0

44 4 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:53

Qua thực tiễn nghiên cứu can thiệp nhằm cải thiện sự chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế từ phía cộng đồng đối với bệnh lao tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá cũng cho một nhận định thống nhất [r] (1)Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ơng Trịnh Hữu Hùng nghiên cứu chËm trƠ tiÕp cËn dÞch vơ y tÕ của bệnh nhân lao phổi afb(+) v giải pháp can thiệp Thanh Hoá Chuyên ngành: Y tế công cộng MÃ số: 62.72.76.01 Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y tế c«ng céng (2)Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ơng Ngời hớng dẫn khoa học: 1 GS.TS Đặng Đức Phú 2 TS Phạm Ngọc Châu Phản biện 1: PGS.TS Đào Văn Dũng Phản biện 2: PGS.TS §inh Ngäc Sü Ph¶n biƯn 3: PGS.TS Bïi §øc D−¬ng Luận án đ−ợc bảo vệ tr−ớc Hội đồng chấm luận án cấp Viện tổ chøc t¹i Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ơng Vào hồi: 09 00 ngày 30 tháng năm 2010 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th viện Quốc gia; (3)đ công bố 1- Trịnh Hữu Hùng, Đặng Đức Phú, Phạm Ngäc Ch©u (2009), “Một số yếu tố liên quan đặc điểm kinh tế xã hội với chËm trƠ tiÕp cËn dÞch vơ y tÕ bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới Thanh Hoá năm 2006, Tạp chí Y học thực hành, (4), tr 87-89 2- Trịnh Hữu Hùng, Đặng Đức Phú, Phạm Ngọc Châu (2009), Đánh giá kiÕn thøc, ngn th«ng tin tiÕp nhËn vỊ bƯnh lao chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tÕ cđa bƯnh nh©n lao phỉi AFB(+) (4)(5)CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN AFB Vi khuẩn kháng a xít ( Acid Fast Bacilli) AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immuno Deficency Syndrome) BCG Vac xin phòng bệnh lao (Bacillus Calmette Guerin) BN Bệnh nhân CBYT Cán y tế CDC Trung tâm Phòng Kiểm soát bệnh Hoa kỳ (Centrers for Disease Control and Prevention) Cs Cộng CTCL Chương trình chống lao CTCLQ G Chương trình chống lao Quốc gia DOTS Hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm sốt trực tiếp (Directly Observed Treatment Short Course) E Ethambutol GDSK Giáo dục sức khỏe GDTT Giáo dục truyền thông H Isoniazid HIV Human Immune-deficiency Virus IUATLD Hiệp hội Lao Bệnh phổi Quốc tế (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) KNCV Hội chống lao Hoàng gia Hà Lan (Royal Netherlands TB Association/ KNCV TB fund) (6)MCNV Uỷ ban Y tế Hà Lan- Việt Nam (Medical Committee Netherlands Vietnam) NVYT Nhân viên y tế PKĐKK V Phòng khám đa khoa khu vực R Rifampicin RNE Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan (Royal Netherlands Embassy) S Streptomycin SCC Hóa trị liệu ngắn ngày (Short-course chemotherapy) TCYTTG Tổ chức y tế Thế giới TGCT Thời gian chậm trễ TNV Tình nguyện viên TTGDSK Truyền thơng giáo dục sức khỏe TTYT Trung tâm y tế VL-BP Viện Lao - Bệnh phổi WB Ngân hàng giới(World Bank) WHO Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) XN Xét nghiệm Z Pyrazynamid ĐẶT VẤN ĐỀ (7)nghiêm trọng sức khoẻ người bệnh, bệnh lao trở thành gánh nặng kinh tế nước nước nghèo chậm phát triển Cùng với đại dịch HIV/AIDS, bệnh lao trở thành nguyên gây mắc bệnh tử vong chủ yếu Hiện tượng chậm trễ phát điều trị bệnh lao xảy phổ biến nước phát triển đặc biệt nước nghèo chậm phát triển Tại Việt Nam, nỗ lực tốn bệnh lao đạt nhiều kết khích lệ WHO đánh giá cao Tuy nhiên, kết điều tra tình hình mắc nhiễm lao toàn quốc năm 2006-2007 cho thấy tỷ lệ mắc lao phổi AFB dương tính cao 1,6 lần so với ước tính trước Thanh Hố tỉnh nơng, kinh tế chậm phát triển, dân số đông đứng hàng thứ ba so với tồn quốc chủ yếu cư trú nơng thơn, tỷ lệ nhiễm lao cộng đồng cịn mức cao Việc tiến hành đề tài “Nghiên cứu chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế của bệnh nhân lao phổi AFB (+) giải pháp can thiệp Thanh Hố” có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết chương trình phịng chống lao cơng tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu Thanh Hoá Mục tiêu đề tài: 1 Đánh giá chậm trễ yếu tố ảnh hưởng tới chậm trễ bệnh nhân lao phổi AFB(+) việc tiếp cận với dịch vụ y tế (8)Ý nghĩa thực tiễn đóng góp luận án: Bệnh lao Việt Nam có xu hướng gia tăng, thực tế xuất lao đa kháng thuốc Việc phát sớm điều trị thể lao lây-lao phổi, mà chủ yếu lao phổi AFB (+) mối quan tâm hàng đầu chương trình chống lao quốc gia Luận án đưa tranh toàn cảnh thực trạng chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao phổi AFB(+) Thanh Hoá thời gian từ 2005 - 2008 Trên sở xác định yếu tố tự nhiên, xã hội liên quan tới chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao phổi AFB(+), bước đầu áp dụng đánh giá hiệu biện pháp can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ dự phòng bệnh lao địa bàn tỉnh Thanh Hoá C Cấấuuttrrúúccccủủaalluuậậnnáánn:: Luận án gồm 131 trang, chương: Đặt vấn đề: trang, Chương I-Tổng quan: 33 trang Chương II-Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 21 trang Chương III-Kết quả: 36 trang Chương IV-Bàn luận: 36 trang Kết luận: trang Kiến nghị: trang, 41 bảng, 21 biểu đồ, sơ đồ, 152 tài liệu tham khảo, 66 tài liệu Tiếng Việt 86 tài liệu Tiếng Anh C Chhưươơnngg11––TTỔỔNNGGQQUUAANN 1.1 Bệnh lao yếu tố liên quan 1.1.1 Bệnh lao (9)phổi tới sức khỏe, kinh tế - xã hội lớn Lao phổi thường kết hợp với bệnh xã hội khác Bệnh lao người bạn đồng hành người nhiễm HIV Trên 30% số người nhiễm HIV mắc bệnh lao, gần 50% số người nhiễm HIV/AIDS bị chết lao 1.1.2 Các yếu tố tự nhiên xã hội liên quan tới lao phổi tại cộng đồng Có nhiều yếu tố thuận lợi thúc đẩy bệnh lao phát triển ảnh hưởng đến sức đề kháng thể trực khuẩn lao Những yếu tố thường gặp là: nhiễm HIV/AIDS, yếu tố chủng tộc, đói nghèo, làm việc cực nhọc, căng thẳng, tình trạng đói khát, suy dinh dưỡng, yếu tố độc hại thể, môi trường lao động độc hại, bệnh mạn tính làm suy giảm khả miễn dịch, dùng thuốc suy giảm miễn dịch, thuốc chữa ung thư, corticoid lâu dài, ảnh hưởng tuổi giới tính 1.1.3 Tình hình bệnh lao 1.1.3.1 Tình hình bệnh lao giới: Theo báo cáo thống kê cho thấy, có khoảng 80% số bệnh nhân lao tồn cầu thuộc 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao, chủ yếu tập trung nước, khu vực có kinh tế phát triển khu vực Đông Nam Á châu Phi Tại khu vực Đông Nam Á, bệnh lao tập trung nước: cao Philipin đến Việt Nam tiếp đến Thái Lan, Myanma thấp Campuchia (10)Hiện nay, tỷ lệ điều trị thành công lao toàn cầu đạt 82%, tỷ lệ phát đạt 37% số bệnh nhân ước tính 1.1.3.2 Tình hình bệnh lao Việt Nam: Đến thời điểm nay, theo ước tính TCYTTG, Việt Nam đứng thứ 12 22 nước có số lượng bệnh nhân lao cao giới Việt nam 36 quốc gia giới nước (Việt Nam, Trung Quốc, Philippine Kenya) thuộc 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao đạt mục tiêu TCYTTG phát 70% điều trị khỏi 85% số bệnh nhân nguồn lây phát 1.2 Sự chậm trễ phát điều trị bệnh lao Tổng thời gian chậm trễ: Được tính từ lúc có triệu chứng nghi lao đến ngày bắt đầu điều trị 1.2.1 Sự chậm trễ phát lao phổi AFB(+) từ phía bệnh nhân: Chậm trễ bệnh nhân: Là khoảng thời gian từ bệnh nhân có triệu chứng nghi lao bắt đầu tìm đến dịch vụ y tế ngồi gia đình 1.2.2 Sự chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế từ phía y tế: (11)1.2.3 Các nghiên cứu chậm trễ chẩn đoán tại Việt Nam: Đỗ Châu Giang Lê Bá Tung (1996) theo dõi phát hiện, chẩn đoán, thu dung BN lao năm1994 thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ nhóm BN lao phổi AFB(+) chậm trễ chẩn đoán nguyên nhân từ phía BN chiếm tới 50% thời gian chậm trễ lâu nhóm bệnh nhân sống ngoại thành Kết tương tự nghiên cứu Lê Thành Phúc Trần Văn Sáng (1997) có tới 21,9% BN sau năm chẩn đoán bệnh Năm 2002, kết nghiên cứu Nguyễn Thị Thuý Hà tỉnh Hà Tây (cũ) phát 57% BN chưa tìm đến dịch vụ y tế sau tuần kể từ có triệu chứng Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Bình Định, Nguyễn Quốc Hồn (2003), nghiên cứu yếu tố nguy từ phía BN gây chẩn đoán muộn bệnh lao phổi AFB(+) 100 BN lao phổi AFB(+) dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên thấy nghề nghiệp đặc biệt làm ruộng, học vấn thấp, không hiểu biết đầy đủ bệnh lao nguy gây chẩn đốn muộn bệnh lao từ phía BN 1.3 Hiểu biết bệnh lao tác động truyền thông giáo dục sức khoẻ bệnh lao đến phát điều trị 1.3.1 Trên giới: (12)1 vùng Ở Hàn Quốc Nepal nghiên cứu tương tự, tác giả cho giáo dục truyền thông kiến thức bệnh lao cho toàn dân mấu chốt để phát sớm bệnh lao.Ở Mỹ, Marinac J S (1998) điều tra hiểu biết bệnh lao 505 người thuộc nhóm nguy cao sống thành phố kết luận: Kiến thức thiếu hụt chủ yếu nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền điều trị bệnh lao 1.3.2 Tại Việt Nam: Nguyễn Sơn Triều Trần Quốc Lộ (1996) tìm hiểu kiến thức bệnh lao cán y tế sở (xã, phường) tỉnh Quảng Ninh thấy 90% quan niệm bệnh lao bệnh lây, biết nguyên nhân gây bệnh nguồn lây chủ yếu Ngược lại, Nguyễn Việt Cồ Hà Văn Như ( 1996) cho biết kiến thức bệnh lao cán thôn (bản) huyện Kronpa tỉnh Gia Lai hạn chế Phương Thị Ngọc (1997) điều tra hiểu biết bệnh lao 210 người dân xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Tây thấy rằng: 82,6% quan điểm bệnh lao bệnh lây truyền, có 17,4% cịn cho bệnh lao bệnh di truyền, 24,5% cho bệnh lao không chữa Trần Bình Định (2000) chứng minh sau giáo dục kiến thức bệnh lao tỉnh Cao Bằng, có 65,7% người bệnh có triệu chứng lâm sàng nghi lao khám thời gian tháng Trước đó, khơng có bệnh nhân khám thời gian (13)về bệnh lao ngày ý giữ vai trò quan trọng CTCLQG Nhưng để đánh giá hiệu truyền thông giáo dục sức khoẻ bệnh lao cịn cơng trình nghiên cứu đề cập tới C Chhưươơnngg22––ĐĐỐỐIITTƯƯỢỢNNGGVVÀÀPPHHƯƯƠƠNNGGPPHHÁÁPP 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Nhóm 1: Bệnh nhân lao phổi AFB (+) lứa tuổi từ 15 trở lên quản lý điều trị tuyến y tế toàn tỉnh Thanh Hố Nhóm 2: Bệnh nhân lao phổi AFB (+) cộng đồng dân cư huyện thuộc nhóm can thiệp (NCT) nhóm đối chứng (NĐC) Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu: Tất bệnh nhân chẩn đoán lao phổi theo tiêu chuẩn CTCLQG: Tiêu chuẩn loại trừ: Những BN không hợp tác không nhớ mốc thời gian mà nghiên cứu cần tìm hiểu, BN già yếu, lú lẫn mắc số bệnh câm, điếc, tâm thần, HIV(+) (14)2.1.2 Địa điểm nghiên cứu Nhóm 1: Nghiên cứu thực huyện: Nga Sơn, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Nông Cống, Hà Trung, Ngọc Lặc Nhóm 2: Nhóm can thiệp thực huyện Tĩnh Gia, nhóm đối chứng thực huyện Nga Sơn 2.1.3 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 5/2005 - 9/2008 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế thực qua bước sau: Bước 1: Điều tra trước can thiệp Bước thực điều tra cắt ngang để đánh giá chậm trễ việc tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao phổi AFB (+) Bước 2: Can thiệp triển khai kênh TTGDSK cho toàn dân huyện nhóm can thiệp Bước 3: Điều tra sau can thiệp để đánh giá mức độ chậm trễ việc tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao phổi huyện can thiệp đối chứng 2.2.2 Cỡ mẫu Nhóm đối tượng 1: Cỡ mẫu xác định theo công thức sau: Z2 ( 1- α /2).p (1-p) (15)Nhóm đối tượng 2: Cỡ mẫu xác định theo công thức sau: [ ] ( )2 1 1 1 (1 ) (1 ) P P P P P P n − − Ζ + − Ζ = −α ⋅ ⋅ − β ⋅ ⋅ Theo công thức, cỡ mẫu tính 120 Trên thực tế, luận án tiến hành nghiên cứu 248 người (124 người/huyện) 2.2.3 Công cụ nghiên cứu: 2.2.3.1 Phương pháp điều tra mô tả cắt ngang phỏng vấn 2.2.3.2 Phương pháp Phỏng vấn sâu với BN chậm trễ tiếp cận DVYT 2.2.3.3 Phương pháp Thảo luận nhóm NVYT thơn TNV 2.2.3.4 Phương pháp Thảo luận nhóm BN lao đang điều trị 2.2.3.5 Phương pháp can thiệp số kênh TTGDSK 2.2.3.6 Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao 2.2.3.7 Theo dõi điều trị đánh giá kết điều trị 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu làm mã hoá trước nhập vào máy tính Sử dụng phần mềm SPSS test thống kê thường dùng y tế C (16)3.1 Đánh giá chậm trễ yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ bệnh nhân lao phổi AFB(+)trong tiếp cận dịch vụ y tế 3.1.1 Đặc điểm xã hội đối tượng nghiên cứu Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lao chủ yếu tập trung vào dân tộc Kinh (95,7%), dân tộc người khác chiếm tỷ lệ nhỏ, Tuổi đời trung bình bệnh nhân mắc bệnh lao 54,28 ± 16,159 tuổi, tuổi 60 chiếm tỷ lệ cao (47,6%) Nam giới mắc bệnh cao nữ giới khoảng 1,7 lần Bệnh nhân mắc bệnh lao thường tập trung đối tượng có gia đình (89,9%), chủ yếu gia đình đơng người Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lao Đồng cao Miền núi 1,9 lần Bệnh nhân mắc bệnh lao chủ yếu tập trung nhóm đối tượng có trình độ học vấn thấp, có mức thu nhập thấp, chủ yếu làm nông nghiệp (chiếm 83,1%) sinh sống khu vực địa lý xa xôi, đường xá lại khó khăn 3.1.2 Kiến thức, thực hành nguồn thông tin tiếp nhận đối tượng điều tra phòng chống bệnh lao 3.1.2.1 Kiến thức bệnh lao bệnh nhân: (17)Bên cạnh đó, 2/3 số bệnh nhân hiểu mức độ nguy hại bệnh lao, tính chất bệnh, lợi ích đem lại phát hiện, điều trị sớm phác đồ Tuy nhiên có nội dung bệnh nhân hiểu biết cịn hạn chế: vận động viên thể thao mắc bệnh lao, bệnh lao bệnh tinh thần người nhiễm HIV dễ mắc bệnh lao Bảng 3.5 Đánh giá chung hiểu biết bệnh lao của bệnh nhân Mức độ hiểu biết Số lượng(n= 414) Tỷ lệ % Tốt 100 24,2 Đạt 220 53,1 Kém 94 22,7 Nhìn vào bảng 3.5 ta thấy rằng, tỷ lệ bệnh nhân hiểu biết nội dung bệnh lao chiếm 2/3, số bệnh nhân có hiểu biết đánh giá đạt chiếm 53,1%, tốt chiếm 24,2% Số bệnh nhân có kiến thức bệnh lao chiếm 22,7% 3.1.2.2 Hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế bệnh nhân: Phần lớn bệnh nhân nhận thông tin cá nhân mắc bệnh lao từ Trung tâm y tế huyện (65,9%), từ trạm xá xã (9,9%) Bệnh viện lao tỉnh 8,0% Sự trợ giúp bệnh nhân nhận có triệu chứng mắc bệnh lao chủ yếu từ nhân viên y tế (47,1%), từ người bán thuốc (10,1%), từ bác sĩ tư (7,7%) từ bạn bè, hàng xóm 2,7% (18)Số bệnh nhân định khám bệnh có triệu chứng nặng giai đoạn muộn chiếm tỷ lệ cao Trong đó, số bệnh nhân khám bệnh có biểu ho máu chiếm 60,6%, đau ngực (42,3%), khó thở (36,7%) gầy sút cân 26,8% Dịch vụ y tế bệnh nhân thường tìm đến mắc bệnh trạm xá xã (67%) Đa số bệnh nhân lao tìm đến trợ giúp Trung tâm y tế huyện bệnh viện lao có biểu bệnh nặng (70,3%), 3,8% bệnh nhân tự điều trị bệnh lao gia đình 3.1.2.3 Nguồn thơng tin bệnh lao: Một số lượng lớn bệnh nhân chưa tiếp cận nguồn thông tin bệnh lao (15,2%), bệnh nhân nhận thơng tin bệnh lao thường xuyên (0,7%), phần lớn nhận nguồn thơng tin (68,8%) Nguồn thơng tin bệnh lao, bệnh nhân nhận nhiều từ nhân viên y tế (79,2%) ti vi (62,8%) Các phương tiện truyền thông đại chúng khác chiếm tỷ lệ hơn, radio (26,3%), áp phích (40,3%) từ bạn bè, háng xóm 34,3% Đánh giá mức độ thường xuyên cung cấp thông tin cho thấy, ti vi phương tiện cung cấp thông tin bệnh lao thường xuyên cho cộng đồng (31,4%), tiếp đến nhân viên y tế (28,0%) Các phương tiện truyền thông khác chiếm tỷ trọng thấp đài, áp phích quảng cáo (19)(SD = ± 6,799) Trong đó, 64% bệnh nhân chậm trễ việc tiếp cận dịch vụ y tế Bảng 3.13 Phân bố bệnh nhân theo thời gian chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế Thời gian Số lượng (n=414) Tỷ lệ % Không chậm trễ (≤ tuần) 149 36 Chậm trễ ngắn (5 – tuần) 169 40,8 Chậm trễ dài (≥ tuần) 96 23,2 Bảng 3.13 cho ta thấy, 2/3 số bệnh nhân chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế mức độ khác Trong có 40,8% chậm trễ ngắn 23,2% chậm trễ dài 3.1.4 Mối liên quan yếu tố kinh tế- xã hội- nhân học tới chậm trễ bệnh nhân Nghiên cứu cho thấy khơng có khác biệt tỷ lệ chậm trễ đối tượng nam giới so với nhóm đối tượng nữ giới Sự khác tỷ lệ chậm trễ đối tượng dân tộc Kinh với đối tượng dân tộc khác có ý nghĩa thống kê (p = 0,04) Với dân tộc Kinh tỷ lệ chậm trễ 62,9% thấp dân tộc khác (88,9%) (20)cậy 95%) Sự khác có ý nghĩa thống kê (p = 0,01) Tỷ lệ chậm trễ nhóm độc thân, góa bụa, ly thân, ly dị cao hẳn nhóm có vợ, chồng Nguy chậm trễ hai nhóm chênh lệch 2,21 lần (p = 0,04) Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh nhân chậm trễ tiếp cận với dịch vụ y tế tỷ lệ thuận với số người gia đình Bảng 3.19 Mối liên quan trình độ học vấn chậm trễ bệnh nhân Khơng chậm trễ Chậm trễ Trình độ học vấn Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Tổng số THPT THPT 40 65,6 21 34,4 61 Dưới THPT 109 30,9 244 69,1 353 Tổng số 149 36,0 265 64,0 414 2,32< OR = 4,26 < 7,89; p = 0,001 Về mối liên quan trình độ học vấn với chậm trễ, bảng 3.19 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân lao chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế tỷ lệ nghịch với trình độ học vấn Nhóm đối tượng trình độ học vấn PTTH có nguy chậm trễ cao 4,26 lần nhóm trình độ THPT THPT Sự khác có ý nghĩa thống kê với p = 0,001 (21)3.1.5 Mối liên quan mức độ nhận thức hiểu biết bệnh nhân với chậm trễ việc tiếp cận với dịch vụ y tế Bảng 3.25 Mối liên quan kiến thức bệnh nhân với chậm trễ Không chậm trễ Chậm trễ Nhận thức Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Tổng số Đạt, tốt 128 40,0 192 60,0 320 Kém 21 22,3 73 77,7 94 Tổng số 149 36,0 265 64,0 414 1,38< OR = 2,32 <4,02; p = 0,001 Quan sát bảng 3.25 ta thấy rằng, nguy chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế nhóm có nhận thức cao 2,32 lần nhóm có nhận thức đạt, tốt (p = 0,001) 3.1.6 Mối liên quan nguồn thông tin với chậm trễ BN Bảng 3.26 Mối liên quan nguồn thông tin tiếp nhận chậm trễ Không chậm trễ Chậm trễ Nguồn thông tin Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Tổng Đã nhận 135 38,5 216 61,5 351 Chưa nhận 14 22,2 49 77,8 63 Tổng số 149 36,0 265 64,0 414 1,12< OR = 2,19 < 4,33; p = 0,02 (22)tế bệnh nhân có ý nghĩa thống kê với p = 0,02 Nguy chậm trễ nhóm chưa nhận cao nhóm nhận thơng tin 2,19 lần Nhóm tiếp nhận thơng tin với tần suất lần/tuần (75,8%) có tỷ lệ chậm trễ cao nhiều nhóm tiếp nhận thơng tin lần/tuần (38,0%) Nguy chậm trễ nhóm tiếp nhận thơng tin lần/tuần cao 5,11 lần nhóm tiếp nhận thông tin lần/tuần (p = 0,01) 3.2 Hiệu can thiệp Truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng bệnh lao 3.2.1 Sự thay đổi công tác khám phát điều trị bệnh lao trước sau can thiệp 15.6 14.34 14.52 15.26 14.28 8.43 0 10 12 14 16 18 2005 (trước CT) 2006 (trong CT) 2007 (sau CT) Nga S¬n TÜnh Gia (23)Tại huyện Nga Sơn (huyện đối chứng): Tỷ lệ số người nghi lao đến khám trước can thiệp (năm 2005) 14,52%, giảm nhẹ năm 2006 (14,28%) tăng không đáng kể năm 2007 (15,6%) Số bệnh nhân lao AFB(+) phát tăng (11%) trình can thiệp Đối tượng nghi lao đến khám huyện Nga Sơn (huyện đối chứng) có tăng khơng nhiều Số bệnh nhân lao số bệnh nhân lao AFB (+) phát giảm sút đáng kể (8,4%) năm biện pháp can thiệp cộng đồng 3.2.2 Sự thay đổi nhận thức Bảng 3.30 Sự thay đổi hiểu biết 12 nội dung khái quát bệnh lao bệnh nhân Nga Sơn (Tỷ lệ trả lời đúng) Tĩnh Gia (Tỷ lệ trả lời đúng) T T Hiểu biết Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Nguyên nhân gây bệnh lao vi khuẩn 45,2 50,0 48,4 80,6 2 Đờm BN lao chứa vi khuẩn lao 36,3 52,4 40,3 79,0 3 Đường lây truyền hít phải khơng khí có VK lao 50,0 59,7 46,8 84,7 4 Triệu chứng sớm bệnh lao ho sốt chiều 48,8 55,6 45,2 68,5 (24)chiều nhóm triệu chứng thường gặp XN đờm sử dụng để phát bệnh lao 56,5 64,5 59,7 76,6 7 Thời gian điều trị bệnh lao kéo dài tháng 75,0 89,5 77,4 96,8 8 Cần phải phối hợp từ loại thuốc lao trở lên để điều trị 50,0 59,7 54,0 89,5 9 Tiêm vaccine BCG phịng bệnh lao 29,0 31,5 30,6 64,5 1 Trẻ sơ sinh dễ nhiễm bệnh lao 40,3 48,4 45,2 79,0 1 Người nghèo, vùng đông dân cư dễ bị mắc bệnh lao 84,7 91,9 86,3 96,8 1 Điều kiện vệ sinh dễ bị mắc bệnh lao 87,9 91,9 84,7 96,8 (25)(tăng cao 1,5 lần) cao nội dung (tăng cao 13,6 lần) Bảng 3.31 Sự thay đổi nhận thức mức độ nguy hiểm, hậu bệnh lao Nga Sơn (Tỷ lệ trả lời đúng) Tĩnh Gia (Tỷ lệ trả lời đúng) T T Hiểu biết Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Bệnh lao gây tàn tật chẩn đoán muộn 41,9 48,4 44,4 63,7 2 Bệnh nhân lao chết không điều trị 79,8 98,4 70,2 99,2 3 Bệnh lao liên quan đến đói nghèo 75,0 80,6 78,2 92,7 4 Bệnh lao bệnh xã hội 59,7 63,7 62,1 75,6 5 Vận động viên thể thao mắc bệnh lao 28,2 29,0 29,8 40,3 6 Bệnh lao bệnh tinh thần 37,9 40,3 31,5 46,0 7 Những người nhiễm HIV dễ mắc bệnh lao 28,2 29,0 29,8 40,3 8 Bệnh lao bệnh lây truyền 60,5 68,5 67,7 85,5 (26)tốt cho gia đình bệnh nhân 10 Phát sớm bệnh lao giúp điều trị bệnh khỏi nhanh 90,3 97,6 86,3 99,2 11 Tiêm phòng vaccin BCG cho trẻ em biện pháp để phòng bệnh lao 90,3 94,4 87,1 97,6 12 Làm theo hướng dẫn trung tâm y tế cách tốt để điều trị bệnh lao 91,1 97,6 84,7 99,2 (27)3 4.1 -6.5 8 9.7 -17.8 -20 -10 0 10 Tốt Đạt Kém Tnh Gia Nga Sn Hiu số tỷ lệ đánh giá mức độ nhận thức sau tr−ớc can thiệp Biểu đồ 3.14 Hiệu can thiệp việc nâng cao nhận thức của người dân bệnh lao Qua biểu đồ 3.14 cho thấy, số đối tượng nghiên cứu sau can thiệp huyện Tĩnh Gia có tỷ lệ đạt kiến thức tăng cao 2,4 lần huyện Nga Sơn, tỷ lệ nhóm có kiến thức tốt tăng cao huyện Nga Sơn 2,7 lần 3.2.3 Sự thay đổi hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế Tỷ lệ bệnh nhân nhận thông tin mắc bệnh lao từ nhân viên y tế thuộc trung tâm y tế huyện BV lao sau can thiệp huyện Tĩnh Gia tăng cao gấp lần huyện Nga Sơn Tỷ lệ bệnh nhân tự nhận biết tự đến bệnh viện huyện BV lao có triệu chứng mắc lao sau can thiệp huyện Tĩnh Gia tăng cao gấp 4,2 lần huyện Nga Sơn (28)ở giai đoạn muộn huyện Tĩnh Gia giảm lại tăng cao huyện Nga Sơn sau can thiệp Tỷ lệ bệnh nhân khơng tìm đến trợ giúp y tế mắc bệnh giảm nhanh huyện can thiệp (6,5% khơng có trợ giúp y tế) cịn cao huyện đối chứng (12,1%) Tỷ lệ bệnh nhân tự điều trị lao nhà tồn huyện Nga Sơn (1,6%), huyện Tĩnh Gia khắc phục tượng sau can thiệp 3.2.4 Hiệu việc rút ngắn thời gian chậm trễ trong tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao 33.1 -8.9 -17 17 -15.3 -8.9 -50 50 Không CT CT ngắn CT dài Nga Sơn Tĩnh Gia HiÖu sè tû lƯ thêi gian chËm trƠ sau vµ tr−íc can thiÖp Biểu đồ 3.15 So sánh hiệu can thiệp rút ngắn thời gian chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế huyện (29)Chương – BÀN LUẬN 4.1 Sự chậm trễ yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ bệnh nhân lao phổi AFB(+) tiếp cận dịch vụ y tế 4.1.1 Thời gian chậm trễ bệnh nhân việc tiếp cận dịch vụ y tế (30)4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội, nhân học mối liên quan tới chậm trễ bệnh nhân Về giới, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nam cao gấp 1,7 lần so với nữ Kết phù hợp với kết nghiên cứu tác giả nước Nguyễn Thúy Hà (2002), Nguyễn Phương Hoa (2004), Vương Thị Tuyên (2005), Trần Văn Sáng (2008), nghiên cứu khác nước Tanzania (2000), Malaysia (1997), Belgrade (1998), Đài Loan (2004), Nêpal, Ghana thấy tỷ lệ mắc bệnh nam cao nữ Báo cáo TCYTTG cho thấy tồn cầu có 2/3 số BN lao điều trị nam giới, có 1/3 nữ giới Một đoàn khảo sát lượng giá gồm 16 chuyên gia quốc tế độc lập WHO, CDC, MCNV, KNCV, RNE, WB (2004), đánh giá giới tính lao khơng đưa lý giải thích có chênh lệch số bệnh nhân phát giới tính cách rõ ràng Việt Nam giới Tuy nhiên, nghiên cứu chứng dân gian cho bên cạnh nhân tố sinh học và/hoặc dịch tễ học, rào cản liên quan đến giới tính ngăn cản việc tiếp cận với dịch vụ CTCL (31)và điều kiện khắc nghiệt Dân tộc thiểu số khía cạnh xa xơi cách trở dường đặc biệt bị bất lợi Tiếp cận với nhóm dân tộc thiểu số thách thức cho chương trình, điều dẫn đến việc phát bệnh lao thấp nhóm người Về tuổi, có 2/3 đối tượng 50 tuổi Nhóm 20 tuổi thường có hiểu biết bệnh lao hơn, cịn nhóm 50 tuổi thường gặp khó khăn việc lại hạn chế mặt sức khỏe nên thường chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế mắc bệnh nhóm tuổi lại Do vậy, can thiệp cần tăng cường giáo dục kiến thức bệnh lao cho đối tượng thiếu niên Việc dịch chuyển phân bố lứa tuổi bệnh nhân lao từ nhóm người trẻ sang nhóm người già có ý nghĩa quan trọng mặt dịch tễ Nó phản ánh cách khách quan tác động tích cực cơng tác chống lao đến tình hình dịch tễ bệnh lao Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng thời gian qua Về số người gia đình, tỷ lệ mắc bệnh lao tăng tỷ lệ thuận với số người có gia đình bệnh nhân lao Điều kiện sinh hoạt hộ gia đình chật chội, thiếu thơng gió, thiếu chiếu sáng, khơng đảm bảo vệ sinh yếu tố thuận lợi cho bệnh lao lây lan phát triển (32)nói chung bệnh lao nói riêng tốt Một số nghiên cứu nước phát chậm trễ có liên quan tới tình trạng văn hóa BN nghiên cứu Tanzania, Malaysia Về nghề nghiệp, có tới 83,1% bệnh nhân lao nghiên cứu làm nghề nông Nhưng Thanh Hố tỉnh nơng nên tỷ lệ khơng nói lên điều Về thu nhập điều kiện kinh tế, đa số bệnh nhân mắc bệnh lao có mức thu nhập thấp Bệnh lao đeo đẳng nghèo nghèo làm dai dẳng bệnh lao, cụm từ "bệnh lao đói nghèo" nhắc đến nhiều chương trình phịng chống bệnh lao Theo Trần Văn Sáng (2008), thời gian điều trị bệnh lao, 52,7% gia đình có thay đổi kinh tế, 99,8% gia đình có kinh tế thấp đi, nguyên nhân bệnh lao gắn với đói nghèo Nghiên cứu Nguyễn Thị Thúy Hà (2002), Sherman L.F (1999) cho thấy có mối liên quan tình trạng kinh tế thời gian chậm trễ bệnh nhân Đây mối tương quan hợp lý BN nghèo thường quan tâm đến thân, họ lo kiếm sống, lo cơm ăn áo mặc hàng ngày, khơng dám khám bệnh khơng có tiền, bệnh nặng họ chịu tìm đến dịch vụ y tế (33)nghèo Tuy nhiên chưa có phân tích có hệ thống tỉ lệ mắc lao Việt Nam theo tình trạng kinh tế xã hội hay theo số mức độ bị tổn thương số xã hội khác Như vậy, cần phải có nghiên cứu để có số liệu cụ thể đói nghèo liên quan đến bệnh lao bệnh lao ảnh hưỏng đến đói nghèo Về khoảng cách từ nhà đến TTYT, nghiên cứu khác Nguyễn Thị Thúy Hà (2002), Vương Thị Tuyên (2005) số nghiên cứu khác nghiên cứu tiến hành TPHCM, Tanzania chứng minh có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với chậm trễ BN Báo cáo lượng giá chương trình chống lao quốc gia (2004), cho thấy vấn đề khoảng cách yếu tố quan trọng việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh lao nông thôn tuyến thôn xã 4.1.3 Kiến thức, hành vi mối liên quan tới chậm trễ việc tiếp cận với dịch vụ y tế (34)Nguyễn Phương Hoa (2000), Nguyễn Thị Thúy Hà (2002), Nguyễn Quốc Minh (2003) Như truyền thông phịng chống bệnh lao góp phần giúp cho bệnh nhân, giúp cho cộng đồng "khơng chết thiếu hiểu biết" Kiến thức bệnh nhân bệnh lao: Hiểu biết 12 nội dung khái quát bệnh lao bệnh nhân tốt Tuy nhiên, hiểu biết chưa toàn diện chưa đầy đủ Các nội dung quan trọng hiểu biết hạn chế gồm: biện pháp phòng lao hiệu tiêm phòng vaccin BCG (49%) nhóm đối tượng trẻ sơ sinh, đẻ thiếu tháng, suy dinh dưỡng dễ nhiễm bệnh lao (15,2%) Đây nội dung cần ưu tiên tuyên truyền giáo dục giúp nâng cao hiểu biết cho người dân cách đầy đủ toàn diện Hiểu biết bệnh nhân mức độ nguy hiểm, hậu bệnh lao tương đối tốt Trên 2/3 số bệnh nhân hiểu mức độ nguy hại bệnh lao, tính chất bệnh, lợi ích đem lại phát hiện, điều trị sớm phác đồ Tuy nhiên hiểu biết khơng đầy đủ chưa tồn diện (35)Về hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế bệnh nhân, tiếp cận thông tin bị bệnh bệnh nhân lao tương đối tốt Sự trợ giúp bệnh nhân nhận có triệu chứng mắc bệnh lao chủ yếu từ nhân viên y tế (47,1%) Đây thành đạt từ hoạt động Chương trình chống lao quốc gia tỉnh năm qua cần phát huy năm tới Số bệnh nhân định khám bệnh có triệu chứng giai đoạn nặng muộn chiếm tỷ lệ cao Đây điều kiện làm tăng tỷ lệ thất bại điều trị lao kháng thuốc lao Cần có biện pháp can thiệp giáo dục tuyên truyền hỗ trợ cần thiết để người dân nhận biết triệu chứng sớm bệnh lao lợi ích việc khám phát sớm điều trị kịp thời bệnh lao Một số thói quen xấu cịn tồn cộng đồng dân cư, bệnh nhân tự điều trị bệnh nhà theo kinh nghiệm tự ý sử dụng thuốc tân dược mà khơng có tư vấn từ nhân viên y tế Đây lý khiến việc điều trị bệnh lao khó khăn 4.1.4 Mối liên quan nguồn thông tin với chậm trễ bệnh nhân việc tiếp cận với dịch vụ y tế (36)quan nguồn thông tin tiếp nhận chậm trễ BN Đối tượng nghiên cứu luận án nhận thông tin bệnh lao nhiều nghiên cứu Nguyễn Thị Thuý Hà tiến hành trước năm Nghiên cứu N.V.Cồ cs cho thấy kênh truyền thông tốt là: thông tin đại chúng, trực tiếp từ cán y tế người bệnh cho Việc thường xuyên quảng bá thông tin bệnh lao lên phương tiện thông tin đại chúng cần thiết Về mức độ thu nhận thơng tin, nhóm tiếp nhận thơng tin khơng thường xun có nguy chậm trễ cao nhóm thường xun tiếp nhận thơng tin 5,11 lần Do vậy, để rút ngắn thời gian chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao cần phối hợp nhiều biện pháp Từ việc xác định tốt đối tượng đích đến việc lựa chọn phương pháp tiếp cận, biện pháp tuyên truyền hiệu đến việc phát triển mạng lưới y tế phòng chống lao tới tận thôn việc làm cần thiết 4.2 Hiệu can thiệp Truyền thông giáo dục sức khỏe bệnh lao 4.2.1 Sự thay đổi công tác phát điều trị bệnh lao trước sau can thiệp (37)thiệp) tăng 1,7 lần sau trình can thiệp cộng đồng ; số BN lao phổi AFB(+) phát tăng trình can thiệp Trong đó, số người nghi lao đến khám bệnh huyện Nga Sơn (huyện đối chứng) tăng không nhiều ; số BN lao phổi AFB(+) phát khơng khơng tăng mà cịn giảm sút đáng kể khơng có biện pháp can thiệp cộng đồng Kết tương tự huyện đối chứng nghiên cứu Phương Thị Ngọc (1997) không sử dụng biện pháp truyền thông Theo Trần Bình Định (2000) nghiên cứu Trung Quốc (1994), sau giáo dục kiến thức bệnh lao số bệnh nhân phát cao trước GDKT bệnh lao không GDKT bệnh lao Tỷ lệ bệnh nhân bỏ trị giảm hẳn Hứa Đình Trọng (2003), mở chiến dịch tuyên truyền bệnh lao tổ chức khám chủ động, tác giả giải thích lâu đồng bào tiếp xúc với chiến dịch tuyên truyền bệnh lao nên họ khám nhiều Trong điều tra định kỳ hàng năm, số đối tượng đến khám giảm dần tăng giảm thất thường Đây nhược điểm phương pháp phát chủ động bệnh lao Theo báo cáo CTCLQG, hàng năm sau chiến dịch truyền thông kiến thức bệnh lao nhân ngày 24 tháng CTCLQG số bệnh nhân nghi lao đến khám phát sở y tế tăng lên rõ rệt (38)các tổ chức quần chúng Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tính hiệu phương cách tuyên truyền với phương cách tun truyền khác Ngồi người ta biết tác động thực tế hoạt động tuyên truyền lao đến số kiểm soát bệnh lao, số phát lao, tuân thủ điều trị, chí đến thơng tin rào cản liên quan đến nhận thức việc chẩn đoán chữa trị lao Đánh phần chủ chốt chiến lược tun truyền q trình phịng chống bệnh lao Những học từ đánh giá giúp chỉnh sửa việc hoạch định thực thi chiến lược tuyên truyền 4.2.2 Sự thay đổi nhận thức người dân (39)thức đạt tốt huyện can thiệp cao hẳn huyện đối chứng Một lần khẳng định vai trò TTGDSK bệnh lao người dân việc nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ (40)4.2.3 Sự thay đổi thái độ, hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế Sau can thiệp, tỷ lệ bệnh nhân tự nhận biết tự đến bệnh viện huyện BV lao có triệu chứng mắc lao tăng cao huyện Tĩnh Gia gấp 4,2 lần huyện Nga Sơn Tương tự nghiên cứu Trần Bình Định (2000), sau GDKT bệnh lao, bệnh nhân khám bệnh có dấu hiệu ho khạc đờm chiếm tỷ lệ cao (71,3%) Trước huyện huyện đối chứng phần lớn người bệnh có triệu chứng nặng bệnh lao như: khó thở, ho máu, đau ngực khám sở y tế Cần phải đưa loại hình thơng tin giải vấn đề cốt yếu việc truyền thông giáo dục sức khoẻ cho quảng đại quần chúng là: thiếu nhận biết triệu chứng, quan niệm thông thường không lao, mặc cảm lao, thiếu hiểu biết việc cần phải làm đâu có triệu chứng lao,v.v 4.2.4 Hiệu việc rút ngắn thời gian chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao (41)gầy rút cân, sốt chiều ) khám thời gian tháng Trước khơng có bệnh nhân khám thời gian Qua thực tiễn nghiên cứu can thiệp nhằm cải thiện chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế từ phía cộng đồng bệnh lao huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá cho nhận định thống với Báo cáo y tế Việt Nam năm 2006: công tác TT-GDSK tương lai giữ vai trò quan trọng phòng chống bệnh tật nâng cao sức khoẻ người dân nói chung bệnh lao, HIV/AIDS nói riêng TT-GDSK tác động hiệu cao triển khai tiến hành có chất lượng theo phương pháp khoa học Hoạt động TT-GDSK có tác động mạnh tới thay đổi nhận thức, hành vi, giảm thiểu hành vi có hại cho sức khoẻ, cải thiện hành vi có lợi cho chăm sóc sức khoẻ, giúp người dân sử dụng dịch vụ tư vấn phòng chống lao hợp lý (42)KẾT LUẬN 1 Thời gian chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế bệnh nhân lao phổi AFB(+) Thanh Hóa tương đối dài (7,42 tuần); 40,8% số bệnh nhân chậm trễ ngắn, 23,2% bệnh nhân chậm trễ dài có 36% xem khơng chậm trễ Các yếu tố liên quan tới chậm trễ là: - Tuổi: Nhóm 20 50 tuổi có nguy chậm trễ cao nhóm 20-50 tuổi (OR = 6,25; p = 0,01) - Nghề nghiệp: Nhóm nơng dân, cơng nhân, bn bán, thủ cơng có nguy chậm trễ cao nhóm công chức, sinh viên (OR = 6,06; p = 0,0001) - Thu nhập: Nhóm có thu nhập 200.000đ/tháng có nguy chậm trễ cao nhóm thu nhập 200.000đ/tháng (OR = 2,13; p = 0,01) - Trình độ học vấn: Nhóm đối tượng trình độ học vấn thấp THPT có nguy chậm trễ cao nhóm trình độ THPT trở lên (OR = 4,26; p = 0,001) - Kiến thức bệnh nhân bệnh lao: Nhóm bệnh nhân kiến thức có nguy chậm trễ cao nhóm có kiến thức đạt tốt (OR = 2,32; p = 0,001) - Nguồn thơng tin: Nhóm chưa tiếp nhận thơng tin bệnh lao có tỷ lệ chậm trễ cao nhóm nhận thơng tin (OR= 2,19, p = 0,02) - Mức độ thu nhận thơng tin: Nhóm tiếp nhận thơng tin lần/tuần chậm trễ cao nhóm tiếp nhận thông tin lần/tuần (OR= 5,11, p = 0,01) (43)nhân, là: Dân tộc, tình trạng hôn nhân, khoảng cách từ nhà đến TTYT huyện, phương tiện lại 2 Hiệu can thiệp mơ hình Truyền thơng giáo dục sức khỏe cải thiện rõ rệt: - Số người nghi lao khám bệnh: huyện Tĩnh Gia (NCT) tăng nhanh (gấp 1,7 lần) sau trình can thiệp cộng đồng, đối tượng nghi lao đến khám huyện Nga Sơn (NĐC) có tăng không đáng kể - Tỷ lệ người nghi lao đến khám/1000 dân huyện Tĩnh Gia tăng nhanh trình tiến hành can thiệp (1,8 lần), tăng đều, ổn định đến sau trình can thiệp Nhưng huyện Nga Sơn tỷ lệ tăng giảm thất thường - Số người thử đờm/1000 dân sau can thiệp tăng nhanh Mức độ tăng huyện Tĩnh Gia gấp 2,1 lần huyện Nga Sơn - Số BN lao phát Tĩnh Gia tăng từ 187 BN (2005) lên 196 BN (2007), Nga Sơn lại giảm từ 186 BN (2005) xuống 150 BN (2007) - Số bệnh nhân lao phổi AFB(+) phát sau can thiệp, Tĩnh Gia tăng 11%, Nga Sơn lại giảm 8,4% - Tỷ lệ bệnh nhân có thay đổi kiến thức nhận thức huyện can thiệp cao huyện đối chứng mức độ khác (44)- Thời gian chậm trễ rút ngắn: Đối tượng sau can thiệp huyện Tĩnh Gia không chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế tăng cao lần so với huyện Nga Sơn Tỷ lệ chậm trễ dài huyện Tĩnh Gia giảm nhiều huyện Nga Sơn 1,9 lần KIẾN NGHỊ 1 Ban đạo CTCL tỉnh Thanh Hoá cần xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh lao đồng liệt hơn, có hoạt động khám phát thụ động kết hợp với chủ động, kiểm tra giám sát, đào tạo huấn luyện, truyền thông GDSK Đề nghị Sở Y tế Thanh Hoá đạo lồng ghép Chương trình y tế triển khai tỉnh để sức mạnh nguồn lực tăng cường, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận sớm với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ Củng cố hệ thống TTGDSK, coi công tác TTGDSK ưu tiên hàng đầu, đa dạng hoá phương tiện truyền thơng hình thức truyền thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.30. Sự thay đổi hiểu biết 12 nội dung khỏi quỏt về bệnh lao của bệnh nhõn  -

Bảng 3.30..

Sự thay đổi hiểu biết 12 nội dung khỏi quỏt về bệnh lao của bệnh nhõn Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.30 cho chỳng ta thấy, tỷ lệ hiểu biết đỳng 12 nội dung trước can thiệp tại 2 huyện đối chứ ng và can  thiệp là tương đối giống nhau -

Bảng 3.30.

cho chỳng ta thấy, tỷ lệ hiểu biết đỳng 12 nội dung trước can thiệp tại 2 huyện đối chứ ng và can thiệp là tương đối giống nhau Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 3.31. Sự thay đổi trong nhận thức về mức độ -

Bảng 3.31..

Sự thay đổi trong nhận thức về mức độ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Quan sỏt bảng 3.31 cho thấy, tỷ lệ đối tượng cú nhận thức đỳng 12 nội dung trước can thiệp tại 2 huy ệ n  -

uan.

sỏt bảng 3.31 cho thấy, tỷ lệ đối tượng cú nhận thức đỳng 12 nội dung trước can thiệp tại 2 huy ệ n Xem tại trang 26 của tài liệu.