0

19 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:54

C¸c chØ tiªu c©y xanh nªu trong quy chuÈn hiÖn hµnh, trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ tõng lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng lµ quy ®Þnh chung cho c¸c lo¹i ®« thÞ cÇn cô thÓ hãa c[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.7. Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo chức năng, -

Hình 3.7..

Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo chức năng, Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.6. Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo mối quan hệ, vị trí trong đô thị  -

Hình 3.6..

Hệ thống không gian xanh trong đô thị phân theo mối quan hệ, vị trí trong đô thị Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thành phần cây xanh trong hệ thống không gian xanh khu đô thị mới  -

Bảng 3.1..

Thành phần cây xanh trong hệ thống không gian xanh khu đô thị mới Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.30. Cơ chế trong quản lý hệ thống không gian xanh -

Hình 3.30..

Cơ chế trong quản lý hệ thống không gian xanh Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3.31. Nội dung tham gia của cộng đồng -

Hình 3.31..

Nội dung tham gia của cộng đồng Xem tại trang 17 của tài liệu.