−ợc áp dụng Một số luận án Tiến sỹ đề cập đến cảnh quan, đến không gian xanh nh− tác giả: Lê Văn Nin (1979), Nguyễn Thị Thanh Thủy (1985), Hàn Tất Ngạn (1992), Đàm Thu Trang (2003)… Một số giáo trình, sách nghiên cứu đề cập đến vai trị xanh, khơng gian xanh thị, nghệ thuật tổ chức khơng gian xanh Song ch−a có nghiên cứu cụ thể không gian xanh cho khu thị 1.6 KÕt ln ch−¬ng - Khơng gian xanh có vai trị quan trọng đời sống ng−ời đ−ợc trọng đến yếu tố nghệ thuật - Thực trạng phát triển Hà Nội, tiểu khu nhà cho thấy có kế thừa khơng gian xanh tạo nên sắc riêng cho Hà Nội - Từ 1998 đến nay, xu h−ớng tất yếu để phát triển đô thị dự án khu đô thị mới, song trạng khu đô thị cịn nhiều tồn tổ chức khơng gian xanh, tiêu áp dụng, giải pháp quản lý Bởi cần có nghiên cứu khơng gian xanh cho khu đô thị Hà Nội thành cũ - Ba Đình 53,1 0,65 - Hoµn KiÕm 20,7 1,21 - Hai Bµ Tr−ng 59,9 1,69 - §èng §a 1,6 0,05 TP Sơn Tây 1,63 0,7 TP Hà Đông 1,7 Gia Lâm - (10)Ch−¬ng c¬ së khoa häc Tỉ chøc hệ thống không gian xanh khu đô thị 2.1 Phân loại hệ thống không gian xanh đô thị 2.1.1 Phân loại không gian xanh theo chức Hình 2.1. Phân loại hệ thống không gian xanh đô thị theo chức 2.1.2 Phân loại theo quy mô - Công viên (diện tích 3ha) phân theo cấp thành phố, khu vực theo chức sử dụng - V−ên d¹o (diƯn tÝch <3ha) - V−ên hoa (diƯn tÝch <1ha) 2.1.3 Theo yêu cầu bảo vệ môi trờng - C¶i thiƯn vi khÝ hËu - Läc bụi chắn gió, ngăn tiếng ồn 2.1.4 Phân loại theo nhu cÇu sư dơng - Cây xanh kết hợp vui chơi, th− dãn, thể dục, thể thao - Cây xanh tạo cảnh quan cho đô thị cho công trình - Cây xanh tạo mơi tr−ờng sinh thái 2.2 Cơ sở lý thuyết hệ thống không gian xanh khu đô thị 2.2.1 Khu đô thị xu phát triển tất yếu đô thị 2.2.2 Các thành phần hệ thống không gian xanh khu đô thị - Cây xanh kế cận nhà - C©y xanh quanh công trình công cộng - Cây xanh đờng phố - Cây xanh v−ờn nhóm ở, đơn vị ở, khu - Cây xanh công viên thành phố, khu vc - Cây xanh phòng hộ 2.3 C sở pháp lý để quản lý quy hoạch hệ thống không gian xanh đô thị 2.3.1 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hệ thống không gian xanh đô thị (11)Một số tiêu chuẩn thiết kế cơng trình có quy định diện tích, chức khơng gian xanh 2.3.2 Các quy định pháp lý khác có liên quan đến không gian xanh trong khu đô thị - Trong phân loại đô thị (Nghị định 42/2009/NĐ-CP) đ−ợc xác định tiêu chuẩn bản, có tiêu chuẩn kiến trúc cảnh quan (khu đô thị kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, không gian công cộng…) - Trong Luật đất đai quy định đất xây dựng công viên, v−ờn hoa đất sử dụng vào mục đích cơng cộng - Trong quy hoạch chung Hà Nội đ−ợc duyệt 1998: xác định tiêu đến 2020 đất xanh, công viên, v−ờn hoa… phải phát triển tới 4.000ha đạt 16m2/ng−ời 2.3.3 Các yếu tố ảnh h−ởng đến tiêu đất xanh đô thị - Qui mô đô thị - Tớnh cht ụ th - Hiện trạng xây dùng vµ u tè trun thèng - Cơ cấu tổ chức khơng gian hình thái kiến trúc thị - Trình độ văn hóa, mức sống thị dân - Điều kiện tự nhiên đô thị - Các yếu tố khí hậu, sinh thái 2.4 tác dụng xanh hệ thống không gian xanh đô thị khu đô thị Tác dụng không gian xanh thể khái quát sơ đồ sau: Hình 2.3. Tác dụng khơng gian xanh thị 2.5 C¬ së lùa chọn xanh phù hợp với Hà Nội Qua kết nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn Hà Nội đề xuất chủng loại xanh thích hợp cho: xanh đ−ờng phố, v−ờn hoa, cơng viên, v−ờn dạo tr−ờng học, cơng trình cơng cộng khác 2.6 Cơ sở tạo hình hệ thống khơng gian xanh đô thị - Cảm nhận thị giác: điểm nhìn, tầm nhìn, góc nhìn - Mối quan hệ xanh với địa hình, mặt n−ớc văn hóa sử dụng không gian xanh nhiệt đới - Quan điểm nguyên tắc sinh thái qui hoạch không gian xanh ụ th - Các giải pháp bố cục hệ thống không gian xanh: mảng, theo tuyến (dải), theo dạng nêm Kết hợp giải pháp phù hợp với thực tiễn Hà Nội (12)- Trong quy hoạch xây dựng đô thị không gian xanh công cộng thành phần tất yếu phân khu chức gắn kết với xanh chuyên dụng, xanh đ−ờng phố để tạo hiệu cao - Tổ chức không gian xanh khu đô thị không tạo môi tr−ờng c− trú có chất l−ợng mà cịn góp phần bảo tồn, nâng cao sắc đô thị - Trong sở pháp lý hành để làm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, đầu t− xây dựng có quy định nh−ng ch−a hồn chỉnh ch−a phù hợp với Hà Nội - Chñng loại xanh cho Hà Nội cần đợc lựa chọn thích hợp phù hợp với loại hình không gian xanh - Cần nghiên cứu để xác lập mô hình thích hợp cho loại khu thị cần có giải pháp đồng để tạo lập đ−ợc hệ thống không gian xanh phù hợp với H Ni Chơng nghiên cứu mô hình v giải pháp tổ chức hệ thống không gian xanh KĐTM 3.1 Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức hệ thống không gian xanh khu Đô thị Hà Nội 3.1.1 Quan điểm tổ chức hệ thống không gian xanh đô th - Không gian xanh biểu văn hóa truyền thống lịch sử - Tạo lập hệ thống không gian xanh tạo lập môi trờng sống lành mạnh, giảm thiểu yếu tố bất lợi vi khí hậu có hiệu kinh tÕ - Không gian xanh phải đ−ợc phát triển bền vững, đảm bảo tiêu chí khoa học - Phát triển xanh sở khai thác có hiệu quĩ đất cảnh quan thiên nhiên - Xây dựng không gian xanh phải đồng bộ, hài hòa nội, ngoại thành; khu chức khu đô thị 3.1.2 Mục tiêu tổ chức hệ thống không gian xanh - Khơng gian xanh hình thành có hệ thống, có chất l−ợng, đủ số l−ợng - Khơng gian xanh phải xây dựng đạt đồng thời cân sinh thái, khắc phục nhiễm góp phần tạo diện mạo thị có sắc - B¶o tån, phát huy giá trị truyền thống tổ chức xanh mặt nớc chủng loại 3.1.3 Nguyên tắc tổ chức không gian xanh - Tuõn thủ định h−ớng quy hoạch chung, quy hoạch khu vực - Kết hợp cải tạo, bổ xung phỏt trin - Kết hợp bố cục mảng, dải, nªm 3.2 Định h−ớng phát triển hệ thống khơng gian xanh khu đô thị Hà Nội (13)Hình 3.6. Hệ thống khơng gian xanh thị phân theo mối quan hệ, vị trí thị Hình 3.7 Hệ thống khơng gian xanh đô thị phân theo chức năng, khai thác sử dụng 3.2.2 Thành phần hệ thống không gian xanh khu đô thị Hình 3.8 Hệ thống khơng gian xanh khu thị Hình 3.9 Mối quan hệ chức sử dụng loại không gian xanh trong khu ụ th mi 3.2.3 Định hớng lựa chọn chủng loại xanh cho phát triển hệ thông không gian xanh - Cây xanh đờng (14)3.3 mơ hình qui hoạch không gian xanh khu đô thị hà nội 3.3.1 Mơc tiªu - Khơng gian xanh khu đô thị phải phù hợp với quy hoạch chung quy chuẩn, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu môi tr−ờng - Xác định đ−ợc tính đặc thù giải pháp thiết kế, chủng loại - Khu đô thị phải khu đô thị sinh thái, kiểu mẫu - Hệ thống không gian xanh khu đô thị phải liên hoàn; khai thác, sử dụng chức năng, có hiệu 3.3.2 Khơng gian xanh khu đô thị Hà Nội Đ−ợc phân bố đầu t− theo cấu tổ chức: nhóm ở, đơn vị ở, khu với tiêu cụ thể hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng có vẽ hệ thống khơng gian xanh 3.3.3 Đề xuất tiêu chí xây dung mơ hình hệ thống khơng gian xanh hồn chỉnh cho khu đô thị Hà Nội Từ lý luận không gian xanh, từ thực tiễn khu đô thị Hà Nội, luận án đề xuất hệ thống khơng gian xanh hồn chỉnh gồm: - V−ên hoa nhãm ë víi chØ tiªu ≥1,5m2/ng−êi vµ cã diƯn tÝch Ýt nhÊt 3000m2 - V−ờn dạo cho đơn vị với tiêu ≥1,0m2/ng−ời cú din tớch ớt nht 5000m2 - Công viên khu ë (diƯn tÝch ≥3ha) - Tun c©y xanh li24,1,22,3ên kết (phải có với đờng giao thông có mặt cắt 13,5m) - Cây xanh nhà công trình công cộng 3.3.4 Bn lun v mụ hình khơng gian xanh hồn chỉnh khu thị Ưu điểm mơ hình khơng gian xanh hồn chỉnh so với khơng gian xanh th−ờng thấy khu đô thị là: - Tạo đ−ợc diện tích xanh thích hợp đáp ứng nhu cầu th−ờng ngày ng−ời dân nhóm (sử dụng hàng ngày) - T¹o lËp đợc hệ thống không gian xanh liên hoàn Nhng −u điểm góp phần xây dựng khu thị Hà Nội đại, gìn giữ đ−ợc đặc tr−ng truyền thống xanh đáp ứng nhu cầu mơi tr−ờng sống Với mơ hình tạo cho khu thị có hệ thống đồng gắn kết với quy hoạch chung Hà Nội 3.3.5 Các mơ hình cấu trúc khu thị 3.3.5.1 Mơ hình A: Quy mô đất 20ha ữ 50 (15)Hình 3.15. Mơ hình quy hoạch khơng gian xanh khu đô thị quy mô 20ha ÷ 50ha 3.3.5.2 Mơ hình B: Quy mơ đất 50ha ữ 200ha Là mơ hình khu thị hình thành khu phát triển với dân số 7.000 đến 27.000 ng−ời bao gồm khu hồn chỉnh Hình 3.16. Mơ hình quy hoạch không gian xanh khu đô thị quy mô 50ha200ha 3.3.5.3 Mô hình C: Qui mô trªn 200 Là mơ hình khu thị hình thành khu phát triển (Tây Hà Nội, Bắc sông Hồng) với qui mô dân số 27.000 ng−ời bao gồm khu hoàn chỉnh với đồng hệ thống không gian xanh bao gồm xanh khu vực cấp thành phố (theo quy hoạch chung) (16)Bảng 3.1. Thành phần xanh hệ thống không gian xanh khu đô thị mới Loại mơ hình khu th Chỉ tiêu hình A hình B Mụ hình C Quy mơ đất (ha) 20 ÷ 50 50 ữ 200 200 Dân số (ngời) ữ10.000 3.900 7.000 ữ 27.000 27.000 HT không gian xanh - V−ên hoa nhãm ë x x x - V−ờn dạo đơn vÞ ë x x x - Công viên khu ở x x - Công viên khu vực x - Cây xanh tuyến liên kết x x x - Cây xanh công trình công cộng, công trình đầu mối hạ tầng x x x 3.4.5.4 Bàn luận hệ thống không gian xanh mơ hình cấu trúc khu thị Ba mơ hình khu thị đề xuất phù hợp với loại khu đô thị th−ờng thấy phát triển đô thị Hà Nội: khu cải tạo, giáp ranh khu cải tạo với khu phát triển khu phát triển có quy mơ đất trống lớn Ba mơ hình đ−ợc đúc kết từ lý luận cấu trúc đơn vị từ tổng kết 80 khu đô thị Hà Nội số khu Hà Nội sau mở rộng Việc xác lập mơ hình giúp cho nghiên cứu quy hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt có để áp dụng thuận tiện cho quản lý (17)quy định cho loại không gian xanh cơng cộng cho cấu nhóm ở, đơn vị ở, khu Đề xuất luận án có giá trị sở để thể chế hóa quy định quy hoạch chi tiết khu đô thị Hà Nội, góp phần giải thực trạng khơng gian xanh phân bố không hợp lý, không chức nh− 3.4 Đề xuất giải pháp tổ chức hệ thống không gian xanh khu đô thị hà nội - Bố cục không gian phải tuân theo chức sử dụng có đủ diện tích - Lựa chọn chủng loại xanh phù hợp với yêu cầu khai thác đối t−ợng: đ−ờng phố, công viên, v−ờn hoa, v−ờn dạo, v−ờn hộ gia đình, cơng trình cơng cộng 3.5 hƯ thèng giải pháp quản lý không gian xanh 3.5.1 Về chế sách - Trong lp, thm định đồ án quy hoạch chi tiết: thẩm tra đầy đủ tiêu m2/cây xanh/ng−ời, độ che phủ, tiêu gỗ/ng−ời - Trong phê duyệt quy hoạch chi tiết: xác định rõ vai trò chủ đầu t− thứ phát cho loại không gian xanh: đ−ờng phố, hoa, cụng viờn - Quản lý không gian xanh Hình 3.30. Cơ chế quản lý hệ thèng kh«ng gian xanh 3.5.2 Sự tham gia cộng đồng Hình 3.31. Nội dung tham gia cộng đồng (18)3.5.4 Bàn luận giải pháp tổ chức, xây dung, quản lý hệ thống không gian xanh - Nhóm chế sách: Xây dựng điều chỉnh quy chế kiến trúc đô thị, lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Hà Nội - Sự tham gia cộng đồng: Qua điều tra xã hội, kinh nghiệm n−ớc ngoài, luận án đề xuất b−ớc cần có tham gia cộng đồng: từ lập, thẩm định đồ án, đầu t− xây dựng trực tiếp quản lý việc khai thác sử dụng - Đổi phân cấp quản lý: Sớm lập quan chuyên trách trực thuộc thành phố không phân tán cho nhiỊu Së vµ qn, hun nh− hiƯn - Gợi ý yêu cầu chủng loại xanh Hiện không gian xanh Hà Nội, khu thị cịn nhiều tồn tại, khơng phát huy vai trị, hiệu vốn có Vì đề xuất khơng hồn thiện lý luận quy hoạch mà cịn có hiệu kinh tế - xã hội góp phần nâng cao chất l−ợng mơi tr−ờng sống đô thị phát triển bền vững KÕt luËn - kiÕn nghÞ KÕt ln Khơng gian xanh có vai trị lớn tạo lập mơi tr−ờng sống có chất l−ợng, cải tạo vi khí hậu cảnh quan đô thị; yếu tố thiếu cấu đô thị Đối với Hà Nội khơng gian xanh cịn có ý nghĩa tạo nên sắc, kế thừa truyền thống Thực trạng hệ thống không gian xanh Hà Nội, khu thị cịn nhiều tồn tại, ch−a đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng, ch−a t−ơng xứng với phát triển đô thị Qua nghiên cứu 80 khu thị Hà Nội (có số khu Hà Nội mở rộng) khảo sát, điều tra 42 khu đô thị mới, qua lý luận n−ớc ngồi, nghiên cứu cơng bố, văn pháp quy hành cho thấy cần phải có nghiên cứu hệ thống không gian xanh khu thị để phần góp phần phát triển Hà Nội đ−ợc bền vững, có sắc Tác giả đ∙ đề xuất: 1 Đề xuất 1: Phân loại khu đô thị mới, sở xác định quy mơ hợp lý xác lập ba mơ hình điển hình cấu khu thị để từ đề xuất hệ thống khơng gian xanh t−ơng ứng Mỗi mơ hình đề xuất cấu hệ thống khơng gian xanh tiêu kinh tế - kỹ thuật, tiêu xanh t−ơng ứng (19)hoạch chung mà cịn có xanh đặc dụng (v−ờn −ơm, phịng hộ) cơng viên cấp thành phố, khu vực 3 Đề xuất 3: Đề xuất tiêu xanh cho khu đô thị mới, tiêu xanh bình quân/ng−ời đ−ợc xác định gồm thành phần: Cây xanh cơng cộng cho nhóm phải ≥1,5m2/ng−ời v−ờn hoa có diện tích 3000m2; Cây xanh công cộng cho đơn vị phải ≥1,0m2/ng−ời diện tích v−ờn dạo 5000m2 Chỉ tiêu độ che phủ với quy định tuyến đ−ờng phân khu vực (có mặt cắt ≥13,5m) phải xác định chủng loại thích hợp 4 Đề xuất 4: Hệ thống giải pháp quản lý chế sách, phân loại khu thị mới, vai trò tham gia cộng đồng, đổi hình thức quản lý KiÕn nghÞ - Thống nhận thức phát triển đô thị sở phải phát triển khu đô thị đồng trọng đến hệ thống khơng gian xanh Hệ thống không gian xanh không tất yếu cấu mà sắc đặc tr−ng Hà Nội - Tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa đề xuất mơ hình khu thị nh− xác định phân khu chức cho loại không gian xanh công cộng mô hình để đáp ứng yêu cầu sử dụng - Kiến nghị xem xét nhóm tiêu đề xuất để thể chế hóa văn pháp lý đầu t− xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị, h−ớng dẫn thiết kế đô thị - Quản lý không gian xanh khu đô thị mới: đ−ợc thực đồng nhóm giải pháp Tr−ớc mắt sớm cho hình thành đơn vị quản lý khơng gian xanh trực thuộc thành phố đơn vị nghiệp, đầu mối quản lý không gian xanh Hà Nội, ngày tháng năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.7. Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo chức năng, -

Hình 3.7..

Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo chức năng, Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.6. Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo mối quan hệ, vị trí trong đô thị  -

Hình 3.6..

Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo mối quan hệ, vị trí trong đô thị Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thành phần cây xanh trong hệ thống không gian xanh khu đô thị mới  -

Bảng 3.1..

Thành phần cây xanh trong hệ thống không gian xanh khu đô thị mới Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.30. Cơ chế trong quản lý hệ thống không gian xanh -

Hình 3.30..

Cơ chế trong quản lý hệ thống không gian xanh Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3.31. Nội dung tham gia của cộng đồng -

Hình 3.31..

Nội dung tham gia của cộng đồng Xem tại trang 17 của tài liệu.